Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsens Pensionärsråd > Sammanträde 2021-05-18

Sammanträde 2021-05-18

Datum
Klockan
10:30
Plats

3 Val av protokolljusterare till mötet

4 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

5 Anmälan av protokolljustering KPR 4/2021-04-13

6 Anmälan av protokolljustering ÄN 4/2021-04-20

7 Information om kartläggningen av kontaktmannaskap

Charlotta Olofsson, Äldreförvaltningen

8 Remiss av Trafikförändringar i SL-trafiken 2021_2022 (T22) KS 2021_377 - förlängd remisstid till 28/5

9 Genomgång av ärenden till Äldrenämnden den 25 maj 2021

a. Remiss av projektrapport nr 2 2021 samverkan utskrivna patienter från slutenvård
Dnr ALD 2021/112
Handläggare Birgitta Charlez

b. Tertialrapport 1 2021 för Äldrenämnden
Dnr ALD 2021/137
Handläggare Anders Håkansson

c. Anskaffning av trygghetslarm - genomförandebeslut
Dnr ALD 2021/158
Handläggare Eva-Lena Eirefelt

d. Stadsövergripande boendeplan
Dnr ALD 2021/159
Handläggare Hanna Markkula

e. Uppföljning av stadens Lex Sarah-rapportering år 2020
Dnr ALD 2021/30
Handläggare Samia Choudhury Äldreförvaltningen och
Hillevi Andersson Socialförvaltningen

f. Fördelning av stimulansmedel God och nära vård
Dnr ALD 2021/134
Handläggare Anders Håkansson och Christina Malmqvist

g. Fördelning av stimulansmedel Ensamhet och demens
Dnr ALD 2021/128
Handläggare Tove Ahner/Lotta Olofsson

h. Fördelning stimulansmedel för Psykisk hälsa och suicidprevention
Dnr ALD 2021/87
Handläggare Jenny Norling och Samia Choudhury

i. Hörselmiljöer för äldre
Dnr ALD 2021/168
Handläggare Hanna Markkula

j. Remiss av Strategi för främjande av psykisk hälsa
Dnr ALD 2021/178
Handläggare Jenny Norling

10 Förvaltningschefens information