Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2004-09-22

Sammanträde 2004-09-22

Datum
Klockan
16:30
Plats
Renhållningsförvaltningens lokaler, Rökerigatan 23-27

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Ewa Schenström (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Mikael Hussner (s)
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens
uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen

5 Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2004

7 Plan för genomförande av verksamhetsmässiga förändringar baserade på avfallstaxa 2005

8 Rapport om fastighetsnära insamling mm

9 Svar på skrivelse från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio (s) och Stellan Hamrin (v) om tillsyn av återvinningsstationer.

10 Remiss om Skeppsbron - Stockholms framtida promenadstråk

11 Rapport om matavfallsinsamlingen

12 Upphandling av nytt verksamhetssystem

13 Förstärkt strategi för återvinningscentraler, svar på skrivelse från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

14 Utgångspunkter för hur Helsingforsmodellen, eller snarlik modell, kan tillämpas inför nästa upphandling

15 Anmälan av tjänsteresa

16 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas                                        Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter: Yildiz Kafkas (mp)                         ordförande

Anders Hellström (m)                                       vice ordförande

Olof Tappert (s)

Stellan Hamrin (v)

Ersättare: Mikael Hussner (s)                           tjänstgörande

Agnetha Falck Rodriguez (s)

Dick Urban Vestbro (v)

Jim Nilsson (mp)

Lars Fernqvist (fp)                                          tjänstgörande

David Winks (kd)                                           tjänstgörande

Frånvarande: Eva Oivio (s)

Ewa Schenström (m)

Karl Bern (fp)

Thorwald Nilsson (m)

Borgarrådssekreterare: Nicolas Heyum

Arbetstagar-

Representanter: Nils Lundqvist SACO

Lena Renefalk SKTF

Tjänstemän: Johan Castwall (förvaltningschef)

Marita Söderqvist (avdelningschef administration)

Christina Durling (informationsansvarig)

Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)

Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)

Åse Geschwind (nämndsekreterare)

 

§1 Godkännande av föredragningslista

Ett nytt ärende och en uppdaterad föredragningslista är delad till nämnden. §15 ”Anmälan av tjänsteresa” tillkommer. Jim Nilsson (mp) anmälde en övrig fråga om nyckeltalsuppföljning. Därefter fastställdes föredragningslistan.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 6/2004 är justerat och utsänt. Protokollet lades till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Förelåg förteckning över anmälningsärenden. Anmälningarna godkändes.

§5 Tertialrapport 2

Dnr: 02-0262/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m) och Lars Fernqvist (fp) att lämna rapporten utan eget ställningstagande.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Tertialrapport 2 med delårsrapport godkänns.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström (m) och Lars Fernqvist (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§6 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr:22-0212/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna

§7 Plan för genomförande av verksamhetsmässiga förändringar baserade på avfallstaxa 2005

Dnr: 31-0122/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ” Renhållningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för 2005 enligt alternativ 1 innebärande införande av

a) för småhusfastigheter 14-dagarshämtning baserad på ”kärlhämtning” med möjligheter att välja komplettering i form av hämtning av utsorterat avfall för biologisk behandling alternativt egen kompost

b) för flerbostadshus satsningar på kärlhantering, icke-manuella insamlingssystem, möjligheter till utsortering av avfall för biologisk behandling”

Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m) och Lars Fernqvist (fp)

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Olof Tappert (s) och Stellan Hamrin (v)

1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak.

2. Under en övergångsperiod ska det för småhusfastigheter finnas möjlighet att välja veckohämtning.

3. Påskynda tidsåtgången för utplacering av kärl.

4. Utvärdera det nya systemet efter första halvåret 2005.

5. Därutöver anförs följande:

Nämnden ser dessa åtgärder som ett första steg mot en mer progressiv differentiering av avfallstaxan. En successiv övergång till 14-dagarshämtning med kärl bland villahushållen innebär ett system som stimulerar till källsortering och minskade mängder av avfallshämtning. Vi anser emellertid att villahushållen bör ha möjlighet att välja veckohämtning under en övergångsperiod dock senast till 1 april 2006. Annars är risken att hushållen inte hänger med och upplever förändringen negativ. Med en mjukare växling ges också större möjlighet att rätta till problem som kan uppstå i övergången, exempelvis vad gäller hygien eller avfallsmängder. Det är viktigt att uppmuntra omställningen till kärl och tvåveckorshämtning under 2005. Det ska vara billigare för kunden att välja 14-dagarshämtning än att välja veckohämtning.

När möjligheten till veckohämtning tas bort, efter övergångsperioden, blir 14-dagarshämtning ur kärl av olika storlekar norm.

Eftersom nämnden har avsikt att taxan ska bli ännu mer styrande mot ökad källsortering är det viktigt att tidsplanen ger utrymme för en slutgiltig utvärdering inför kommande års beslut om avfallstaxa och upphandling. Speciellt viktigt är det att ha nödvändigt underlag inför upphandling det första av de stora avtalen för villahämtning, som går ut under 2006.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström (m) och Lars Fernqvist (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Renhållningsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att utreda alternativ till taxehöjningar samt riktlinjer för att öka omhändertagande för förbränning.

2. Därutöver anförs följande:

Förvaltningen vill att staden ska gå över till en kärlbaserad avfallshantering med 14- dagars hämtning. Modellen innebär en kostnadshöjning på 10 procent, vilket tillsammans med den nya tekniska lösningen gör att förvaltningen måste justera taxorna.

Det blir i så fall ytterligare en av väldigt många taxehöjningar som den nuvarande majoriteten anser att stockholmarna kan bära, tillsammans med skattechocken. Det myckna höjandet av taxor tyder på en viss distans till hur den vanliga stockholmaren har det. De ekonomiska ramarna är inte sådana att taxehöjningar går obemärkt förbi. De får konsekvenser för vilka andra inköp man kan göra.

Den föreslagna modellen verkar inte ha tagit intryck av människors faktiska behov och krav på en fungerande avfallshantering. Istället är det politikernas önsketänkande om vad som är en bra avfallshantering som styr. Exempelvis 14-dagars hämtning har tidigare kritiserats av hälsomyndigheter på grund av risken för skadedjur och annan ohyra.

Staden bör i stället välja en inriktning baserat på förbränning i moderna anläggningar, med ett tydligare ansvarstagande från stadens sida när det gäller sortering och hantering. Det är ett system som bättre motsvarar vad medborgarna vill ha av ett system för hantering av hushållsavfall.”

Utan eget ställningstagande

David Winks (kd) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

§8 Rapport om fastighetsnära insamling

Dnr:22-0212/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§9 Tillsyn av återvinningsstationer, skrivelse från Yildiz Kafkas (mp) Eva Oivio (s) och Stellan Hamrin (v)

Dnr:22-0322/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Redovisningen läggs till handlingarna.

§10 Yttrande avseende Skeppsbron, Stockholms framtida promenadstråk, Slutrapport 2004-06-30

Dnr: 39-0341/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.”

Beslut

Efter förslag från Anders Hellström (m), Lars Fernqvist (fp) och David Winks (kd) beslutade en enig Renhållningsnämnd:

1. Förvaltningens yttrande godkänns i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande:

Skeppsbron är ett mycket viktigt område med stor potential. Vi välkomnar därför att

staden agerar för att utveckla området. Samtidigt finner vi det anmärkningsvärt att detta

viktiga utvecklingsarbete ligger utanför stadens normala arbetsordning och att endast en

av de många privata fastighetsägarna och företagarna i området medverkar i detta arbete.

De förslag som nu presenteras måste nu därför övergå i stadens ordinarie verksamhet

och i det fortsatta arbetet måste även övriga berörda parter ges möjlighet att påverka den

slutgiltiga utformningen av området.

Den underjordiska återvinningsstationen ställer vi oss positiva till. Frågan om

återvinning och avfallshantering är en av de väsentliga delarna i ett projekt av den här

karaktären. Staden behöver visa stockholmarna att det är möjligt att lösa sophanteringen

i innerstaden på estetiskt smakfullt sätt.

§11 Rapport om matavfallsinsamling

Dnr:39-0391/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström (m), Lars Fernqvist (fp) enligt följande:

”Detta är ett i raden av projekt som finansieras genom den sk miljömiljarden. Skattemedel bör användas på ett sätt som kommer skattebetalarna till godo i form av bättre service och bättre kärnverksamhet, Vi har motsatt oss att man använder skattemedel på det sätt som nu sker genom miljömiljarden.

När det gäller insamling och återvinning av den organiska delen av hushållsavfallet ät det ett försök med tveksamma effekter. Dels innebär det ytterligare en fraktion och ytterligare ett moment för hushållen att hålla reda på vid sopsorteringen, dels är det tveksamt vad det sorterade avfaller kan användas till efter återvinning. Till dess det går att ekonomiskt motivera en sortering av matavfallet är det tveksamt om det är motiverat att samla in och behandla organiskt avfall.”

§12 Förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av Nytt Verksamhetssystem för Avfallshantering

Dnr: 05-0271/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsförvaltningen får i uppdrag att skicka ut förfrågningsunderlaget med utgångspunkt från de principer som redovisas i tjänsteutlåtandet samt i bilagan.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§13 Svar på skrivelse om förstärkt strategi för återvinningscentraler från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio (s) och Stellan Hamrin (v)

Dnr: 23-0022/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 3 november.

§14 Modell för avdrag på entreprenörsersättning vid utebliven hämtning

Dnr: 29-0396/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av tjänsteresa

Dnr: 22-0212/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Rapport från förvaltningschefen

· Säkerheten vid Lövsta ÅVC

Det är lugnare vid Lövsta ÅVC nu och man räknar med att snart vara tillbaka i ordinarie bevakning. Nytt larm och belysning installeras. Inga nya incidenter har inträffat.

· Förpackningsinsamling

Renhållningsförvaltningen har, tillsammans med Förpackningsinsamlingen och Sita, hittills träffat sex av 18 stadsdelsförvaltningar för att diskutera återvinningsstationerna.


· Fastighetsnära källsortering

Den 28 september och den 6 oktober hålls de första workshoparna för fastighetsägare om fastighetsnära insamling. Ca 700 fastighetsägare är inbjudna. Det kommer att bli informativa träffar, där entreprenörer finns med för att kunna räkna ut prisexempel för olika fastighetsnära lösningar. Även Agenda 21 samordnare och Stadsbyggnadskontoret kommer att vara med.

· Höstkampanjen

Arbetet med höstens informationskampanj pågår. Materialet kommer att skickas ut till nämnden för kännedom så fort det är klart.

· Utskickade förfrågningsunderlag

För nämndens kännedom har två förfrågningsunderlag skickats ut. Det ena är en gemensam upphandling med Gatu- och fastighetskontoret om byggnads insatser och det andra är upphandling av nya miljöstationer för farligt avfall.

§17 Övriga frågor

· Nyckeltalsuppföljning

Jim Nilsson (mp) hänvisade till balanslistan där han fortfarande tycker att det är svårt att få en överblick över hur nämnden svarar mot kommunfullmäktiges samt nämndens egna åtaganden. Jim uttryckte även önskemål om att nyckeltalsbilagan kompletteras med jämförelsesiffror för tidigare bokslut.

· Seminarium

Information om Rvf:s höstmöte är dukat till nämnden. Yildiz Kafkas hänvisade de som vill anmäla sig att göra det via Åse Geschwind. Det samma gäller övriga seminarier som är aktuella.