Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-11-22

Sammanträde 2012-11-22

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

4 Ny ersättare i nämndens sociala delegation. Dnr 2012-112-1.1.

5 Upphandling av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende inom ramen för stadens centrala upphandling. Dnr 2012-642-2.2.2.

6 Miljöprogram för Östermalms kommunala förskolor och blivande förskolor i Norra Djurgårdsstaden. Dnr 2012-635-1.1.

Remissärenden

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Dnr 2012-556-1.5.1.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Stefan Nilsson m fl (MP) om stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg. Dnr 2012-574-1.5.1.

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till skolplan för Stockholms stad.

Svar på skrivelser

11 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V). Dnr 2012-618-1.1.

Anmälningsärenden

12 Anmälan av månadsrapport oktober 2012. Dnr 2012-161-1.2.1.

13 Anmälan av protokoll 2012-11-08 från rådet för funktionshinderfrågor.

14 Anmälan av protokoll 2012-11-12 från pensionärsrådet på Östermalm.

15 Anmälan av minnesanteckningar 2012-09-26 från lokala Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)

16 Anmälan av promemoria 2012-11-22 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

17 Anmälan av promemoria 2012-11-22 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

18 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken.

21 Tilldelningsbeslut i upphandling av kall kost inklusive leveranser till Dianagårdens vård- och omsorgsboende. Dnr 2012-413-2.2.2.

22 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2012-32-1.1.

23 Anmälan av protokoll 2012-11-15 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Ordförande Therese Carlborg (M) och vice ordförande Stefan
    Nilsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

  2. Protokollet justeras den 28 november 2012.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 25 oktober justerades den 31 oktober 2012.

§2 Svar på medborgarförslag om äldrevård

Dnr 2012-147-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-12 med förslag till svar på medborgarförslag om äldrevård.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande samt

att uttala att Linnégården, när avtalet med Carema om driften av detta
upphör, bör drivas i egen regi eller av en idédriven, icke vinstdrivande, organisation.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP)

enligt följande; idag drivs en stor majoritet av äldreboendena på Östermalm av vinstdrivande bolag. Det leder till att brukarna i dagsläget inte har någon valfrihet gällande driftsform eller inriktning. För att öka mångfalden och valfriheten så bör fler av Östermalms äldreboenden drivas av idéburna organisationer och i kommunal regi. Därför bör en idédriven organisation eller förvaltningen själv ta över driften av Linnégården när avtalet med

Carema upphör att gälla den 1 november 2013. En sådan ökad mångfald skulle erbjuda en mer nyanserad valfrihet samt innebära ökad konkurrens mellan utförarna, vilket skulle gynna kvaliteten generellt på äldreboendena.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; förslagsställaren tar i sin nya motion om äldreomsorgen upp en viktig fråga som bland annat handlar om att vinster i välfärden inom äldreomsorgen ska begränsas.

Enligt OECD befinner sig Sverige i en bättre position än andra jämförbara länder, vilket också framgår i tjänsteutlåtandet. Trots larmrapporterna om bristerna i äldreomsorgen har Sverige ett betydligt bättre läge än andra jämförbara länder. Det råder emellertid en bred folklig uppslutning kring behovet av mer reglering inom välfärden. Fler än åtta av tio svenskar, 85 procent, vill se någon form av vinstbegränsning för företag som verkar inom vård, skola och omsorg. Åtta av tio tycker att vinsterna bör återinvesteras i verksamheten. Dagens stora vinstuttag kan helt enkelt inte accepteras.

Vi anser också att valfriheten i välfärden har kommit för att stanna. Möjligheten att välja till exempel skola eller hemtjänst har förbättrat vardagen för många människor, och mångfalden har inneburit att nya idéer kunnat växa sig starka och förbättra kvaliteten i både offentlig och privat verksamhet. Det senaste årets granskning av privata vårdbolag har emellertid avslöjat skrämmande missförhållanden. För att komma till rätta med dessa problem krävs en lång rad insatser. En aspekt, som hittills inte uppmärksammats tillräckligt, är svårigheten att få insyn i hur de privata utförarna verkligen fungerar. En mångfald i välfärden förutsätter att det ska vara lätt att jämföra olika alternativ. Idag är det svårt att se hur människor kan göra ett informerat val, när mycket av den relevanta informationen är hemlig.

Vi delar således inte förslagsställarens uppfattning, att all äldreomsorg ska bedrivas i egen regi men att det alltid ska vara möjligt att lägga egenregianbud vid upphandling.


Särskilt uttalande
avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; Vänsterpartiet instämmer med förslagsställaren i att det råder oro och otrygghet i äldreomsorgen på grund av att de riskkapitalägda vårdbolagen tillåtits utbreda sig i vår stadsdel - såsom över hela landet. De ställer till omfattande problem som drabbar i flera led. Som exempelvis sämre personal-täthet och den gigantiska byråkrati som behövs, med många fler inspektörer, oannonserade inspektioner och avancerade ekonomiska och kvalitetsmässiga granskningar för att hålla jämna steg med kapitalets agerande, vilket i princip är omöjligt att bygga upp.

Nej, pengarna ska istället gå direkt till verksamhet för äldre. Vänsterpartiet har en modell som befriar välfärden från kommersiella intressen, samtidigt som alternativa utförare får goda möjligheter att verka. Vinstsyftande företag som vill utveckla välfärden utan vinstsyfte kan övergå till en särskild bolagsform som finns idag men sällan används.

§3 Svar på medborgarförslag om bluffakturor

Dnr 2012-179-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-08 med förslag till svar på medborgarförslag om s.k. bluffakturor.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

§4 Ny ersättare i nämndens sociala delegation

Dnr 2012-112-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-12 med förslag till ersättare i stadsdelsnämndens sociala delegation.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden utser ledamoten Malin Björk (C) till ersättare i sociala
delegationen och ersätter därmed ersättaren Berit Snapp (C).

2. Nämnden utser ledamoten Malin Björk (C) till att förutom ordförande
och vice ordförande i sociala delegationen få fatta ordförandebeslut
enligt LVU och LVM.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Upphandling av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende

Dnr 2012-642-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-12 med förslag till upphandling av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende inom ramen för stadens centrala upphandling.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) lämnade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de fyra förslagen mot varandra och fann att förvalt-ningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Driften från och med 2013-10-01 av Kattrumpstullens vård- och omsorgs-boende upphandlas inom ramen för stadens centralupphandling.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att driften från och med 2013-10-01 av Kattrumpstullens vård- och
omsorgsboende upphandlas inom ramen för stadens centralupphandling

att uttala att Kattrumpstullen bör drivas i egen regi eller av en idédriven,
icke vinstdrivande, organisation

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig

mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i första hand avslå förvaltningens förslag till beslut och att driften
därmed tas över i egen regi, i andra hand att om nämnden beslutar att Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende ska upphandlas ska stads- delen ges möjlighet att lägga egenregianbud.


Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig

mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende återtas i egen regi från och med 2013-10-01.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; idag drivs en stor majoritet av äldreboendena på Östermalm av vinstdrivande bolag. Det leder till att brukarna i dagsläget inte har någon valfrihet gällande driftsform eller inriktning. För att öka mångfalden och valfriheten så bör fler av Östermalms äldreboenden drivas av idéburna organisationer och i kommunal regi. Därför bör en idédriven organisation eller förvaltningen själv ta över driften av Linnégården när avtalet med Carema upphör att gälla den 1 november 2013. En sådan ökad mångfald skulle erbjuda en mer nyanserad valfrihet samt innebära ökad konkurrens mellan utförarna, vilket skulle gynna kvaliteten generellt på äldreboendena.

Vid den nya upphandlingen bör särskilda hänsyn tas till miljöaspekter och krav som syftar till att uppfylla de inom Stockholms miljöprogram antagna inriktningsmålen såsom miljöeffektiva transporter, giftfria varor och bygg-nader och sund inomhusmiljö.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; Röda korset har valt att inte förlänga avtalet för Kattrumps-tullen när detta löper ut 30 september 2013. Man gör detta på grund av att beslut tagits om annan inriktning i organisationen och att det varit svårt att få ekonomin att gå ihop. Röda korset hör till de företag/organisationer som inte är vinstdrivande och det är därför olyckligt att man inte vill fortsätta att driva verksamheten. Som läget är nu med flertalet privata aktörer på Östermalm är det vår mening att verksamheten ska tas över av staden och att driften inte ska upphandlas när avtalet går ut.

Med tanke på de missförhållanden som varit kring vissa privata aktörer finns risk att det vid en upphandling endast blir de stora internationella riskkapitalbolagen som har möjlighet och resurser att inkomma med anbud.

Beslutas det om att en upphandling ska ske anser vi att staden ska ges möjlighet att lägga egenregianbud.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; Stockholm drabbades förra mandatperioden av en ideologiskt styrd omläggning av välfärden. Vi fick veta här i nämnden, av nämndens dåvarande ordförande Helena Bonnier, att alliansen beslutat att ingen äldreomsorg får drivas i egen regi på Östermalm.

Dock har en liten rest av hemtjänsten kunnat hållas kvar, därför att den privata hemtjänsten ogärna tar hand om "tyngre" hemtjänst. Och vi har tagit tillbaka ett äldreboende i egen regi, i vanlig ordning på grund av vanskötsel i någon form. Den här gången var det Dianagården därför att entreprenören DigniCare gick i konkurs efter diverse köp och sälj mellan bolag, något som inte borde förekomma inom ramen för välfärdsverksamhet.

För att det ska vara möjligt att återta driften när den faljerar måste stadsdelen ha kompetens. Det vore ju oansvarigt gentemot vård- och omsorgstagarna om inte kommunen ställde upp när kvaliteten inte längre är godtagbar, och det har tydligen den borgerliga alliansen inget emot. Däremot vill högeralliansen så snart det är möjligt, efter att kommunen har ordnat upp ekonomin och om-sorgen igen, låta någon annan lycksökare få "göra sig en hacka" på skatte-betalarnas pengar, genom att utsätta verksamheten för en ny central upphandling och där egen regi inte får vara med och konkurrera. Man kan därför inte här på Östermalm eller i Stockholm tala om "valfrihet". Här råder faktiskt, i bokstavlig mening, kapitalets diktatur.

När det välskötta och omtyckta Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende, under första hälften av förra mandatperioden, skulle utsättas för upphandling negligerades de boende, trots att de protesterade på stadsdelsnämndens sammanträde. Det anser Vänsterpartiet odemokratiskt. Självklart ska de boende ha sitt ord med i laget.

Östermalm var tidigare känt för att driva äldreomsorg i egen regi med mycket hög kvalitet. Det är av yttersta vikt att stadsdelen planerar för att bibehålla sin kompetens och även av den anledningen föreslås Kattrumpstullen återgå i egen regi från den 1 oktober 2013.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Miljöprogram för Östermalms kommunala förskolor

Dnr 2012-635-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-12 med förslag till miljöprogram för Östermalms kommunala förskolor inklusive de blivande förskolorna i Norra Djurgårdsstaden.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) på återremiss av ärendet.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde först proposition på vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att åter-remissyrkandet avslagits.

Därefter ställde ordföranden proposition på förvaltningens förslag och fann att detta bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner detta miljöprogram för de kommunala förskolorna inklusive de blivande förskolorna i Norra Djurgårdsstaden.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande om återremiss enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att ärendet återremitteras och omarbetas utifrån synpunkterna i det egna särskilda uttalandet.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M) och

ledamoten Mark Klamberg (FP) enligt följande;

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att understryka att det är viktigt att hålla en positiv miljöprofil och fokusera på det som kan göras bättre och mer miljösmart snarare än att peka på bekymmer och tänkbar negativ miljöpåverkan.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; förslaget till miljöprogram innehåller en hel del bra förslag och åtgärder och Miljöpartiet är mycket glada för att ett miljöprogram har tagits fram.

Av ärendets titel och i tjänsteutlåtandet framgår att programmet gäller både blivande förskolor i Norra Djurgårdsstaden och befintliga kommunala för-skolor i Östermalm men i programmet ligger fokus helt på Norra Djurgårdsstaden. Möjligheterna och utmaningarna för befintliga och ännu ej detalj-planerade förskolor skiljer sig förstås åt och vi skulle gärna se att utmaningarna i de befintliga förskolorna fick en tydligare genomgång.

Flera viktiga aspekter tas upp i programmet som till exempel vikten av att barnen har mycket utevistelse och att de tar upp natur och miljöfrågor i verksamheten och lämpligast då direkt ute i naturen.

I tjänsteskrivelsen betonas möjligheten förskolorna i Norra Djurgårdsstaden har att bli pionjärer i det nya området eftersom de är först på plats. I miljö-programmet nämns också vikten av att bygga miljöanpassat och energismart detta är bra men bör utvecklas mer. Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöstadsdel och Miljöpartiet skulle gärna se att förskolorna blir de tydligaste pionjärerna med allra hårdast krav kring t.ex. miljöanpassade byggmaterial, total frihet från skadliga kemikalier och miljöanpassade avloppssystem.

Ekologisk mat, högt ställda krav på kemikalieområdet och hög grad begagnat när det gäller möbler, bland annat för att slippa en del av de kemikalier som förekommer i nya varor, är andra områden som vi skulle vilja se att man lyfter fram mer i programmet.

Ett annat viktigt område som inte alls tas upp och där det i Norra Djurgårdsstaden finns bra möjligheter till kloka lösningar är planeringen för att undvika skjutsande med bil till förskolan. En fråga som främst handlar om barnens säkerhet, men även att de ska slippa avgaser i sin utemiljö.

Avslutningsvis skulle vi gärna se att det togs fram motsvarande miljöprogram för kommunens övriga verksamheter, som t.ex. äldreboenden.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; förslaget till miljöprogram för Norra Djurgårdsstadens (NDS) förskolor och skolor är en väl utarbetad hållbarhetsprofil för att värna livsmiljön på Östermalm. NDS avses utvecklas till ett föredöme för hållbart stadsbyggande där stadsdelsnämnden har ett särskilt ansvar för en miljöinriktad livsstil. Det här programmet syftar till att i samverkan med de nya förskolor som öppnas i NDS grundlägga kunskaper och förståelse för liv och miljö hos den nya generation medborgare som nu växer upp. Det kan bäst ske genom praktiskt arbete och upplevelser i naturen.

”Barnen lär sig bäst om naturen i naturen” står det i programmet. Främst genom egna naturupplevelser kan det växande barnet få det intresse och känsla för natur och miljö som grundlägger ett framtida miljövänligt beteende. För vår del önskar vi lyfta fram de lokala upplevelserna som t ex att barnen får påverka de egna lekplatserna, att barnen får plantera ett nytt träd för varje ny lägenhet som färdigställts samt övriga frågor i den omedelbara närheten. Att få utforska djur- och växtlivet i närmiljön med hjälp av en duktig lärare är ytterst värdefullt.

En viktig fråga att lära barnen tidigt är om vår allemansrätt, dvs rätten för envar att fritt få vistas i naturen, plocka bär och svamp mm. Vilka rättigheter har vi i detta sammanhang men även vilka skyldigheter har vi? Vad får man inte göra och vilka krav på hänsyn och varsamhet följer med? Ju tidigare barnen får det här klart för sig desto bättre.

Socialdemokraterna ställer sig bakom förvaltningens förslag till miljöprogram för de kommunala förskolorna i NDS.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det är mycket bra att Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilom-råde. Vänsterpartiet hoppas att alla verksamheter i den nya stadsdelen ska delta aktivt i arbetet som måste göras i klimatförändringens tidevarv. Att, som vi kan utläsa av förvaltningens tjänsteutlåtande, genom förskolans arbete barnen integreras i det nya sättet att förhålla sig, blir kunniga och medvetna medborgare som kommer att vara kunskapsöverförare och inspirationskällor under sin fotsatta skolgång tycker vi är väldigt positivt. Dessutom kommer deras föräldrar och syskon och andra närstående automatiskt "med på tåget".

Vi ser också fram emot att förskolorna i "det gamla" Östermalm integreras och inspireras av samma miljöprogram.

Här har vi ett konkret exempel på hur viktig förskolan är för samhällsutvecklingen.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen

Svar på remiss från kommunstyrelsen om tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Dnr 2012-556-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-14 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om tydliggörande av valfrihets-system inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) lämnade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de fyra förslagen mot varandra och fann att förvalt-ningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag till remissvar samt

att därutöver anföra följande:

Det behövs ett maxpris för vad lunchen får kosta, förslagsvis 26 kronor. Det är viktigt att personer som deltar i daglig verksamhet har möjlighet att äta lunch till en rimlig kostnad, särskilt eftersom de ofta har en ansträngd
privatekonomi. Om priset för lunchen ska avtalas från fall till fall mellan staden och utföraren riskerar det att bli betydligt högre. Ett normalt pris för en restauranglunch i Stockholm kan vara uppemot 90 kronor, och staden har små möjligheter att förhandla ner priset eftersom förhandlingen ska ske när övriga avtalsvillkor redan är fastställda. En varierande prissättning ger dessutom olika ekonomiska villkor för olika utförare, vilket strider mot LOV:s syfte.
Därutöver bör det förtydligas i fråga om uppsägning av plats vad som avses med att "en plats tas i anspråk". Det är oklart om det som avses är att staden åter tar en plats i anspråk eller att någon plats överhuvudtaget tas i anspråk i den aktuella verksamheten.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig

mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag som svar på remissen samt

att därutöver anföra följande:

Vi anser att det behövs ett maxpris för vad lunchen för kosta, förslagsvis

26 kronor. Det är viktigt att personer som deltar i daglig verksamhet har möjlighet att äta lunch till en rimlig kostnad, särskilt eftersom de ofta har en ansträngd privatekonomi. Om priset för lunchen ska avtalas från fall till fall mellan staden och utföraren riskerar det att bli betydligt högre. Ett normalt pris för en restauranglunch i Stockholm kan vara uppemot 90 kronor och staden har små möjligheter att förhandla ner priset eftersom förhandlingen ska ske när övriga avtalsvillkor redan är fastställda. En varierande prissättning ger dessutom olika ekonomiska villkor för olika utförare vilket strider mot LOV:s syfte. En eventuell avgiftshöjning borde i så fall utredas särskilt utifrån brukarperspektivet.

Därutöver bör det förtydligas i fråga om uppsägning av plats vad som avses att ”en plats tas i anspråk”. Det är oklart om det som avses är att staden åter tar en plats i anspråk eller att någon plats över huvud taget tas i anspråk i den aktuella verksamheten.

Slutligen är ambitionen att förtydliga och likställa villkoren för utförare nödvändig för att öka konkurrensneutraliteten.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig

mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens svar på remissen med motiveringen att det är
oförenligt med LSS-verksamhet att låta konkurrensutsätta denna och avge detta som svar till Kommunstyrelsen.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om stöttande av den idéburna sektorn i stadens

Svar på remiss från kommunstyrelsen om stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg

Dnr 2012-574-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-13 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Stefan Nilsson m fl (MP) om stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) lämnade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de fyra förslagen mot varandra och fann att förvalt-ningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att tillstyrka motionen samt

att därutöver anföra följande:

På senare år har den privata sektorn tagit över en allt större andel av äldreomsorgen i Stockholms stad, vilket inneburit mindre mångfald. Det finns goda skäl att på olika sätt stötta de idéburna, icke vinstdrivande, organisationerna inom äldreomsorg, så att deras andel får möjlighet att växa. I

motionen ges sex olika förslag som tillsammans bör leda till detta.

De två viktigaste förslagen i motionen är att inrätta en stödfunktion för att stötta den idéburna sektorn inom äldreomsorgen och att ta fram gemensamma råd för upphandlingsprocessen inom äldreomsorgen. Det är sannolikt att dessa två förändringar inom stadens äldreomsorg skulle leda till att det blev betydligt lättare för idédrivna organisationer att konkurrera med övriga typer av utförare. Indikatorer som visar hur stor andel äldreomsorg som drivs av idéburna organisationer skulle underlätta stadens arbete med att stötta idéburna organisationer. Att utarbeta en policy där alternativ till upphandling redovisas och värderas - det sista förslaget i motionen - skulle vara värdefullt. All verksamhet måste inte upphandlas och ibland skulle det kunna vara mer gynnsamt för den idéburna sektorn om kommunen exempelvis ingick partnerskap eller direktupphandlade.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på remissen och därutöver
anföra följande:

I socialdemokraternas förslag till ”Nationell strategi för idéburen välfärd” lyfts frågan om en garanterad mångfald och valfriheten fram.Mångfalden inom välfärden är central och valfriheten ett viktigt värde. Den kommunala och landstingskommunala välfärden ska hålla hög kvalitet. För att garantera verklig mångfald vill vi uppmuntra non profit-alternativ och förhindra förekomsten av privata monopol. I varje kommun ska det finnas offentliga alternativ inom välfärden. Det ska vara möjligt för kommuner att rikta upphandlingar och välfärd till enbart privata, kooperativa och ideella organisationer som inte drivs i vinstsyfte. LOU och LOV måste ses över för att möjliggöra detta. En nationell strategi för idéburen välfärd bör tas fram i syfte att göra det möjligt för non profit-aktörer att växa och utvecklas.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig

mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis instämma i förvaltningens svar på remissen samt

att därutöver anföra följande:

Det är visserligen positivt med en ökad mångfald inom äldreomsorgen, men därmed inte sagt att vi ska låta vinstdrivande företag vara kvar i välfärds-sektorn. Möjligheten att genom uppföljning upptäcka missförhållanden har snart nått vägs ände. Den gigantiska byråkrati med många fler inspektörer, oannonserade inspektioner och avancerade ekonomiska och kvalitetsmässiga granskningar för att hålla jämna steg med kapitalets agerande är i princip orimlig att bygga upp. Pengarna ska istället gå direkt till verksamhet för äldre.

Vänsterpartiet har en modell som befriar välfärden från kommersiella intressen, samtidigt som alternativa utförare får goda möjligheter att verka. Vinstsyftande företag som vill utveckla välfärden utan vinstsyfte kan övergå till en särskild bolagsform som finns idag men sällan används. Den bästa välfärden ska finnas där behoven är störst. Genom bland annat en offentlig dialog med medborgarna kan kommunen komma fram till när och var icke-offentliga aktörer ska etableras. LOV och berörda avsnitt i hälso- och sjukvårdslagen bör därför avskaffas.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till skolplan för Stockholms stad

Dnr 2012-584-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-12 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till skolplan för Stockholms stad.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; det kan inte nog betonas vikten av att även servera mat i världsklass. God, näringsriktig kost och en giftfri, sund och stimulerande inomhusmiljö är nödvändiga för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Dnr 2012-488-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-01 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 (som vårdar och stödjer

närstående).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; Miljöpartiet är mycket positivt till att ett program för stöd till anhöriga kommer till stånd. Vi är dock lite oroliga för att information, råd och stöd ska enbart föreslås erbjudas via ett webbaserat verktyg. Även om äldre är den grupp som ökar mest bland nya användare av Internet ser vi att det behövs erbjudas andra informationskanaler. Det finns en risk för att detta webbverktyg skulle kunna begränsa och exkludera många äldre som inte har dator och vana av Internet.

Det finns ett behov av en ”fysisk IRL” - plattform (IRL = In Real Life) som kan skapa kontakter, utbyte av erfarenhet, information om stödinsatser,

möjlighet till samtalsterapi, kontakt med biståndshandläggare m m. Detta tror vi kan avlasta, bidra till fler sociala kontakter, minska isolering och även öka välbefinnandet.

När det gäller samarbete med intresseorganisationer bör detta ses som ett komplement till den professionella hjälp som socialtjänsten och landstinget kan erbjuda.

För att kunna följa upp målsättning är det även av största vikt att lära av vad som eventuellt inte har fungerat. Vi efterlyser två punkter under

”Tre indikatorer för att följa upp målet”:
- Har stödet förbättrat deras livssituation?
- Vilka egna förslag eller synpunkter finns på vad som hade behövts istället?

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; det är givet att staden ska ta fram ett nytt program när lagstiftningen ändras. Det är också viktigt att de som är anhörigvårdare får stöd och avlastning vid behov. Samtidigt finns en oro över en utveckling där

politiken abdikerar och vården alltmer blir beroende av att anhöriga avstår från arbete. Oftast är det döttrar/kvinnor som måste stanna hemma eller ta ledigt från sitt arbete och därmed förlorar både pensionspoäng och en del av sitt oberoende. Personer med hög inkomst kan däremot få ekonomiskt stöd via RUT-avdrag. Många äldre får avslag på ansökan till äldreboende och då blir de anhöriga den kvarvarande möjligheten för den enskilde. Det skulle vara högst intressant att få statistik på hur många män respektive kvinnor som är anhörigvårdare.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; Vänsterpartiet understryker, liksom Rådet för funktionshinder-frågor på Östermalm gör, vikten av att Stockholms stad fortsätter avsätta medel i budget för anhörigstödet. Anhörigstöd ska inte bedrivas på frivillig basis. Att frivilliga ändå ställer upp faller utanför kommunens ansvar.

Anhöriga har en utsatt situation. Det innebär oftast stora uppoffringar att vårda en anhörig, t ex avsaknad av pensionsgrundande ekonomisk ersättning. Det måste finnas resurser avsatta från våra skattemedel för anhörigstöd eftersom många äldre och sjuka föredrar att bo hemma så länge det är möjligt.

Det är mycket synd att så många servicehus har lagts ned eftersom de utgjorde en så utmärkt boendeform för äldre med visst vårdbehov, vilket avlastade de anhöriga. Sverige behöver ta intryck av det holländska hela-livet-boendet där bostaden anpassas utifrån det vårdbehov man har under livet i stället för att man flyttar runt till olika typer av boenden under livet.

§11 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om kommunala ersättningen till förskolor

Dnr 2012-618-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-09 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om ”kommunala kontra privata förskolors bidrag från kommunen”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§12 Anmälan av månadsrapport oktober 2012

Dnr 2012-161-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 oktober 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; Miljöpartiet de gröna beklagar att det nu flera år i rad är just barn- och ungdomsverksamheten som får spara för att matcha de alltför snålt tilltagna medlen från staden för de sociala verksamheterna, bl.a. till barn och familjer i social utsatthet och psykiskt funktionsnedsatta. Barn- och ungdomsverksamheten skulle för dessa pengar ha kunnat satsa mer på personalen inom förskolan, ökat andelen ekologisk mat, bytt ut hormonstörande galonmadrasser och plastleksaker för att bara nämna några exempel. Detta visar behovet av mer resurser till stadsdelsnämndernas verksamheter, i enlighet med Miljöpartiets förslag till budget, så att kvaliteten är tillräckligt god i verksamheterna för barn och ungdom, omsorgerna om äldre och funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; med anledning av att prognosen till och med oktober 2012 trots ett relativt stort positivt saldo totalt visar på underskott för socialtjänsten och att mycket talar för att samma förhållande kan gälla för nästa verksamhetsår är det viktigt att ha beredskap till omfördelning av budgetposter så att nämnden får möjlighet att avdela resurser för de mest angelägna insatserna på respektive område och täcka uppkommande underskott.

§13 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-11-08 från rådet för funktionshinderfrågor på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§14 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-11-12 från lokala pensionärsrådet på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§15 Anmälan av minnesanteckningar

Anmäldes minnesanteckningar 2012-09-26 från lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2012-11-22 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2012-11-22 med förteckning av inkomnainbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§18 Information från stadsdelsdirektören

VP-seminarium

Torsdagen den 15 november anordnade förvaltningen ett s.k. VP-seminarium för stadsdelsnämnden. Vid detta seminarium presenterade förvaltningen förslag till verksamhet för år 2013 utifrån budget och erfarenhet från innevarande år och nämnden gavs tillfälle att fråga och lämna synpunkter. De i nämnden som var förhindrade att delta på seminariet kan kontakta Göran Månsson för att få
Power Point presentationen.

Planering av nytt äldreboende

Planeringen av ett nytt äldreboende i Ropsten har inletts. En arkitekttävling har dragits igång, men ännu är det mesta oklart avseende driftsform, inriktning etc. Planerad start 2020.

Julbelysning

Magnus Björkman, parkingenjör vid Parkmiljöavdelningen, kommer som vid tidigare år att ordna stämningsfull julbelysning i Englandsparken, som kryssningspassagerare från färjorna passerar från och till Ropsten.

Tid för nämndens sammanträde

Sammanträdet den 2 januari 2013 då nämnden utser ledamöter och ersättare i sociala delegationen äger rum kl 09.00.

§19 Övriga frågor

Rapporter

Ledamoten Berit Nyberg (S) och tjänstgörande ersättaren Kitty Ericsson (M) rapporterade från förtroenderådet på Linnégårdens vård- och omsorgsboende. Tjänstgörande ersättaren Thomas Linn (M) rapporterade från Dianagårdens vård- och omsorgsboende och ersättaren Fredrik Boeke (S) rapporterade i sin tur från Kampementets vård- och omsorgsboende.

Anslagstavlor

På fråga från ledamoten Maria Antonsson (MP) om renhållning och skötsel av anslagstavlorna i staden uppgav parkingenjör Magnus Björkman att det kommer ett ärende till stadsdelsförvaltningen redan i december på remiss från kommunstyrelsen i denna fråga.

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-22 om barnet NN redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den

påbörjade faderskapsutredningen för YYs barn eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan för NN.

Anvisning hur man överklagar

§21 Tilldelningsbeslut i upphandling av kall kost inklusive leveranser till Dianagårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2012-413-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-10-19 med förslag till tilldelningsbeslut i upphandling av kall kost inklusive leveranser till Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Ledamoten Berit Nyberg (S) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen av ärendet eller i beslutet då hon ansåg sig jävig.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmälde att de avstår att delta i beslutet.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag till beslut och fann att det bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden antar det anbud som lämnats av Sodexo AB,
organisationsnummer 556232-7873, avseende leveranser av kall kost till Dianagårdens vård- och omsorgsboende och uppdrar till stadsdelsdirektören att teckna avtal.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; det är olyckligt att enbart ett företag har inkommit med ett anbud av kall kost inklusive leveranser till Dianagårdens vård- och omsorgsboende. Avsikten med upphandling är att mer än ett anbud skall kunna utvärderas för att få det bästa resultatet för våra brukare till ett bra pris. Vi återkommer i detta sammanhang till frågan om egenregi anbud. Ett sådant anbud skulle lösa problemet. En viktig aspekt på det här problemet är att våra äldreboenden bör utrustas med tillräcklig köksutrustning.

Protokollsanteckning. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) lämnade följande kommentar till protokollet; vi avstår från att delta i beslutet. Upphandlingsunderlaget förefaller ha utformats alltför snävt, eftersom endast ett företag har lagt anbud. Detta är olyckligt och om det vore möjligt så borde upphandlingen göras om. Vi tycker också att det framöver ska ses över vilka krav som ställs avseende erfarenhet hos leverantörer. I detta fall kan exempelvis alltför höga ”beviskrav” om tidigare erfarenhet ha ställts, vilket kan ha fungerat exkluderande gentemot lokala, mindre eller nystartade entreprenörer.

§22 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2012-32-1.1.

Anmäldes förteckning 2012-11-13 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Föreliggande förteckning med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen läggs till handlingarna:

· Allmänt ärende

· Personalärenden

§23 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2012-11-15 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§24 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om stadsodling på Östermalm

Dnr 2012-675-1.1.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om stadsodling på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§25 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om Brottsförebyggande rådet

Dnr 2012-676-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om Brottsförebyggande rådet på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.