Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2006-08-23

Sammanträde 2006-08-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, stadshuset 3 tr

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

B. Inköpsanmälan till nämnd

C. Ekonomisk månadsrapport

D. Personal

E. Sammanträdesplan

F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt

G. Klagomålsstatistik, brutto

H. Dispenser enligt renhållningsordningen

I. Anmälan av varmkompostering enligt renhållningsordningen

J. Anmälan av handikapprådets protokoll
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Utredning av kostnad för köp av återvinningsbåt

7 Anmälan om utökade medel till projekt Miljölaboratoriet

8 Anmälan av länsstyrelsens beslut om miljömål för Stockholms län

9 Utökad matavfallsinsamling från villor

10 Insamlingssystem för returpapper och förpackningar

SEKRETESSBELAGT
Bordlagt Rhn 2006-06-21
Ärendet utgår

11 Resepolicy för Renhållningsförvaltningen

12 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:
Yildiz Kafkas Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter:
Yildiz Kafkas (mp) ordförande
Anders Hellström (m) vice ordförande
Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare:
Agnetha Falck Rodriguez (s)
Lilian Falkbäck (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Mats Lindqvist (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

Frånvarande:
Stellan Hamrin (v)

Arbetstagar-Representanter:
Nils Lundkvist SACO
Lena Renefalk SKTF

Tjänstemän:
Johan Castwall (förvaltningschef)
Erica Lawesson (avdelningschef kommunikation och kundservice)
Jonas Selander Lyckeborg ( tf avdelningschef åvc och farligt avfall)
Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)
Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)
Åse Geschwind (nämndsekreterare)

Ordförande hälsar alla välkomna tillbaka efter sommaren. Därefter öppnas sammanträdet.

§1 Godkännande av föredragningslista

Ärende nr 10 ”Insamlingssystem för returpapper och förpackningar”, som tidigare utgått, återupptas på listan. Därefter fastställs föredragningslistan.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 4/2006 är justerat och utsänt.

§4 Anmälningsärenden

Föreligger förteckning över anmälningsärenden. Anmälningarna godkänns.

§5 Utredning av kostnad för köp av Återvinningsbåt

Dnr: 41-0184/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 20 september 2006.

§6 Anmälan av utvärdering av vårens kampanj om farligt avfall

Dnr: 19-0164/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag,

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§7 Anmälan om utökade medel till projekt Miljölaboratoriet

Dnr: 19-0304/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag,

1. Anmälan godkänns.

§8 Anmälan av länsstyrelsens beslut om miljömål för Stockholms län

Dnr: 59-0568/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§9 Utökad matavfallsinsamling från villor

Dnr: 29-0569/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Först yrkas bifall

dels till bordläggning av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp)

dels till att ärendet ska avgöras i dag av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v).

Renhållningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras i dag.

Mot det beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt yrkande om bordläggning.

Därefter yrkas bifall

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till att nämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens förslag godkänns.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt yrkande om att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Vi är skarpt kritiska till att sittande majoritet inte väljer att upprätthålla sedvanan med bordläggning åtminstone en gång.

Det berörda ärendet och det beslut som just tagits präglas av en nervositet från majoriteten att till varje pris ta något beslut nu kort tid innan valet.

Från de borgerliga partiernas sida vill vi redan nu peka på vår negativa inställning till insamlingen av utsorterat matavfall och redan nu framhäva att vi vid en borgerlig valseger kommer att se över systemet med förhoppning om att minska antalet fraktioner inklusive matavfallet.”

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avges av David Winks (kd) där han instämmer i det särskilda uttalande som Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) lagt fram.

§10 Insamlingssystem för returpapper och förpackningar

Dnr: 51-0516/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall föredrar ärendet. Frågor ställs och besvaras.

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp)

dels till framlagt förslag till beslut av Eva Oivio m fl (s), Dick Urban Vestbro (v), Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Eva Oivio m fl (s), Dick Urban Vestbro (v), Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp):

1. Förvaltningens rapport godkänns.

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med förpackningsindustrin i enlighet med rapportens intentioner.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Yildiz Kafkas (mp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens rapport godkänns utom vad gäller avtalets längd som föreslås i rapporten och formuleringen i första styckets sista mening.

2. Därutöver anförs följande:

Förvaltningen förordar att kommunen sluter avtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för 3 år med möjlighet till förlängning 2 gånger 2 år. Samtidigt hävdar FTI att för att kunna göra avskrivningar av sina investeringar behöver de en avtalstid på 4-7 år. Miljöpartiets uppfattning är att FTI under förhandlingarnas gång inte velat gå med på långtgående nödvändiga förbättringsåtgärder på det befintliga insamlingssystemet som enligt lag åvilar dem. Kommunen som part i avtalet ska som part i avtalet ska bevaka allmänhetens intresse. I detta fall innebär det att se till att FTI tar sitt ansvar för att bygga ut ett välfungerande insamlingssystem som bidrar till ökad insamling av sorterade förpackningar och returpapper, inte förfular staden och inte utgör sanitär olägenhet. Dessutom ska FTI utveckla fastighetsnära insamling.

Störningarna från återvinningsstationer är välkända. I stället för att i detta läge förnya kommunens markavtal med FTI utan att FTI åtar sig betydande åtgärder väljer Miljöpartiet att inte bevilja längre avtalstid än 2+2 år för upplåtelse av stadens mark.

Förhandlingarna visar att FTI inte är villiga att ge garantier för ett avsevärt förbättrat system och inte vill redovisa hur de planerar öka andelen av fastighetsnära insamling, men gärna vill ha längre avtalstid. Eftersom det från FTI:s sida fortfarande inte finns några avgörande garantier av insamlingssystemets förbättringar föreslår Miljöpartiet de Gröna en avtalstid på max 2 år med möjlighet till förlängning med 2 år till. Syftet med den korta tiden är att kunna förvissa sig om att FTI i fortsättningen håller en godtagbar kvalitetsnivå i sin verksamhet och att de störningar som upplevs i dag upphör samt att kommunen får möjlighet att omförhandla avtalet om störningarna fortsätter.

Den andra invändningen mot förvaltningens rapport är formuleringen i första stycket, sista meningen, nämligen: ”För närvarande har producenterna ett tolkningsföreträde i frågan om systemets utformning.” Grundprinciperna av vilka kriterier som gäller för ett fungerande insamlingssystem anges dels i lagen om producentansvar, dels genom rekommendationer från Naturvårdsverkets Avfallsråd. Sist men inte minst ska FTI och kommunen samråda för att bestämma vad ett lämpligt system är med beaktande av lagstiftningens intention och den enskilda kommunens specifika behov. Det kan aldrig vara meningen att producenterna ska ta över kommunens planmonopol, ha tolkningsföreträde i frågan om systemets utformning och därmed sätta sig över både lagstiftningen och Naturvårdsverkets rekommendationer.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v) enligt följande:

”Vi vill att det en gång för alla tas krafttag för att Stockholm ska få det rent och vackert runt återvinningsstationerna. Stockholmarna vill återvinna och därför måste vi skapa goda förutsättningar för det samt att det ska vara tillgängligt och nära bostaden.”

§11 Resepolicy för Renhållningsförvaltningen

Dnr: 09-0574/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till att nämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande av Anders Hellström m fl (m).

Beslut

Renhållningsförvaltningen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Resepolicyn godkänns.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt yrkande om att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

§12 Rapport från förvaltningschefen

· Åvc Torntrappan och Åvc Linta

Ø Renhållningsförvaltningen har skrivit till Länsstyrelsen i Stockholms län och begärt att ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för etablering av Åvc Torntrappan dras tillbaka. Anledningen till tillbakadragandet är att Renhållningsförvaltningen beviljats tillstånd att etablera Åvc Linta vid andra änden av Bromma flygplats. Byggnationen av Åvc Linta är påbörjad.

§13 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.