Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-01-25

Sammanträde 2007-01-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby träff

Allmänhetens frågestund, klockan 18.30 - 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer...och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden

1 Val av justerare och dag för justering

5 Verksamhetschef för hälso-och sjukvården inom kommunens äldreomsorg samt kommunens psykiatriska gruppboende i stadsdelsområdet Kista

6 Verksamhetschef för hälso- och sjukvården inom kommunens äldreomsorg samt kommunens psykiatriska gruppboende i stadsdelsområdet Rinkeby

7 Kista församlingens ansökan om bidrag till öppen barnverksamhet

8 Delegation och förordnande enligt LVU och LVM till tjänstemän inom socialjouren

9 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2007

10 Ansökan till länsstyrelsen om projektmedel till ”Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld”

Dnr 421-2006-502 Omedelbar justering

11 Ansökan till länsstyrelsen om projektmedel till krisbehandling och utvärdering av krisbehandling för barn som bevittnat/upplevt våld mellan närstående vuxna

Dnr 420-2006-502 Omedelbar justering

12 Inriktningsärende avseende planering/projektering av ny gruppbostad inom fastighet på Sibeliusgången 20 B i Akalla som ersättning för gruppbostaden Akranäs på Oddegatan 10 i stadsdelsområdet Kista Gård

Anmälningsärenden

13 Redovisning av slutrapporter – projektet Järva Kvinnofrid

14 Rapport Rinkeby Äldrecentrum

15 Anmälan av skrivelse ”Erfarenheter från demokrati- och informationsutskottet i Rinkeby 2003-2006”

16 Inkomna medborgarförslag

”Angående avtal med Lugna gatan för engagemang i Kista/Husby”
Dnr 013-643-2006
(dukas)

17 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

18 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Från den 13 december 2006 och den 28 december 2006 i Kista
Från den 21 december 2006 i Rinkeby
(Sekretess enl SekrL 7:4, cirkulerar under sammanträdet)

20 Anmälan av protokoll

Protokoll från Rinkeby lokala handikappråd 2006-12-07
Protokoll från Rinkeby lokala handikappråd 2006-12-11
Protokoll från Rinkeby stadsdelsnämnds pensionärsråd 2006-11-27
Protokoll från Rinkeby stadsdelsnämnds pensionärsråd 2006-12-18
Protokoll från Kista lokala handikappråd 2006-12-14 (dukas)

21 Skrivelser, rapporter, protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m.

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Konferenser, utbildningar

- ”Juridik för förtroendevalda” den 15 februari 2007 klockan
14 – 17 i Husby träff

22 X. Postlista för Rinkeby 14 december 2006 - 25 januari 2007, Postlista för Kista 5 – 24 januari 2007

Slutet sammanträde

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ föräldrabalken (FB)

Mötesinformation

Ledamöter

Jansson, Annette (m) ordförande
Hailu, Abebe (s) vice ordförande
Josefsson, Kyllikki (m)
Sundin, Bo (m)
Adlouni, Jihad (m)
Yildiz, Burhan (fp)
Andersdotter Sommar, Carina (kd)
Päärni, Mia (s)
Malmberg, Leif (s)
Aggefors, Kerstin (s)
Bhur, Gunilla (v)

Ersättare
Hassan, Leila (m)
Kalteneckar, Kerstin (m)
Sakala, Aleksandar-Pal (m)
Ganidis, Ioannis (m)
Choudhury, Basit (m)
Ängeby, Martin (fp)
Ingrao, Alessandro(s)
Jeite, Dahir Ahmed (s)
Tekes, Sinem (s)
Özkan, Levent (mp)

Tjänstgörande ersättare
Erdal, Ertugrul (m)

Tjänstemän
Stadsdelsdirektör Olle Johnselius. Birgitha Sahlin, Ulrika Axelsson, Ulla Johansson, Rune Lagerqvist, Susanne Tengberg, Birgitta Bengtsson, Sakir Demirel, Gunilla Davidsson, Verner Stadthagen, Börje Erstrand, Bjjörn Hjalmarsson, Karin Persson-Berg, Per Granhällen, Nils Landergren, Arja Kallo, Mårten Qwist och Aila Somero

Personalföreträdare
Göran Toll och Mona Bergman, SACO, Helene Wildner och Inger Askelöv, SKTF, Riitta Eddib, kommunal, Agneta Forselius, Lärarförbundet.

Utses att justera
Annette Jansson (m) och Abebe Hailu (s)

Dag för justering
31 januari 2007

Paragrafnr 1 - 15

Antal blad 67

§1 Förvaltningens information

Ingen information lämnades under denna punkt.

§2 Verksamhetsplan med budget 2007, Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2007.

 2. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter i enlighet med bilaga 7a.

 3. Stadsdelsnämnden fastställer ersättningar till resultatenheterna och priser till andra stadsdelsnämnder och utförare i enlighet med vad som föreslås i bilaga 7 b-c.

 4. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 1,9 miljoner kronor för rörliga team inom socialpsykiatrin.

 5. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen och redovisar omslutningsförändringar om 60,3 miljoner kronor.

 6. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen en översyn av tilldelningen av budgetmedel till flyktingmottagningen.

 7. Stadsdelsnämnden beslutar att höja timtaxan för uthyrning av samlingslokaler med 15 % för grupprum och konferenssalar, med 100 kronor alla dagar klockan 8-22 respektive med 50 kronor efter klockan 22.00 för stora samlings­lokaler samt att för kommersiell uthyrning debitera 1 000 kronor per timme.

Ärendet

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden upprätta en budget och verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt. Kommunfullmäktige beslutar vad nämn­derna ska göra under budgetåret. Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner hur de avser att uppfylla kommunfullmäktiges mål inom tilldelad budget.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 januari 2007. Dnr 11-2007-102.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag till beslut.
Se reservation 1.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog bifall till eget förslag till beslut.
Se reservation 2.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog bifall till eget förslag till beslut.
Se reservation 3.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Annette Jansson anmälde ett särskilt uttalande från (m), (fp) och (kd):

Stadsdelsnämnden ska stimulera och uppmuntra medarbetare som vill avknoppa delar av stadsdelens verksamhet. Under året kommer anställda att ges information och stöd kring avknoppning /starta eget. Nämnden ska också utarbeta en plan för upphandling och konkurrensfrågor när stadens upphandlings- och konkurrenspolicy beslutats av kommunfullmäktige. Konkurrenspolicyn syftar till att på ett affärsmässigt och ansvarsfullt sätt genomföra majoritetens beslut att allt som inte är myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner ska upphandlas i konkurrens eller erbjudas brukarna i valfrihetssystem. Stadsdelsnämnden ska arbeta för att underlätta överföringen av skolan till utbildningsförvaltningen.

Kommunfullmäktige har i sin budget tydligt markerat att det är kärnverksamheterna som skall prioriteras. Vi kommer därför noga följa den ekonomiska utvecklingen och kan komma att göra omprioriteringar i budgeten under verksamhetsåret till förmån för dessa verksamheter.

Reservation 1

Vice ordförande Abebe Hailu m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.

att avslå punkt 7 i förvaltningens förslag till beslut

att minska grupperna inom skolbarnsomsorgen

att inte avknoppa eller på ett annat sätt upphandla nya verksamheter

att ta fram individuella utbildningsplaner för medarbetare

att delvis godkänna förvaltningens förslag på verksamhetsplan för Rinkeby med

att fortsätta erbjuda barnskötare förskolelärarutbildning.

att minska grupperna inom skolbarnomsorgen

att ge alla över 75 år rätt till 2 timmar hemtjänst utan biståndsbedömning.

att ge trygghetslarm till alla över 80 år som så önskar.

att stadsdelsnämnden som arbetsgivare erbjuder samtliga anställda möjlighet att arbeta heltid om de så önskar.

att nämnden ska abonnera en buss för att möjliggöra för alla Kista och Rinkebybor oavsett ekonomisk situation, vara med på och påverka nämndens sammanträden

att avslå förslaget att inte inkludera SL – kortet i försörjningsstödet

att fortsätta den uppskattade verksamheten med sommarjobb för stadsdelens ungdomar i samma takt som i 2006 års budget

att de nya a-kasse förslagen skall räknas in som risk för ökning på ekonomiskt bistånd i budgeten.

att ta fram individuella utbildningsplaner för alla medarbetare

att därutöver anföra:

Vår vision för Kista är en öppen och inkluderande stadsdel, en plats där det finns utrymme för alla och mångfald som öppnar nya möjligheter. Kista ska vara en plats som sätter människan före systemen, de som lever här ska kunna få hjälp och stöd i alla livets skeden.

Det kräver en välfärd med många händer i verksamheten och inte bara att brukarna kan rösta med fötterna. Det kräver en välfärd med en hög kompetens hos personalen, ett öppet förhållningssätt och långsiktiga lösningar för äldreomsorgen, förskolan, skolan och socialtjänsten mm

Ingenstans blir vårt ömsesidiga beroende så tydligt som när det gäller vår miljö och infrastruktur. Vi vill att solidariteten ska omfatta kommande generationer. Vi vill överlämna en värld och en stad till våra barn som är både rikare än vår och långsiktigt hållbar. Vi ser ingen motsättning mellan tillväxt och miljö. I själv verket tror vi att tillväxt och utveckling kan gå hand i hand med en miljömässig omställning av samhället. Det som krävs är en stark vilja och ett målmedvetet arbete.

Det är med förfäran vi ser förslaget till verksamhetsplan. Inte nog med att kommunfullmäktige slagit sönder stadsdelsnämnderna genom att ta ifrån dem viktig verksamhet, dessutom görs vettlösa besparingar så att den verksamhet som finns kvar inte kommer ha möjlighet att verka med rimliga förutsättningar.

Genomgående i VP är bristen på idéer och visioner. Ingenstans nämns någonting om vart vi är på väg. Mycket rivs ner, annat fryses på dagens nivå. Förhållandet till personalen är också styvmoderligt, inte en rad om kompetensutveckling. De verkar mest bara vilja bli av med dem, avknoppning, men alla som sysslat med trädgårdsarbete vet att om man knoppar av ett träd kan det aldrig blomma och det får svårt att överleva.

Utan kompetent personal så finns det inte heller kvalitet i verksamheterna. Det är trist att avsnittet om personalpolitik inte har någon som helst innehåll. Givetvis är det så att d politiska direktiven inte ser detta. Men att beskriva årligen återkommande löneförhandlingar som en del är inte framåtsyftande. Löneförhandlingar är rutinarbete. Däremot skulle det kunna vara framåtsyftande att prata om lönebild och löneutveckling kopplad till kompetensutveckling såsom det var under den gångna mandatperioden. Men det klart att de ”effektiviseringskrav” som fullmäktige har fattat beslut om inte ger utrymme för bra och hållbar personalpolitik.

Att då prata om att personalen kan ta över verksamheter är som ett slag i ansiktet för en människa som faktiskt trivs med sitt arbete i den offentliga sektorn. Dessutom minns väl alla hur det gick med Brommageriatriken, helt plötsligt vaknade man när nästa upphandling var ett faktum. Kan inte den nya majoriteten titta på statistik från förra gången man drev igenom avknoppningar, hur många personaldrivna verksamheter finns det kvar av t ex inom äldreomsorgen. Inte många, de är uppätna av de stora drakarna på den multinationella arenan!

Verksamhetsplanen ger oss dessutom en fingervisning om hur tomma borgarnas löften är. I valet lovades att alla arbetslösa skulle få arbete inom fem dagar, i verkligheten så ska en utredning om vika förutsättningar som finns inledas inom fem dagar. Dessutom lovades jobben till avtalsenliga löner. Vi tror inte att majoriteten vet vad avtalsenlig lön är. Här kan man konstatera att löftesbrottet är ett faktum. Borgerlig arbetsmarknadspolitik handlar mest om sänkt a-kassa och högre krav på arbetssökande. Högre krav i sig måste inte vara negativt, men det är inte en lösning på problemet. För att våra medborgare ska få arbete krävs att det finns arbetstillfällen. Det krävs arbetsgivare som inte diskriminerar människor med utländsk bakgrund. För att öka chanserna för våra arbetssökande att få de jobb som finns krävs också möjligheter att vidareutbilda sig.

Miljöarbetet lyser med sin frånvaro, detta i en tid när de flesta är överens om att klimatfrågan är vår tid viktigaste problem och att arbetet måste bedrivas såväl lokalt som globalt. Det arbete som bedrivits under förra mandatperioden med lokalt agenda 21 arbete och grönflagg certifiering av skolor och förskolor kommer nu till ett abrupt halt och tar oss från att varit en föregångare inom miljöarbete till att vara sämst i klassen.

Ett hårt slag mot det lokala föreningslivet är höjningen av hyran för möteslokaler vilket gör det ännu svårare för våra föreningar att bedriva en bra mötesverksamhet.

En viktig del av det lokala demokratiarbetet är brukarinflytande med brukarråd som gör det möjligt för de närmast berörda att få inflytande över verksamhetens innehåll, all sådan verksamhet verkar tas bort.

När det gäller förskolan är vi mycket oroade, inga pengar till kompetensutveckling för personalen, inga mål om minskade barngrupper, den avgiftsfria månaden försvinner. Föräldrar till förskolebarnen får på det sättet betala en stor del av stadens skattesänkning. Lokaleffektivitetsmålen gör det omöjligt att ha avdelningar i malpåse som en buffert för att kunna parera snabba efterfrågansökningar. Vi vet att en bra förskola är viktig för barnens utveckling och att det leder till bättre resultat senare i livet. Effekterna av dessa vettlösa besparingar kommer kanske inte att märkas på 15 år men då kommer de att märkas desto mer.

Det är bra att man vill höja den pedagogiska kompetensen. Men det är också ett löfte som är svår att hålla. Det kommer inte ut så många förskolelärare från Lärarhögskolan att man kan lova en ökning av antalet förskolelärare. Det som är viktigt i ett sådant läge är att erbjuda barnskötare utbildning med bibehållen lön, eller en del av lönen.

Vi har mottsatt oss att grundskolan flyttas till utbildningsförvaltningen. Det finns en överhängande risk att det som vi i Kista så länge har jobbat med, den röda tråden från förskolan till årskurs 9, slås i spillror. Detta kommer att kräva oerhört mycket av skolans personal. När man sedan lägger till effekterna av den kadaverdisciplinen som förespråkas av skolministern så kan vi bara konstatera att barnen får det inte bättre på något sätt. Om man, som majoriteten, i huvudsak pratar om skolpolitik som inte tar hänsyn till pedagogiken, kan konsekvenserna bli ödesdigra.

Förra mandatperioden gjorde socialdemokraterna, tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet, om de fördelningsnycklar som styr hur mycket pengar skolan får genom tillägget. Detta innebar i praktiken att en stadsdel som Kista fick mer pengar. Borgarna höjer nu skolpengen och minskar tillägget, vilket ger motsatt effekt. För oss är det en viktig ideologisk fråga att fördela resurser efter behov. Alla barn ska få samma möjligheter.

Skolbarnsomsorgen har varit den verksamhet som mellan åren 1998- 2002 fick mest känna av borgerliga nerdragningarna, är en viktig del av skolan i dag. Det räcker inte enbart med den lokalmässiga integrationen, även kompetensnivån måste höjas och barngruppernas storlek minskas. Eftersom vi lyckades med att minska barngruppernas storlek under förra mandatperioden så skulle det kunna vara smakfullt om den nya majoriteten skulle fortsätta det arbete med att reformera skolbarnsomsorgen. Men nej, visioner och idéer fattas även här.

Inom äldreomsorgen visas det upp massor av ambitiösa planer. Allt ska bli bättre, maten, omsorgen osv. men det saknas en viktig del för att genomföra alla dessa storslagna planer, pengar. Det lilla som tillförs slukas av bl.a. tomgångshyror på Akalla servicehus. Allt detta lovas utan att det finns ekonomisk täckning i stadens budget. Tilldelningen till Kista är noll och ingenting. Det enda nya i budgeten är äldrenämnden men inte ens den nämnden har fått ökade anslag. Budgeten är exakt den samma som äldreomsorgsberedningen hade.

Valfriheten är också bara tomma ord. Vi kunde se detta när den senaste ”valfrihetsreformen” genomfördes. De gamla får välja mellan ett antal företag men var finns valfriheten när alla har samma innehåll?

En del av vår befolkning döms till stadsdels arrest genom att SL-kortet tas bort ur socialbidragsnormen. Dessutom försvårar det för de arbetslösa i deras sökande efter jobb. Majoriteten borde kanske tänka nytt och till och med bevilja årskort till SJ eftersom de arbetslösa kommer att vara tvungna att söka jobb utanför hemorten enligt förslag från regeringen.

När man läser VP är det lätt att få intrycket att integration bara handlar om flyktingmottagning. För oss är det så mycket mer. Det handlar om att få med alla i det mångkulturella samhället där vi alla möts och lär oss av varandra. Integration handlar om att kunna försörja sig själv, att bo bra och att kunna språket i det landet man bor i. Hur lätt är det som flykting att komma på den stockholmska bostadsmarknaden när man har sålt ut det kommunala bostadsbeståndet i integrationens namn?

Det är tragiskt att stadsmiljöfrågorna har lyfts bort från stadsdelsnämnderna. Det är ju så att den lokala kunskapen är oerhört viktigt för att både renhållning och snöröjning skall fungera optimalt. Dessvärre finns det dessutom inslag om 24- timmars garantin i trafik- och renhållningsnämndens verksamhetsplan som gör att man kan misstänka att Husby centrum inte är prioriterat när det gäller garantin. Ett citat från ärendet: ”För att en 24- timmars garanti skall fungera, till en rimlig kostnad, vill kontoret prioritera viktiga gångstråk, kommersiella platser som centrumanläggningar, huvudstråk samt platser viktiga för turistnäringen.” Var och en kan tänka ut konsekvenserna alldeles själv.

Man kan också konstatera att till exempel förra året var klagomålen väldigt få på stadsdelarnas sätt att sköta stadsmiljöfrågorna. Varför skall då makten över de viktiga frågorna koncentreras till en facknämnd. I den nämnden är lokalkännedomen mycket sämre.

Trygghetsfrågorna har tagit en stor del av nämndens uppmärksamhet under mandatperioden som gått. Då påbörjade vi arbetet med bland annat ”Ung och trygg på Järva” men det verkar som till och med det arbetet läggs ned. Jämställdhetsfrågorna är inte viktiga för borgarna. För oss är det däremot en prioriterad fråga. Personalen ute i verksamheterna måste få kompetensutveckling. Både för att kunna möta barnen på dagis och i skolan, ungdomarna på fritidsgården, men också för de som möter misshandlade kvinnor och personer som utsätts för hedersrelaterat våld eller lever under förtryck från den egna familjen eller någon annan

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att majoriteten har givit fagra löften inför valet. Man gör även i budgetförslaget ett försök till att förstärka några av verksamheterna. Det är dock så att pengarna fattas i budgeten. Resultatet brukar då bli det samma som vi tog över 2002, kraftiga underskott utan att man har åstadkommit något.

Reservation 2

Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag från (v):

 1. att verksamhetsplan och budget för Kista stadsdelsförvaltning
  upprättas enligt Vänsterpartiets förslag till budget i kommun
  fullmäktige samt vad som anförs i denna reservation.

 2. att SL-kort beviljas enligt kommunstyrelsens senast revidera
  de riktlinjer för ekonomiskt bistånd (2004-06-02) tills kom
  munstyrelsen fastställer annat.

 3. att förvaltningen får i uppdrag att komplettera verksamhets
  planen med en redovisning av plan- och åtgärdslista enligt
  stadens handlingsprogram för barnkonventionen.

 4. att förvaltningen får i uppdrag att komplettera verksamhets
  planen med en redovisning av kostnadsberäknade åtaganden
  för att nå målen i stadens handikappolitiska program.

 5. att förvaltningen får i uppdrag att komplettera med en konse
  kvensanalys angående alla nedskärningar som kommunfull
  mäktige vill påtvinga stadsdelsnämnden.

 6. att bifalla fackliga förbundens (Kommunal, LR och Lärarför
  bundet) erinran

 7. att i VP implementera Rinkeby-Kistas handikappsråds syn-
  punkter

 8. att genomföra en väsentlighets- och riskanalys som omfattar
  stadsdelsnämndens alla verksamheter

 9. att arbeta fram en ny miljöpolicy

 10. att avslå punkt 7 i förvaltningens förslag till beslut

 11. att inte avknoppa eller på ett annat sätt upphandla nya verk
  samheter

 12. att därutöver anföra:
  Verksamhetsplanen med budget har skyndats fram av majoriteten och varken förvaltning eller nämndpolitiker har givits rimlig tid till förberedelser. De lokala politikerna har inte beretts möjlighet att träffa samt ställa frågor till förvaltningens tjänstemän. Vi vill därför rikta en skarp kritik mot sittande majoritetens hantering av verksamhetsplan och budget.

Gemenskap, kreativitet, framtid

Vänsterpartiet vill skapa ett Stockholm som bygger på gemenskap och kreativitet, en stad som är jämställd och rättvis och som styrs med en politik som håller för framtiden. Vår vision är en öppen stad med många icke-kommersiella träffpunkter för båda unga och äldre. Gemenskap och kultur ska finnas i hela staden och inte bara för de välbärgade. Vi vill att Stockholm ska bli den stad i världen som utvecklar en modell för att komma till rätta med klimatfrågan genom smart teknik och hushållning. I vår moderna stad minskar biltrafiken genom trängselavgifter och pengarna satsar vi på en bättre kollektivtrafik.

Vänsterpartiet vill minska de ekonomiska och sociala klyftorna i staden istället för att sänka skatten och avvisar därför alla nedskärningar. Vi satsar 283,5 mnkr mer på stadsdelsnämnderna i staden totalt än de borgerliga partierna, bland annat ytterligare pengar till äldreomsorgen (100,8 mnkr), individ- och familjeomsorgen inklusive socialpsykiatrin (42,9 mnkr), förskolan (35,7 mnkr) och skolbarnsomsorgen (37,2 mnkr räknat på hela året).

Vi har satt också satt undan pengar av stadens överskott till en Rättvisemiljard som vi vill använda för att öka rättvisan i staden, till skillnad från borgarna som vill satsa de mesta pengarna på att bygga vägar. Vänsterpartiet vill bygga fler boenden för hemlösa, främst kvinnor. Vi vill utveckla förebyggande arbete för att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa. Lågutbildade medarbetare ska få kompetensutveckling, vilket gynnar främst kvinnor. Miljörättvisa ska skipas med klimatsatsningar och sjörestaureringar. Vår rättvisemiljard kommer långsiktigt att minska stadens kostnader. Vi har också investeringspengar för att kunna fortsätta att bygga ut förskolan (300 mnkr), vård- och omsorgsboenden (100 mnkr), IT (500 mnkr) samt för en ytterstadssatsning tillsammans med boende (450 mnkr).

Världens mest tillgängliga huvudstad

Vänsterpartiet satsar 25 mnkr mer varje år än majoriteten på tillgänglighetsåtgärder. Med tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar menas delaktighet och inflytande för alla, vilket är en demokratifråga. Begreppet tillgänglighet omfattar både fysisk tillgänglighet, värdigt bemötande och tillgänglighet till kommunikation/information.

Vi vill prioritera att lekplatser, fritidsgårdar, skyddade boenden och offentliga lokaler ska bli tillgängliga för alla. All viktig information ska finnas på olika medier, exempelvis Daisy-format (cd) och teckenspråk. Enligt stadens gällande handikappolitiska program ska en redovisning av kostnadsberäknade åtaganden för att nå de handikappolitiska inriktningsmålen finnas i verksamhetsplanen, vilket förvaltningens verksamhetsplan behöver kompletteras med.

FN:s konvention om barnets rättigheter

Enligt stadens gällande handlingsprogram för barnkonventionen ska alla nämnder årligen i verksamhetsprogrammet redovisa plan och åtgärdslista för vad som behöver utvecklas, uppmärksammas eller förändras för att konventionens intentioner ska förverkligas. Förvaltningens verksamhetsplan behöver kompletters med en sådan redovisning.

Sveriges bästa arbetsgivare

Vi vill att staden ska bli Sveriges bästa arbetsgivare och vill därför fortsätta att höja lönerna för de lägst avlönade och sänka arbetstiden främst inom äldreomsorgen och förskolan. Vänsterpartiet har avsatt 20 mnkr för att höja lägsta lön till 16 000 kr för alla medarbetare i staden och 20 mnkr för att fortsätta försöken med förkortad arbetstid. Våra satsningar ökar rättvisan främst för kvinnorna, vilket är ett av våra mål för oss som feministiskt parti.

Rättvis politik för boende, trafik och miljö

Vänsterpartiet vill ge alla rätten till en bra bostad till rimligt pris i en bra miljö. Vi vill bygga minst 10 000 nya hyresrätter och satsa på fastighetsnära källsortering. Vi vill ha återinföra trängselavgifter, bygga fler cykelvägar och tvärbanor i norra och södra förorterna samt utöka 30-zonerna. Våra satsningar på kollektivtrafik gynnar främst lågavlönade och kvinnor.

Utveckla deltagande demokrati i stadsdelsnämnderna

Vänsterpartiet vill behålla våra 18 stadsdelsnämnder för att värna om och utveckla den lokala demokratin, till skillnad från det borgerliga styret i staden. Vi vill uppmuntra politiker och medarbetare att arbeta mer med deltagande demokrati i stadsdelarna.

Vi vill ha en öppen stad som är trygg för alla. Trygghet är att veta att våra gamla trivs på servicehuset och barnen har det bra i förskolan. Att veta att våra ungdomar har en meningsfylld fritid och lär sig för livet i skolan. Att ha ett hem och vara trygg hemma, oavsett ålder och kön. Att våga gå från tunnelbanan om kvällen och jogga i skogen. Trygghet är att människor med funktionsnedsättningar kan komma fram på gatorna, lekplatserna och in i husen, precis som alla andra. Trygghet är att ha ett arbete, en lön som går att leva på och att orka jobba till pensionen. Trygghet är att ha en skälig levnadsnivå för människor som har försörjningsstöd, kunna resa med SL till släkt och vänner, som alla andra.

Vänsterpartiet vill ha kvar grundskolan, särskolan, skolbarnsomsorgen, mellanstadie-verksamheten, snöröjningen och barmarksrenhållningen i stadsdelsnämnderna. Vi vill uppmuntra våra medarbetare att utveckla kvaliteten i kommunala verksamheter istället för att uppmana dem att bli egna företagare. Vi vill inte att förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden som vi byggt upp solidariskt ska säljas ut för att drivas med vinstintressen. Med vår politik skulle hundratals medarbetare slippa övertalighet och våra medborgare skulle bemötas som ägare av stadens verksamheter och inte som kunder på en marknad.

Förskola

Vänsterpartiet tycker att förskolorna är en av de viktigaste verksamheter som staden har ansvar för. Vi vill fortsätta att stärka kvaliteten i förskolan och utveckla det livslånga lärandet och jämställdhetsarbetet enligt förskoleplanen som antogs av vår tidigare majoritet.

Vi höjer schablonen med 1,5 procent, det socioekonomiska tilläggsbeloppet med 4 procent och barnomsorgsgarantin med 1 procent. Vi säger också nej till majoritetens beslut att föräldrar måste betala förskoleavgift även för juli månad.

Vänsterpartiets budget innebär att Kista får 2 mkr mer än vad majoriteten ger till förskoleverksamheten.

Grundskola

Vänsterpartiet vill ha en rättvis skola med kvalitet och vill arbeta enligt skolplanen som antogs av vår tidigare majoritet. Vi vill att skolan ska vara en mötesplats för elever oavsett bakgrund. Här får barn och unga chansen att lära för livet, men också lära sig mer om sig själva och uppmuntras till öppenhet för det som är nytt och annorlunda. Livskunskap är ett ämne som vi vill se på alla skolor som en del i ett aktivt folkhälso- och trygghetsarbete. Vi vill också lyfta fram behovet av fortsatt utveckling inom språk, modersmål och matematik. Arbetet mot det hedersrelaterade våldet är en viktig del av skolans jämställdhetsarbete och skolans medarbetare behöver därför ha aktuell kompetens inom området.

Alla elever ska ha rätten att gå i en inkluderande skola, vilket kräver att olika yrkesgrupper samarbetar. Arbetet i arbetslag behöver stimuleras, så att pedagogiska lösningar kan utvecklas som underlättar att eleverna kan gå kvar i sina klasser. Elever med funktionsnedsättningar och deras föräldrar måste liksom andra elever och föräldrar ha rätt till inflytande i planeringen av skolgången. Vi tror inte på ökade disciplinåtgärder i skolan utan snarare en kunskapstörstande demokratiskt styrd skola med en åldersadekvat elevmakt.

Vänsterpartiet höjer schablonen med 1 procent, det socioekonomiska tilläggsbeloppet med 4 procent och skolpliktsbevakningen med 1 procent. Vi satsar lika mycket pengar på skolan som majoriteten, men ökar omfördelningen till fattiga stadsdelar eftersom det är där som måluppfyllelsen behöver stärkas mest.

Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorgen är ett eftersatt område som behöver extra resurser, bland annat för att minska barngruppernas storlek. Schablonen höjs därför med 4 procent. Vänsterpartiets budget innebär att Kista får 0,8 mkr mer än vad majoriteten ger till skolbarnsomsorgen för det halvår den får vara kvar i stadsdelsnämnden.

Särskola

Stadsdelsnämndernas övertagande av särskolan har ökat integreringen mellan särskolan och övriga skolan. Vi höjer schablonerna med samma procentsatser som majoriteten men behåller särskolan i stadsdelarna för att fortsätta arbetet mot en inkluderande skola för alla.

Verksamhet för barn och ungdom

Fritidsutbudet för barn och ungdomar behöver förbättras och nå alla oavsett bakgrund samt nå flickor och pojkar i samma utsträckning. Vänsterpartiet satsar på fritidsklubbar och icke-kommersiella träffpunkter som också ska vara tillgängliga för unga med funktionsnedsättning. Ungdomar ska själva också kunna vara med och skapa träffpunkter i den egna stadsdelen. I Kista finns nu Reactor för äldre unga 16 och uppåt som startade under förra mandatperioden. Samarbetet med Lugna gatan vill viska få en fortsättning under 2007.

Alla barn 9-16 år som vill ska få plats på kollo. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna gå på vanligt kollo, vilket måste bevakas i förfrågningsunderlaget inför upphandling. Öppna förskolor och parklekar spelar en viktig roll för många barn, och ska även vara tillgängliga för barn och föräldrar med funktionsnedsättningar.

Vänsterpartiets budget innebär att Kista får 0,8 mkr mer än majoriteten ger till verksamheten för barn och ungdom under första halvåret då mellanstadieverksamheten fortfarande är kvar i stadsdelsnämnden.

Kultur- och föreningsverksamhet

Kulturen och föreningslivet spelar en viktig roll för att berika våra liv och överbrygga klyftor i samhället. För att öka möjligheten till kulturupplevelser satsar vi ytterligare 5 mnkr för barn, unga och äldre i förorterna, där medborgarna ska vara delaktiga i hur pengarna används. Vi överför 1,6 mnkr från konsumentnämnden för riktade insatser till unga i konsumentfrågor. Det ska finnas en kultursekreterare som samordnar och utvecklar det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna. Föreningsbidragen ska fördelas på ett jämställt sätt.

Vänsterpartiets budget innebär att Kista får 0,4 mnkr mer än majoriteten ger till kultur- och föreningsverksamheten.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet gör en stor satsning på en generös och jämställd biståndsbedömning, förebyggande insatser, goda arbetsvillkor och fler anställda för att öka omsorgen om våra äldre. Vi vill att äldreomsorgen värnas mot privata vinstintressen som undergräver den viktiga kontinuiteten och tryggheten för äldre.

Allt fler äldre med stora behov bor hemma, vilket ställer krav på hemtjänstens organisation i form av nya arbetsformer och ökad flexibilitet. Alla som får hjälp av hemtjänsten ska ha en kontaktperson. Människor med olika behov ska kunna få hemtjänst som passar deras behov. Mobila vårdteam för multisjuka äldre utvecklas tillsammans med landstinget. Våra medarbetare inom hemtjänsten behöver och har rätt till fortsatt handledning och kompetensutveckling. Staden har en stor resurs i flerspråkiga medarbetare inom hemtjänsten.

Genom nya riktlinjer för äldreomsorgen samt 4 timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning får äldre verklig frihet att påverka innehållet i hjälpen. De kan välja att gå på promenad eller ha en pratstund istället för dammtorkning just den dagen. Äldre ska kunna välja att ha hjälp att laga maten hemma eller få matlådor. Gratis ”fixartjänster” och sociala mötesplatser är förebyggande och ökar livskvaliteten. Rätten att få städning varannan vecka och fönsterputs minst en gång per år ska slås fast. Alla oavsett var de bor har rätt till samma och en jämställd bedömning av rätten till hemtjänst. Hemtjänsten ska inte som majoriteten föreslår erbjuda tilläggstjänster som betalas separat, vilket riskerar att öka orättvisorna.

Utbyggnaden av seniorboenden i hyresrätt är en annan förebyggande insats som bör fortsätta.

I de nya riktlinjerna för äldreomsorgen som vänsterpartiet vill ha ges äldre rätt att välja servicehuslägenhet i hela staden. Den enskildes upplevelse av otrygghet och allmänna hälsotillstånd ska räcka som skäl för att få servicehuslägenhet. Äldre ska kunna påverka det val av boende som ger störst trygghet. Det ska finnas vård- och omsorgsboenden med olika inriktningar som demenssjukdomar, psykiska funktionsnedsättningar eller andra specifika behov som kräver särskild omvårdnad och kompetens. Vi vill också undersöka möjligheterna att starta ytterligare en närvårdscentral under mandatperioden.

Vänsterpartiets budget innebär att Kista får 2,3 mnkr mer än vad majoriteten ger till äldreomsorgen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Rätten till individuell behovsprövning är grundläggande och måste förbättras för personer med funktionsnedsättningar. Den individuella planen ökar den enskildes inflytande och samordningen av insatser och arbetet med att öka planerna ska därför främjas. Beslutade insatser ska verkställas i skälig tid, vilket stadsdelsnämnderna måste beakta i sin planering. Det får inte förekomma oklarheter i handläggnings- och kostnadsansvaret inom stadsdelsnämnderna, eftersom det försvårar tillgången till rätt stödinsatser för den enskilde.

Viktiga förutsättningar för delaktighet är arbete och sysselsättning samt en meningsfull fritid. Ungdomar med funktionsnedsättningar ska erbjudas sommarjobb. Kunskapen om den resurs som människor med funktionsnedsättning är för staden måste spridas. Samverkan med handikapporganisationerna och lokala handikapprådet ska utvecklas.

Rätten till bostad gäller alla. En långsiktig och samordnad planering krävs för att öka utbyggnaden och utveckla olika modeller av boenden och stödformer. Förutsättningarna för gruppbostad eller annan bostad med särskild service ska prövas i alla nya bostadsprojekt.

Heminstruktörer för syn- och hörselskadade även för äldre ska finnas i tillräcklig omfattning i och behovet av kompetensutveckling tillgodoses. Erfarenheterna från Lys, Kompa och Funka ger en god grund för den fortsatta kompetensutvecklingen. Genusutbildning för medarbetarna är viktigt för att biståndet ska beviljas och utföras på ett jämställt sätt

Vänsterpartiets budget innebär att Kista får 0,9 mnkr mer än vad majoriteten ger till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Socialtjänsten ska arbeta efter en demokratisk syn och tro på människors förmåga att fatta beslut. Tidiga insatser som information, rådgivning och andra serviceinsatser utan registrering förebygger behov av bistånd och ska byggas ut. Människor som behöver kontakt med socialtjänsten ska ha inflytande över vilka insatser som behövs. Samverkan med klient- brukar- och frivilligorganisationer kompletterar men ersätter aldrig kommunens ansvar. Brukarråd och brukarrevisioner ökar kvaliteten i socialtjänstens insatser. Samverkan mellan stadsdelsnämnderna behövs för att tillgodose behoven. Socialtjänstens arbete baseras på kunskap, erfarenhet, utvärdering och forskning om vad som fungerar och ger resultat.

I första hand ska insatser för barn och unga bedrivas på hemmaplan men när det inte är möjligt ska vården bedrivas i nära samverkan med barnet, familjen, fritiden och skolan. Barn i familjehem tillhör de mest utsatta och har rätt till en planerad vård och skolgång som noga följs upp av socialtjänsten.

Information till tonårsföräldrar om alkohol och andra droger ska fortsätta liksom information och rådgivning till unga vuxna. Vård och behandling för människor som missbrukar inriktas på långsiktiga vårdkedjor i samverkan med den enskilde. Den gemensamma strategin för missbrukarvårdens utveckling som tagits fram av vår tidigare majoritet ska genomföras.

En viktig uppgift är att söka upp hemlösa och motivera till stöd och behandling. Hemlösa kvinnor ska särskilt uppmärksammas. Fortsatt uppsökande arbete på härbärgen av stadsdelsnämnder som har många direktintag. En vårdkedja ska skapas för härbärgesboende med gravt missbruk och psykiska problem.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett folkhälsoproblem, vars omfattning behöver synliggöras för att tillräckliga åtgärder ska sättas in. Stadsdelsnämnderna behöver utveckla kompetens och rutiner för riskbedömningar liksom för insatser mot hedersrelaterat våld. Stöd till kvinnor och barn ingår i socialtjänstens insatser och är prioriterat.

Rätten till bostad gäller alla. Utbyggnaden av gruppbostäder och stödboenden i samverkan med landstinget ska intensifieras för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Förutsättningarna för gruppbostad eller alternativa boendeformer ska prövas i alla nya bostadsprojekt.

Sysselsättning, studier, praktik och arbete ska erbjudas genom ökad samverkan i staden samt med studieförbund, organisationer och lokala näringslivet. Samarbetet med landstinget ska utvecklas för personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik. Uppsökande arbete och stöd till anhöriga ska fortsätta.

Genom Vänsterpartiets ”Rättvisemiljard” kan utbyggnaden av bostäder åt hemlösa och människor med missbruk och psykiska funktionsnedsättningar öka. En storsatsning på förebyggande arbete kan inledas för barn och unga i riskzonen, bland annat med kompetensutveckling, myndighetssamverkan och åtgärdsprogram för alla barn som far illa.

Vänsterpartiets budget innebär att Kista får 0,5 mnkr mer än vad majoriteten ger till individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri.

Stadsmiljö med Agenda 21

Vänsterpartiet vill säkra medborgarnas möjligheter till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor. Barmarksrenhållning och snöröjning behålls i stadsdelsnämnderna och arbetet för att minska nedskräpningen ska fortsätta. Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker och vi satsar därför 18 mnkr i ökade parkinvesteringar. Vi ökar även investeringarna med 9 mnkr i staden totalt för att skapa ökad trygghet i parker och joggingspår. Miljösamordnare och agenda 21 funktion ska finnas i varje stadsdelsnämnd. Vänsterpartiet satsar 2,6 mnkr mer på verksamheten i staden jämfört med majoritetens budget.

Flyktingmottagande

Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen fortsätta att utveckla introduktionsinsatser som förkortar vägen till arbete. Alla flyktingar ska få individuella handlingsplaner. En meningsfull introduktion ska också ges till dem som av hälsoskäl inte kan delta i en arbetsinriktad introduktion. Flyktingmottagningen skapar goda förutsättningar för att informera om barns och kvinnors rättigheter enligt FN:s konventioner. Vänsterpartiet avvisar nedskärningar i flyktingmottagandet.

Ekonomiskt bistånd

Vi befarar att regeringens försämring av a-kassan och minskade arbetsmarknadsåtgärder leder till att fler tvingas söka ekonomiskt bistånd. Det råder även osäkerhet om hur många som behöver ekonomiskt bistånd på grund av det ökade flyktingmottagandet.

Alla människor med ekonomiskt bistånd ska få insatser anpassade efter deras individuella förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Handlingsplaner ska finnas för alla sökande och följas upp regelbundet om det inte är tillfälligt bistånd. Vänsterpartiet står upp för den individuella behovsbedömningen enligt socialtjänstlagen och tar avstånd från borgarnas krav på motprestation som huvudregel. Vi avvisar också förslaget om en enda modell för arbetssökarverksamhet, eftersom förutsättningarna är olika i olika delar av staden.

Barns behov ska uppmärksammas då vuxna söker ekonomiskt bistånd. Innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl.

Vi avvisar den borgerliga stadsdelsarresten för människor som tvingas leva på ekonomiskt bistånd. SL-kortet ska fortsätta att ingå i normen för att tillförsäkra alla en skälig levnadsnivå, enligt kommunstyrelsens senast reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd (2004-06-02). Vi vill att staden centralt tar fram variabler som tydligt speglar sambandet mellan ohälsa och ekonomiskt bistånd, eftersom nuvarande resursfördelningsmodell inte fångar upp alla behov. Det innebär att vissa stadsdelsnämnder får alldeles för liten budget för ekonomiskt bistånd, vilket kan leda till restriktivare handläggning och försämrad likställighet i staden.

Vänsterpartiets budget innebär att Kista får 3,4 mkr mer än vad majoriteten ger till ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsåtgärder

Lokala basverksamheter och stadsövergripande arbetsmarknadsverksamheter ska fortsätta att utvecklas i samverkan mellan stadsdelsnämnderna, vuxenutbildningen samt arbetsförmedlingen. Det arbete som utvecklats med stöd av kompetensfonden och som varit framgångsrikt bör övergå i ordinarie verksamhet.

Ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättningar ska prioriteras. Det är av stor vikt att öka kunskapen om befintliga arbetsmarknadspolitiska stödinsatser för människor med funktionsnedsättningar. Det coaching-projekt som initierats i samverkan med kommunstyrelsens handikappråd för personer med funktionsnedsättning bör kunna bidra till att utveckla arbetsmarknadsinsatserna för en grupp som har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet avsätter 10 mnkr mer än majoriteten till feriejobb och 5 mnkr mer till Navigatorcentrum som vänder sig till unga i hela staden som hamnat utanför skolan och arbetsmarknaden.

Reservation 3

Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag från (mp)

 1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2007

 2. återremittera budget och verksamhetsplan till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige som grund

 3. inrätta en tjänst som Agenda 21-samordnare

 4. inrätta en tjänst som miljösamordnare för det interna miljöarbetet på halvtid

 5. behålla en tjänst som konsumentvägledare

 6. inrätta en tjänst som energirådgivare, att arbeta för förvaltningens egna verksamheter och för företag och hushåll

 7. uppdra åt stadsdelsförvaltningen att spara 4-5 % av energiförbrukningen

 8. genomföra en väsentlighets- och riskanalys som omfattar stadsdelsnämndens alla verksamheter

 9. förvaltningen redovisar tydliga åtaganden för nämndens oli- ka verksamheter

 10. arbeta fram en ny miljöpolicy

 11. arbeta fram en upphandlingspolicy med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav på upphandlingar och effektiv uppföljning av upphandlade tjänster

 12. arbeta för att ytterligare minska barngruppernas storlek

 13. att minst 25 procent av de livsmedel som serveras i stadsdelens verksamheter ska vara ekologiska

 14. vid upphandlingar ska Stockholms stads klausuler mot diskriminering tillämpas

 15. säkerställa att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet

 16. erbjuda verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling åt alla arbetssökande med försörjningsstöd

 17. inte införa krav på motprestation som huvudregel för att få försörjningsstöd

 18. förhindra att barnfamiljer och äldre vräks

 19. alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort

 20. förvalningen behåller kultursekreterarens tjänst på en rimlig nivå, helst en heltidstjänst

 21. förvaltningen skall ha en generös inställning till att fördela föreningsbidrag

 22. hyrorna till föreningslokalerna förblir oförändrade

 23. att arbeta för att på sikt minska alla anställdas arbetstid till 35 timmar per vecka

 24. därutöver anföra:

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2007 präglas av nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. Samtidigt uppgår omstruktureringskostnaderna i staden till 250 miljoner kronor. Dessa pengar skulle komma till större nytta för invånarna om man i stället använde dem ute i verksamheterna; inom förskola, skola, äldreomsorg, miljöarbete m. m..

I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 264 miljoner kronor mer än den borgerliga majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2007 betyda närmare 15,8 miljoner kronor mer för Rinkeby-Kista än i det nu liggande förslaget. Miljöpartiets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Centraliseringarna och sammanslagningarna av flera verksamheter innebär en drastisk nerbantning av kompetensen inom förvaltningen, som i stället måste upphandla externa tjänster. Då är det ännu viktigare att man säkerställer dessa tjänsters kvalitet genom en väl fungerande upphandlingsfunktion inom förvaltningen och en effektiv uppföljning. För att försäkra sig om att den föreslagna omfattande organisationsförändringen ger mervärde krävs en seriös riskanalys, vilket delvis saknas i majoritetens förslag.

Det är mycket allvarligt att Agenda 21-verksamheten läggs ner, resurserna till konsumentrådgivning riskeras att minimeras och stadsmiljöavdelningens uppgifter centraliseras. Dessa åtgärder medför inte endast försämring av det lokala miljöarbetet, det resulterar även i en stor övertalighet hos de anställda. I stället är det angeläget att stärka och utveckla miljö- och demokratiarbetet genom att ytterligare utveckla Agenda 21-verksamheten.

Det är viktigt att poängtera vikten av ett genomgående miljöperspektiv. En mycket viktig del i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser är att minska energiförbrukningen. En tjänst som energirådgivare bör inrättas i stadsdelen, som ska arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll.

Det blir allt mer tydligt att vi står inför en global miljökris. Våra konsumtionsvanor leder till utarmning av naturresurser. Det är viktigt att vi löser dessa problem i alla nivåer, från individen till internationella organisationer, alltså har också stadsdelsnämnden en roll att spela. Det är beklagligt att det enda som den borgerliga majoriteten föreslår för att bidra till lösningen är att gräva ner två återvinningsstationer.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t.ex. hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Att konsumentkunskap erbjuds barn och unga genom skolan är bra t.ex. för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill öka konsumentvägledningen, bl. a. för att kunna arbeta mer mot barn och ungdomar och även mot företag.

Matens betydelse för äldre är onekligen stor, men även för barn spelar maten en viktig roll. Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat spelar stor roll för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är viktigt att andelen ekologiskt odlad mat i stadsdelens verksamheter ökar kraftigt.

Efter många års arbete har Miljöpartiet lyckats få in en klausul mot diskriminering i stadens upphandlingar. Det är viktigt att arbeta vidare med detta verktyg. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör användas. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

Stadsdelsnämnden ska utveckla verksamheter för individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. I verksamheterna ska alla arbetssökande erbjudas vägledning och jobbcoachning samt kompetensutveckling såsom utbildning, arbetsträning m. m. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Personer som av psykiska eller fysiska orsaker inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering och inte nekas försörjningsstöd. I de fall försörjningstagare utför arbete t. ex. i en verksamhet som kommunen anordnar så ska lön för arbete utgå.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Det är mycket viktigt att leva upp till socialtjänstlagens krav på individuella bedömningar före avslag. Familjer ska inte behöva riskera att få en hel månads försörjningsstöd indraget därför att man t. ex. har varit sjuk någon dag utan att hinna meddela detta i tid.

Miljöpartiet är mot den borgerliga omorganisationen av skola, renhållning och enkla planförfaranden. För att möjliggöra elevers och föräldrars inflytande är det viktigt att skolan styrs utifrån lokala förutsättningar. Skolan ska fortsätta skötas av stadsdelsnämnderna.

Vi vill arbeta fram nätverk för socialt deltagande. Ett exempel på en åtgärd för att stimulera politiskt deltagande är att införa direkt val till stadsdelsnämnderna. Vi vill också ha uttökat stöd till olika verksamheter för ungdomar och kvinnor.

Kommunikationerna mellan Kista och Rinkeby måste bli bättra om den sammanslagna stadsdelen skall hålla ihop.

§3 Verksamhetsplan med budget 2007, Rinkeby stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsplan med budget för år 2007 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen

 2. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa i enlighet med vad som föreslås i bilaga 8

 3. Stadsdelsnämnden fastställer interna priser i enlighet med vad som föreslås i bilaga 6

 4. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 0,5 mnkr för rörliga team

 5. Stadsdelsnämnden godkänner omslut­ningsförändringar om 25,1 mnkr i enlighet med vad som föreslås i bilaga 7 och redovisar dessa för kommunstyrelsen

 6. Stadsdelnämnden begär hos kommunstyrelsen en översyn av medelstilldelningen för flyktingmottagning

Ärendet

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden upprätta en budget och verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt. Kommunfullmäktige beslutar vad nämn­derna ska göra under budgetåret. Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner hur de avser att uppfylla kommunfullmäktiges mål inom tilldelad budget.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 januari 2007. Dnr 3-2007-102.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag till beslut.
Se reservation 1.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog bifall till eget förslag till beslut.
Se reservation 2.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog bifall till eget förslag till beslut.
Se reservation 3.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Annette Jansson anmälde ett särskilt uttalande från (m), (fp) och (kd):

Stadsdelsnämnden ska stimulera och uppmuntra medarbetare som vill avknoppa delar av stadsdelens verksamhet. Under året kommer anställda att ges information och stöd kring avknoppning /starta eget. Nämnden ska också utarbeta en plan för upphandling och konkurrensfrågor när stadens upphandlings- och konkurrenspolicy beslutats av kommunfullmäktige. Konkurrenspolicyn syftar till att på ett affärsmässigt och ansvarsfullt sätt genomföra majoritetens beslut att allt som inte är myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner ska upphandlas i konkurrens eller erbjudas brukarna i valfrihetssystem. Stadsdelsnämnden ska arbeta för att underlätta överföringen av skolan till utbildningsförvaltningen.

Kommunfullmäktige har i sin budget tydligt markerat att det är kärnverksamheterna som skall prioriteras. Vi kommer därför noga följa den ekonomiska utvecklingen och kan komma att göra omprioriteringar i budgeten under verksamhetsåret till förmån för dessa verksamheter.

Reservation 1

Vice ordförande Abebe Hailu (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag från socialdemokraterna:

att delvis godkänna förvaltningens förslag på verksamhetsplan för Rinkeby med följande tillägg:

att fortsätta erbjuda barnskötare förskolelärarutbildning.

att minska grupperna inom skolbarnomsorgen

att ge alla över 75 år rätt till 2 timmar hemtjänst utan biståndsbedömning.

att ge trygghetslarm till alla över 80 som så önskar.

att stadsdelsnämnden som arbetsgivare erbjuder samtliga anställda möjlighet att arbeta heltid om de så önskar.

att äldre i vård och omsorgsboende ska erbjudas utevistelse efter eget önskemål och behov

att nämnden ska abonnera en buss för att möjliggöra för alla Kista och Rinkebybor oavsett ekonomisk situation, vara med på och påverka nämndens sammanträden

att avslå förslaget att lägga ned kvinnoverksamheten i Rinkeby som avser sysselsättningsåtgärder

att avslå förslaget att inte inkludera SL – kortet i försörjningsstödet

att fortsätta den uppskattade verksamheten med sommarjobb för stadsdelens ungdomar i samma takt som i 2006 års budget

att de nya a-kasse förslagen skall räknas in som risk för ökning på ekonomiskt bistånd i budgeten.

att inte avknoppa eller på annat sätt sälja ut kommunala verksamheter.

att ta fram individuella utbildningsplaner för alla medarbetare

att därutöver anföra:

Det går bra för Sverige . Internationella och inhemska bedömare menar att Sveriges ekonomi är välskött och att vi nu befinner oss i en god konjunktur. Högkonjunkturen kommer dock inte att vara för evigt. Att utnyttja det utrymme som i dag finns till att sänka skatten är inte en långsiktig och ansvarsfull prioritering. Det är snarare ideologiskt motiverat. Vi Socialdemo-krater vill istället använda det utrymme som i dag finns för att utveckla verksamheter, satsa mer på personal och kompetensutveckling. Det kommer att komma brukare och medborgare till del och det kommer att göra det lättare att möta sämre tider.

Lokal demokrati

Demokratin är vårt samhälles grundpelare. Stockholmarnas vilja ska få genomslag i utformningen av stadens verksamheter. Vi tror att många beslut bäst fattas nära dem som berörs av besluten. Demokratin ska genomsyra all verksamhet i stadsdelarna.

Medborgarna ska kunna påverka stadsdelens verksamheter genom sina förtroendevalda, genom att välja mellan olika utförare och inte minst genom att påverka utformningen av den verksamhet man brukar. Den representativa demokratin måste kompletteras med olika former av direktinflytande och delaktighet. Medborgarkontor och informationsteknik är ett viktigt verktyg i detta arbete.

Uppdelningen av Stockholm i 18 stadsdelsnämnder ska vara kvar. Närdemokratin och den lokala förankringen är viktig. Stadsdelsförvaltningen bör kunna fungera som medborgarnas ”en dörr in” till hela staden och dess service. Medborgarna ska ha närhet både till sina förtroendevalda politiker och till stadsdelsförvaltningens tjänstemän och handläggare.

Beslutet om exempelvis vilka elever som ska ges särskilt stöd i skolan kan inte fattas hemma vid matbordet, det bör inte heller fattas av en central handläggare. Vi anser att sådana beslut bör fattas i stadsdelnämnden där detalj- och lokalkännedomen finns.

Stadsdelnämnderna är slagkraftiga verktyg att förverkliga politikens mål. Genom en stark lokal förankring skapas möjligheter till effektiv förvaltning och stora samordningsvinster mellan olika verksamheter. I en gigantisk utbildningsförvaltning blir det svårt att ta till vara lokala initiativ och att få överblick över samverkansmöjligheter. Centraliseringen av exempelvis grundskolan kommer därmed att innebära lägre effektivitet. Förutom att organisatoriska förändringar innebär ekonomiska kostnader så innebär de också ett merarbete för personalen i stadsdelsförvaltningen.

I Rinkeby har det under lång tid funnits ett arbete med att utveckla den lokala demokratin genom brukarinflytande via brukarråd. Detta arbete tar nu, som det verkar, stopp vilket är mycket olyckligt då det gör det mycket svårare för medborgarna att få inflytande över innehållet i de verksamheter som de berörs av.

Den skattesänkning som borgarna genomför innebär ca. 500 miljoner kronor mindre blir kvar till stadens verksamheter. Detta märks även i vår stadsdel. För en enskild skattebetalare innebär sänkningen 30 öre lägre skatt per 100 kronor.

Borgarna hävdar att deras höjda anslag till verksamheterna innebär att de satsar 623 miljoner mer än förra året. Det är riktigt att 623 miljoner kronor tillförs verksamheterna men samtidigt beläggs också verksamheterna med besparingskrav på sammanlagt 532 miljoner. Det vill säga den verkliga nivåhöjningen/satsningen är i praktiken endast 91 miljoner kronor för hela staden som ska inkludera pris- och lönekompensation, dvs. i praktiken en besparing.

Förskolan

Alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas och växa, oavsett bakgrund och storlek på föräldrarnas plånbok. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet, det är här som grunden läggs. Därför är det viktigt att förskolan är en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det kräver små barngrupper och välutbildad personal, men också lokaler och gårdar där barnen kan trivas och som uppmuntrar till lek och lust att lära. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under fortsatt skolgång.

När det gäller förskolan är vi mycket oroade, inga pengar till kompetensutveckling för personalen, inga mål om minskade barngrupper, den avgiftsfria månaden försvinner. Föräldrar till förskolebarnen får på det sättet betala en stor del av stadens skattesänkning. Lokaleffektivitetsmålen gör det omöjligt att ha avdelningar i malpåse som en buffert för att kunna parera snabba efterfrågansökningar. Vi vet att en bra förskola är viktig för barnens utveckling och att det leder till bättre resultat senare i livet. Effekterna av dessa vettlösa besparingar kommer kanske inte att märkas på 15 år men då kommer de att märkas desto mer.

Det är bra att man vill höja den pedagogiska kompetensen. Men det är också ett löfte som är svår att hålla. Det kommer inte ut så många förskolelärare från Lärarhögskolan att man kan lova en ökning av antalet förskolelärare. Det som är viktigt i ett sådant läge är att erbjuda barnskötare utbildning med bibehållen lön, eller en del av lönen.

Grundskolan – stadsdelsnämndens ansvar

I och med kommunfullmäktiges beslut att överföra förskoleklassen, grundskolan, särskolan och skolbarnsomsorgen till Utbildningsnämnden har fullmäktige allvarligt försämrat möjligheterna för förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna att utgöra en naturlig fortsättning på den grund för det livslånga lärandet som förskolan utgör. Att integrera förskolan och nämnda skolformer kan vara svårt redan när de finns hos samma huvudman. Att föra dem till olika huvudmän försämrar möjligheterna. Stockholm går i och med detta beslut i motsatt riktning till de flesta övriga kommuner i landet.

I övrigt innebär kommunfullmäktiges beslut om att elevernas kunskaper skall utvärderas tidigare genom prov, skriftliga omdömen och betyg dels att skolan, om detta genomförs, bryter mot nu gällande bestämmelser, dels att politikerna ger sig in på områden som naturligt är lärarnas domäner. Det innebär en förändring i synen på kunskap såsom varande något i alla lägen mätbart och som kan verka styrande av undervisningen. Över huvud taget innebär kommunfullmäktiges mål för den obligatoriska skolan att vi får en skola som karaktäriseras av prov, tester och kontroll i olika former. Det är oansvarigt att lämna 90 000 grundskolelever till 30 st politiker och tjänstemän i utbildningsförvaltningen. Det är också märkligt att lämna rektorerna i händerna på den centrala administrationen . Föräldrarna slutar inte fråga de lokala politikerna om deras barn oavsett ”alliansens” centralisering av ansvaret för elever mellan 7-16 år.

Skolbarnsomsorgen, som varit den verksamhet som mellan åren 1998-2002 fick mest känna av de borgerliga neddragningarna, är en viktig del av skolan idag. Det räcker inte enbart med den lokalmässiga integrationen, även kompetensnivån måste höjas och barngruppernas storlek minskas. Eftersom vi lyckades med att minska barngruppernas storlek under förra mandatperioden så skulle det kunna vara smakfullt om den nya majoriteten skulle fortsätta arbetet med att reformera skolbarnomsorgen. Men nej, visioner och idéer fattas även här.

Barn- och ungdomsverksamhet

Rinkeby är en stadsdel med många barn och ungdomar som behöver ha en meningsfull fritid. Trycket är därför stort på ordnade aktiviteter och öppna träfflokaler där barn och ungdomar kan hitta sysselsättning samt träffa andra barn, ungdomar och vuxna att prata med. Att tillhandahålla detta är en självklarhet för oss socialdemokrater och vi vet att det också har en förebyggande inverkan.

Konsumentvägledning

Stockholmarna ska genom konsumentverksamheten och arbetet med Agenda 21 få ökade möjligheter till en hållbar och hälsosam livsstil. Stadens invånare ska som konsumenter kunna göra genomtänkta val, och där ska konsumentverksamheten hjälpa till för att öka kunskap och information om alternativ, rättigheter och skyldigheter. Därför ska Agenda 21 arbetet fortsätta även under år 2007.

Äldreomsorg

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap. De är våra mest erfarna samhällsmedborgare och de har rätt att själva bestämma över sina liv. Det är en självklar rättighet att alla äldre ska ha ett reellt inflytande över sin vardag. Äldre har olika behov beroende på hur de mår. De som vill och kan ska så långt det är möjligt ha rätt att bo kvar hemma men när man behöver det ska man känna sig säker på att det finns plats på ett omvårdnadsboende. Stockholms stad ska vara en bra stad att åldras i, oavsett om man är frisk eller har behov av vård och omsorg.

I den borgerliga budgeten är också valfriheten bara tomma ord. Vi kunde se detta när den senaste ”valfrihetsreformen” genomfördes. De gamla får välja mellan ett antal företag, men var finns valfriheten när alla har samma innehåll?

Många äldre bor ensamma kvar i den egna bostaden och det gör att det finns ett behov av mötesplatser. Sedan år 2005 finns en träffpunkt för äldre, Rinkeby Äldrecentrum. Träffpunkten innehåller olika aktiviteter möjlighet till gem ensamma måltider och det är öppet för samvaro. Därför ska äldre dagcenter i Rinkeby även i fortsättningen vara tillgängligt för alla.

I det socialdemokratiska förslaget till budget tillför vi resurser för att täcka kostnader för kvalitetshöjningar såsom två timmars hemtjänst per vecka utan biståndsbedömning för alla över 75 år, trygghetslarm för alla över 80 år samt träffpunkter för äldre.

Servicehusen ska behållas och rustas upp. Vi vill också bygga fler nya äldrebostäder. När äldre ansöker om vård- och omsorgsboenden med hemtjänst ska upplevelsen av otrygghet och det allmänna hälsotillståndet beaktas i bedömningen. Önskemål om ett visst boende ska också tillgodoses så långt det är möjligt.

Individ- och familjeomsorgen inkl socialpsykiatri

Individ- och familjeomsorg (exkl. flyktingmottagande):

I förslaget till verksamhetsplanen anges att ” För att verksamheten ska kunna rymmas inom föreslagen budgetram behöver budgetåtgärder om sammanlagt 6,3 mnkr.”

Vi socialdemokrater är starkt kritiska till att stadens stöd till de mest utsatta skall försämras. För att genomföra en skattesänkning för de mest välbeställda. Redan i detta förslag till verksamhetsplan föreslås besparingar på ” Järva ung och trygg ” ett unikt samarbetsprojekt mellan Rinkeby, Kista, Spånga/Tensta stadsdelar på Järva och Västerortspolisen, Socialtjänsten och åklagarmyndigheten som syftat till att tidigare komma i kontakt med ungdomar och deras föräldrar för att förebygga brott. Besparingsförslaget på Ungdomsenheten på 1.0 mnkr lämnar ett djupt spår lång tid framöver för Rinkeby i synnerhet och för Järva området och Stockholm i allmänhet.

Flyktingmottagande:

Vi ser med oro på de tilldelade medlen och bifaller förvaltningens förslag att begära ytterligare 6.0 mnkr från Stadshuset.

Att tilldela Rinkeby stadsdelsnämnd bara 30 % av flyktingschablonen och behålla 70 % centralt är inte en ansvarsfull politik

Omsorg om personer med funktionsnedsättning:

Personer med funktionsnedsättning behöver olika former av stöd. Att lägga en besparing på 5 mnkr här är helt oacceptabelt.

Ungdomens hus, kulturverksamhet, fritid i skolan och studiecentrum

Kommunfullmäktige har beslutat att det lokala kulturutbudet i staden skall stärkas och utökas för att öka tillgängligheten till kulturen samt att alla barn och ungdomar i stadsdelsnämnds-området skall ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

Kommunfullmäktiges beslut begränsar inte stadens insatser för kulturverksamhet till enbart barn och ungdomar. Behov av kulturinsatser finns också för personer inom omsorgen om funktionshindrade och äldreomsorgen.

De erfarenheter som finns inom stadsdelen av att ha en särskild person med ansvar för utveckling av den lokala kulturverksamheten, med goda kontakter med det lokala kulturlivet och som stöd till berörda enheter är mycket goda. I och med bildandet av den nya nämnden och förvaltningen har behovet av en sådan person snarare ökat än minskat. Tjänsten som kultursekreterare måste därför finnas kvar även för Rinkeby stadsdel. Vi Socialdemokrater är emot besparingen av 1 mnkr för fritidsverksamheten i ungdomens Hus och 1 mnkr på kulturverksamheten. Vi är mycket oroliga över vilka effekter det kommer att få för barn och unga som allra mest behöver samhällets stöd spara 0.6mnkr för fritid i skola och 1.1 mnkr från Studiecentrum.

Försörjningsstöd

I stadsdelen Rinkeby är arbetslösheten traditionellt hög i jämförelse med andra stadsdelar.

Nu förväntas arbetslösheten sjunka mer i och med att landet går i in i en högkonjunktur. Detta är positivt. I Rinkeby finns många personer som har långt kvar till sin första sysselsättning. Därför finns det fortfarande många som kommer att behöva försörjningsstöd i stadsdelen under lång tid framöver.

Stadsdelsnämnden ska utifrån våra specifika förutsättningar vidareutveckla olika arbetssätt för att nå målet om att minska antalet personer med ekonomiskt bistånd.

Arbetslösa med ekonomiskt bistånd som försörjning ska få hjälp och stöd av kommunen för att komma tillbaka till arbetslivet. Det ska finnas ett brett spektra av åtgärder som utbildningsinsatser, matchningsfunktioner eller hjälp att ordna praktikplatser.

Vi ser med oro på majoritetens förlag att ändra riktlinjerna vad det gäller bistånd till SL-kort.

Vi menar att även personer med ekonomiskt bistånd som sin försörjning är i behov av att kunna röra sig utanför sitt bostadsområde för att handla, hälsa på bekanta eller söka jobb.

Därför anser vi att även SL-kortet ska inkluderas i omkostnaderna. Integrationsarbetet stagnerar också genom att människornas möjlighet till rörelser utanför den egna stadsdelen begränsas av ekonomiska skäl.

Majoriteten har i budgeten räknat med en minskning av antalet hushåll som försörjer sig med hjälp av ekonomiskt bistånd från stadsdelen. Vi kan idag se att en minskning redan har skett. Detta beror på den goda arbetsmarknadspolitik som Socialdemokraterna förde innan skiftet skedde i Rosenbad och i Stadshuset.

Den nya regeringen har en ny arbetsmarknadspolitik som vi tror kan bidra till att allt fler kan bli tvingade att ta just socialbidrag istället för a-kassa. De nya a-kassereglerna är en del av den politik som kommer att leda till att sparka på dem som redan ligger.

Det skärpta arbetsvillkoret riskerar att slå mot den som är deltidsarbetande. Med ett krav på 80 timmar riskerar de grupper där avtalen om heltid är kortare än 40 timmar per vecka att hamna utanför försäkringen. Den grupp som arbetar så pass korta deltider är till allra största del kvinnor och nya invandrar grupper.

Vi tror att många i Rinkeby och övriga stadsdelar på Järvafältet och som inte kommer att kvalificera sig till försäkringen riskerar att i stället tvingas söka bistånd.

Arbetsmarknad

Kampen mot arbetslösheten är socialdemokraternas viktigaste fråga. Alla människor har rätt till ett meningsfullt arbete med en anställning som är trygg och en lön som det går att leva på. Ett eget arbete och möjlighet till självförsörjning är viktigt för att känna delaktighet i samhällsgemenskapen.

Utgångspunkten att alla människor har arbetsförmåga och att alla människors kompetens och arbetsförmåga ska tillvaratas måste genomsyra stadens insatser på det arbetsmarknadspolitiska området.

Arbetslöshet bland unga är ett särskilt allvarligt problem och stor vikt ska läggas på insatser för att motverka arbetslöshet bland ungdomar genom att staden också ska erbjuda feriearbeten och andra arbetsmarknadsinsatser.

Tillgången till bra sommarjobb är oerhört viktig eftersom det ofta utgör den första kontakten med arbetslivet och ger ungdomar möjlighet till en meningsfull och lärorik sysselsättning under sommarledigheten. Vi vill att ungdomar ska kunna få sommarjobb av staden och föreslår därför en fortsättning av denna uppskattade verksamhet.

Förslaget att avveckla sysselsättningsdelen av kvinnoverksamheten i Rinkeby motverkar sitt syfte. Nedläggningen leder sannolikt till att kvinnornas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden ytterligare försämras.

Verksamhetsplanen ger oss dessutom en fingervisning om hur tomma borgarnas löften är. I valet lovades att alla arbetslösa skulle få arbete inom fem dagar, i verkligheten så ska en utredning om vika förutsättningar som finns inledas inom fem dagar. Dessutom lovades jobben till avtalsenliga löner. Vi tror inte att majoriteten vet vad avtalsenlig lön är. Här kan man konstatera att löftesbrottet är ett faktum.

Avknoppning av verksamhet/ konkurrensutsättning

Majoriteten skriver att man vill skapa fler arbeten i privat sektor.

När man läser lösningarna är förslaget att stödja personal att ta över sin verksamhet i enskild regi (därav avknoppning av verksamhet). Detta kommer att skapa fler arbeten i privat sektor men minska i offentlig. Problemet i detta är att det inte har skapats något nytt arbete utan jobben endast flyttar.

Vi tycker att mera valfrihet är bra men inte på bekostnad av att det allmänna ägandet kraftigt skall minska. Vi är väldigt undrande över vad förvaltningen skall återkomma med angående konkurrensutsättning.

Socialdemokraterna säger ja till fler arbeten i privat sektor samt i offentlig om så behövs.

Vi säger nej till att stimulera övertagning av offentlig verksamhet till privat.

Det föreslagna målet att stadsdelsnämnden ska arbeta för att andelen som arbetar i privat sektor ska öka antyder att det är negativt med personer som arbetar i offentlig sektor. Det är i stället andelen arbetstillfällen som borde öka.

Personal

Utan kompetent personal så finns det inte heller kvalitet i verksamheterna. Det är trist att avsnittet om personalpolitik inte har någon som helst innehåll. Givetvis är det så att de politiska direktiven inte ser detta. Men att beskriva årligen återkommande löneförhandlingar som en del är inte framåtsyftande. Löneförhandlingar är rutinarbete. Däremot skulle det kunna vara framåtsyftande att prata om lönebild och löneutveckling kopplad till kompetensutveckling såsom det var under den gångna mandatperioden. Men det klart att de ”effektiviseringskrav” som fullmäktige har fattat beslut om inte ger utrymme för bra och hållbar personalpolitik.

Att då prata om att personalen kan ta över verksamheter är som ett slag i ansiktet för en människa som faktiskt trivs med sitt arbete i den offentliga sektorn. Dessutom minns väl alla hur det gick med Brommageriatriken, helt plötsligt vaknade man när nästa upphandling var ett faktum. Kan inte den nya majoriteten titta på statistik från förra gången man drev igenom avknoppningar, hur många personaldrivna verksamheter finns det kvar av t ex inom äldreomsorgen. Inte många, de är uppätna av de stora drakarna på den multinationella arenan!

Miljöarbete

Miljöarbetet lyser med sin frånvaro, detta i en tid när de flesta är överens om att klimatfrågan är vår tids viktigaste problem och att arbetet måste bedrivs såväl lokalt som globalt. Det arbete som bedrivits under förra mandatperioden med lokalt agenda 21-arbete och grönflagg certifiering av skolor och förskolor kommer nu till ett abrupt halt och tar oss från att ha varit en föregångare inom miljöarbete till att vara sämst i klassen.

Integrationen ska öka

är man läser VP är det lätt att få intrycket att integration bara handlar om flyktingmottagning. För oss är det så mycket mer. Det handlar om att få med alla i det mångkulturella samhället där vi alla möts och lär oss av varandra. Integration handlar om att kunna försörja sig själv, att bo bra och att kunna språket i det landet man bor i. Hur lätt är det som flykting att komma på den stockholmska bostadsmarknaden när man har sålt ut det kommunala bostadsbeståndet i integrationens namn?

Stadsmiljöfrågor

Det är tragiskt att stadsmiljöfrågorna har lyfts bort från stadsdelsnämnderna. Det är ju så att den lokala kunskapen är oerhört viktigt för att både renhållning och snöröjning skall fungera optimalt. Dessvärre finns det dessutom inslag om 24- timmars garanti i trafik- och renhållningsnämndens verksamhetsplan som gör att man kan misstänka att Rinkeby centrum inte är prioriterat när det gäller garantin. Ett citat från ärendet: ”För att en 24-timmars garanti skall fungera, till en rimlig kostnad, vill kontoret prioritera viktiga gångstråk, kommersiella platser som centrumanläggningar, huvudstråk samt platser viktiga för turistnäringen.” Var och en kan tänka ut konsekvenserna alldeles själv. Man kan också konstatera att till exempel förra året var klagomålen väldigt få på stadsdelarnas sätt att sköta stadsmiljöfrågorna. Varför skall då makten över de viktiga frågorna koncentreras till en facknämnd. I den nämnden är lokalkännedomen mycket sämre.

Avslutningsvis

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att majoriteten har givit fagra löften inför valet. Man gör även i budgetförslaget ett försök till att förstärka några av verksamheterna. Det är dock så att pengarna fattas i budgeten. Resultatet brukar då bli det samma som vi tog över 2002, kraftiga underskott utan att man har åstadkommit något.

Reservation 2

Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut tillförmån för eget förslag från vänsterpartiet:

Stadsdelsnämnden föreslås besluta:

1. att verksamhetsplan och budget för Rinkeby stadsdelsförvaltning upprättas enligt Vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmäktige samt vad som anförs i denna reservation.

2. att SL-kort beviljas enligt kommunstyrelsens senast reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd (2004-06-02) tills kommunstyrelsen fastställer annat.

3. att förvaltningen får i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med en redovisning av plan- och åtgärdslista enligt stadens handlingsprogram för barnkonventionen.

4. att förvaltningen får i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med en redovisning av kostnadsberäknade åtaganden för att nå målen i stadens handikappolitiska program.

5. att kvinnoverksamheten i Rinkeby garanteras fortsatt finansiering och utvecklas.

6. att fritidsverksamheten i Ungdomens hus och kulturverksamheterna inte får minskad budget

7. att förvaltningen får i uppdrag att komplettera med en konsekvensanalys angående alla nedskärningar som kommunfullmäktige vill påtvinga stadsdelsnämnden.

8. att bifalla fackförbundens erinran

9. att i VP implementra Rinkeby-Kistas handikappråds synpunkter

10. att därutöver anföra

Verksamhetsplanen med budget har skyndats fram av majoriteten och varken förvaltning eller nämndpolitiker har givits rimlig tid till förberedelser. De lokala politikerna har inte beretts möjlighet att träffa samt ställa frågor till förvaltningens tjänstemän. Vi vill därför rikta en skarkritik mot sittande majoritetens hantering av Verksamhetsplan och budget.

Gemenskap, kreativitet, framtid

Vänsterpartiet vill skapa ett Stockholm som bygger på gemenskap och kreativitet, en stad som är jämställd och rättvis och som styrs med en politik som håller för framtiden. Vår vision är en öppen stad med många icke-kommersiella träffpunkter för båda unga och äldre. Gemenskap och kultur ska finnas i hela staden och inte bara för de välbärgade. Vi vill att Stockholm ska bli den stad i världen som utvecklar en modell för att komma till rätta med klimatfrågan genom smart teknik och hushållning. I vår moderna stad minskar biltrafiken genom trängselavgifter och pengarna satsar vi på en bättre kollektivtrafik.

Vänsterpartiet vill minska de ekonomiska och sociala klyftorna i staden istället för att sänka skatten och avvisar därför alla nedskärningar. Vi satsar 283,5 mnkr mer på stadsdelsnämnderna i staden totalt än de borgerliga partierna, bland annat ytterligare pengar till äldreomsorgen (100,8 mnkr), individ- och familjeomsorgen inklusive socialpsykiatrin (42,9 mnkr), förskolan (35,7 mnkr) och skolbarnsomsorgen (37,2 mnkr räknat på hela året).

Vi har satt också satt undan pengar av stadens överskott till en Rättvisemiljard som vi vill använda för att öka rättvisan i staden, till skillnad från borgarna som vill satsa de mesta pengarna på att bygga vägar. Vänsterpartiet vill bygga fler boenden för hemlösa, främst kvinnor. Vi vill utveckla förebyggande arbete för att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa. Lågutbildade medarbetare ska få kompetensutveckling, vilket gynnar främst kvinnor. Miljörättvisa ska skipas med klimatsatsningar och sjörestaureringar. Vår rättvisemiljard kommer långsiktigt att minska stadens kostnader. Vi har också investeringspengar för att kunna fortsätta att bygga ut förskolan (300 mnkr), vård- och omsorgsboenden (100 mnkr), IT (500 mnkr) samt för en ytterstadssatsning tillsammans med boende (450 mnkr).

Världens mest tillgängliga huvudstad

Vänsterpartiet satsar 25 mnkr mer varje år än majoriteten på tillgänglighetsåtgärder. Med tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar menas delaktighet och inflytande för alla, vilket är en demokratifråga. Begreppet tillgänglighet omfattar både fysisk tillgänglighet, värdigt bemötande och tillgänglighet till kommunikation/information.

Vi vill prioritera att lekplatser, fritidsgårdar, skyddade boenden och offentliga lokaler ska bli tillgängliga för alla. All viktig information ska finnas på olika medier, exempelvis Daisy-format (cd) och teckenspråk. Enligt stadens gällande handikappolitiska program ska en redovisning av kostnadsberäknade åtaganden för att nå de handikappolitiska inriktningsmålen finnas i verksamhetsplanen, vilket förvaltningens verksamhetsplan behöver kompletteras med.

FN:s konvention om barnets rättigheter

Enligt stadens gällande handlingsprogram för barnkonventionen ska alla nämnder årligen i verksamhetsprogrammet redovisa plan och åtgärdslista för vad som behöver utvecklas, uppmärksammas eller förändras för att konventionens intentioner ska förverkligas. Förvaltningens verksamhetsplan behöver kompletters med en sådan redovisning.

Sveriges bästa arbetsgivare

Vi vill att staden ska bli Sveriges bästa arbetsgivare och vill därför fortsätta att höja lönerna för de lägst avlönade och sänka arbetstiden främst inom äldreomsorgen och förskolan. Vänsterpartiet har avsatt 20 mnkr för att höja lägsta lön till 16 000 kr för alla medarbetare i staden och 20 mnkr för att fortsätta försöken med förkortad arbetstid. Våra satsningar ökar rättvisan främst för kvinnorna, vilket är ett av våra mål för oss som feministiskt parti.

Rättvis politik för boende, trafik och miljö

Vänsterpartiet vill ge alla rätten till en bra bostad till rimligt pris i en bra miljö. Vi vill bygga minst 10 000 nya hyresrätter och satsa på fastighetsnära källsortering. Vi vill ha återinföra trängselavgifter, bygga fler cykelvägar och tvärbanor i norra och södra förorterna samt utöka 30-zonerna. Våra satsningar på kollektivtrafik gynnar främst lågavlönade och kvinnor.

Utveckla deltagande demokrati i stadsdelsnämnderna

Vänsterpartiet vill behålla våra 18 stadsdelsnämnder för att värna om och utveckla den lokala demokratin, till skillnad från det borgerliga styret i staden. Vi vill uppmuntra politiker och medarbetare att arbeta mer med deltagande demokrati i stadsdelarna.

Vi vill ha en öppen stad som är trygg för alla. Trygghet är att veta att våra gamla trivs på servicehuset och barnen har det bra i förskolan. Att veta att våra ungdomar har en meningsfylld fritid och lär sig för livet i skolan. Att ha ett hem och vara trygg hemma, oavsett ålder och kön. Att våga gå från tunnelbanan om kvällen och jogga i skogen. Trygghet är att människor med funktionsnedsättningar kan komma fram på gatorna, lekplatserna och in i husen, precis som alla andra. Trygghet är att ha ett arbete, en lön som går att leva på och att orka jobba till pensionen. Trygghet är att ha en skälig levnadsnivå för människor som har försörjningsstöd, kunna resa med SL till släkt och vänner, som alla andra.

Vänsterpartiet vill ha kvar grundskolan, särskolan, skolbarnsomsorgen, mellanstadie-verksamheten, snöröjningen och barmarksrenhållningen i stadsdelsnämnderna. Vi vill uppmuntra våra medarbetare att utveckla kvaliteten i kommunala verksamheter istället för att uppmana dem att bli egna företagare. Vi vill inte att förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden som vi byggt upp solidariskt ska säljas ut för att drivas med vinstintressen. Med vår politik skulle hundratals medarbetare slippa övertalighet och våra medborgare skulle bemötas som ägare av stadens verksamheter och inte som kunder på en marknad.

Förskola

Vänsterpartiet tycker att förskolorna är en av de viktigaste verksamheter som staden har ansvar för. Vi vill fortsätta att stärka kvaliteten i förskolan och utveckla det livslånga lärandet och jämställdhetsarbetet enligt förskoleplanen som antogs av vår tidigare majoritet.

Vi höjer schablonen med 1,5 procent, det socioekonomiska tilläggsbeloppet med 4 procent och barnomsorgsgarantin med 1 procent. Vi säger också nej till majoritetens beslut att föräldrar måste betala förskoleavgift även för juli månad.

Vänsterpartiets budget innebär att Rinkeby får 2,2 mkr mer än vad majoriteten ger till förskoleverksamheten.

Grundskola

Vänsterpartiet vill ha en rättvis skola med kvalitet och vill arbeta enligt skolplanen som antogs av vår tidigare majoritet. Vi vill att skolan ska vara en mötesplats för elever oavsett bakgrund. Här får barn och unga chansen att lära för livet, men också lära sig mer om sig själva och uppmuntras till öppenhet för det som är nytt och annorlunda. Livskunskap är ett ämne som vi vill se på alla skolor som en del i ett aktivt folkhälso- och trygghetsarbete. Vi vill också lyfta fram behovet av fortsatt utveckling inom språk, modersmål och matematik. Arbetet mot det hedersrelaterade våldet är en viktig del av skolans jämställdhetsarbete och skolans medarbetare behöver därför ha aktuell kompetens inom området.

Alla elever ska ha rätten att gå i en inkluderande skola, vilket kräver att olika yrkesgrupper samarbetar. Arbetet i arbetslag behöver stimuleras, så att pedagogiska lösningar kan utvecklas som underlättar att eleverna kan gå kvar i sina klasser. Elever med funktionsnedsättningar och deras föräldrar måste liksom andra elever och föräldrar ha rätt till inflytande i planeringen av skolgången. Vi tror inte på ökade disciplinåtgärder i skolan utan snarare en kunskapstörstande demokratiskt styrd skola med en åldersadekvat elevmakt.

Vänsterpartiet höjer schablonen med 1 procent, det socioekonomiska tilläggsbeloppet med 4 procent och skolpliktsbevakningen med 1 procent. Vi satsar lika mycket pengar på skolan som majoriteten, men ökar omfördelningen till fattiga stadsdelar eftersom det är där som måluppfyllelsen behöver stärkas mest.

Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorgen är ett eftersatt område som behöver extra resurser, bland annat för att minska barngruppernas storlek. Schablonen höjs därför med 4 procent. Vänsterpartiets budget innebär att Rinkeby får 0,6 mkr mer än vad majoriteten ger till skolbarnsomsorgen för det halvår den får vara kvar i stadsdelsnämnden.

Särskola

Stadsdelsnämndernas övertagande av särskolan har ökat integreringen mellan särskolan och övriga skolan. Vi höjer schablonerna med samma procentsatser som majoriteten men behåller särskolan i stadsdelarna för att fortsätta arbetet mot en inkluderande skola för alla.

Verksamhet för barn och ungdom

Fritidsutbudet för barn och ungdomar behöver förbättras och nå alla oavsett bakgrund samt nå flickor och pojkar i samma utsträckning. Vänsterpartiet satsar på fritidsklubbar och icke-kommersiella träffpunkter som också ska vara tillgängliga för unga med funktionsnedsättning. Ungdomar ska själva också kunna vara med och skapa träffpunkter i den egna stadsdelen. Gratis Internet ska finnas på fritidsgårdarna.

Alla barn 9-16 år som vill ska få plats på kollo. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna gå på vanligt kollo, vilket måste bevakas i förfrågningsunderlaget inför upphandling. Öppna förskolor och parklekar spelar en viktig roll för många barn, och ska även vara tillgängliga för barn och föräldrar med funktionsnedsättningar.

Vänsterpartiets budget innebär att Rinkeby får 0,7 mkr mer än majoriteten ger till verksamheten för barn och ungdom under första halvåret då mellanstadieverksamheten fortfarande är kvar i stadsdelsnämnden.

Kultur- och föreningsverksamhet

Kulturen och föreningslivet spelar en viktig roll för att berika våra liv och överbrygga klyftor i samhället. För att öka möjligheten till kulturupplevelser satsar vi ytterligare 5 mnkr för barn, unga och äldre i förorterna, där medborgarna ska vara delaktiga i hur pengarna används. Vi överför 1,6 mnkr från konsumentnämnden för riktade insatser till unga i konsumentfrågor. Det ska finnas en kultursekreterare som samordnar och utvecklar det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna. Föreningsbidragen ska fördelas på ett jämställt sätt.

Vänsterpartiets budget innebär att Rinkeby får 0,1 mkr mer än majoriteten ger till kultur- och föreningsverksamheten.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet gör en stor satsning på en generös och jämställd biståndsbedömning, förebyggande insatser, goda arbetsvillkor och fler anställda för att öka omsorgen om våra äldre. Vi vill att äldreomsorgen värnas mot privata vinstintressen som undergräver den viktiga kontinuiteten och tryggheten för äldre.

Allt fler äldre med stora behov bor hemma, vilket ställer krav på hemtjänstens organisation i form av nya arbetsformer och ökad flexibilitet. Alla som får hjälp av hemtjänsten ska ha en kontaktperson. Människor med olika behov ska kunna få hemtjänst som passar deras behov. Mobila vårdteam för multisjuka äldre utvecklas tillsammans med landstinget. Våra medarbetare inom hemtjänsten behöver och har rätt till fortsatt handledning och kompetensutveckling. Staden har en stor resurs i flerspråkiga medarbetare inom hemtjänsten.

Genom nya riktlinjer för äldreomsorgen samt 4 timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning får äldre verklig frihet att påverka innehållet i hjälpen. De kan välja att gå på promenad eller ha en pratstund istället för dammtorkning just den dagen. Äldre ska kunna välja att ha hjälp att laga maten hemma eller få matlådor. Gratis ”fixartjänster” och sociala mötesplatser är förebyggande och ökar livskvaliteten. Rätten att få städning varannan vecka och fönsterputs minst en gång per år ska slås fast. Alla oavsett var de bor har rätt till samma och en jämställd bedömning av rätten till hemtjänst. Hemtjänsten ska inte som majoriteten föreslår erbjuda tilläggstjänster som betalas separat, vilket riskerar att öka orättvisorna.

Utbyggnaden av seniorboenden i hyresrätt är en annan förebyggande insats som bör fortsätta. I de nya riktlinjerna för äldreomsorgen som vänsterpartiet vill ha ges äldre rätt att välja servicehuslägenhet i hela staden. Den enskildes upplevelse av otrygghet och allmänna hälsotillstånd ska räcka som skäl för att få servicehuslägenhet. Äldre ska kunna påverka det val av boende som ger störst trygghet. Det ska finnas vård- och omsorgsboenden med olika inriktningar som demenssjukdomar, psykiska funktionsnedsättningar eller andra specifika behov som kräver särskild omvårdnad och kompetens. Vi vill också undersöka möjligheterna att starta ytterligare en närvårdscentral under mandatperioden.

Vänsterpartiets budget innebär att Rinkeby får 0,8 mkr mer än vad majoriteten ger till äldreomsorgen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Rätten till individuell behovsprövning är grundläggande och måste förbättras för personer med funktionsnedsättningar. Den individuella planen ökar den enskildes inflytande och samordningen av insatser och arbetet med att öka planerna ska därför främjas. Beslutade insatser ska verkställas i skälig tid, vilket stadsdelsnämnderna måste beakta i sin planering. Det får inte förekomma oklarheter i handläggnings- och kostnadsansvaret inom stadsdelsnämnderna, eftersom det försvårar tillgången till rätt stödinsatser för den enskilde.

Viktiga förutsättningar för delaktighet är arbete och sysselsättning samt en meningsfull fritid. Ungdomar med funktionsnedsättningar ska erbjudas sommarjobb. Kunskapen om den resurs som människor med funktionsnedsättning är för staden måste spridas. Samverkan med handikapporganisationerna och lokala handikapprådet ska utvecklas.

Rätten till bostad gäller alla. En långsiktig och samordnad planering krävs för att öka utbyggnaden och utveckla olika modeller av boenden och stödformer. Förutsättningarna för gruppbostad eller annan bostad med särskild service ska prövas i alla nya bostadsprojekt.

Heminstruktörer för syn- och hörselskadade även för äldre ska finnas i tillräcklig omfattning i och behovet av kompetensutveckling tillgodoses. Erfarenheterna från Lys, Kompa och Funka ger en god grund för den fortsatta kompetensutvecklingen. Genusutbildning för medarbetarna är viktigt för att biståndet ska beviljas och utföras på ett jämställt sätt

Vänsterpartiets budget innebär att Rinkeby får 0,3 mkr mer än vad majoriteten ger till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Socialtjänsten ska arbeta efter en demokratisk syn och tro på människors förmåga att fatta beslut. Tidiga insatser som information, rådgivning och andra serviceinsatser utan registrering förebygger behov av bistånd och ska byggas ut. Människor som behöver kontakt med socialtjänsten ska ha inflytande över vilka insatser som behövs. Samverkan med klient- brukar- och frivilligorganisationer kompletterar men ersätter aldrig kommunens ansvar. Brukarråd och brukarrevisioner ökar kvaliteten i socialtjänstens insatser. Samverkan mellan stadsdelsnämnderna behövs för att tillgodose behoven. Socialtjänstens arbete baseras på kunskap, erfarenhet, utvärdering och forskning om vad som fungerar och ger resultat.

I första hand ska insatser för barn och unga bedrivas på hemmaplan men när det inte är möjligt ska vården bedrivas i nära samverkan med barnet, familjen, fritiden och skolan. Barn i familjehem tillhör de mest utsatta och har rätt till en planerad vård och skolgång som noga följs upp av socialtjänsten.

Information till tonårsföräldrar om alkohol och andra droger ska fortsätta liksom information och rådgivning till unga vuxna. Vård och behandling för människor som missbrukar inriktas på långsiktiga vårdkedjor i samverkan med den enskilde. Den gemensamma strategin för missbrukarvårdens utveckling som tagits fram av vår tidigare majoritet ska genomföras.

En viktig uppgift är att söka upp hemlösa och motivera till stöd och behandling. Hemlösa kvinnor ska särskilt uppmärksammas. Fortsatt uppsökande arbete på härbärgen av stadsdelsnämnder som har många direktintag. En vårdkedja ska skapas för härbärgesboende med gravt missbruk och psykiska problem.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett folkhälsoproblem, vars omfattning behöver synliggöras för att tillräckliga åtgärder ska sättas in. Stadsdelsnämnderna behöver utveckla kompetens och rutiner för riskbedömningar liksom för insatser mot hedersrelaterat våld. Stöd till kvinnor och barn ingår i socialtjänstens insatser och är prioriterat.

Rätten till bostad gäller alla. Utbyggnaden av gruppbostäder och stödboenden i samverkan med landstinget ska intensifieras för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Förutsättningarna för gruppbostad eller alternativa boendeformer ska prövas i alla nya bostadsprojekt.

Sysselsättning, studier, praktik och arbete ska erbjudas genom ökad samverkan i staden samt med studieförbund, organisationer och lokala näringslivet. Samarbetet med landstinget ska utvecklas för personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik. Uppsökande arbete och stöd till anhöriga ska fortsätta.

Genom Vänsterpartiets ”Rättvisemiljard” kan utbyggnaden av bostäder åt hemlösa och människor med missbruk och psykiska funktionsnedsättningar öka. En storsatsning på förebyggande arbete kan inledas för barn och unga i riskzonen, bland annat med kompetensutveckling, myndighetssamverkan och åtgärdsprogram för alla barn som far illa.

Vänsterpartiets budget innebär att Rinkeby får 0,4 mkr mer än vad majoriteten ger till individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri.

Stadsmiljö med Agenda 21

Vänsterpartiet vill säkra medborgarnas möjligheter till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor. Barmarksrenhållning och snöröjning behålls i stadsdelsnämnderna och arbetet för att minska nedskräpningen ska fortsätta. Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker och vi satsar därför 18 mnkr i ökade parkinvesteringar. Vi ökar även investeringarna med 9 mnkr i staden totalt för att skapa ökad trygghet i parker och joggingspår. Miljösamordnare och agenda 21 funktion ska finnas i varje stadsdelsnämnd. Vänsterpartiet satsar 2,6 mnkr mer på verksamheten i staden jämfört med majoritetens budget.

Flyktingmottagande

Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen fortsätta att utveckla introduktionsinsatser som förkortar vägen till arbete. Alla flyktingar ska få individuella handlingsplaner. En meningsfull introduktion ska också ges till dem som av hälsoskäl inte kan delta i en arbetsinriktad introduktion. Flyktingmottagningen skapar goda förutsättningar för att informera om barns och kvinnors rättigheter enligt FN:s konventioner. Vänsterpartiet avvisar nedskärningar i flyktingmottagandet.

Ekonomiskt bistånd

Vi befarar att regeringens försämring av a-kassan och minskade arbetsmarknadsåtgärder leder till att fler tvingas söka ekonomiskt bistånd. Det råder även osäkerhet om hur många som behöver ekonomiskt bistånd på grund av det ökade flyktingmottagandet.

Alla människor med ekonomiskt bistånd ska få insatser anpassade efter deras individuella förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Handlingsplaner ska finnas för alla sökande och följas upp regelbundet om det inte är tillfälligt bistånd. Vänsterpartiet står upp för den individuella behovsbedömningen enligt socialtjänstlagen och tar avstånd från borgarnas krav på motprestation som huvudregel. Vi avvisar också förslaget om en enda modell för arbetssökarverksamhet, eftersom förutsättningarna är olika i olika delar av staden.

Barns behov ska uppmärksammas då vuxna söker ekonomiskt bistånd. Innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl.

Vi avvisar den borgerliga stadsdelsarresten för människor som tvingas leva på ekonomiskt bistånd. SL-kortet ska fortsätta att ingå i normen för att tillförsäkra alla en skälig levnadsnivå, enligt kommunstyrelsens senast reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd (2004-06-02). Vi vill att staden centralt tar fram variabler som tydligt speglar sambandet mellan ohälsa och ekonomiskt bistånd, eftersom nuvarande resursfördelningsmodell inte fångar upp alla behov. Det innebär att vissa stadsdelsnämnder får alldeles för liten budget för ekonomiskt bistånd, vilket kan leda till restriktivare handläggning och försämrad likställighet i staden.

Vänsterpartiets budget innebär att Rinkeby får 3,6 mkr mer än vad majoriteten ger till ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsåtgärder

Lokala basverksamheter och stadsövergripande arbetsmarknadsverksamheter ska fortsätta att utvecklas i samverkan mellan stadsdelsnämnderna, vuxenutbildningen samt arbetsförmedlingen. Det arbete som utvecklats med stöd av kompetensfonden och som varit framgångsrikt bör övergå i ordinarie verksamhet.

Ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättningar ska prioriteras. Det är av stor vikt att öka kunskapen om befintliga arbetsmarknadspolitiska stödinsatser för människor med funktionsnedsättningar. Det coaching-projekt som initierats i samverkan med kommunstyrelsens handikappråd för personer med funktionsnedsättning bör kunna bidra till att utveckla arbetsmarknadsinsatserna för en grupp som har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet avsätter 10 mnkr mer än majoriteten till feriejobb och 5 mnkr mer till Navigatorcentrum som vänder sig till unga i hela staden som hamnat utanför skolan och arbetsmarknaden.

Reservation 3

Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot stadsdelsnämndens beslut till förmån för eget förslag:

  1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2007
  2. återremittera budget och verksamhetsplan till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige som grund
  3. inrätta en tjänst som Agenda 21-samordnare

  4. inrätta en tjänst som miljösamordnare för det interna miljöarbetet på halvtid

  5. behålla en tjänst som konsumentvägledare

  6. inrätta en tjänst som energirådgivare, att arbeta för förvaltningens egna verksamheter och för företag och hushåll

  7. uppdra åt stadsdelsförvaltningen att spara 4-5 % av energiförbrukningen

  8. genomföra en väsentlighets- och riskanalys som omfattar stadsdelsnämndens alla verksamheter

  9. förvaltningen redovisar tydliga åtaganden för nämndens olika verksamheter

  10. arbeta fram en ny miljöpolicy

  11. arbeta fram en upphandlingspolicy med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav på upphandlingar och effektiv uppföljning av upphandlade tjänster

  12. arbeta för att ytterligare minska barngruppernas storlek.

  13. att minst 25 procent av de livsmedel som serveras i stadsdelens verksamheter ska vara ekologiska

  14. vid upphandlingar ska Stockholms stads klausuler mot diskriminering tillämpas

  15. säkerställa att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet

  16. erbjuda verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling åt alla arbetssökande med försörjningsstöd

  17. inte införa krav på motprestation som huvudregel för att få försörjningsstöd

  18. förhindra att barnfamiljer och äldre vräks

  19. alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort

  20. kvinnoverksamheten i Rinkeby fortsätter sin verksamhet i samma utsträckning som en del av Rinkeby stadsdelsförvaltning

  21. förvaltningen behåller kultursekreterarens tjänst på en rimlig nivå, minst en halvtidstjänst

  22. förvaltningen skall ha en generös inställning till att fördela föreningsbidrag

  23. Ungdomens hus skall behålla sin budget på 6,5 miljoner kronor

  24. hyrorna till föreningslokalerna förblir oförändrade

  25. förvaltningen får i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med en redovisning av plan- och åtgärdslista enligt stadens handlingsprogram för barnkonvensionen.

  26. att förvaltningen får i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med en redovisning av kostnadsberäknade åtaganden för att nå målen i stadens handkikappolitiska program

  27. att förvaltningen får i uppdrag att komplettera med en konsekvensanalys angående alla nedskärningar som kommunfullmäktige vill påtvinga stadsdelen

  28. att bifalla fackförbundens erinran

  29. att i VP implementera Rinkeby-Kistas handikappråds synpunkter.

  30. därutöver anföra

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2007 präglas av nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. Samtidigt uppgår omstruktureringskostnaderna i staden till 250 miljoner kronor. Dessa pengar skulle komma till större nytta för invånarna om man i stället använde dem ute i verksamheterna; inom förskola, skola, äldreomsorg, miljöarbete mm..

I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 264 miljoner kronor mer än den borgerliga majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2007 betyda närmare 15,8 miljoner kronor mer för Rinkeby-Kista än i det nu liggande förslaget. Miljöpartiets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Centraliseringarna och sammanslagningarna av flera verksamheter innebär en drastisk nerbantning av kompetensen inom förvaltningen, som i stället måste upphandla externa tjänster. Då är det ännu viktigare att man säkerställer dessa tjänsters kvalitet genom en väl fungerande upphandlingsfunktion inom förvaltningen och en effektiv uppföljning. För att försäkra sig om att den föreslagna omfattande organisationsförändringen ger mervärde krävs en seriös riskanalys, vilket delvis saknas i majoritetens förslag.

Det är mycket allvarligt att Agenda 21-verksamheten läggs ner, resurserna till konsumentrådgivning riskeras att minimeras och stadsmiljöavdelningens uppgifter centraliseras. Dessa åtgärder medför inte endast försämring av det lokala miljöarbetet, det resulterar även i en stor övertalighet hos de anställda. I stället är det angeläget att stärka och utveckla miljö- och demokratiarbetet genom att ytterligare utveckla Agenda 21-verksamheten.

Det är viktigt att poängtera vikten av ett genomgående miljöperspektiv. En mycket viktig del i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser är att minska energiförbrukningen. En tjänst som energirådgivare bör inrättas i stadsdelen, som ska arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll.

Det blir allt mer tydligt att vi står inför en global miljökris. Våra konsumtionsvanor leder till utarmning av naturresurser. Det är viktigt att vi löser dessa problem i alla nivåer, från individen till internationella organisationer, alltså har också stadsdelsnämnden en roll att spela. Det är beklagligt att det enda som den borgerliga majoriteten föreslår för att bidra till lösningen är att gräva ner två återvinningsstationer.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t.ex. hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Att konsumentkunskap erbjuds barn och unga genom skolan är bra t.ex. för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill öka konsumentvägledningen, bl. a. för att kunna arbeta mer mot barn och ungdomar och även mot företag.

Matens betydelse för äldre är onekligen stor, men även för barn spelar maten en viktig roll. Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat spelar stor roll för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är viktigt att andelen ekologiskt odlad mat i stadsdelens verksamheter ökar kraftigt.

Efter många års arbete har Miljöpartiet lyckats få in en klausul mot diskriminering i stadens upphandlingar. Det är viktigt att arbeta vidare med detta verktyg. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör användas. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

Stadsdelsnämnden ska utveckla verksamheter för individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. I verksamheterna ska alla arbetssökande erbjudas vägledning och jobbcoachning samt kompetensutveckling såsom utbildning, arbetsträning mm. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Personer som av psykiska eller fysiska orsaker inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering och inte nekas försörjningsstöd. I de fall försörjningstagare utför arbete t. ex. i en verksamhet som kommunen anordnar så ska lön för arbete utgå.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Det är mycket viktigt att leva upp till socialtjänstlagens krav på individuella bedömningar före avslag. Familjer ska inte behöva riskera att få en hel månads försörjningsstöd indraget därför att man t. ex. har varit sjuk någon dag utan att hinna meddela detta i tid.

Miljöpartiet är mot den borgerliga omorganisationen av skola, renhållning och enkla planförfaranden. För att möjliggöra elevers och föräldrars inflytande är det viktigt att skolan styrs utifrån lokala förutsättningar. Skolan ska fortsätta skötas av stadsdelsnämnderna.

Vi vill arbeta fram nätverk för socialt deltagande. Ett exempel på en åtgärd för att stimulera politiskt deltagande är att införa direkt val till stadsdelsnämnderna. Vi vill också ha uttökat stöd till olika verksamheter för ungdomar och kvinnor.

Kommunikationerna mellan Kista och Rinkeby måste bli bättre om den sammanslagna stadsdelen skall hålla ihop.

§4 Verksamhetschef för hälso-och sjukvården inom kommunens äldreomsorg samt kommunens psykiatriska gruppboende i stadsdelsområdet Kista

Beslut

 1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser chefen för avdelningen Äldre och funktionshindrade inom Kista stadsdelsförvaltning, Ulla Johansson, till verksamhetschef för hälso- och sjukvården inom kommunens äldreom­sorg i stadsdelen Kista under tiden 1 januari 2007 t o m 30 juni 2007.

 2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser chefen för Socialpsykiatrin inom Individ och familj vid Kista stadsdelsförvaltning, Jonas Wiklund, till verksamhetschef för hälso- och sjukvården inom kommunens psykiatriska gruppboendeboende i Akalla under tiden 1 januari – 30 juni 2007.

Ärendet

Enligt § 29 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL, skall det inom hälso- och sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten, en verksamhetschef. Verksamhetschefens ansvarsområden framgår av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12).

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 januari 2007. Dnr 633-2006-504.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Verksamhetschef för hälso- och sjukvården inom kommunens äldreomsorg samt kommunens psykiatriska gruppboende i stadsdelsområdet Rinkeby

Beslut

1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser enhetschefen för äldreomsorgen vid Rinkeby stadsdelsförvaltning, Hussein Ahmadian, till verksamhetschef för hälso- och sjukvården inom kommunens äldreomsorg under tiden 1 januari – 30 juni 2007.

2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser enhetschefen för personer med funktionsnedsättning vid Rinkeby stadsdelsförvaltning, Nanny Enberg, till verksamhetschef för hälso- och sjukvården inom kommunens gruppboendeboende i Rinkeby under tiden 1 januari – 30 juni 2007.

Ärendet

Enligt § 29 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL, skall det inom hälso- och sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten, en verksamhetschef. Verksamhetschefens ansvarsområden framgår av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12).

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 januari 2007. Dnr 7-2007-002.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Delegation och förordnande enligt LVU och LVM till tjänstemän inom socialjouren

Beslut

1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 stycket inom nämndens ansvarsområde.

2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd förordnar nedan nämnda personer inom socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU 43 § 1 stycket andra punkten inom nämndens ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren:

Maja-Stina Ahlzén, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Rolf Eriksson, Agneta Engström, Britt-Louise Gustavsson, Anita Habel, Stefan Heinebäck, Elisabth Larsson, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, EliKristin Norberg, Eveline Preibsch, Inga-Lill Renhorn, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä.

Placerings- och konsultationsenheten: Bo Svensson, Svante Wallin och Magnus Nilsson.

Ärendet

Socialtjänstnämnden svarar bland annat för stadens jourverksamhet inom individ- och familjeomsorg. Socialtjänstnämnden har delegerat och förordnat tjänstemän inom sitt ansvarsområde att fatta beslut enligt LVM och LVU. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska nu besluta att dessa tjänstemän får fatta motsvarande beslut för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds ansvarsområde.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 januari 2007. Dnr 19-2007-002.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2007

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden utser följande personer till ledamöter i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds pensionärsråd: Arne Olsson, Björn Burell och Karin Greek från PRO och Kerstin Höijer-Lindqvist och Lennart Hammarström från SPF.

 2. Stadsdelsnämnden utser följande personer till ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds pensionärsråd: Nils Knutsson, Gudrun Wikell och Egon Hansson från PRO och Bertil Backlund och Claes Henriksson från SPF.

Ärendet

Stadsdelsnämndens pensionärsråd ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare, vilka utses av nämnden. Ledamöterna nomineras av de lokala pensionärsorganisationerna proportionellt i förhållande till organisationernas medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska område. Pensionärsrådet ska vara ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och nämnden och förvaltningen i allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 18 januari 2007. Dnr 13-2007-002.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Ansökan till länsstyrelsen om projektmedel till ”Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld”

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner Socialtjänstförvaltningens i Stockholms stad projektansökan ”Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld”.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar bidra med 100 000 kronor till samverkansprojektet. Projektperioden är 1 februari 2007- 31 januari 2008.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Projektmedel har sökts för att testa en kanadensisk samverkansmodell inom Västerorts polismästardistrikt där socialsekreterare placeras tillsammans med polis och åklagare i syfte att förbättra arbetet med vuxna personer, som varit utsatta för relationsvåldsbrott. Kostnaderna för projektets första år beräknas totalt uppgå till tre miljoner kronor och egeninsatsen ska vara en tredjedel. Kostnaden för egeninsatsen är därmed en miljon kronor och den kostnaden kommer att delas upp mellan Socialtjänstförvaltningen inom Stockholms stad, Rinkeby-Kista sdn, Spånga-Tensta sdn, Bromma sdn, Hässelby-Vällingby sdn, Solna stad, Sundbybergs stad, Ekerö kommun och Västerorts polismästardistrikt. Även Stockholms läns landsting, Kriminalvården och Västerorts åklagarkammare står bakom den gemensamma projektansökan. Rinkeby-Kista sdn:s ekonomiska bidrag uppgår till 100 000 kr.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett gemensamt tjänsteutlåtande från den 9 januari 2007.

Dnr 421-2006-502.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Ansökan till länsstyrelsen om projektmedel till krisbehandling och utvärdering av krisbehandling för barn som bevittnat/upplevt våld mellan närstående vuxna

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner Rinkeby stadsdelsförvaltningens ansökan till länsstyrelsen i Stockholms län om 595 000 kronor till krisbehandling och utvärdering av krisbehandling för barn som bevittnat/upplevt våld mellan närstående vuxna. Projektperioden är 1 februari 2007 – 31 januari 2008.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet gäller en ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om projektmedel för att starta individuellt krisstöd för barn som upplevt/bevittnat våld mellan närstående vuxna. I projektet ingår också att utvärdera om de modeller, som används i projektet är bra för målgruppen och vilka behov målgruppen kan ha av ytterligare/annat stöd.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 januari 2007.

Dnr 420-2006-502.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Inriktningsärende avseende planering/projektering av ny gruppbostad inom fastighet på Sibeliusgången 20 B i Akalla som ersättning för gruppbostaden Akranäs på Oddegatan 10 i stadsdelsområdet Kista Gård

Beslut

 1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd godkänner förslaget till projektering för om­bygg­nad av lokaler i en av AB Svenska Bostäders fastigheter i Akalla, till en grupp­bo­stad LSS, personkrets 1, som ersättning för gruppbostaden Akranäs på Oddegatan 10 i stads­delsområdet Kista Gård.

 2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om totalt 0,6 miljoner kronor; för projektering (500 tkr) och beställar­stöd (100 tkr) avseende ombyggnationer för den nya gruppbostaden.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I det nya bostadsområdet Kista Gård dras fram en ny väg över det område där en av stadsdelsnämndens gruppbostäder, Akranäs är belägen. Ett nytt ersättningsalternativ för Akranäs planeras ordningsställas på plan 1 i fastig­heten på Sibeliusgången 20 B i Akalla. För att kunna inrätta en gruppbostad LSS som en ersätt­ning för Akranäs finns ett behov av sex lägenheter samt gemensamhets- och personal­lokaler. Vissa ombyggnadsåtgärder måste dock genomföras. Enligt förvaltningens mening är det av yttersta vikt att in­­rättan­­det av det nu föreslagna ersättningsgruppboendet kan ske snarast möjligt då aktuell utbyggnadsplan för Kista Gård innebär att rivningen av Akranäs är planerad till våren 2007.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 januari 2007. Dnr 303-043-2007.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Redovisning av slutrapporter – projektet Järva Kvinnofrid

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av Järva Kvinnofrids slutrapporter som har överlämnats till Kompetensfonden.

Ärendet

Från januari 2005 och oktober 2006 genomfördes projektet Järva Kvinnofrid. Projektet var ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna på Järva (Rinkeby, Spånga-Tensta och Kista). Projektet finansierades av Kompetensfonden. Projektet var ett metodutveklingsprojekt som gällde familjer där det har förekommit våld i nära relationer.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 januari 2007.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.


Rapport Rinkeby Äldrecentrum

Dnr 5-2007-504

Anmälan av rapport: Erfarenheter från Demokrati- och informationsutskottet i Rinkeby 2003-2006

Dnr 4-2007-002

Anmälan av delegationsbeslut

Stadsdelsdirektören med flera. Se bilaga.

Anmälan av sociala delegationens protokoll

Från den 13 december 2006 och den 28 december 2006 i Kista

Från den 21 december 2006 i Rinkeby

Anmälan av protokoll

Protokoll från Rinkeby lokala handikappråd 7 december 2006

Protokoll från Rinkeby lokala handikappråd 11 december 2006

Protokoll från Rinkeby stadsdelsnämnds pensionärsråd 27 november 2006

Protokoll från Rinkeby stadsdelsnämnds pensionärsråd 18 december 2006

Protokoll från Kista lokala handikappråd 14 december 2006

Anmälan av skrivelser, rapporter m.m.

Information från länsstyrelsen i Stockholms län om storstadstillsyn ungdom och missbruk

Rapporter från Kompetensfondens kansli:

Svenskutbildning med kompletterande webbaserade distansstudier

Bemötande och förhållningssätt vid demenshandikapp

Demensteam ett steg framåt för hemtjänsten

Lärande inom äldreomsorgen

Anmälan av konferenser, utbildningar

Nämndledamöter och ersättare samt förvaltningsledning inbjuds till utbildning i ”Juridik för förtroendevalda” den 15 februari 2007 klockan 14-17 i Husby Träff.

Anmälan av postlista för Rinkeby stadsdelsförvaltning perioden 14 december 2006 – 25 januari 2007

Anmälan av postlista för Kista stadsdelsförvaltning perioden 5 – 24 januari 2007

.

§13 Inkomna medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslagen lämnas till beredning.

 1. ”Angående avtal med Lugna gatan för engagemang i Kista/Husby”. Dnr 643-2006-013.

 2. ”Angående Äldrecentrum i Rinkeby”. Dnr 057-2007-013.

§14 Inkomna skrivelser till nämnden

I samband med nämndsammanträdet lämnades tre skrivelser till nämnden:

 1. Angående Äldrecentrum i Rinkeby, skrivelse från medlemmar på Äldrecentrum i Rinkeby

 2. ”Medborgare eller fortsatt brukare – vägvalet för lokalpolitiken” skrivelse från nio föreningar i Rinkeby

 3. ”Rädda kvinnoverksamheten i Rinkeby”

§15 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ föräldrabalken (FB)

Tjänsteutlåtande från den 10 januari 2007. Sekretess enligt SekrL 7:4.


Bilaga

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2006-12-20

Utbildnings- och planeringsresa till Italien 13-20 juni 2007. Ärvingeskolan.

Dnr 204-063-2006

Resan beviljas.

Susanne Tengberg,
t.f.. stadsdelsdirektör

2006-11-28

Ansökan om värdeautomater, Sani Pizzeria.

Dnr 309-589-2006

Yttrande till lotteriinspektionen.

Thomas Norlander,

verksamhetschef IoF

2006-11-28

Ansökan om värdeautomater, restaurang Husby Krog.

Dnr 309-588-2006

Yttrande till lotteriinspektionen.

Thomas Norlander,

verksamhetschef IoF

2006-12-06

Ansökan om värdeautomater, restaurang Dahlak.

Dnr 309-602-2006

Yttrande till lotteriinspektionen.

Thomas Norlander,

verksamhetschef IoF

2006-12-31

Rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL. Rapportering gäller ÄO, HO och IFO

Dnr 599-624-2006

Rapporter till läns­styrelsen från avdel­ningarna ÄoF och IoF.

Kerstin Ulander, IoF och

Aila Laukkonen, ÄoF

2006-01-08

Anmälan av varor och tjänster som inköpts till
ombyggnation av Fyrens gård, Kvarnbackaenheten

Dnr 199-042-2007

Inköp från leverantör Björn Entreprenad AB.

Birgitha Sahlin, avdelningschef SFF

2007-01-24

Utseende av ställföre­trädande utanordnare.

Dnr 199-041-2007

Utse ställföreträdande utanordnare enligt lista.

Olle Johnselius, stadsdelsdirektör