Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering.

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag - stadsodling i Londonparken

Beslutsärenden

3 Årsrapport för Östermalms stadsdelsnämnd år 2014

5 Krisledningsplan för Östermalms stadsdelsnämnd

6 Förlängning av avtal för måltider till Dianagårdens vård- och omsorgsboende

7 Demokratiutveckling med fokus på ungdomsinflytande

Remissärenden

8 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2015-270-1.5.1.

9 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

(Ds 2015:22)
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2015-286-1.5.1.

10 Det ska bli lättare att få plats på servicehus

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:17) av Lotta Edholm (FP) och Ann-Katrin Åslund (FP)
Dnr 2015-284-1.5.1.

11 Försäljning av Stockholms stads saluhallar

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:16) av Joakim Larsson (M) och Henrik Sjölander (M)
Dnr 2015-275-1.5.1.

12 Detaljplan för område vid kvarteret Tallen i stadsdelen Norra Djurgården

Remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 2015-301-1.5.3. (Omedelbar justering)

13 Detaljplan för område vid kvarteret Majtalaren i stadsdelen Ladugårdsgärdet

Remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 2015-302-1.5.3. (Omedelbar justering)

14 Ändring genom tillägg till detaljplan Pl 6085 för del av fastigheterna Ladugårdsgärde med flera

Remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 2015-321-1.5.3. (Omedelbar justering)

15 Detaljplan för Rotundan 3

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2015-322-1.5.3. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

16 Månadsrapport maj 2015

18 Kvalitetsgranskning av missbruksvården för vuxna vid Östermalms stadsdelsförvaltning

19 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

20 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

21 Minnesanteckningar från BRÅ Östermalm.

22 Anmälan av promemoria 2015-06-11 med förteckning av inkommande brev, skrivelser med mera

23 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

25 Väcka talan om umgänge mellan barn och föräldrar enligt 6 kap. 15 a § föräldrabalken (FB)

26 Väcka talan om umgänge mellan barn och föräldrar enligt 6 kap. 15 a § föräldrabalken (FB)

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på medborgarförslag - stadsodling i Londonparken

§5 Krisledningsplan för Östermalms stadsdelsnämnd

§6 Förlängning av avtal för måltider till Dianagårdens vård- och omsorgsboende

§7 Demokratiutveckling med fokus på ungdomsinflytande

§8 Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

§9 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

§10 Det ska bli lättare att få plats på servicehus

§11 Försäljning av Stockholms stads saluhallar

§12 Detaljplan för område vid kvarteret Tallen i stadsdelen Norra Djurgården

§13 Detaljplan för område vid kvarteret Majtalaren i stadsdelen Ladugårdsgärdet

§14 Ändring genom tillägg till detaljplan Pl 6085 för del av fastigheterna Ladugårdsgärde med flera

§18 Kvalitetsgranskning av missbruksvården för vuxna vid Östermalms stadsdelsförvaltning

§19 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§20 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§21 Minnesanteckningar från BRÅ Östermalm

§22 Anmälan av promemoria 2015-06-11 med förteckning av inkommande brev, skrivelser med mera

§23 Information från stadsdelsdirektören

§25 Väcka talan om umgänge mellan barn och föräldrar enligt 6 kap. 15 a § föräldrabalken (FB)

§26 Väcka talan om umgänge mellan barn och föräldrar enligt 6 kap. 15 a § föräldrabalken (FB)

§27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll