Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-01-04

Sammanträde 2007-01-04

Datum
Klockan
08:30
Plats
Husby träff, Edvard Griegsgången 9, Husby

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av val till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslutsärenden

3 Delegation av beslutanderätt till förvaltningschef i ärende/ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

4 Inrättande av social delegation samt instruktion och delegation

5 Val av social delegation år 2007

6 Delegation och förordnande i ärende enligt LVM och LVU

Dnr 618-2006-002
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Sammanträdestider och plats för sammanträdena 2007

8 Entlediga samt utse personuppgiftsombud

Dnr 584-2006-011
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förordnande att begära polishandräckning enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU

10 Utseende av delgivningsmottagare

11 Val av ledamöter till lokala handikapprådet 2007

12 Useende av kassaförvaltare/utanordnare

13 Rättegångsfullmakt för befattningshavare vid stadsledningskontorets juridiska avdelningen

Mötesinformation

Ledamöter
Jansson, Annette (m) ordförande
Hailu, Abebe (s) vice ordförande
Pepera, Sofia (m)
Josefsson, Kyllikki (m)
Sundin, Bo (m)
Adlouni, Jihad (m)
Yildiz, Burhan (fp)
Päärni, Mia (s)
Malmberg, Leif (s)
Bhur, Gunilla (v)

Ersättare
Dencker, Jakob (mp)
Hassan, Leila (m)
Kalteneckar, Kerstin (m)
Sakala, Aleksandar-Pal (m)
Ganidis, Ioannis (m)
Choudhury, Basit (m)
Ängeby, Martin (fp)
Wallin, Rigmor (s)
Tekes, Sinem (s)
Córdova, Gilda (v)

Tjänstgörande ersättare
Erdal, Ertugrul (m)
Jeite, Dahir Ahmed (s)

Tjänstemän
Stadsdelsdirektör Olle Johnselius. Birgitha Sahlin, Ulrika Axelsson, Per-Henrik Magnusson, Susanne Tengberg, Birgitta Bengtsson, Sakir Demirel, Gunilla Davidsson, Verner Stadthagen, Karin Öhlander, Yvonne Tegner, Mårten Qwist och Aila Somero

Personalföreträdare

Utses att justera
Annette Jansson (m) och Abebe Hailu (s)

Dag för justering
2007-01-05

Paragrafnr: 1-12

Antal blad: 15

§1 Anmälan av val till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Anmäldes att kommunfullmäktige vid sammanträde den 11 december 2006 utsett följande ledamöter och ersättare till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd:

Jansson, Annette m ordf

Hailu, Abebe s v. ordf

Pepera, Sofia m led

Josefsson, Kyllikki m led

Sundin, Bo m led

Adlouni, Jihad m led

Yildiz, Burhan fp led

Andersdotter Sommar, Carina kd led

Päärni, Mia s led

Malmberg, Leif s led

Aggefors, Kerstin s led

Bhur, Gunilla v led

Dencker, Jakob mp led

Ertugrul, Erdal m ers

Hassan, Leila m ers

Kaltenecker, Kerstin m ers

Sakala, Aleksandar-Pal m ers

Gandis, Ioannis m ers

Choudhury, Basit m ers

Ängeby, Martin fp ers

Ingrao, Alessandro s ers

Jeite, Dahir Ahmed s ers

Wallin, Rigmor s ers

Tekes, Sinem s ers

Córdova, Gilda v ers

vakant mp ers

Beslut

Anmälan lades till handlingarna.

§2 Delegation av beslutanderätt till förvaltningschef i ärenden/ärendegrupper inom stadsdelsnämndens ansvarsområde

Beslut

 1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd uppdrar till förvaltningschefen (stadsdelsdirektören) att enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag på stadsdelsnämndens vägnar besluta i ärendegrupper enligt bilagda delegationsordningar för Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar.

 2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället.

 3. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd uppdrar till ordförande att enligt 6 kap 36 § kommunallagen fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

 4. Anmälan av övriga beslut tagna i delegation ska ske i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 5. Beslutet gäller under tiden 1 januari – 30 juni 2007.

 

Ärendet

Enligt kommunallagen kan stadsdelsnämnden med vissa begränsningar uppdra till stadsdelsdirektören på stadsdelsnämndens vägnar besluta i ärenden/ärendegrupper inom stadsdelsnämndens verksamhetsområde. Stadsdelsdirektören i sin tur kan delegera beslutanderätten till en annan anställd inom kommunen.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 december 2006. Dnr 619-2006-002.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningarnas förslag.

§3 Inrättande av social delegation samt instruktion och delegation

Beslut

 1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inrättar enligt 6 kap 20 § kommunallagen ett utskott bestående av sju ledamöter och tre ersättare för behandling och beslut i enskilda ärenden inom stadsdelsnämndens kompetensområde.

 2. Stadsdelsnämnden fastställer reglemente för sociala delegationen enligt bilaga 1.

 3. Stadsdelsnämnden uppdrar till sociala delegationen att enligt 6 kap 33 § kommunallagen, med de begränsningar som anges i 6 kap 34 § samma lag, på stadsdelsnämndens vägnar besluta i de ärenden/ ärendegrupper som anges i reglementet.

 4. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2007 och tills vidare.

 

Ärendet

Enligt kommunallagen kan nämnden inrätta ett eller flera utskott. Till utskottet väljs ledamöter och ersättare ur nämnden. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd inrättar ett utskott benämnt sociala delegationen för behandling och beslut i enskilda ärenden inom stadsdelsnämndens kompetensområde.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 december 2007. Dnr 610-2006-002.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningarnas förslag.

§4 Val av social delegation år 2007

Beslut

1. Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd utser följande personer ur nämnden till ledamöter i sociala delegationen 2007:

Kyllikki Josefsson (m) till ordförande

Leif Malmberg (s) till vice ordförande

Jihad Adlouni (m)

Burhan Yildiz (fp)

Carina Andersdotter Sommar (kd)

Kerstin Aggefors (s)

Jakob Dencker (mp)

2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser följande personer ut nämnden som ersättare i sociala delegationen 2007:

Annette Jansson (m)

Kerstin Kalteneckar (m)

Gilda Córdova (v)

3. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd uppdrar åt sociala delegationens ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som rör enskilda individer och är så brådskande att nämndens (sociala delegationens) avgörande inte kan avvaktas. Vice ordförande eller annan ledamot i sociala delegationen övertar uppdraget i dennes frånvaro.

4. Nämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden utser för ett år sju ledamöter och tre ersättare till social delegation för behandling och beslut i enskilda ärenden inom nämndens kompetensområde.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 december 2006. Dnr 611-2006-002.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom ordförandes förslag.

§5 Delegation och förordnande i ärende enligt LVM och LVU

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden förordnar, vid sidan om ordförande Annette Jansson, ledamöterna Kyllikki Josefsson och Leif Malmberg att fatta beslut

enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande

enligt 11 § LVU om var och hur vården ska ordnas

enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud

enligt 43 § 2p LVU begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omedelbart omhändertagande

enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande.

 1. Stadsdelsnämnden delegerar till ordförande Annette Jansson, ledamöterna Kyllikki Josefsson och Leif Malmberg beslutanderätten avseende beslut

enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande

enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud

enligt 45 § 2p LVM begäran om biträde av polismyndighet för att föra den som ska beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen till ett LVM-hem eller sjukhus.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt sociala delegationen att utse ytterligare en person ur delegationen med befogenheter enligt ovan.

 1. Beslut tagna genom förordnande och delegation anmäls och protokollförs i sociala delegationen, vars protokoll i sin helhet anmäls i stadsdelsnämnden.
 1. Beslutet gäller från och med den 4 januari 2007 och tills vidare.
 1. Nämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

Vissa beslut enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) kan ibland vara så brådskande att beslut av nämnden eller dess utskott (sociala delegationen) inte kan avvaktas. Därför har nämndens ordförande, vid förhinder för denne, vice ordförande eller annan ledamot som nämnden utser tillagts rätt att fatta dessa beslut.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 december 2006. Dnr 618-2006-002.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningarnas förslag.

§6 Sammanträdestider och plats för sammanträdena 2007

Beslut

1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd fastställer stadsdelsnämndens sammanträdestider för perioden 1 januari – 31 december 2007 enligt följande:

25 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 21 maj, 14 juni

23 augusti, 20 september, 25 oktober , 22 november och

13 december.

2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att nämnden sammanträder under första halvåret fyra gånger i Husby Träff, Edvard Griegsgången 9 i Husby.

3. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att nämnden sammanträder under första halvåret två gånger i Rinkeby.

Ärendet

Enligt 6 kap 18 § kommunallagen bestämmer nämnden tid och plats för sina sammanträden. Sammanträdestiderna för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är anpassade till tider då viktiga ekonomiska beslut ska lämnas till kommunstyrelsen.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 december 2006. Dnr 612-2006-002.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till sammanträdesdagar och att nämnden skulle sammanträda under första halvåret 4 gånger i Husby Träff och 2 gånger i Rinkeby.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) begärde ajournering fem minuter.

Efter ajournering föreslog Abebe Hailu (s) att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma förslag till beslut:

- att godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider

- att sammanträdena skulle hållas varannan gång i Husby och varannan gång i Rinkeby.

Beslutsgång

Ordförande Annette Jansson (m) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt hennes förslag. Se nämndens beslut.

Reservation

Abebe Hailu m.fl. (s) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu (s) anmälde ett särskilt uttalande från socialdemokraterna:

Sammanslagningen av stadsdelsnämnderna är ett olyckligt beslut taget av den borgliga majoriteten. Om vi vore i majoritet skulle något sådant aldrig ha inträffat, sammanslagningen innebär stor oro och olägenhet för både medborgare och anställda.

För det lokala demokratiarbetet är det av yttersta vikt att medborgarna i både Kista och Rinkeby känner sig delaktiga i och har möjlighet att påverka nämndens arbete. Därför är det angeläget att nämndens möten förläggs i båda delarna av den nya stadsdelen.

Särskilt uttalande

Ledamot Gunilla Bhur (v) anmälde ett särskilt uttalande som även Jakob Dencker (mp) anslöt sig till:

Det är viktigt att den nya nämnden fungerar demokratiskt och likvärdigt gentemot medborgarna i såväl Rinkeby som Kista. Vänsterpartiet föreslår därför att nämndmötena med åtföljande frågestund för medborgarna, hålls varannan månad i Kista och varannan i Rinkeby under första halvåret 2007. Därefter kan man ompröva mötesgången.

Vänsterpartiet anser att stadsdelsreformen skall innebära en fördjupning av den lokala medborgardemokratin. Vi ser sammanslagningarna av flera stadsdelar i staden, vilket nu genomförts av den borgerliga alliansen i Stadshuset, som en mycket kortsiktig och olycklig åtgärd. Medborgarna i stadsdelarna skall ha möjlighet att träffa och påverka de lokala politikerna som har bästa kännedomen om ”sin” stadsdel. De lokala politikerna har i sin tur skyldighet att arbeta för medborgarnas bästa i nämndens ärenden.

Vi begär även att en uppdaterad hemsida med likvärdig information och insyn för medborgarna utarbetas snarast.

§7 Entlediga samt utse personuppgiftsombud

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden entledigar Gunde Persson som personuppgiftsombud fr.o.m. den 1 januari 2007.

 1. Stadsdelsnämnden utser Aila Somero till personuppgiftsombud för tiden 4 januari t.o.m. 30 juni 2007 för Kista stadsdelsförvaltning.
 1. Stadsdelsnämnden utser Nagwa Mourad till personuppgiftsombud för tiden 4 januari t.o.m. 30 juni 2007 för Rinkeby stadsdelsförvaltning.
 1. Nämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter. Personuppgiftsombudet ska hjälpa nämnden att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Det minskar riskerna för fel och därigenom för skadeståndskrav och andra extra kostnader för nämnden.

Nuvarande personuppgiftsombud i Kista slutar sin anställning vid förvaltningen den 1 januari 2007. Nytt personuppgiftsombud måste utses för första halvåret 2007.

I Rinkeby stadsdelsförvaltning föreslås det nuvarande personuppgiftsombudet fortsätta under första halvåret 2007.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 november 2006. Dnr 584-2006-011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningarnas förslag.

§8 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU

Beslut

 1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att nedan nämnda personer inom Kista stadsdelsförvaltning ska få förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § 1 stycket andra punkten LVU inom nämndens ansvarsområde:

Kristina Grape, Helene Wildner, Kerstin Alnervik, Cecilia Correa, Karin Blomberg, Monica Söderström, Christine Ekström, Ann Charlotte Zetterberg, Katharina Forssman, Ingela Svedberg,

Elisabet Bernhardtz, Ulrika Axelsson och Jonas Wiklund.

 1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att nedan nämnda personer inom Rinkeby stadsdelsförvaltning ska få förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § 1 stycket andra punkten LVU inom nämndens ansvarsområde:

Eva Thomasson, Maria Westphal Zandén, Anne-Catrine Jonsson, Ingrid Persson, Maria Åkesten, Gunilla Andersson, Ninni Schultze Norin, Johanna Sköldunger och Marilyn Holmström.

 1. Polismyndigheten ska genom protokoll underrättas om detta beslut.

Ärendet

Verksamhetschefer och socialsekreterare inom individ och familjeomsorg behöver för att genomföra beslut om vård och omedelbart omhändertagande kunna begära polishandräckning enligt 43 § 1 stycket 2 punkten LVU. Beslut om polishandräckning kan inte delegeras, däremot kan särskilda tjänstemän förordnas att fatta sådana beslut.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista förvaltningar hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 december 2006. Dnr 621-2006-002.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningarnas förslag.

§9 Utseende av delgivningsmottagare

Beslut

 1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser, vid sidan om nämndens ordförande och registratorerna vid kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli, stadsdelsdirektör Olle Johnselius, nämndsekreterare Aila Somero och förvaltningsjurist Mårten Qwist att på nämndens vägnar motta delgivning.

 2. Beslutet gäller från den 1 januari 2007.

Ärendet

Nämnden beslutar om vilka tjänstemän inom förvaltningarna får motta delgivning vid sidan om nämndens ordförande och registratorerna vid kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli. Förvaltningen föreslår ovanstående personer.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 december 2006. Dnr 623-2006-002.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningarnas förslag.

§10 Val av ledamöter till lokala handikapprådet 2007

Beslut

Stadsdelsnämnden utser följande personer till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds handikappråd 2007:

Kristina Mörk HSO/FA - Föreningen Autism i Stockholms län

Maud Karlsson HSO/RTP-StS – Storstockholms lokalförening för

Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade

Christina Karv HSO/SDF – Stockholms Dövas Förening

Ingrid Dalén HSO/FUB – Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna

Agneta Hellne HSO/IFS – Intresseföreningen för schizofreni Stockholmsdistriktet

Nan Berntsson DHR – De Handikappades Riksförbund Stockholmsavdelningen

Rolf Eriksson SRF – Synskadades Riksförbund Stockholms stad

Ärendet

Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholm har i samverkan med handikappföreningarna både inom och utanför HSO nominerat representanter till lokala handikapprådet.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtande från den 15 december 2006. Dnr 629-2006-002.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningarnas förslag.

§11 Useende av kassaförvaltare/utanordnare

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att till kassaförvaltare/firmatecknare/fullmaktsgivare utse stadsdelsdirektör Olle Johnselius.
 2. Stadsdelsdirektören utser i sin tur ställföreträdande kassaförvaltare/utanordnare.

Ärendet

Enligt regler för ekonomisk förvaltning för Stockholms stad kap 3 medelsförvaltning 6 § ska nämnd utse person med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar (utanordning).

Utanordnaren utser självständigt lämpligt antal ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtande från den 15 december 2006. Dnr 630-2006-002.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningarnas förslag.

§12 Rättegångsfullmakt för befattningshavare vid stadsledningskontorets juridiska avdelningen

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utfärdar rättegångsfullmakt för befattningshavare vid stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Ärendet

För att stadsledningskontorets juridiska avdelning som ombud ska kunna företräda Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd måste en rättegångsfullmakt utfärdas. Enligt rättegångsfullmakten kan ombudet dessutom på stadsdelsnämndens vägnar uppbära, motta och kvittera medel och handlingar som kommer till stadsdelsnämnden, förordna annan i sitt ställe samt bevaka stadens rätt inom stadsdelsnämndens förvaltningsområde.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtande från den 13 december 2006. Dnr 613-2006-002.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningarnas förslag.