Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2005-01-26

Sammanträde 2005-01-26

Datum
Klockan
16:30
Plats
stadshuset, Bråvallasalen, 1 tr

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Ewa Schenström (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Mikael Hussner (s)
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen

5 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare till renhållningsnämnden 2005

6 Nominerade ledamöter i handikapprådet 2005-2006

8 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut 2005-01-24 om avfallstaxa för år 2005

9 Upphandling av entreprenörer för insamling av hushållsavfall – rapport

10 Informationsstrategi 2005

11 Möjligheten för insamling och bortforsling av avfall i egen regi

13 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan

14 Svar på skrivelse från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio (s) och Stellan Hamrin (v) angående miljödiplomering

15 Svar på skrivelse från Karl Bern (fp) angående att låta hyresgäster få använda sina sopnedkast

16 Rapport om tidningsinsamling

17 Rapport om den mobila miljöstationens utbyggnad

18 Rapport om tvåveckorshämtning

20 Lägesrapport om framtida återvinningscentraler

22 Behandling av matavfall m.m.

23 Rapport om projekt för kvartersnära insamling

24 Rapport om återbruk vid ÅVC Lövsta

25 Anmälan av yttrande till Länsstyrelsen

26 Tillfällig förlängning av tömningsintervall i samband med hämtning av producentansvarsavfall vid återvinningsstationer.

27 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas                                    Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter: Yildiz Kafkas (mp)                                 ordförande

Anders Hellström (m)                                               vice ordförande

Eva Oivio (s)

Olof Tappert (s)                                                         §§1-25

Stellan Hamrin (v)                                                     §§1-23

Ewa Schenström (m)

Karl Bern (fp)

Ersättare: Agnetha Falck Rodriguez (s)                      tjänstgörande §§26-28

Dick Urban Vestbro (v)                                            tjänstgörande §§24-28

Jim Nilsson (mp)

Thorwald Nilsson (m)

Lars Fernqvist (fp)

David Winks (kd)

Frånvarande: Mikael Hussner (s)

Borgarrådssekreterare: Emilia Hagberg

Arbetstagar-

Representanter: Nils Lundqvist SACO

Lena Renefalk SKTF

Tjänstemän: Johan Castwall (förvaltningschef)

Christina Durling (informationsansvarig)

Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)

Peter Gran (handläggare insamling och transport)

Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)

Monika Visser (handläggare miljö och utveckling)

Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)

Åse Geschwind (nämndsekreterare)

 

§1 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 9/2004 är justerat och utsänt. Protokollet lades till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Förelåg förteckning över anmälningsärenden. Frågor ställdes och besvarades. Anmälningarna godkändes.

§5 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare till Renhållningsnämnden 2005

Dnr: 09-0017/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§6 Nominerade ledamöter i handikapprådet 2005 - 2006

Dnr: 09-0537/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.


Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Ledamöter till gemensamt handikappråd för Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, Stockholms Hamn AB, Stockholms Hamnentreprenad AB, Stockholm Vatten AB, AB Fortum Värme och Renhållningsnämnden utses i enlighet med den nominering som Kommun-HSO Stockholm gjort.

§7 Delegationsordning för Renhållningsförvaltningen

Dnr: 00-0024/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 16 februari 2005.

§8 Anmälan av beslut i kommunfullmäktige

Dnr: 01-0042/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut avsåg antagande av avfallstaxa för 2005 samt ändring av föreskrifter i Renhållningsordningen för Stockholms kommun.

§9 Upphandling av entreprenörer för insamling av hushållsavfall

Dnr:05-0530/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Rapporten godkänns.

Frågor ställdes och besvarades. Med anledning av att ett förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen av entreprenörer för insamling av hushållsavfall tas upp under ärende 21 på dagens sammanträde föreslog förvaltningschefen att nämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

” Ett antal avtal om hushållsavfallshantering kommer att löpa ut den 31 mars 2006. Avtalslängden på 18 månader har uppenbarligen kommit till av politiska skäl. Någon annan slutsats går inte att dra av de intentioner som visar sig i skrivelsen som behandlas i ärende 11. De socialistiska partierna vill uppenbarligen att staden i fortsättningen ska sköta avfallshanteringen i egen regi.

Men fördelarna med upphandlingen är många och talar starkt för att fortsätta att upphandla avfallshanteringen. Moderaterna och Folkpartiet kommer att verka för att staden fortsätter att söka kostnadseffektiva lösningar med hög service och kvalité för brukarna. Upphandlingsinstrumentet har visat sig vara det absolut bästa sättet att få största möjliga valuta för skattebetalarnas pengar.”

§10 Informationsstrategi 2005

Dnr: 19-0523/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till revidering av informationsstrategi 2003-2006 antas.”

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Förvaltningens förslag bifalls i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande:

Sedan 1 januari 2005 har kommunen ett utökat informationsansvar för avfallshanteringen som helhet. Detta ställer nya krav på förvaltningen att kommunicera med medborgarna som man måste ta hänsyn till när man omsätter strategin till praktisk handling. Informationsarbetet måste utvecklas i samarbete med stadsdelsnämnder, materialbolag och fastighetsägare. För att informationsmaterial skall användas och nå fram till rätt målgrupper är det viktigt att det finns en dialog med de som är berörda.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”En effektiv och begriplig information blir allt viktigare för en god renhållning. Medborgarnas deltagande och acceptans är avgörande för en fungerande renhållningshantering. Detta förutsätter vidare en viss långsiktighet i hur systemen byggs upp och hur informationen utformas. Mot denna bakgrund menar vi att koppling till stadens miljöprogram är olycklig då detta dokument i grunden är ett politiskt utformat program som är starkt ifrågasatt från oppositionen. Det är också viktigt att i sammanhanget lyfta fram betydelsen av att informationen till medborgarna ska utformas så att den i första hand fungerar inspirerande i stället för tvingande. Moroten är betydligt effektivare än piskan i även i det avseendet.

§11 Möjligheten för insamling och bortforsling av avfall i egen regi

Dnr: 00-0071/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 16 februari 2005.

§12 Ansökningar om medel ur Stockholms stads miljömiljard till ansökningsomgång 2

Dnr: 02-0105/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Ansökningar godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Ansökan dras tillbaka.

2. Därutöver anförs följande:

Moderaterna och folkpartiet stödde inte beslutet att använda av skattebetalarnas pengar genom den s.k. miljömiljarden. Även om det finns projekt som i sig är positiva och kan bidra till att förbättra stadens miljö, är risken påtaglig för att man nu drar på sig kostnader som blir svåra att träda ifrån när väl miljömiljardens projektpengar är slut.”

§13 Förslag till Renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan

Dnr: 30-0200/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 16 februari 2005.

§14 Miljödiplomering, svar på skrivelse

Dnr: 39-0481/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsförvaltningen beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förslaget godkänns.

§15 Svar på skrivelse från Karl Bern (fp) angående Låt hyresgästerna få använda sina sopnedkast

Dnr: 24-0524/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 16 februari 2005.

§16 Rapport om tidningsinsamlingen

Dnr: 29-0021/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Rapporten godkänns.”

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).


Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Rapporten godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att från materialbolagen och pressretur, numera Förpacknings- och tidningsinsamling (FTI) begära uppgifter om deras konkreta åtgärdsplaner för att komma till rätta med skräpigheten runt återvinningsstationerna.

3. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur kontrollen av återvinningsstationerna är organiserad inom förvaltningen och var detta ansvar ligger

4. Förvaltningen får i uppdrag att vid varje konstaterad misskötsel av återvinningsstationerna utfärda vitesföreläggande och vidta andra åtgärder i enlighet med det gällande markavtalet mellan producenterna och kommunen.

5. Förvaltningen får i uppdrag att snarast initiera ett sysselsättningsprojekt i syfte att förbättra nämndens kontroll över återvinningsstationerna enligt nedan

Stadens revisorer lyfte under 2004 fram renhållningsnämndens samordningsansvar och kontrollfunktion vad gäller återvinningsstationerna i staden. De påpekade att renhållnings-

nämnden bör vidta tydliga åtgärder i detta hänseende.

I och med att den fastighetsnära hämtningen av tidningarna har upphört har frågan om överfulla tidningsbehållare och skräpigheten runt de gröna stationerna blivit ännu mera aktuell i år. Nämnden är mycket angelägen om att åstadkomma en god ordning kring dessa snarast. Nämnden är också medveten om att materialbolagen håller på att se över sin egen kontroll-

funktion av dessa, men som det ser ut just nu finns det ingen fungerande daglig tillsyn av stationerna.

Mot bakgrund av ovan vill nämnden att förvaltningen, samtidigt som man utvecklar det kommunala kontrollsystem, snarast initierar ett sysselsättningsprojekt som syftar till en daglig kontroll av stationerna. Målet är att få ett ”grepp” om skötseln av dessa, att det är någon som dagligen larmar producenternas entreprenörer så fort som man ser att behållarna är överfulla, klottrade eller att det är stökigt runt omkring dem. Om inget görs får förvaltningen gripa in och enligt avtalet skicka räkningen till de ansvariga.

Företrädesvis kunde man anställa unga miljöintresserade människor som enligt schema åker runt i miljöbilar (som hyrs) och rapporterar. Projektmedel kan man tillhandahålla själv eller söka från kompetensfondens del för sysselsättningsprojekt.

Projektet kan avslutas om/när producenterna visar att de sköter frågan dagligen genom sitt egen kontroll system.

Huvudansvaret för framtagandet av fungerande insamlingssystem och skötseln av dessa ligger hos producenterna. Eftersom producenternas åtgärder för att uppfylla lagens krav och de krav som ställs på dem via markavtalet är långt ifrån tillräckliga är kommunen beredd att bryta avtalet med producenterna i förtid.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag.

§17 Rapport om mobila miljöstationens utbyggnad

Dnr: 40-0020/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 16 februari 2005.

§18 Lägesrapport om övergång till 14-dagsinsamling för villafastigheter

Dnr: 24-0019/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§19 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr: 40-0020/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Rapporten läggs till handlingarna.”

Johan Castwall presenterade ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Rapporten godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att från materialbolagen och pressretur, numera Förpacknings- och tidningsinsamling (FTI) begära uppgifter om deras konkreta åtgärdsplaner för att komma till rätta med skräpigheten runt återvinningsstationerna.

3. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur kontrollen av återvinningsstationerna är organiserad inom förvaltningen och var detta ansvar ligger

4. Förvaltningen får i uppdrag att vid varje konstaterad misskötsel av återvinningsstationerna utfärda vitesföreläggande och vidta andra åtgärder i enlighet med det gällande markavtalet mellan producenterna och kommunen.

5. Förvaltningen får i uppdrag att snarast initiera ett sysselsättningsprojekt i syfte att förbättra nämndens kontroll över återvinningsstationerna enligt nedan

Stadens revisorer lyfte under 2004 fram renhållningsnämndens samordningsansvar och kontrollfunktion vad gäller återvinningsstationerna i staden. De påpekade att renhållnings-

nämnden bör vidta tydliga åtgärder i detta hänseende.

I och med att den fastighetsnära hämtningen av tidningarna har upphört har frågan om överfulla tidningsbehållare och skräpigheten runt de gröna stationerna blivit ännu mera aktuell i år. Nämnden är mycket angelägen om att åstadkomma en god ordning kring dessa snarast. Nämnden är också medveten om att materialbolagen håller på att se över sin egen kontroll-

funktion av dessa, men som det ser ut just nu finns det ingen fungerande daglig tillsyn av stationerna.

Mot bakgrund av ovan vill nämnden att förvaltningen, samtidigt som man utvecklar det kommunala kontrollsystem, snarast initierar ett sysselsättningsprojekt som syftar till en daglig kontroll av stationerna. Målet är att få ett ”grepp” om skötseln av dessa, att det är någon som dagligen larmar producenternas entreprenörer så fort som man ser att behållarna är överfulla, klottrade eller att det är stökigt runt omkring dem. Om inget görs får förvaltningen gripa in och enligt avtalet skicka räkningen till de ansvariga.

Företrädesvis kunde man anställa unga miljöintresserade människor som enligt schema åker runt i miljöbilar (som hyrs) och rapporterar. Projektmedel kan man tillhandahålla själv eller söka från kompetensfondens del för sysselsättningsprojekt.

Projektet kan avslutas om/när producenterna visar att de sköter frågan dagligen genom sitt egen kontroll system.

Huvudansvaret för framtagandet av fungerande insamlingssystem och skötseln av dessa ligger hos producenterna. Eftersom producenternas åtgärder för att uppfylla lagens krav och de krav som ställs på dem via markavtalet är långt ifrån tillräckliga är kommunen beredd att bryta avtalet med producenterna i förtid.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag.

§20 Lägesrapport om framtida återvinningscentraler

Dnr: 41-0018/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.”

Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Rapporten godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur upprustningen av Lövsta ÅVC fortskrider.

3. Därutöver anförs följande:

Nämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att upprusta återvinningscentralen i Lövsta. Det är den enda återvinningscentralen i nordvästra Stockholm och borde stå som ett mönsterexempel av hur en modern återvinningscentral ska se ut och fungera. Fortfarande får vi höra om brister på skötseln, logistiken m.m. här. Hur ser planerna ut när det gäller att förbättra framkomligheten på platsen, för att höja kvaliteten på denna central? Nämnden vill att förvaltningen återkommer med en redovisning av upprustningen av Lövsta återvinningscentral samt kostnader av densamma snarast.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Moderaterna och Folkpartiet står fast vid åsikten att ansökan hos länsstyrelsen bör dras tillbaka. Oklarheterna är idag alldeles för många. Det är dessutom helt nödvändigt att hämta in och ta intryck av de boendes åsikter. En fungerande återvinningscentral förutsätter en stor acceptans från medborgarna. En acceptans som i allt väsentligt saknas idag.”

§21 Upphandling Insamling av hushållsavfall

Dnr: 05-0530/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogade förslag till förfrågningsunderlag.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.”

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Ärendet återremitteras.

2. Därutöver anförs följande:

Förvaltningen har tagit fram ett i huvudsak bra förslag till förfrågningsunderlag. För att säkerställa att verksamheten utförs på bästa möjliga sätt vill dock nämnden göra några kompletteringar.

I de kvalificeringskriterier som krävs vill nämnden att det i utbildningsinsatser som krävs skall även ingå utbildning i miljöfrågor samt i kundbemötande. Förvaltningen skall också undersöka möjligheterna att ställa krav på att entreprenörerna kan redovisa en metod för att utvärdera kundernas tillfredställelse.

Vid utvärderingen skall även entreprenörernas arbete med att miljöanpassa verksamheten. Förslagsvis används miljödiplomeringsstegen och ISO 14001 som utvärderingskriterier. Om anbudsgivaren kan visa att man är miljödiplomerad är miljödiplomerad, nivå 1, får man 1 poäng; nivå 2, får man 2 poäng och nivå 3, får man 3 poäng. Nivå 1 innebär framtagning av miljöutredning, miljöpolicy och miljömål med handlingsprogram. Nivå 2 innefattar dessutom miljökravsförteckning samt nivå 3 även miljöberättelse. Om anbudsgivaren är miljöcertifierad enligt ISO14001 får ges 4 poäng.

Det bör även finnas kriterier som premierar de utförare som går längre i sin miljöanpassning av fordon än det som finns som kvalificeringskrav, så att de som har fordon som uppfyller EURO 4:s krav får extra poäng. Dessutom bör förvaltningen undersöka möjligheten ge de företag som avser att ta över anställda från entreprenör som tidigare hade motsvarande uppdrag extra utvärderingspoäng.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag.

§22 Behandling av matavfall m.m.

Dnr: 05-0025/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Med godkännande läggs anmälan av tilläggsöverenskommelse med Ecoferm AB till handlingarna.

2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en offentlig upphandling av biologisk behandlingskapacitet och tillställa nämnden ett förslag till tilldelningsbeslut.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Nuvarande planer på att sortera matavfall i hushållen avbryts.

2. En brukarundersökning inom lämplig stadsdel om viljan att utsortera matavfall genomförs.

3. Därutöver anförs följande:

Planerna på att utsortera matavfall kommer drabba särskilt utsatta grupper. Till förlorarna hör äldre, funktionshindrade och barnfamiljer. Efterfrågan på slutprodukten har visat sig vara begränsad och det kan inte anses samhällsekonomiskt försvarbart att inleda sortering av matavfall i stor skala.

Alternativet är en väl fungerande förbränning där det tekniska kunnandet och utvecklingen hela tiden går framåt och leder fram till en allt effektivare energiutvinning. Den nuvarande majoritetens låsning att tvinga på medborgarna en otymplig och ohygienisk lösning framstår som allt mer fanatisk och verklighetsfrånvänd.”

§23 Rapport om miljömiljardsprojekt nr 57, ”Fastighetsnära insamling – Lokaler för kvartersnära insamling”

Dnr: 52-0016/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§24 Rapport om återbruk vid ÅVC Lövsta

Dnr: 41-0026/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§25 Anmälan om yttrande till Länsstyrelsen gällande ÅVC Torntrappan

Dnr: 32-0326/02

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterade ärendet och förordade ett tillägg i beslutet avseende att begära hos Länsstyrelsen att tillståndsansökan för ÅVC Torntrappan läggs vilande tills tillståndsansökan för ÅVC Luftfartsverkstomten är inlämnad.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

2. Förvaltningen får i uppdrag att begära hos Länsstyrelsen att tillståndsansökan för ÅVC Torntrappan läggs vilande tills tillståndsansökan för ÅVC Luftfartsverkstomten är inlämnad

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enlig följande:

”Moderaterna och folkpartiet står fast vid åsikten att ansökan hos länsstyrelsen bör dras tillbaka. Oklarheterna är i dag alldeles för många. Det är dessutom helt nödvändigt att hämta in och ta intryck av de boendes åsikter, En fungerande återvinningscentral förutsätter en stor acceptans från medborgarna. En acceptans som i allt väsentligt saknas idag.”

§26 Tillfällig förlängning av tömningsintervall i samband med hämtning av producentansvarsavfall vid återvinningsstationer.

Avtal avseende återvinningsstationer på offentlig plats (KF 1996-12-16)

Dnr: 51-0036/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 16 februari 2005.

§27 Rapport från förvaltningschefen

· Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI:s) arbetssätt

Johan Castwall visade overhead bilder och redogjorde för Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI:s) organisation och arbetssätt. Frågor ställdes och besvarades.

· Studieresa

Förvaltningen planerar en studieresa till Göteborg – Malmö – Köpenhamn för nämnden under våren. Ett konkret förslag kommer inom kort att presenteras för nämnden.

· Delat till nämnden

Nedanstående handlingar är delade till nämnden:

Ø Begäran om samråd, skrivelse från Renhållningsförvaltningen till materialbolagen.

Ø Brev från Förpacknings- och tidningsinsamlingen om förbättringsåtgärder i FTI:s återvinningssystem i Stockholms stad.

Ø Förvaltningens yttrande över förvaltningsremiss av förslag till ny organisation för Stadsledningskontoret.

Ø Några exemplar av det senaste informationsmaterialet som tagits fram.

Ø Rapport om aktuella informationsinsatser, även som bilaga 1 till detta protokoll.

§28 Övriga frågor

· Sophanteringen vid Fältöversten

Karl Bern (fp) redogjorde för hyresgästernas missnöje avseende Centrum Kompaniets beslut att stänga sopnedkastet i fastigheten vid Fältöversten och i stället hänvisa de boende till källsorteringsanläggning på gården. Karl Bern sa att det bor många gamla och funktionshindrade i fastigheten och frågade hur förvaltningen ser på saken. Johan Castwall svarade att förvaltningen alltid rekommenderar att fastighetsägaren ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för att Stockholmarna ska kunna sortera sina sopor.

· Angående nämndens planerade studieresa

Anders Hellström (m) påpekade vikten av att nämnden reser och bor så billigt som möjligt under studieresan. Anders Hellström föreslog även att nämnden passar på att ha ett sammanträde i samband med resan.

Eva Oivio (s) uttryckte önskemål om att få titta på en del tekniska lösningar avseende sophantering som används i Köpenhamn.

· TV-apparater

Jim Nilsson (mp) frågade hur stora mängder TV-apparater som lämnats till elektronikåtervinningen. Johan Castwall svarade att staden tagit emot brunvaror till ett hanteringsvärde av cirka 5 miljoner kronor år 2004. Miljödepartementets förslag till ny förordning för elektronik väntas presenteras i februari - mars 2005.

· Sopsugsystem

Dick Urban Vestbro (v) sa att det varit mycket klagomål i Hammarby Sjöstad över att sopsugsystemet inte fungerar. Dick Urban bad att få en förklaring på nästa nämndmöte till varför det inte fungerar.

Eva Oivio (s) önskade en redovisning av sopsugsystemet vid Visbyringen i Rinkeby. Där har också varit stora problem.

Yildiz Kafkas (mp) uttryckte önskemål om att förvaltningen håller en föredragning om sopsugsystem och hur de fungerar på olika platser med redovisning av för- och nackdelar m.m.