Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-06-13

Sammanträde 2013-06-13

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av
planarkitekt från stadsb Läs mer...yggnadskontoret om aktuella planprojekt för
Östermalms stadsdelsområde

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post:
registrator.ostermalm@stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

3 Svar på ansökan från Föreningen SPF Väntjänst om föreningsbidrag 2013.

4 Entledigande av personuppgiftsombud och förordnande av personuppgiftsombud.

5 Godkännande av deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Dnr 2013-256-1.5.1.

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar. Dnr 2013-257-1.5.1.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. Dnr 2013-219-1.5.1.

12 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Oriental Sushi, Valhallavägen 55. Dnr 2013-304-1.5.2.

Svar på skrivelser

13 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V). Dnr 2013-264-1.1.

14 Svar på skrivelse från ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP). Dnr 2013-327-1.1.

Anmälningsärenden

15 Anmälan av månadsrapport maj 2013. Dnr 2013-142-1.2.1.

16 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i ärende av förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan.

17 Anmälan av protokoll 2013-06-03 från pensionärsrådet på Östermalm.

18 Anmälan av promemoria 2013-06-13 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

19 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

21 Upphandling av vissa hemtjänstinsatser. Dnr 2013-41-2.2.2.

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB).

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB).

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB).

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB).

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB).

27 Anmälan av protokoll 2013-06-04 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Beslut

  1. Ordförande Therese Carlborg (M) och vice ordförande
    Stefan Nilsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

  2. Protokollet justeras den 18 juni 2013.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 23 maj justerades den 28 maj 2013.

§2 Svar på ansökningar från pensionärsföreningar om föreningsbidrag 2013

Beslut

Föreningsbidrag till pensionärsföreningar inom Östermalms stadsdels- nämndsområde beviljas med totalt 80860 kronor för år 2013.

Ärendet

Utomstående organisationer kan få bidrag från stadsdelsnämnden till sin verksamhet. Bidragens syfte är att stödja verksamhet som är ett komplement eller alternativ till den verksamhet som nämnden ansvarar för. I detta ärende behandlas ansökningar från elva pensionärsföreningar som bl.a. har verksamhet i form av underhållning, föreläsningar, friskvård, social samvaro och uppsökande verksamhet. Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidrag för år 2013 beviljas med sammanlagt 80860 kronor.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 maj 2013. Dnr 2012-671-5.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


Särskilt uttalande

Ledamoten Magnus Lingen m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) anslöt sig till uttalandet.

Pensionärsföreningarna fyller en mycket viktig funktion i vår stadsdel. Dessa föreningar ska kunna ha bra lokaler till sin verksamhet för samlingar och nöjen. Föreningarna ska också ha möjlighet att utvecklas. Det är därför viktigt att föreningarna genom bidrag ges möjlighet till aktiviteter och engagemang.

§3 Svar på ansökan från Föreningen SPF Väntjänst om föreningsbidrag 2013

Beslut

Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm beviljas 120000 kronor i föreningsbidrag för år 2013.

Ärendet

Utomstående organisationer kan få bidrag från stadsdelsnämnden till sin verksamhet. Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm har ansökt om 120000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2013. Föreningen har till syfte att utan ersättning hjälpa äldre på Östermalm med ledsagning till sjukhus etc. samt bistå vid promenader och göra hembesök. Mot bakgrund av att SPF Väntjänst bedriver en angelägen verksamhet samt saknar medlemsavgifter och därmed är beroende av ekonomiskt stöd, anser förvaltningen att bidrag om 120000 kronor ska beviljas.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 maj 2013. Dnr 2012-671- 5.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Magnus Lingen m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Förvaltningen SPF Väntjänst utgör ett värdefullt komplement till den åtstramade offentliga äldreomsorgen och det är angeläget att föreningen får förutsättningar att fortsätta att driva insatser för äldre.

En rapport från Socialstyrelsen visar att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och att risken att drabbas av depression är till exempel fyra gånger så stor efter 65. En bok ”Mellan äldreomsorg och psykiatri” visar att kommunernas äldreomsorg inte är utformad för att ta and om gamla människor som är deprimerade eller har en psykos.

Föreningen SPF Väntjänst gör en så viktig insats för att stödja och hjälpa äldre på olika sätt som annars kanske inte skulle kunna besöka läkare, sjukhus, gå på promenader med mera. Så det är därför glädjande att SPF Väntjänst beviljas det sökta bidraget.

§4 Entledigande av personuppgiftsombud och förordnande av personuppgiftsombud

Beslut

1. Anne-Marie Hämphälä entledigas från sitt uppdrag som personuppgiftsombud och Kerstin Ulander förordnas som personuppgiftsombud.

2. Ärendet anmäls till Datainspektionen.

Ärendet

Enligt personuppgiftslagen (PuL) kan den personuppgiftsansvarige förordna personuppgiftsombud med uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Förvaltningen föreslår mot bakgrund att nuvarande personuppgiftsombud/nämndsekreteraren Anne-Marie Hämphälä går i pension att hon entledigas från sitt uppdrag som personuppgiftsombud och att nämndsekreteraren Kerstin Ulander förordnas som personuppgiftsombud.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 maj 2013. Dnr 2013-323-2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Godkännande av deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013

Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner att Hedvig Eleonora förskolor deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013.

Ärendet

Att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse innebär för de flesta verksamheter ett stort steg framåt i arbetet med att utveckla verksamheten, oavsett på vilken nivå verksamheten befinner sig. För att delta i kvalitetsutmärkelsen ska enheten beskriva hur man arbetar med att utveckla verksamheten utifrån särskilda anvisningar. Med beskrivningen som grund genomförs utvärderingen. Anvisningarna har sin utgångspunkt i stadens styrsystem och strategi för kvalitetsutveckling.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 21 maj 2013. Dnr 2013-320-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Partiell revidering av delegationsordningen – Parkmiljö

Beslut

Nämnden reviderar delegationsordningen inom Parkmiljöavdelningen enligt detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Det har visat sig att många remisser från t.ex. stadsbyggnadskontoret till parkmiljöavdelningen innehåller för stadsmiljön på Östermalm angelägna frågor och att dessa remisser inte passerar stadsdelsnämnden om det är förvaltningsremisser. Det är parkmiljöavdelningens chef som är delegat och beslutar. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att parkmiljöavdelningens chef samrådet med nämndens presidium i beslut i ärendegrupperna 4.1. – 4.5 (delegationsordningen) och därmed ge presidiet möjlighet att låta ärendet beslutas av nämnden istället för av tjänsteman.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juni 2013. Dnr 2013- 342-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Magnus Lingen m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jaime Barrios (V) yrkade bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Magnus Lingen m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jaime Barrios (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

- att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt att tillägga

- att i de fall oenighet i ett ärende föreligger i presidiet ska ärendet beslutas av nämnden.

Särskilt uttalande

Ledamoten Magnus Lingen m.fl. (S) och tjänstgörande ersättare Jaime Barrios (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Stadsdelsnämnden beslutar i dagsläget om färre och färre ärenden som ett led i borgarnas centraliseringsiver. Icke desto mindre är förslaget till revidering av delegationsordningen ett viktig led i att skapa bättre insyn i nämndens arbete.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remiss om Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy).

Ärendet

I samband med budget för år 2012 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att utreda regelverket om innovationsupphandling och inarbeta detta i stadens konkurrenspolicy. Stadsledningskontoret (SLK) föreslår att inarbetning av innovation bör ske i stadens upphandlingspolicy och inte i konkurrenspolicyn. SLK föreslår att stadens upphandlingspolicy och tillämningsanvisningar revideras med avseende på innovation, krav på samhällsansvar samt mutor och jäv.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 maj 2013. Dnr 2013-251-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiet de grönas förslag.

Tjänstgörande ersättare Jaime Barrios (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

att avge följande remissvar:

Krav på miljöhänsyn

Vi delar stadsledningskontorets uppfattning om att kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att revidera gällande upphandlingspolicy så att innovation främjas och krav på samhällsansvar inarbetas i stadens upphandlingspolicy. Vi har även, precis som stadsledningskontoret, uppmärksammat att upphandlingspolicyn behöver uppdaterats för att bättre överensstämma med gällande lagstiftning och terminologi. Detta gäller framförallt stycket Hållbar utveckling som i nuläget anger att ”Krav på miljöhänsyn får ställas vid stadens upphandlingar inom olika områden.” Enligt 1 kap. 9a § Lagen om offentlig upphandling (LOU) bör miljöhänsyn och sociala hänsyn beaktas vid upphandling. Bestämmelsen infördes den 15 juli 2010 och vi anser att stadens upphandlingspolicy bör revideras så att den åtminstone överensstämmer med och ställer samma krav som gällande lagstiftning. Konkurrensverket har i sin rapport ”Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling” (juni 2010) konstaterat att bör-regeln i 1 kap. 9a § LOU minskat tydligheten i upphandlingsregelverket. Vi föreslår därför att staden inför en tydlig skrivelse i upphandlingspolicyn enligt vilken det anges att ”Krav på miljöhänsyn ska ställas vid stadens upphandlingar inom olika områden.” så att eventuella oklarheter förebyggs.

Funktionsperspektiv

Då upphandlingspolicyn är grundläggande för verkställandet av en miljöanpassad anskaffningsprocess bör den tydligt ange riktning och fungera som ett vägledande dokument för upphandlande enheter. Genom väl genomtänkt och strategisk upphandling är det mjöligt att driva utvecklingen inom miljöområdet framåt och verka för att nya, innovativa lösningar kan få ett fotfäste och ersätta utdaterad, äldre teknik. Vi föreslår därför att det i upphandlingspolicyn införs ett funktionsperspektiv och att man därigenom förespråkar och möjliggör de lösningar som utgår från föreliggande behov snarare än från de schablonmässigt upphandlade objekt som hitintills dominerat. Ett transportbehov kan då det är lämpligt t.ex. tillgodoses genom användandet av bilpooler, cyklar, kollektivtrafik eller en kombination av dessa för att åstadkomma en så flexibel och hållbar lösning som möjligt. På så sätt kan vi minska inköp, och eventuellt kostnader, samt bidra till att nyföretagande med fokus på grön teknik och minskad konsumtion får stöd och kan utvecklas.

Översyn av sanktioner och krav på säkerhet

Vissa upphandlingar rörande t.ex. äldrevård och skola kan få långtgående och betungande konsekvenser för de medborgare som drabbas om leverantören missköter kontraktet eller går i konkurs. Vid upphandling avseende sådana verksamheter anser vi att deponeringskrav bör kunna ställas på leverantören i syfte att undvika eventuella framtida avbrott i verksamheten eller långdragna juridiska tvister om ansvar och utkrävande av medel ur konkursbon. Liknande strukturer används t.ex. vid tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter för vilka krav på säkerhet anges som ett villkor i syfte att täcka kostnaden för en framtida sanering till följd av verksamheten. Vi föreslår att man i samband med en revidering av upphandlingspolicyn utreder formen för ett sådant krav bl.a. med utgångspunkt i hur storleken på sådan säkerhet ska anpassas till leverantörens storlek och verksamhetens art. Resultatet av en sådan utredning bör resultera i att upphandlingspolicyn justeras så att det tydligt framgår att användandet av deponeringskrav ska främjas då det med hänsyn till leverantören och verksamhetens beskaffenhet kan anses lämpligt.

Reservation 2

Tjänstgörande ersättaren Jaime Barrios (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag

2. samt anför därutöver

Det är bra att staden uppdaterar sin upphandlingspolicy. Att skriva en policy med underrubriken innovation och samhällsansvar förpliktigar dock, och det remitterade förslaget har stora brister. Den utgår från de borgerliga direktiven att i princip allt som går ska konkurrensutsättas. Vi menar att principen istället ska vara samhällsnytta, samhällsansvaret ska vara på riktigt och det ska lätt att kräva ansvar för brister.

Flera år av dogmatisk utförsäljning och konkurrensutsättning av stadens egendomar och verksamheter har lett till att staden idag sitter fast i avtal utan vare sig innovationer eller samhällsansvar. Istället har staden avtal som i huvudsak reglerar den privata näringsidkarens rättigheter utan krav på skyldigheter och möjligheter att kräva ersättning för ej genomförda avtal eller möjligheter till ekonomisk kompensation eller hävning av avtalen. Avtalen präglas mestadels av total brist på affärsmässighet. Den konkurrenspolicy som de borgerliga har infört ska därför avskaffas.

I det remitterade förslaget måste stycket om ”krav på samhällsansvar” skärpas. Annars inskränker sig staden till att säkra grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter bara om det motiveras av upphandlings art. Vi menar att all verksamhet och alla upphandlingar i staden självklart ska uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter.

Även stycket om miljö måste skrivas tydligare, entreprenörer ska följa stadens miljöpolicy och mål och leverantör ska ha motsvarande program. Nu konstateras bara att man ”får” ställa krav på miljöhänsyn. Om undantag görs ska en särskild miljökonsekvensbeskrivning göras. Miljöstyrningsrådets rekommendationer bör följas.

En grundläggande aspekt på samhällsansvar är att betala skatt. Konkurrensverket har tyvärr underkänt Kalmar kommuns skrivning i sin upphandlingspolicy om att företag som lägger anbud inte får ha koppling till skatteparadis. Kravet anses strida mot principen om icke-diskriminering i LOU. Det innebär att skattesmitare kan skyddas av lagen, medan kommuner som vill sätta stopp för fusket behandlas som lagbrytare. Så länge inte nödvändiga ändringar i LOU och på EU-nivå genomförs kan inte upphandling av varor och tjänster bli det verktyg för ett hållbart samhälle som de annars skulle kunna vara. Fullt samhällsansvar kan då bara tas av kommunen.

Ytterligare ett sätt att ta samhällsansvar är att återinvestera vinst i verksamheten. Det ska därför gå att ställa krav på att upphandlade företag inte får vara vinstsyftande. Det finns exempel inom äldreomsorg som har prövats och godkänts av EU-rätten.

Samtliga krav som ställs på leverantör och/eller leverantör i upphandlingar ska även omfatta underleverantörer. Tillsynsansvar ska ligga hos entreprenör/leverantör. I avtalen ska alltid skrivas in möjlighet för staden att utkräva vite vid avtalsbrott eller i det fall som brott mot lagstiftning och/eller myndigheters regelverk.

I de fall upphandling görs till lägsta pris ska det dels vara särskilt motiverat och dels finnas garantier så att personalen försäkras och arbetsgivaren betalar in pensionsavgifter. Annars kan det leda till social dumping. Tyvärr har upphandlingar till lägsta pris lett till oacceptabla försämringar och otrygghet för redan lågavlönad personal. Personal som övertas ska därför garanteras minst samma lön och villkor som de hade innan övertagandet. Sociala och etiska krav samt skrivningar om att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas ska därför alltid skrivas in i förfrågningsunderlaget.

Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt ”Vita jobb-modellen” som har använts i staden och nu införts bland annat i Malmö. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor måste vara krav, och inte bara rekommendationer. En möjlighet är att i förfrågningsunderlagen konkret beskriva och ställa som villkor att anställningsvillkor som enligt kollektivavtal gäller i branschen ska uppfyllas av anbudsgivaren.

Det ska också skrivas in att entreprenören ska tillämpa medbestämmandelagen (MBL) och förtroendemannalagen (FML) som om kollektivavtal finns. Om inte kollektivavtal finns, är MBL:s omfattning begränsad och möjligheten till fackligt arbete under arbetstid borta. Detta är en allvarlig försämring för arbetstagarna.

Samma yttrandefrihet och meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för anställda i upphandlad verksamhet som för offentliganställda. Antidiskrimineringsklausulen som staden tillämpar är otillräcklig eftersom den inte gäller för alla underleverantörer och inte anger vite som sanktionsmöjlighet. Klausulen kan bara tillämpas efter en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt då mål om diskriminering brukar leda till förlikning. En skarpare antidiskrimineringsklausul måste tas fram.

Särskilt uttalande

Ledamoten Magnus Lingen m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är glädjande att stadens upphandlingspolicy revideras så att krav på samhällsansvar kan ställas. Hit hör respekt för mänskliga rättigheter, förbud mot barnarbete, bestämmelser om minimilöner och arbetsmiljö. Vi önskar tillägga krav på kollektivavtal som tyvärr fortfarande är omdiskuterat. Även yttre miljöfrågor kan vägas in. Det bör innebära att man vid en utvärdering av inkomna anbud kan göra en mer samlad bedömning och mindre förlita sig på poängräkning.

Vi instämmer i övrigt i förslaget om upphandlingspolicy och delar uppfattningen att innovation skall inarbetas i denna.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner tjänstutlåtandet som svar på remissen och översänder det till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialförvaltningen har gjort en översyn av stadens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd utifrån bl.a. ändrad lagstiftning, uttalanden från tillsynsmyndigheter och granskningar genomförda av stadens socialtjänstinspektörer. Förvaltningen är positivt till förslaget. Förvaltningen vill ändå framföra att det finns ytterligare förbättringsområden i riktlinjerna såsom kostnadsberäkningar avseende hemutrustning och hyresnivåer för olika boenden.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 maj 2013. Dnr 2013-256-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Magnus Lingen m.fl. (S) yrkade bifall till miljöpartiet de grönas och socialdemokraternas gemensamma förslag.

Tjänstgörande ersättare Jaime Barrios (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Magnus Lingen m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på remissen och därutöver anföra följande.

Det är bra att riktlinjer revideras även om nya riktlinjer inte löser de problem som socialtjänsten lider av i form av bristande resurser för försörjningsstöd och nedskärningar vad gäller personal. Detta framgår tydligt i rapporter som är framtagna av Fackförbundet Vision och i en undersökning som socialdemokraterna genomförde våren 2012. Den kritik som framförts måste tas på allvar och att socialtjänsten bör tillföras ekonomiska resurser för att kunna utföra arbetsuppgifterna kvalitets- och rättssäkert.

När det gäller SL–kort anser vi att ett sådant är nödvändigt för att man ska kunna söka arbete över hela staden och länet och att detta bör därför tas med när behov om ekonomiskt bistånd prövas.

För att bereda barn lika möjligheter i skolarbetet föreslår vi att dator och internetuppkoppling ska ingå i normen för ekonomiskt bistånd.

Därutöver är det viktigt att framhålla att Jobbtorgen inte fungerar särskilt bra för Östermalms del när det gäller sökande som har försörjningsstöd. Jobbtorgen sorterar bort en stor andel – nästan 40 % - av de arbetslösa som har ekonomiskt bistånd., vilket är anmärkningsvärt. Detta har framgått i tidigare rapporter från förvaltningen. Den egna verksamheten har varit mera framgångsrik än Jobbtorgen när det gäller möjligheter till arbete för denna grupp.

För försörjningsstödsenheten på Östermalm beräknas ett underskott på 2,5 mil kr. Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd har ökat något vilket är alarmerade. Det är givetvis betydligt bättre än i andra stadsdelar och man kan konstatera att de som flyttar till Östermalm har det gott ställt. Det finns helt enkelt inte bostäder eller hyreslägenheter dit personer med försörjningsstöd eller som har en lägre inkomst kan bo. Dessa tvingas i stället ut från innerstaden för att ge plats åt de rika som flyttar in. Vid ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i innerstaden kan leda till att man som biståndstagare tvingas till försäljning och därmed flytta från Östermalm. Vi anser därför att bostadsproblematiken för de som har/får försörjningsstöd bör utredas ytterligare.

Något som behöver beröras bättre i förslaget är behov för barn med funktionsnedsättning, där behov av stöd och service ska genomsyras av barnperspektivet.

Reservation 2

Tjänstgörande ersättaren Jaime Barrios (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande tillstyrkes delvis

2. Dessutom vill vi framföra följande

Det är bra att riktlinjerna ses över, men vi saknar en hel del. Inom en pressad socialtjänst med knapp budget och hög arbetsbelastning räcker det inte heller med nya riktlinjer. För att riktlinjerna ska fungera krävs tillräckliga resurser. Det behövs också en diskussion om vad kommunens yttersta ansvar innebär, hur det ser ut idag och hur utsatta målgrupper påverkas.

SL-kort ska återinföras i normen
SL-kort ska ingå i normen i likhet med vad som gäller åren 2003-2006. I april 2013 var det bara 50 % som fick SL-kort av alla hushåll som fick ekonomiskt bistånd. Andelen hushåll som fick SL-kort varierade mellan 20 % på Södermalm och 71 % på Kungsholmen. I Enskede-Årsta-Vantör fick 56 % av hushållen SL-kort. Totalt var det över 4 000 hushåll i staden som inte fick SL-kort och över 400 i Enskede-Årsta-Vantör.

I en storstad som Stockholm är SL-kort ett måste. Flera av våra stadsdelar har mycket bristfällig kommersiell och offentlig service, och människor måste åka kommunalt för att kunna ta del av nödvändig service. Det kan handla om att gå till läkare, tandläkare, apotek, bibliotek, simhall, bio, följa barnen på träning eller besöka ett öppet stadsdelsnämndsmöte. De som inte får SL-kort blir fångar i sina stadsdelar, vilket även drabbar barnen i dessa familjer.

Lättare att få kontakt med och stöd från socialtjänsten
Brukarorganisationer och socialarbetare i Stockholm vittnar om att socialtjänsten i allt mindre utsträckning tar ansvar för klienters hela situation. Klienterna får ta stort ansvar själva, även om det inte gynnar dem och utan att man vet att de klarar att lösa sin situation. Handläggare har förbjudits att hjälpa klienter som tydligt inte klarar de krav som ställs.

Frivilliga organisationer och andra samhällsfunktioner måste idag arbeta för att stödja människor med att ansöka om hjälp från socialtjänsten, eftersom många inte själva klarar av att göra det. Det kan handla om att bistå med en telefonför att ringa en mottagningsenhet eller att beställa hem de papper som behöver lämnas in.

Bostad en mänsklig rättighet enligt svensk grundlag

Mycket förvånande är det att läsa i remissen gällande bostadsrätt/villa/fastighet/tomt att ifall biståndsbehovet bedöms bli mer än tre månder utgör det skäl för försäljning av bostaden, vilket vi anser skapar ytterligare problem för personer som redan har en trängd ekonomisk situation. Det är bättre att socialtjänsten i förbyggande syfte har ett generellt samarbete, i syfte att höja kompetensen hos medarbetarna, med exempelvis banker, eftersom privatekonomin idag utsätts för mycket hårda påfrestningar. Idag är beloppen för att köpa bostadsrätter, på Östermalm och i hela Stockholmsområdet, såpass höga att återbetalningstiden för ett lån kan överskrida en normal livtid. Vi anser inte att man i första hand ska avrealisera sina tillgångar utan snarare att dessa är en fortsatt säkerhet.

Men det är rimligt att varje hushåll endast ska kunna ha en bostad i varje kommun, så som lagstiftningen ser ut för hyresrätt, d v s lagen skulle omfatta även bostadsrätt och äganderätt. Därför skulle det finnas en skyddsparagraf som tillämpades av socialtjänsten och som refererar till grundlagen som säger att var och en har rätt till en bostad. Socialtjänsten ska inte kunna bortse ifrån bostadsbehovet på grund av riktlinjer som inte tar hänsyn till grundlagen.

På vardagssvenska betyder det att socialtjänsten ska ha rätt att medverka till att var och en har en bostad och inte tvingas att medverka till att någon förlorar sin bostad.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar

Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och översänder det till kommunstyrelsen.

Ärendet

I ärendet yttrar sig förvaltningen om socialförvaltningens förslag till reviderade riktlinjer för familjevård av barn och ungdomar. Förvaltningen anser att de är väl utformade och det är bra att de utvecklar flera områden som tidigare var otillräckligt belysta. Riktlinjerna är dock mycket omfattande och ibland mångordiga, vilket kan uppfattas svårhanterligt. Förvaltningen yttrar sig endast avseende förslagen som rör barnets socialsekreterare och förslaget som rör förstärkt tillsyn avseende privatplaceringar. I övrigt har inte Östermalms stadsdelsförvaltning något att tillägga utan tillstyrker förslaget i sin helhet.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 maj 2013. Dnr 2013-257-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiet de grönas förslag.

Tjänstgörande ersättare Jaime Barrios (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

· delvis bifalla enligt förvaltningens förslag till remissvar

· att ett år efter ikraftträdandet redovisa en uppföljning av hur de nya riktlinjerna efterlevs runt om i staden

· att också säga följande

Det är bra att FN:s barnkonvention är en av utgångspunkterna i de reviderade riktlinjerna för familjehemsvården av barn och ungdomar.

Det saknas emellertid tydlig information om artikel 12, barn har dels rätt att få sin röst hörd, men dels också rätt till verkligt inflytande utifrån ålder och mognad. Det räcker alltså inte att lyssna på barnet, det ska synas i de insatser som beslutas om hur barn – inte minst de äldre – har getts möjlighet att faktiskt vara med och påverka. Uppföljningar och regelbunden granskning behöver klarläggas. Omständigheter kan förändras och det ska inte hamna på barnen att fara illa innan en tillsyn av verksamheten sker.

De barn som placeras behöver långvarigt stöd. De behöver hjälp med att bearbeta anknytningsstörningar som både ursprungsfamiljen kan vara orsaken till, men också själva separationen från ursprungsfamiljen likväl som omplaceringar hos jour- och familjehem. Genom att ge alla barn som placeras av socialtjänsten tillgång till psykologiskt stöd i form av terapi och hjälp att bearbeta sin oroliga uppväxtmiljö på sina villkor och efter sin utvecklingsnivå under en längre tid, kan psykisk ohälsa som depressioner, självskadebeteende, missbruk, PTSD, ångest och självmord förhindras eller undvikas.

Det framgår inte på vilket sätt barn och ungdomar varit delaktiga i framtagandet av de nya riktlinjerna. Har barn/ungdomar med erfarenhet av placering i familjehem tillfrågats på något sätt? Det borde dokumenterats i så fall.

När det gäller familjehemsplacerade barns skolgång, inleds stycket med att ”Alla barn har rätt att få utbildning”. Men skollagen sträcker sig mycket längre än så; alla barn har enligt skollagen rätt att få den ledning och stimulans som behövs för att barnet ska nå så långt det är möjligt i sin kunskapsutveckling. Detta borde framgå av riktlinjerna för barn i samhällets vård, inte minst eftersom det generellt är mycket lägre förväntningar på dessa barn och det är en av de främsta skyddsfaktorerna att det går bra för barnet i skolan.

Flera goda förändringar, som ju är påkallade i och med lagändringar från 1 januari, t ex att barnet ska få besök minst fyra gånger årligen och att varje familjehems placerat barn ska ha en egen namngiven socialsekreterare, kommer att kräva mer ekonomiska resurser. Det är viktigt att de nya riktlinjerna följs upp. Inom ett år vore det rimligt att nämnden får en uppföljning om hur det har gått att följa de nya riktlinjerna runt om i staden.

Reservation 2

Tjänstgörande ersättaren Jaime Barrios (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag

2. Därutöver vill vi framföra följande

Barn som växer upp i samhällsvård riskerar som grupp en ogynnsam utveckling över tid. Som grupp har dessa barn mycket höga risker för självmord, missbruk, kriminalitet, bidragsberoende och tonårsföräldraskap.

Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för dessa barn senare i livet är hur de lyckas i skolan. Det har visat sig att skolmisslyckanden är en nyckelfaktor för att förstå deras ogynnsamma utveckling. Omvänt har frånvaron av skolmisslyckanden visat sig vara den starkaste skyddande faktorn för en gynnsam utveckling.

Placerade barn, trots normalbegåvning, underpresterar ofta i skolan. De placerade barnen har som grupp väsentligt lägre utbildningsnivå vid vuxen ålder än andra jämnåriga, oavsett längden på placeringen, deras ålder vid placeringen eller placeringsformen.

När samhället gjort bedömningen och fattat beslut om att dessa barn inte kan leva med sina vårdnadshavare har samhället tagit på sig ett särskilt ansvar för dessa barn. Mot bakgrund av detta måste socialnämnden och utbildningsnämnden i Stockholm stad gemensamt säkra de placerade barnens rätt till utbildning.

Enlig 29 kap. 13§ skollagen ska huvudmannen för skolan samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att falla illa. Socialtjänsten ska vara aktiv för att få fram de underlag som behövs. I utredningen behöver socialtjänsten inhämta relevant information om barnets skolsituation. I de fall barnets rätt till utbildning eftersatts behöver skolan kartlägga barnets kunskapsutveckling, inlärningsmässiga förutsättningar och eventuella behov av särskilt stöd. Flera kommuner genomför därför en pedagogisk utredning i samband med utredningen för att synliggöra kunskapsluckor och kartlägga elevens förutsättningar för lärande. Exempel på detta är Skolfam en modell som används på flera orter i Sverige.

Den avlämnande skolan behöver idag se till att det finns dokumentation om elevens skolgång som individuell utvecklingsplan, skriftliga omdömen, betyg, eventuella utredningar och åtgärdsprogram.

Allt detta framgår av och har stöd i Socialstyrelsens och Skolverkets gemensamma vägledning Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar, som nyligen utkommit.

Mot bakgrund av det som nu sagts stödjer vi att det av riktlinjerna ska framgå att den avlämnande skolan vid en familjehemsplacering generellt ska ta fram en pedagogisk utredning och ett åtgärdsprogram så att elevens behov av utbildning kan beskrivas inför en placering.

Särskilt uttalande

Ordförande Therese Carlborg m.fl. (M), ledamoten Malin Björk (C) och tjänstgörande ersättaren Ivar Järnefors (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Socialtjänsten och den sociala delegationen på Östermalm har ett stort ansvar att se till att de placeringar av barn och unga som genomförs håller hög kvalitet.

Därför välkomnar vi förslaget till reviderade riktlinjer, som bland annat gör att barnperspektivet blir tydligare. Barnet ska hela tiden ha möjlighet att framföra sina egna synpunkter och dessa ska lyssnas till under hela processen. Att varje placerat barn ska ha en egen utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakten med barnet och som ska träffa barnet minst fyra gånger per år kommer visserligen att innebära ökade krav på socialtjänsten men kommer i längden att vara till barnets bästa.

Den forskning som riktlinjerna hänvisar till, och som visar att placerade barn ofta har haft låga förväntningar på sig och presterat långt under sin förmåga, stämmer lyckligtvis inte in på de barn som Östermalm har placerat. I stället går över 90 % av ”våra” barn ut åk 9 med godkända betyg, och nästan lika många går ut gymnasiet. Detta är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn, och ett gott betyg åt socialtjänsten för det sätt placeringarna har genomförts och följts upp. Med de nya riktlinjerna torde förutsättningarna bli ännu bättre för att vården av de placerade barnen och ungdomarna ska hålla en god och hög kvalitet till barnens bästa.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Beslut

1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen (SDF) är positiv till den föreslagna färdplanen som visar att Stockholm har möjlighet att åstadkomma ett bra resultat vad gäller klimatarbetet. Som framgår av ärendet ställs stora krav på samarbete inte bara inom staden utan även med andra organisationer och aktörer. Förvaltningen vill framhålla vikten av att stockholmarna informeras om de förändringar som kommer att genomföras och om att syftet är att Stockholm ska bli en fossilbränslefri och därmed en miljövänligare stad.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juni 2013. Dnr 2013-219-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiet de grönas förslag. Tjänstgörande ersättaren Jaime Barrios (V) anslöt sig till miljöpartiet de grönas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jaime Barrios (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

besvara remissen enligt följande:

En skärpt tidsplan, tydliga delmål och regelbunden avstämning mot färdplan och tidsplan är viktiga instrument för att hålla kurs och hastighet mot ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. Staden bör inrätta en styrgrupp eller utse vilken del i organisationen som ska ha styr- och uppföljningsansvar.

Vi är i huvudsak mycket positiva till att en färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 nu tagits fram och tycker att Stockholm med detta har tagit ett viktigt steg i rätt riktning i stadens klimatarbete.

Vi anser dock att takten är för långsam. Klimatomställningen kan inte vänta. Miljöpartiet har länge drivit målet att Stockholm ska vara fossilbränslefritt år 2030. Efter snart sju år av alliansstyre i Stockholm blir det målet allt svårare att nå. Hoppingivande är dock att många av de föreslagna åtgärderna i färdplanen kan tidigareläggas och att Stockholm därmed kan bli en fossilbränslefri stad tidigare än färdplanens 2050. Förutsättningen för det är att en mer detaljerad och skärpt tidsplan utarbetas och implementeras med tydliga, uppföljningsbara mål och delmål för att öka och hålla takten.

Det som oroar mest är att den hittills förda allianspolitiken inte vågat fatta något av de radikala beslut som kommer att behövas för att uppnå målet om en fossilbränslefri stad. Exempelvis togs så sent som den 10 juni i år ett mycket olyckligt beslut som går stick i stäv med målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 2050; nämligen det att bygga Förbifart Stockholm.

Vi noterar att Stockholms färdplan på trafikområdet inte tillämpar den fyrstegsprincip som föreslås bli bindande nationellt. Det första steget, att vid samhällsplaneringen prioritera ett mer transportsnålt samhälle, lyser med sin frånvaro.

Färdplanen ger på vissa punkter snarare ett kvitto på hittills sju förlorade år med det borgerliga styrets vingliga klimatpolitik. Ett exempel är att åtgärder för ökad samlastning nu beräknas beslutas först någon gång under nästa mandatperiod. Färdplanen visar tydligt att vi måste intensifiera arbetet nu. Radikala beslut behöver fattas, hållbara infrastruktursatsningar måste påbörjas, ekonomiska styrmedel implementeras och ekonomiska resurser tillföras.

Beslut som fattas på de nivåer som Stockholm inte har egen rådighet över kräver tidig delaktighet och samarbete från staden. Dessa måste påbörjas snarast så att starka krav på andra parter kan ställas från kommunen.

Därför är det är viktigt att lägga in uppföljningar som bör avrapporteras till kommunfullmäktige, stadsdelsnämnder, bolag och andra tätt involverade parter med täta intervall. Vi anser att fyra år är en allt för långa tidsintervall. Tidsplanen för olika åtgärder ska skärpas och tidsplanen stämmas av varje år för att revideras i de fall där staden släpar efter med införda åtgärder. Avstämningen kan lämpligen knytas till avrapportering av Stockholms åtgärdsprogram för klimat och energi och Stockholms miljöprogram, men den måste ske mer frekvent än vart fjärde år.

Ingen politiker ska kunna sitta en hel mandatperiod för att sedan förvånas över att punkter i åtgärdsprogrammet släpar efter. Många punkter i tidsplanen handlar om att "verka för" olika åtgärder, men det är viktigt att man även gör en plan för vad målet är för åtgärderna, dvs hur mycket t.ex. cykel- eller spårtrafiken ska ha ökat vid vissa tidpunkter. Det är också av vikt att man redovisar hur målet kommer missas om man väntar med åtgärder, dvs vilka konsekvenser (ekonomiska eller andra) som uppskjutna åtgärder innebär.

Det är viktigt att påtala att målet (fossilbränslefritt Stockholm 2050) är inom räckhåll om man genomför åtgärder enligt tidsplanen, men att detta inte är argument för att skjuta upp åtgärder som kan påbörjas redan i dag.

Miljöprofilsområden såsom Norra Djurgårdsstaden ska byggas på ett sådant sätt att de är fossilbränslefria vid färdigställandet och staden måste ansvara för att ekonomiskt stöd ges för att möjliggöra detta.

I vissa stycken behöver planen förtydligas. Skrivningen att beräkningen bygger på att ”staden driver frågan om en snabbare utfasning av fossila bränslen i fjärrvärmesystemet” syftar rimligen på att utfasningen ska ske snabbare än det refererade nu gällande beslutet om en ambition att leverera klimatneutral fjärrvärme till 2030.

Då inte alla växthusgasutsläpp som stockholmarna ger upphov till räknas med inom ramen för åtgärdsprogrammet anser vi att beräkningsmetoder för dessa utsläpp ska tas fram för att kunna användas i Stockholms klimatarbete så att vi kan få ett mått på de reella utsläppen av klimatgaser som Stockholms invånare ger upphov till.

Vi är skeptiska till flertalet av förslagen om klimatkompensering. Osäkerheten är för stor för om satsningar på CDM eller ökade sänkor ger någon effekt. Det är viktigt att inte avleda uppmärksamheten från konkreta utsläppsminskningar.

Vi anser inte heller att åtgärdsprogrammet ska uttala att Stockholm bedriver ett klimatarbete i världsklass då vi inte anser att dagens förda politik är i världsklass. Vi anser att mycket av Stockholms klimatarbete kan förbättras radikalt. Vi har ännu inte har fattat de beslut som behövs för ett klimatarbete i världsklass utan med denna färdplan visat hur ett klimatarbete i världsklass skulle kunna gå till om vi vidtar tillräckliga åtgärder idag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Magnus Lingen m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Ärendet är ett remissyttrande från Kommunstyrelsen med anledning av ett förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 framlagt av Miljöförvaltningen. Stockholm har en stolt historia av miljöarbete på hög nivå: vattenrening, fjärrvärme, kollektivtrafik och avgasrening på bilar har resulterat i dramatiska förbättringar av miljön över tid. Den här planen syftar till att fortsätta på den inslagna vägen och nå nya viktiga mål i vår strävan att på sikt åstadkomma en hållbar livsstil på en begränsad planet.

Fossila bränslen kan vara kol, olja, naturgas och motorbränsle av skilda slag. Rapporten visar på hur man tekniskt kan minska utsläppen trots att befolkningen förväntas öka med hela 40 % fram till år 2050. För att förverkliga förslagen krävs dock politiska beslut, vilket kanske inte alltid kommer att accepteras av medborgarna fullt ut. Här ser vi framtida problem då det gäller att gå från beslut till handling. Kanske är det därför ändamålsenligt att lägga slutåret så sent som år 2050. En reviderad färdplan syftande till ett slutår 2030 eller 2040 bör dock tas fram.

Det kommer att krävas överenskommelser över blockgränserna i politiken för att genomföra ett så här stort beslut. En sådan överenskommelse måste vara hållbar även då opinionerna svänger. På denna punkt är vi kanske något pessimistiska. Det krävs troligen ett yttre tryck från statsmakten eller internationella organisationer för att komma i mål.

Det går inte att nu ta det lugnt och avvakta med hänsyftning på det avlägsna året 2050. Snarast måste arbetet med ett fossiloberoende påbörjas. Uppgiften är mycket stor och ledtiderna långa. Det är olyckligt att staden sålt ut Stockholm Energi och att allt fler fastigheter ägs av resurssvaga bostadsrättsföreningar. Det har försvagat stadens rådighet. Kollektivtrafiken måste byggas ut och i synnerhet tunnelbanan som har störst kapacitet.

Allmänt sett är det en bra och intressant rapport som Miljöförvaltningen har tagit fram. Vi önskar att den kan ligga till grund för en fortsatt stark miljöprofil av Stockholm som historiskt knyter an till våra tidigare bedrifter inom området. Vår överlevnad på sikt på jorden kräver att vi lyckas i detta arbete.

§11 Yttrande till revisionskontoret över revisionsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd år 2012

Beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till Stockholms stads revisorer.

Ärendet

Stockholms stads revisorer har granskat Östermalms stadsdelsnämnds verksamhetsår 2012. Revisionskontoret bedömer sammantaget att Östermalms stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att nämnden under år 2012 i huvudsak har nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten, sina egna mål samt uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juni 2013. Dnr 2013-212-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Magnus Lingen m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jaime Barrios (V) anslöt sig till uttalandet.

Ärendet behandlar revisionskontorets årsrapport för år 2012 angående vår stadsdelsnämnd på Östermalm. Granskning har skett av nämndens verksamhet och om resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål, uppdrag, budget och riktlinjer. I allt väsentligt har nämnden bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt.

Kontoret har granskat hur stadsdelsnämnden arbetar med fritidsaktiviteter för barn och unga samt hur utbudet ser ut för ungdomar från 13 år under fritiden. Nämnden erbjuder en ungdomsgård och ett ungdomscafé med ett begränsat utbud. Detta är inte tillräckligt och det är därför glädjande att förvaltningen till hösten kommer att öppna ett ”Ungdomens hus” i Humlegården.

Vad gäller en handlingsplan för det förebyggande arbetet mot vräkning med särskild inriktning mot barn så konstateras att en sådan saknas. Vi förutsätter att en sådan plan kommer till snarast inte minst för att göra tydligt vart nämnden syftar med det förebyggande arbetet. Att arbeta tillsammans med hyresvärdarna är en självklar ambition.

Det är glädjande att nämnden över lag får ett gott betyg av revisorerna samt att kontroller och uppföljningar fungerar bra. Även den ekonomiska ställningen är god.

§12 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Oriental Saushi, Valhallavägen 55

Beslut

1. BooKang Handelsbolag bör utifrån en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin och starköl, måndag till söndag i, restaurang Oriental Sushi, samt till dess uteservering, Valhallavägen 55, 114 22 Stockholm mellan kl. 11:00 – 21:00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till socialnämnden/tillståndsenheten.

Ärendet

I ärendet yttrar sig förvaltningen angående en ansökan om serveringstillstånd till allmänheten måndag – söndag mellan kl. 11:00 – 21:00. Ansökan gäller BooKang Handelsbolag som driver restaurang Oriental Sushi. Förvaltningen finner inta att alkoholserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 maj 2013. Dnr 2013-304-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V)

Beslut

Skrivelsen anses besvarad.

Ärendet

I en skrivelse tar Berit Bornecrantz Diaz (V) och Jaime Barrios Carillo (V) upp frågor kring stadsdelsförvaltningens reception, Karlavägen 104.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juni 2013. Dnr 2013-264-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Svar på skrivelse från ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Beslut

Skrivelsen är besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

En skrivelse har inkommit från Stefan Nilsson m.fl. (MP). De har uppmärksammat att det finns sprickbildningar i botten av Tessinparkens nyrenoverade plaskdamm.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 juni 2013. Dnr 2013-327-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Anmälan av månadsrapport maj 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Prognosen t o m maj månad visar ett mindre överskott på 8,9 mnkr vilket motsvarar 0,6 procent av budgetomslutningen 1324,1 mnkr.

Dnr 2013-142-1.2.1.

§16 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i ärende av förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Östermalms stadsdelsnämnd och Stockholms läns sjukvårdsområde, Norra Stockholms psykiatri enligt socialtjänstlagen (2001:453) och patientsäkerhetslagen (2010:659).

Socialstyrelsen avslutar ärendet.

Dnr 2011-171-8.

§17 Anmälan av protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av protokoll den 3 juni 2013 från lokala pensionärsrådet Östermalm.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Anmälan av promemoria 2013-06-03 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag m.m. till Östermalms stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Fr o m 201From 2013-05-14 t o m 2013-06-03

A. Meddelande från kommunfullmäktige

Protokoll från sammanträdet den 27 maj 2013 (utdrag)

§ 14 Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2012 med uppföljning av budget för
Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen samt gemensam it-

service
(utl. 2013:56)

B. Meddelande från socialnämnden

Protokoll från sammanträdet i tillståndsutskottet den 11 april 2013.

C. Meddelande från exploateringskontoret

Exploateringsnämnden beslutar 2013-06-13 om markanvisning för skola, förskola, scen, idrottshall, sopsugsterminal och bostäder i Norra Djurgårdsstaden.

D. Medborgarförslag – Bifogas

1. Medborgarförslag 2013-05-22 om hundrastgård för de små hundarna nära Gärdet.
Dnr 2013-324-1.2.4.

2. Medborgarförslag 2013-05-14 om ”kommunens samverkan angående psykiatri”.
Dnr 2013-43-1.2.4.

E. Skrivelser, rapporter, avtal m.m.

1. Skrivelse 2013-05-16 från Per-Ola Larsson om samverkan med landstinget”.
Dnr 2013-28-1.2.3.

2. Skrivelse 2013-05-23 från J. Stenberg till stadsbyggnadskontoret för kännedom till
Östermalms stadsdelsnämnd om kvarlämnade plastskynken på piskbalkong och
takterrass. Dok.ID 41022.

§19 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Göran Månsson inledde informationen med att presentera förvaltningens nya avdelningschefer. Eva Broström för avdelningen Barn och Ungdom samt Jan Rönnberg för socialtjänstavdelningen. Information lämnades också om nyanställningar på enhetschefsnivå.

Upphandlingsprocess har startat inom renhållning och vinterväghållning avseende park- och alléområden. Nytt avtal kommer att gälla från och med 1 oktober 2014. En politisk referensgrupp bestående av 3+2 från nämnden ska tillsättas. Respektive parti anmäler namn till nämndens sekreterare och gruppens första möte äger rum i vecka 43. Eventuella frågor kan ställas till avdelningschef Britt Mattsson, parkmiljö avdelningen.

Ärendet som rör skredet vid Ekhagsstranden handläggs inom stadens trafikkontor. I samband med Göran Månssons information berättade Datevig Tjärnberg (M) att renhållningsnämnden lämnat information i ”skredärendet” och en genomförandeplan kommer.

”Vackra Stockholm-projekt” som pågår i staden ger inom stadsdelsnämndsområdet arbete åt fyra stycken ungdomar som ska arbeta med upprustning av äventyrsparken vid Kaknästornet. Ungdomarna startar sitt arbete i vecka 6.

Järnvägsplan inom projektet Spårväg City ska ställas ut under september månad.

Inspektion av plaskdammen i Tessinparken äger rum den 25 juni 2013.

Problemen med sprickbildningar ska åtgärdas.

§20 A Inkomna skrivelser från förtroendevalda

Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m.fl. (MP) om handlingsplan för det förebyggande arbetet mot vräkningar.

Dnr 2013-356-1.1.

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§20 Övriga frågor

Thomas Linn (M) berättade om avtäckningscermonin av en väggplakett i författarinnan Harriet Löwenhielms minne. Plaketten är uppsatt vid
Valhallavägen 118.

Fråga

Datevig Tjärnberg (M) ställde fråga till förvaltningen angående om
”bajamaja” i Tessinparken. Britt Mattsson, parkmiljöavdelningen, svarade att beställning är gjord.

Maria Antonsson (MP) ställde vidare fråga om behovet av soptunna i Tessinparken då många invånare har picnic i parken under sommaren.

Britt Mattsson svarade att soptunna ska finnas i parken.

§21 Upphandling av vissa hemtjänstinsatser

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§27 Anmälan av sociala delegationens protokoll