Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2005-03-16

Sammanträde 2005-03-16

Datum
Klockan
16:30
Plats
stadshuset, Carl Albert rummet 1tr

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Ewa Schenström (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Mikael Hussner (s)
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen

5 Budgetförslag för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008

7 Upphandling Insamling av hushållsavfall

Återremitterat 20050216
Sekretessbelagt
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Tecknande av avtal för Nytt Verksamhetssystem för Avfallshantering

9 Remiss inför aktuelltprövning av Översiktsplan 99 och inför arbetet med att ta fram gemensam framtidsbild "Vison Stockholm 2030"

10 Remiss om åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen, motion av Lotta Edholm (fp)

11 Svar på skrivelse från Västerleds Trädgårdsstadsförening, Jan Sjögren

13 Lägesrapport om framtida återvinningscentraler

14 Snabbremiss om ansökan från Gfk till miljömiljarden om återvinning av schakt- o asfaltmassor vid Lövsta

15 Snabbremiss om ansökningstillfälle två för miljömiljarden avseende Fastighetsnära källsortering - sortera mera

16 Snabbremiss om ansökningstillfälle två för miljömiljarden avseende Henriksdal mm

17 Anmälan av svar från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

18 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas       Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter: Yildiz Kafkas (mp)                        ordförande

Anders Hellström (m)                                      vice ordförande

Eva Oivio (s)

Olof Tappert (s)

Stellan Hamrin (v)

Ewa Schenström (m)

Karl Bern (fp)

Ersättare: Jim Nilsson (mp)

Frånvarande: Mikael Hussner (s)

Agnetha Falck Rodriguez (s)

Dick Urban Vestbro (v)

Thorwald Nilsson (m)

Lars Fernqvist (fp)

David Winks (kd)

Borgarrådssekreterare: Emilia Hagberg

Arbetstagar-

Representanter: Nils Lundqvist SACO

Lena Renefalk SKTF

Tjänstemän: Johan Castwall (förvaltningschef)

Marita Söderqvist (administrativ chef)

Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)

Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)

§1 Godkännande av föredragningslista

En punkt för val av sekreterare tillades under §1b. Därefter fastställdes föredragningslistan.

§1b

Val av sekreterare

Marita Söderqvist valdes till sekreterare för dagens sammanträde.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2/2005 är justerat och utsänt. Protokollet lades till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Förelåg förteckning över anmälningsärenden. Anmälningarna godkändes.

§5 Budgetförslag för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Dnr: 02-0100/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m)

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Underlag till budget 2006 och inriktning för 2007 och 2008 godkänns i huvudsak. Därutöver anförs följande:

”Nämnden avser att fortsätta utvecklingen av differentierade taxor. Det är något som kan komma att ändra budgetförutsättningarna under planperioden 2006-2008”.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Förvaltningens budget- och inriktningsförslag återremitteras.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utforma budget- och inriktningsförslag enligt de riktlinjer som anges i moderaternas budgetreservation i kommunfullmäktige.

3. Därutöver anförs följande:

Förvaltningens förslag till budget för 2006 med inriktning för 2007 och 2008 präglas av vänstermajoritetens orealistiska flumpolitik och de mål dessa satt upp för staden och dess renhållningspolitik. Konsekvensen av att följa de politiska direktiv som majoriteten ger blir dessvärre att förankringen i verklighetens förutsättningar uteblir. I budgeten borde dessutom skapas möjligheter för att sänka gällande avgifter med de över 30 miljoner kronor som fortfarande ännu inte återtagits och som tidigare utdebiterats av taxekollektivet.”

Reservation

Mot beslutet reserverade sig även Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut avslås.

2. Därutöver anförs följande:

Folkpartiet vill radikalt förändra källsorteringen. Stockholm bör införa ett sorteringssystem som prioriterar och fokuserar på de farliga soporna och inte på sådant som man lika gärna kan bränna. Vi vill återinföra den fastighetsnära källsorteringen av tidningspapper. Satsa på fler och bättre insamlingssystem för farligt avfall. Vi vill också avskaffa 14-dagars hämtningen och återinföra veckohämtningen av den ”vanliga” soppåsen.

Vi är ytterst tveksamma till majoritetens planerade komposterings – och rötningsprojekt. Både från kompostering och rötning avges metan som är 20 gånger farligare för växthuseffekten än koldioxid. Matavfall är biobränsle och utgör därför ett utmärkt råmaterial till fjärvärme och elproduktion.

Med vår avfallspolitik får vi en bättre miljö med lägre energiförbrukning, minskade lastbilstransporter, lägre kostnader för medborgarna samt mindre besvär för hushållen att hantera sina sopor.

I övrigt hänvisar vi till folkpartiets budgetreservation 2005.”

§6 Förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan

Dnr:30-0200/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan ställs ut och sänds ut på remiss för yttrande senast 20 juni 2005.

2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera förslag till renhållningsordningen utifrån kommande förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.”

Först yrkades

dels återremiss av Anders Hellström m fl (m)

dels att ärendet ska avgöras i dag av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio, Stellan Hamrin (v) och Karl Bern (fp).

Renhållningsnämnden beslutade att ärendet ska avgöras i dag.

Mot det beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss.

Därefter yrkades bifall

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m)

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio och Stellan Hamrin (v):

1. Förvaltningens förslag till beslut bifalls.

2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en enkel sammanfattning av avfallsplanen.

3. Därutöver anförs följande:

Nu påbörjas en viktig samrådsprocess där nämnden ser fram emot att ta del av synpunkter från stadens nämnder och andra berörda organisationer. Nämnden återkommer med synpunkter och slutgiltigt ställningstagande efter samrådsprocessen. En enkel sammanfattning av planen gör att man lättare kan sprida förslaget till avfallsplanen till berörda grupper, som bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar, villaägare, skolor m fl. Förutom de av förvaltningen föreslagna remissinstanserna föreslår vi också att KTH, Centrum för Tvärvetenskaplig Miljöforskning vid Stockholms Universitet, Södertörns Högskola samt Stockholm Environment Institute får del av förslaget.


Reservation

Mot det beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till renhållningsplan återremitteras för vidare diskussion enligt vad som anförs nedan.

2. Därutöver anförs följande:

Trots att ärendet redan återremitterats finner vi att de synpunkter vi framfört fortfarande inte tagits i beaktande i tillräcklig utsträckning.

Stockholm har som Sverige största stad särskilda behov vad gäller kommunal service gentemot medborgarna. Vid utformningen av avfallsplanen är väsentligt att se till storstadens särskilda behov och till medborgarnas vardagssituation. En avfallsplan måste ha sin utgångspunkt i verklighetens behov, inte i teoretiska målsättningar.

Exempelvis är det viktigt att konsekvent hålla sig till ett medborgarperspektiv där enskilda individernas olika förutsättningar är vägledande för utformning av renhållningsordningen. Moderaternas vill till att börja med framhålla att vi ställer oss positiva till avfallsplanens mål om fastighetsnära insamling. Men frågan innefattar ett flertal aspekter som måste utredas vidare innan man kan införa detta på bred front.

Avfallsmängder

Avfallsplanen och renhållningsarbetet skall enligt förslaget syfta till att förhindra uppkomst av avfall. Det är en målsättning som i flera stycken kan accepteras, men det finns starka invändningar värda att ta på allvar. Den första invändningen är att ekonomisk tillväxt i regel leder till ökade avfallsmängder. Ju mer produkter som säljs, desto mer förpackningar och kasserade gamla varor måste tas hand. Detta måste inte vara något negativt, förpackningar kan brännas och ge energi. Kasserade produkter kan återvinnas eller på annat sätt tas tillvara.

Det andra är att äldre, funktionshindrade, barnfamiljer och andra grupper saknar förutsättningar att fullt ut delta i en avfallshantering där ingenting får slängas eller brännas utan sortering.

Särskilt gäller detta den sorteringshysteri som för tillfället kommit över majoriteten när det hushållssopor. Argumenten mot sortering och kompostering av hushålls- och matavfall är välkända.

Vi anser att det nu är viktigt att hitta alternativa former till den rådande sorteringshysterin. Exempelvis bör man se över möjligheterna att väga hushållsavfall i olika boendeformer.

Insamling av avfall

Insamling av avfall bör även i fortsättningen utföras på entreprenad efter upphandling. Utvärderingar visar att upphandlingar leder till en effektiv förvaltning och en för skattebetalarna god ekonomisk hushållning med skattemedel. Inga skäl talar för att staden i någon del skulle återta insamlingen till egen regi. Andra utredningar på området visar också på hur optimal effektivitet och ekonomi bäst erhålles med upphandlade entrepenader inom detta område.

Det är även viktigt att staden är med och driver på utveckling av alternativa insamlingssystem för hushållsavfall och utsorterade avfallsfraktioner som idag hamnar på återvinningsstationerna. I framtiden blir även en begriplig information mot medborgare en allt viktigare beståndsdel av insamlingssystemet. En god renhållning står och faller med medborgarnas acceptans och aktiva deltagande. Det i sin tur ställer krav på olika individuellt anpassade lösningar.

Omhändertagande av avfall

Förbränning av omhändertaget avfall har visat sig vara den överlägset mest effektiva behandlingsmetoden. Moderna förbränningsanläggningar är såväl praktiskt, som miljö- och samhällsekonomiskt överlägsna andra metoder.

Försöken med utsortering av biologiskt nedbrytbart avfall i en-och flerfamiljsbostäder måste avbrytas. Det 35 procentiga målet är en flummig skrivbordsprodukt utan verklighetsförankring. Majoritetens visar genom detta återigen hur politiska målsättningar överordnas stockholmarnas bästa och en fungerande vardag för hårt pressade familjer. Moderaterna vill istället sätta den enskilda människans behov av ett fungerande vardagsliv i första rummet.

Stockholmarna, framtiden och avfallshanteringen

Mycket av regelverket på miljö- och renhållningsområdet är nu styrt av EU-direktiv, svenska lagar och förordningar. Största problemet mot en effektiv och medborgaranpassad avfallshantering är just nu miljöbalken. Det är bland annat i miljöbalken som inriktningen på långt drivna tvingande regler regleras. När piskan ersätter moroten försvåras framtida avfallshantering eftersom det urholkar medborgarnas förtroende. Utan medborgarperspektivet och en stor acceptans från stockholmarna kan inte någon avfallsplan fungera. Politiska beslut måste förankras och anpassas till medborgarnas och den enskilda människans särskilda behov.”

Reservation

Mot beslutet reserverade sig även Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut avslås.

2. Därutöver anförs följande:

Stockholms källsorteringssystem är i kris och måste göras om i grunden. Källsortering i sig ska inte utgöra ett mål. Om det är mer miljö- och samhällsekonomiskt lönsamt att avskaffa sortering av vissa avfallsprodukter ska detta ske. Sorteringsmålen är fel konstruerade. Invånarna lägger ner tid och kraft på att i många fall sortera avfall som man lika gärna kan skicka till förbränning, medan liten kraft läggs på sortering av det miljöfarliga avfallet. Farligt avfall har, om det inte tas om hand på rätt sätt, en skadlig inverkan på miljön.

Folkpartiet vill radikalt förändra källsorteringen. Stockholm bör införa ett sorteringssystem som prioriterar och fokuserar på de farliga soporna och inte på sådant som man lika gärna kan bränna. Vi vill återinföra den fastighetsnära källsorteringen av tidningspapper. Satsa på fler och bättre insamlingssystem för farligt avfall. Vi vill också avskaffa 14-dagars hämtningen och återinföra veckohämtningen av den ”vanliga” soppåsen.

Den politiska majoriteten i Stadshuset har som nytt mål att 35 procent av (32 000 ton) matavfallet skall sorteras ut från hushåll och restauranger. Folkpartiet motsätter sig detta experiment. Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. Kompostering har hittills mest levererat dålig lukt och en slutprodukt som ingen vill ha. Både från kompostering och rötning avges metan som är 20 gånger farligare för växthuseffekten än koldioxid.

Beslut om en produkt ska materialåtervinnas eller brännas ska baseras på en helhetsbedömning. Återvinning ska aldrig vara ett självändamål. För vissa produkter lönar det sig både miljömässigt och ekonomiskt att bränna och därmed utvinna energi. För andra produkter är insamling och materialåtervinning självklart.

Med vår avfallspolitik får vi en bättre miljö med lägre energiförbrukning, minskade lastbilstransporter, lägre kostnader för medborgarna samt mindre besvär för hushållen att hantera sina sopor.”

§7 Upphandling Insamling av hushållsavfall

Dnr: 05-0530/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogat förfrågningsunderlag.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Två intilliggande innerstadsområden (delområde 3 och 4) undantas från upphandlingen och nuvarande avtal förlängs med ett år

2. Förvaltningens förslag bifalls i övrigt.

3. Därutöver anförs följande:

Det är viktigt att det ställs höga miljökrav vid upphandlingar och denna upphandling innebär ett steg i rätt riktning. Vi förutsätter att förvaltningen arbetar med att utveckla höga miljökrav vid kommande upphandlingar för att ge största möjliga miljönytta.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag tillstyrks så som det förelades i tjänsteutlåtandet till Renhållningsnämnden 050126.

2. Därutöver anförs följande:

Vi ser det som mycket viktigt för hela upphandlingsärendet att nämnden även bifaller förvaltningens och stadsledningskontorets synpunkter om att hantera tidigare återremitterat ärende om ändrade upphandlingstider och drift i egen regi i ett separat ärende.

Ett flertal av yrkandena i återremisskravet som majoriteten lade fram vid januarinämnden får oss att reagera. Vi kan hålla med om att miljöutbildning kan vara positivt i sammanhanget under förutsättning att det sker med öppna ögon och satt i de stora sammanhangen. Vi är däremot skeptiska till kraven på miljöfordon så som det uttolkas av vänstermajoriteten. Det finns idag ett antal olika typer av fordon med förbränningsmotor som svarar upp mot flera viktiga miljökrav. Därtill finns det en problematik ur ren konkurrens- och marknadsekonomisk synvinkel då det idag endast finns en fordonstillverkare som uppfyller de krav majoriteten ställer under epitetet miljöfordon. Vad effekten kan bli på service- respektive reservdelskostnader finns det flera exempel på.

Kravet som ställdes i återremissen om högre utvärderingspoäng för övertagande av personal från tidigare entreprenad har idag inget stöd i något lagrum. Vi ställer oss lite tveksamma till den föreslagna ändringen i tjänsteutlåtandet under punkten 4.2.10 och anser att detta förhållningssätt bör prövas av stadens jurister innan någon dylik ordalydelse används. En prövning bör också ske vad det gäller det nya kravet på miljöanpassning som ju bara hänsyftar till företagen och mindre till den tjänst de har att erbjuda i sammanhanget.

Det är vår bestämda övertygelse att förslag så som anfördes i tidigare nämnda återremiss bara riskerar att försvåra ett upphandlingsförfarande och i förlängningen sämre inkomna anbud. Man kan ju inte låta bli att undra om detta också kan vara ett bakomliggande syfte med hela förslaget.

§8 Tecknande av avtal för nytt Verksamhetssystem för Avfallshantering

Dnr: 05-0271/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.


Beslut

Renhållningsnämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anbudet från B&M Systemutveckling AB avseende anslutningsavgift, licenspris och konsulttjänster antas.

2. Förvaltningsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med B&M Systemutveckling AB.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§9 Remiss inför aktuelltprövning av Översiktplan 99 och inför arbetet med att ta fram en för staden gemensam framtidsbild ”Vision Stockholm 2030”

Dnr: 53-0028/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas som svar på remissen.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin enligt följande:

” Nämnden vill poängtera att kommunfullmäktiges mål att det på sikt skall finnas sex till åtta återvinningscentraler gäller de närmaste åren. I ”Vision Stockholm 2030”, som sträcker sig ett kvarts sekel in i framtiden bör det planeras för fler återvinningscentraler, då förutsättningarna kan ha ändrats, t ex antalet invånare i staden.”

§10 Yttrande över remiss angående åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen, motion av Lotta Edholm (fp)

Dnr: 29-0029/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp)

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till Miljö- och konsumentroteln.


Reservation

Mot beslutet reserverade sig Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut avslås.

2. Som yttrande över remissen anförs följande:

Den fastighetsnära tidningsinsamlingen upphörde vid årsskiftet. Det ärt beklagligt, då tidningsinsamlingen länge har varit framgångsrik. I motionen kräver vi att den styrande majoriteten agerar och inte passivt ser på och skyller på andra. Efter omfattande protester från folkpartiet och allmänheten har majoriteten nu också äntligen börjat agera i frågan. Tyvärr alldeles för sent, men bättre sent än aldrig.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Anders Hellström m fl (m) enligt följande:

” Den fastighetsnära tidningsinsamlingen upphörde vid årsskiftet. Det ärt beklagligt, då tidningsinsamlingen länge har varit framgångsrik. I motionen kräver vi att den styrande majoriteten agerar och inte passivt ser på och skyller på andra. Efter omfattande protester från moderaterna och allmänheten har majoriteten nu också äntligen börjat agera i frågan. Tyvärr alldeles för sent, men bättre sent än aldrig.”

§11 Svar på skrivelse från Västerleds Trädgårdsstadsförening, Jan Sjögren

Dnr: 29-0513/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas som svar på remissen.

§12 Rapport om fastighetsnära insamling m.m.

Dnr:51-0010/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.


§13 Rapport om framtida återvinningscentraler

Dnr: 23-0313/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§14 Snabbremiss om ansökan från gatu- och fastighetskontoret till miljömiljarden om återvinning av schakt- o asfaltmassor

Dnr: 53-0057/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens yttrande godkänns.

2. Förvaltningens yttrande överlämnas till Kommunstyrelsen.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut bifalls i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande:

Återvinning av schaktmassor kan förvisso vara ett bra projekt som bör studeras närmare. Vi moderater och folkpartister är dock tveksamma till finansieringsformen. Miljömiljarden är ett politiskt projekt där investeringsmedel slussas till politiskt bedömda tillfälliga projekt som snarare borde ingå i stadens verksamheters ordinarie verksamheter.”

§15 Snabbremiss om ansökningstillfälle två ur Miljömiljarden avseende Fastighetsnära källsortering – Sortera mera

Dnr: 53-0065/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens yttrande godkänns.

2. Förvaltningens yttrande överlämnas till Kommunstyrelsen.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut bifalls i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande:

Fastighetsnära källsortering utifrån medborgarnas olika premisser bör studeras närmare. Det finns vissa positiva ingångar i förslaget, men det riskerar samtidigt att accelerera majoritetens sorteringshysteri. Det vore en farlig och för den gedigna miljövården skadlig utveckling. Vi moderater och folkpartister är dock tveksamma till finansieringsformen. Miljömiljarden är ett politiskt projekt där investeringsmedel slussas till politiskt bedömda tillfälliga projekt som snarare borde ingå i stadens verksamheters ordinarie verksamheter.”

§16 Snabbremiss om projektansökningar ur Miljömiljarden, omgång två

Dnr: 53-0066/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens yttrande godkänns.

2. Förvaltningens yttrande överlämnas till Kommunstyrelsen.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Som svar på remissen anförs följande:

Bifallet till ansökan om Henriksdals reningsverk är ett led i majoritetens märkliga 35%-mål om matavfallet. Målet saknar verklighetsförankring och ytterligare åtgärder för att bidra till uppfyllandet av dessa mål bör därför avslås. Därför bör denna ansökan dras tillbaka.

Därutöver är vi moderater och folkpartister tveksamma till finansieringsformen. Miljömiljarden är ett politiskt projekt där investeringsmedel slussas till politiskt bedömda tillfälliga projekt som snarare borde ingå i stadens verksamheters ordinarie verksamheter.”

§17 Anmälan av svar från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

Dnr: 51-0045/05

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Rapport från förvaltningschefen

· Delat till nämnden

Nedanstående handlingar är delade till nämnden:

Ø Stadens yttrande till Kammarrätten i Stockholm med anledning av laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 17 november 2003, § 25, om renhållningsordning med avfallsplan 2002-2005 för Stockholms kommun.

Ø Inbjudan till konferensen ”Full gas in i framtiden”. Anmälan görs till Åse Geschwind.

Ø Organisationsschema över förvaltningens nya organisation.

· Organisationsförändring

Johan Castwall informerade om förändringar i förvaltningens organisation innebärande att kundtjänstenheten lyfts över från avdelningen Insamling och Transport till Informationsavdelningen. Den nya avdelningen benämns Kommunikation och Kundservice. En kundservicechef är under rekrytering.

· Möte med Förpacknings- och tidningsinsamlingen samt Sita

Nämnden inbjuds till ett informationsmöte med Förpacknings- och tidningsinsamlingen samt Sita den 6 april klockan 13.00-15.00.


· Information om nämndens resa den 23-25 maj

Nämndens resa till Göteborg, Malmö och Köpenhamn genomförs den 23-25 maj. Program sänds ut under april månad.

· Anmälan om upphandling av utställande av kärl

Johan Castwall anmälde att avtal efter upphandling tecknas med Ragn-Sells för utställning av kärl till en- och tvåfamiljsfastigheter som frivilligt väljer att gå över till 14-dagarshämtning.

· Information om presidiemöte med gemensamt handikappråd

Från och med 2005 har Renhållningsnämnden gemensamt handikappråd med Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, AB Fortum Värme, Stockholms Hamnentreprenad AB och Stockholms Hamn AB. Ett första gemensamt möte hålls den 5 april. Samtliga nämnders och styrelsers presidier är inbjudna.

· Rapport om arbetet med 14-dagars hämtningen

Johan Castwall informerade om pågående arbete med den frivilliga övergången till 14-dagarshämtning bland villakunderna.

· Röda behållare för farligt avfall

Johan Castwall informerade om miljömiljardsprojektet med insamling av farligt avfall med röda boxar.

§19 Övriga frågor

· Anmälan av skrivelse från Gatu- och fastighetsnämnden

Eva Oivio m fl (s) anmälde en skrivelse från Gatu- och fastighetsnämnden angående möjligheten att inrätta en återvinningscentral på tomten Lunda 6:1. En enad nämnd ser positivt på etablering av en ny återvinningscentral i Lunda industriområde.

· Redogörelse över sopförbränning

Jim Nilsson (mp) önskade en redogörelse över hur mycket av Stockholmarnas avfall som gick till sopförbränning 2004.

· Utbildning i kommunallagen

Beslutades att Yildiz Kafkas (mp) deltar i en utbildningsdag den 11 maj rörande ändringar i kommunallagen.