Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-08-24

Sammanträde 2017-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds med temat Klimatåtgärder på central nivå – lokal nivå. Läs mer... Medverkar gör Björn Hugosson, klimatchef på stadsledningskontoret.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

Beslutsärenden

2 Ansökan om verksamhetsbidrag till Fältöverstens Bridgeklubb Torsdagsbridge

3 Upphandling av Kampementets vård-och omsorgsboende

Svar på skrivelse från Therese Carlborg m.fl. (M) och Mats Hasselgren (L)
Dnr 2017-414-1.1.

4 Överenskommelse om tillfälligt avtal gällande Kampementets vård-och omsorgsboende

6 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Gärdets gruppbostäder och Karlaplans dagliga verksamhet

Remissärenden

7 Serveringstillstånd till Restaurang Blanche Creperie

8 En stadsdelsnämndsreform

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2017:21) av Anna König Jerlemyr (M), Bo Arkelsten, Lars Jilmstad, Christoffer Järkeborn, Johan Nilsson, Lars Svärd, Jan Tigerström, Kristina Lutz och Joel Laurén (alla M)
Dnr 2017-372-1.5.1.

9 Kvalitetskontrakt inom äldreomsorgen

12 Trafik- och gatumiljöplan för City

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2017-378-1.5.3.

13 Ny stadsdel på Loudden

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2017:31) av Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson båda (M)
Dnr 2017-356-1.5.3.

14 Översiktsplan för Stockholm - utställningsförslag

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2016-648-1.5.3. (Omedelbar justering)

15 Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Anmälningsärenden

17 Månadsrapport för juli månad 2017

18 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

20 Socialtjänstrapport 2016 - en beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad

21 Barn och unga som har sex mot ersättning - sexuell exploatering och utsatthet, 2014-2016

Slutrapport från socialförvaltningen
Dnr 2017-429-1.2.1.

22 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2016

23 Kemiskt innehåll i förskolematerial - ett delprojekt inom EU-projektet NonHazCity

24 Medarbetarenkät 2017 - förvaltningsrapport Östermalms stadsdelsförvaltning

25 Beslut från Justitieombudsmannen (JO) avseende undersökning av handläggning av ärenden som rör ensamkommande

26 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2017

27 Anmälan av promemoria 2017-08-24 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

28 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

30 Försäljningsförbud av tobak enligt tobakslagen (1993:581)

Dnr 2017-412-1.3.1. (Omedelbar justering)

31 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

34 Inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (SoL) i egen regi

Anmälningsärenden

35 Utredning enligt lex Sarah om påtaglig risk för ett missförhållande i verksamhet enligt 14 kap 3 § SoL

36 Utredning enligt lex Sarah om påtaglig risk för ett missförhållande i verksamhet enligt 24 b § LSS

37 Utredning enligt lex Sarah om ett missförhållande i verksamhet enligt 24 b § LSS

38 Information om inkommen anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) och 24 f § LSS i enskild verksamhet

39 Information om inkommen anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) och 24 f § LSS i enskild verksamhet

40 Inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen i egen regi

41 Anmälan av ordförandebeslut i enskilt ärende enligt delegationsordning år 2017

42 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Ansökan om verksamhetsbidrag till Fältöverstens Bridgeklubb Torsdagsbridge

§4 Överenskommelse om tillfälligt avtal gällande Kampementets vård-och omsorgsboende

§6 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Gärdets gruppbostäder och Karlaplans dagliga verksamhet

§12 Trafik- och gatumiljöplan för City

§14 Översiktsplan för Stockholm - utställningsförslag

§18 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§20 Socialtjänstrapport 2016 - en beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad

§21 Barn och unga som har sex mot ersättning - sexuell exploatering och utsatthet, 2014-2016

§22 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2016

§23 Kemiskt innehåll i förskolematerial - ett delprojekt inom EU-projektet NonHazCity

§24 Medarbetarenkät 2017 - förvaltningsrapport Östermalms stadsdelsförvaltning

§25 Beslut från Justitieombudsmannen (JO) avseende undersökning av handläggning av ärenden som rör ensamkommande

§26 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2017

§27 Anmälan av promemoria 2017-08-24 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§28 Information av stadsdelsdirektören

§30 Försäljningsförbud av tobak enligt tobakslagen (1993:581)

§31 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§34 Inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (SoL) i egen regi

§35 Utredning enligt lex Sarah om påtaglig risk för ett missförhållande i verksamhet enligt 14 kap 3 § SoL. Dnr 2017-270-1.2.2.

§36 Utredning enligt lex Sarah om påtaglig risk för ett missförhållande i verksamhet enligt 24 b § LSS. Dnr 2017-479-1.2.2.

§37 Utredning enligt lex Sarah om ett missförhållande i verksamhet enligt 24 b § LSS. Dnr 2017-478-1.2.2.

§38 Information om inkommen anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) och 24 f § LSS i enskild verksamhet. Dnr 2017-357-1.2.2.

§39 Information om inkommen anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) och 24 f § LSS i enskild verksamhet. Dnr 2017-432-1.2.2.

§40 Inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen i egen regi. Dnr 2017-384-1.2.2.

§41 Anmälan av ordförandebeslut i enskilt ärende enligt delegationsordning år 2017. Dnr 2017-510-6.

§42 Anmälan av sociala delegationens protokoll