Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Sammanträdets allmänna frågestund börjar kl. 17:00. Frågestunden för allmänheten inleds me Läs mer...d information om nämndens Verksamhetsplan 2018.
Ordinarie sammanträde börjar kl. 18:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

3 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2018

4 Fyllnadsnominering till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

5 Ny lex Sarah-ansvarig för socialtjänstavdelningen

6 Överenskommelse om personlig assistans

Dnr 2017-714-1.2.5. (Omedelbar justering)

7 Utredning kring förutsättningarna för en gemensam vikarie- och resurspool för förskolorna inom Östermalms och Norrmalms stadsdelsnämndsområde

Remissärenden

8 Ärendet utgår

9 Serveringstillstånd till Xianqyue AB

Dnr 2017-705-1.5.2. (Omedelbar justering)

10 Serveringstillstånd till Khao San AB

Dnr 2017-735-1.5.2.(Omedelbar justering)

11 Offentliga rum - Förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin

Remiss från trafikkontoret
Dnr 2017-638-1.5.3.

Anmälningsärenden

12 Månadsrapport november 2017

Dnr 2017-739-1.2.1. (Senare utsändning)

13 Inspektionsrapport avseende AdeoCare Hemtjänst Östermalm

Rapport från äldreförvaltningen
Dnr 2017-739-1.2.1.

15 Stockholms stad Demokratiundersökning 2017

16 Anmälan av minnesanteckningar från referensgruppsmöte Norra Djurgårdsstaden

17 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

18 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll 2017-12-07 (Senare utsändning)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

20 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

22 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

24 Kvalitetshöjande åtgärder på Kampementets vård- och omsorgsboende

Dnr 2017-695-2.2.2. (Omedelbar justering)

25 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen - lex Sarah - egen regi

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

27 Anmälan av ordförandebeslut gällande hemlighållande av vistelseadress med stöd av 14 § 2 stycket 2 punkten LVU

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2018

§4 Fyllnadsnominering till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§5 Ny lex Sarah-ansvarig för socialtjänstavdelningen

§6 Överenskommelse om personlig assistans

§7 Utredning kring förutsättningarna för en gemensam vikarie- och resurspool för förskolorna inom Östermalms och Norrmalms stadsdelsnämndsområde

§9 Serveringstillstånd till Xianqyue AB

§10 Serveringstillstånd till Khao San AB

§11 Offentliga rum - Förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin

§13 Inspektionsrapport avseende AdeoCare Hemtjänst

§15 Stockholms stad Demokratiundersökning 2017

§16 Anmälan av minnesanteckningar från referensgruppsmöte Norra Djurgårdsstaden

§17 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

§18 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§19 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

§20 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§22 Information från stadsdelsdirektören

§24 Kvalitetshöjande åtgärder på Kampementets vård- och omsorgsboende

§25 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen - lex Sarah - egen regi­

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§27 Anmälan av ordförandebeslut gällande hemlighållande av vistelseadress med stöd av 14 § 2 stycket 2 punkten LVU

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll