Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds med information om program för hållbar stadsutveckling Läs mer... i Norra Djurgårdsstaden av Christina Salmhofer, exploateringskontoret. Förvaltningen lämnar också information om tertialrapport 2.

1 Val av justerare och dag för justering

* Upprop och närvaroregistrering
* Val av protokollsjusterare
* Tid för protokollsjustering
* Anmälan av föregående protokoll
* Fastställande av dagordning

Medborgarförslag - beslutsärende

2 Skateboardramp på Östermalm

Svar på medborgarförslag
Dnr 2016-344-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Avtals- och kvalitetsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende 2016

5 Nedskräpning på Östermalm

Svar på skrivelse från Therese Carlborg m.fl. (M) och Mimmi Deljerud Engholm (L)
Dnr 2016-365-1.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

6 Serveringstillstånd Restaurang A House Kreativo AB

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2016-191-1.5.2. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Serveringstillstånd Koloni Yogayama

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2016-430-1.5.2. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2016-368-1.5.1. (Omedelbar justering)

9 Revidering av program för hållbar stadsutveckling- Norra Djurgårdsstaden

Remiss från exploateringskontoret med flera
Dnr 2016-233-1.5.3.

10 Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040

Remiss från kommunstyrelen
Dnr 2016-347-1.5.3. (Omedelbar justering)

11 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

12 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

13 Skyskrapeprogram för Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:53) av Karin Ernlund (C)
Dnr 2016-313-1.5.3.

14 Fruktlunder i staden

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:62) av Karin Ernlund (C)
Dnr 2016-345-1.5.3.

16 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

17 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll 2016-09-01
OBS! Bilaga1 enbart på Insyn. Granskningsrapport nr 14 anmäldes vid nämndens sammanträde 2016-08-25 som eget anmälningsärende.

18 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

19 Anmälan av promemoria 2016-09-22 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser med mera

19:a Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen

20 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

22 Förfrågningsunderlag i upphandling av matleverantör till Dianagårdens vård- och omsorgsboende

23 Förfrågningsunderlag i upphandling av interna trygghetslarm till vård- och omsorgsboende

Anmälningsärenden

24 Inkommen information om lex Sarah-utredning enligt 24 e § LSS i enskild verksamhet

25 Rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - hemtjänstutförare Silverkatten HB

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2016-08-11 och 2016-08-29

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Skateboardramp på Östermalm

§4 Avtals- och kvalitetsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende 2016

§6 Serveringstillstånd Restaurang A House Kreativo AB

§7 Serveringstillstånd Koloni Yogayama

§8 Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

§9 Revidering av program för hållbar stadsutveckling- Norra Djurgårdsstaden

§10 Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040

§11 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

§13 Skyskrapeprogram för Stockholm

§16 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

§17 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§18 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§19 Anmälan av promemoria 2016-09-22 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser med mera

§19:a Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen - specialbostäder för funktionshindrade enligt LSS i Norra Djurgårdsstaden, etapp Västra

§20 Information från stadsdelsdirektören

§22 Förfrågningsunderlag i upphandling av matleverantör till Dianagårdens vård- och omsorgsboende

§23 Förfrågningsunderlag i upphandling av interna trygghetslarm till vård- och omsorgsboende

§24 Inkommen information om lex Sarah-utredning enligt 24 e § LSS i enskild verksamhet

§25 Rapport enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - hemtjänstutförare Silverkatten HB

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll