Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-08-23

Sammanträde 2007-08-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rinkeby torg, Rinkeby

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer...och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

I anslutning till nämndsammanträdet informerar enhetschef Lina Blombergsson om Kvinnofridsteamet

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

4 Inkomna medborgarförslag

” Angående autismcenter i Husby, personligt ombud för psykiskt funktionshindrade och ombildning av servicehuslägenheter till seniorboende”

5 Uppföljningsrapport för nämnden i augusti 2007

6 Bokslut 2007 för Rinkeby stadsdelsförvaltning

7 Bokslut 2007 för Kista stadsdelsförvaltning

8 Ansökan hos länsstyrelsen om stimulansbidrag för ökat stöd till anhörigvårdare

Dnr 133-2007-605 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förslag om förlängning av gällande avtal om öppen fritidsverksamhet på kvartersgårdarna

Dnr 130-2007-104 Sänds ut senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Byte av huvudman för Språkforskningsinstitutet i Rinkeby

11 Personuppgiftsombud för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Dnr 126-2007-099 Omedelbar justering

12 Studieresa till USA och Kanada 9–15 september 2007

Dnr 127-2007-203 Omedelbar justering

13 Kvalitetsgarantier för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Remissärenden

14 Möjligheter för fler medborgare att delta i den demokratiska processen

Remissvar till kommunstyrelsen Omedelbar justering
Dnr 78-2007-006

15 Inrättande av Jobbtorg i Stockholm

Remissvar till kommunstyrelsen
Dnr 65-2007-006

16 Införande av valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg

Remissvar till kommunstyrelsen Omedelbar justering
Dnr 58-2007-006

17 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Remissvar till kommunstyrelsen Omedelbar justering
Dnr 62-2007-006

18 Yttrande över betänkande ”Alltid redo!” En ny myndighet mot olyckor och kriser

Remissvar till kommunstyrelsen Sänds ut senare
Dnr 54-2007-006 Omedelbar justering

19 Stenhagens idrottsplats i Akalla

Remissvar till kommunstyrelsen
Dnr 50-2007-399 Omedelbar justering

20 Stockholms stads Äldreplan 2007-2011

Remissvar till kmmunstyrelsen Omedelbar justering
Dnr 45-2007-006

21 Översyn av resursfördelningssystem för stadsmiljö

Remissvar till kommunstyrelsen Sänds ut senare
Dnr 101-2007-006

22 Översyn av resursfördelningssystem för omsorgen om personer med funktionsnedsättning

23 Organisation och modell för finansiering, utveckling och införande av nya e-tjänster

Dnr 99-2007-006 Sänds ut senare
Remissvar till kommunstyrelsen Omedelbar justering

Anmälningsärenden

24 Anmälan av slutrapport för NavigatorCentrum i Stockholm

25 Anmälan av enheternas verksamhetsplaner för andra halvåret 2007

26 Pensionärsrådets protokoll

27 Lokala handikapprådets protokoll

28 Anmälan av delegationsbeslut

29 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

30 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

31 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Från 20 juni, 17 juli, 30 juli och 8 augusti 2007
(cirkulerar under sammanträdet, sekretess enligt SekrL 7:4)

Slutet sammanträde

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

38 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

39 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

Mötesinformation

Ledamöter

Ersättare

Annette Jansson (m)

Abebe Hailu (s)

Kyllikki Josefsson (m)

Bo Sundin (m)

Jihad Adlouni (m)

Burhan Yildiz (fp)

Mia Päärni (s)

Kerstin Aggefors (s)

Gunilla Bhur (v)

Jakob Dencker (mp)

Aleksandar-Pal Sakala (m)

Ioannis Ganidis (m)

Basit Chaoudhury (m)

Kerstin Thufvesson (m)

Martin Ängeby (fp)

Rigmor Wallin (s)

Tjänstgörande ersättare

Ertugrul Erdal (m) Kerstin Kalteneckar (m) Alessandro Ingrao (s)

Tjänstemän

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius, Ulrika Axelsson, Ulla

Johansson, Susanne Tengberg, Sakir Demirel,Gunilla Davidsson, Verner Stadthagen, Håkan Serdén, Gunilla Davidsson, Ingrid Persson, Maria Åkersten, Claes Hermansson, Piotr Koscielniak och Jonas Wiklund.

Personalföreträdare

Annica Walther och Annelie Sjöberg, SKTF, Riita Eddib, Kommunal och Agneta Forselius, Lärarförbundet

Utses att justera

Annette Jansson (m) och Abebe Hailu (s)

Dag för justering

29 september 2007

 

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 14 juni 2007 justerades den 19 juni 2007.

§2 Inkomna medborgarförslag

Ärendet

” Angående autismcenter i Husby, personligt ombud för psykiskt funktionshindrade och ombildning av servicehuslägenheter till

seniorboende” inlämnat av Irene Westerberg den 19 juni 2007.

Beslut

Förslaget överlämnas till stadsdelsförvaltningen för beredning.

§3 Uppföljningsrapport för nämnden i augusti 2007

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningsrapporten för augusti 2007.

Ärendet

Administrativa chefen redogjorde muntligt för uppföljningen augusti 2007.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Bokslut 2007 för Rinkeby stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden fastställer delårsbokslutets balans- och resultaträkning för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd-Rinkeby stadsdelsförvaltning
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att överföra resultatfonderna för resultatenheterna inom skolan till utbildningsnämnden.
 3. Stadsdelsnämnden beslutar att avsluta resultatenheterna inom skolan från och med den 1 juli 2007.

Ärendet

Enligt ”Anvisningar för uppföljning av nämndernas budget 2007 ” ska samtliga stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden upprätta tekniska bokslut per den sista juni 2007. Syftet med detta bokslut är att göra ett avslut för de förvaltningar som upphör samt att fastställa de periodiseringar och andra tillgångar/skulder som ska överflyttas till annan nämnd. Bokslutet visar att för anslag 1 återstår 179,3 miljoner kronor av tilldelad budget. Efter resultatöverföring återstår 179,8 miljoner kronor. Enligt budget bör 187,8 miljoner kronor finnas kvar, vilket innebär en negativ avvikelse på 8 miljoner kronor. Även för anslag 2 visar motsvarande beräkning en negativ avvikelse på 8 miljoner kronor.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr1 35-2007-100.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu m. fl (s) anmälde ett särskilt uttalande;

Sveriges ekonomi går bra. Det är nog de flesta överens om. Det har gått bra i ett antal år och jobben blir fler och fler. Vi kan träta om vems förtjänst det är, det kan nog bli en ganska intressant diskussion för oss som är politiskt aktiva, men ganska tråkig och intetsägande för de allra flesta. Så låt oss lämna det åt sidan en stund och titta på vad som händer i Rinkeby stadsdel som nu gör ett delårsbokslut inför sammanslagningen med Kista.

16 miljoner i underskott, varav hälften är på anslag 2, dvs försörjningstödet. I goda tider? När ekonomin går på högvarv, arbetslösheten sjunker och skatteintäkterna ökar? Ja, precis så ser det ut nu när det går så bra för Sverige.

Det finns många skäl till varför alla som "kan" jobba inte jobbar och varför vissa klarar skolan bättre än andra. Att man inte har tillräckligt mycket utbildning eller att man inte har någon utbildning alls, att man har slutat tro att det går, att ingen kan hjälpa till med läxorna hemma, att man inte behärskar det svenska språket, att man aldrig tidigare haft ett arbete och därför inte har några referenser eller meriter, att man bli diskriminerad etc.

Hur har man då tänkt att lösa det som man föresatt sig? Hur ska alla få jobb, hur ska skolan lyckas bättre? Ska de satsa på SFI, vuxenutbildning, kommunala sommarjobb för ungdomar, minska barngrupperna i förskolan, satsa på fritidsverksamheten för barn och ungdomar? Nej. Alliansen med moderaterna i spetsen sänker skatterna, minskar anslagen till verksamheten, omorganiserar och centraliserar. Fredrik Reinfeldt kan argumentera för varför han tror att det är bra för Sverige eftersom hans verklighet är Täby och Rosenbad - inte Husby eller Rinkeby. Men hur argumenterar moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna i Rinkeby-Kista för sänkta skatter och minskad verksamhet? Inte alls, de kan inte.

§5 Bokslut 2007 för Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden fastställer delårsbokslutets balans- och resultaträkning för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd-Kista stadsdelsförvaltning. Bilaga 1.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att överföra resultatfonderna för resultatenheterna inom skolan till utbildningsnämnden. Bilaga 2.
 3. Stadsdelsnämnden beslutar att avsluta resultatenheterna inom skolan från och med den 1 juli 2007.

Ärendet

Enligt ”Anvisningar för uppföljning av nämndernas budget 2007 ” ska samtliga stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden upprätta tekniska bokslut per den sista juni 2007. Syftet med detta bokslut är att göra ett avslut för de förvaltningar som upphör samt att fastställa de periodiseringar och andra tillgångar/skulder som ska överflyttas till annan nämnd. Bokslutet visar att för anslag 1 återstår 310,5 miljoner kronor av tilldelad budget. Efter resultatöverföring återstår 316,5 miljoner kronor. Enligt budget bör 311,6 miljoner kronor finnas kvar, vilket innebär en positiv avvikelse på 4,9 miljoner kronor. Motsvarande beräkning avseende anslag 2 visar en positiv avvikelse på 6,9 miljoner kronor.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 136-2007-100.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Ansökan hos länsstyrelsen om stimulansbidrag för ökat stöd till anhörigvårdare

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ansökan om stimulansbidrag för ökat stöd till anhörigvårdare.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar ansökan till länsstyrelsen.

 3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har tidigare erhållit stimulansbidrag från länsstyrelsen för att kartlägga behovet av anhörig­stöd och utifrån detta utveckla metoder för att stödja anhöriga som hjälper sina närstående i det mång­kulturella stads­dels­området. En arbetsgrupp med repre­sentanter från förvaltningen, pensionärsrådet, brukare och Seniorer i samverkan runt Järva har bildats för att arbeta fram en plan för det framtida an­hörig­­­stö­det i stads­dels­området. För det fortsatta arbetet med att ut­veckla formerna för an­hörig­­stödet i stadsdelsområdet ansöker stadsdels­för­valt­­ningen om sti­mu­lansmedel om totalt 0,6 miljoner kronor

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 133-2007-605.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Förslag om förlängning av gällande avtal om öppen fritidsverksamhet på kvartersgårdarna

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget om förlängning av avtalen för öppen fritidsverksamhet på kvarters­gårdarna t.o.m. den 30 juni år 2008.

Ärendet

Den öppna verksamheten vid de två kvartersgårdarna i Husby respektive Akalla har upphandlats enligt Lagen om offentlig upphandling(LOU) två gånger. De senaste avtalen upphörde att gälla den 1 juli 2007. Stadsdelsnämnden godkände den 15 februari 2007 att dessa avtal förlängdes t.o.m. den 31 december 2007. Bakgrunden till förlängningen var att ansvarsfördelnings- och finansieringsfrågor behövde klarläggas. Stadens grundskolor ska erbjuda alla elever i skolår 4-6 (10-12 åringar) mellanstadieverksamhet, som är en form av skolbarnsomsorg under eftermiddagar.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 130-2007-104 .

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Byte av huvudman för Språkforskningsinstitutet i Rinkeby

Beslut

 1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att huvudmannaskapet för den kommunövergripande verksamheten Språkforskningsinstitutet i Rinkeby överförs till utbildningsnämnden från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd den 1 januari 2008.
 1. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att hitta ny lokalisering för Språkforskningsinstitutet.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är huvudman för Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Språkforskningsinstitutet, som är en s.k. kommunövergripande verksamhet, bedriver praxisnära forskning/ utvecklingsarbete i samarbete med förskolor och skolor och sprider forskningsinformation kring tvåspråkighet.

Styrgruppen för Språkforskningsinstitutet föreslår att huvudmannaskapet för institutet överförs från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd till utbildningsnämnden den 1 januari 2008.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 69-2007-099.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag vilket även Gunnilla Bhur (v) anslöt sig till.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Abebe Hailu m fl. (s) samt Gunnilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

- att nämnden avslår förvaltningens förslag till beslut samt

- att därutöver anföra följande;

Beslutet av den borgerliga majoriteten i stadshuset med moderaterna i spetsen att flyta Språkinstitutets huvudman från Rinkeby-Kista SDN till utbildningsnämnden är oansvarigt. Järva område med stadsdelar som Rinkeby, Akalla, Husby, Tensta och Hjulsta är naturliga och mest lämpligt plats för placering av institutet. Därför valde Socialdemokraterna och majoriteten i Stadshuset 1997 just Rinkeby där det finns folk grupp med över 100 olika språk och dialekter. Man placerar inte forskningsinstitut om Nordpolen i Amazonas eller i Sahara öken. Att moderaterna fortsätter utarma Järva område genom att flytta huvudansvaret för olika verksamhetsområde från stadsdelsnämnderna är syniskt som har ingen logik. Nu har dessutom börjat med fas 2 dvs. att flytta kommunala, statliga och Landnstingsbaserad myndigheter fysiskt. Därför fördömer vi beslutet och kräver de borgerliga i stadshuset drar tillbaka beslutet.

§9 Personuppgiftsombud för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden entledigar personuppgiftsombuden Aila Somero och Nagwa Mourad från och med den 1 juli 2007.

 1. Stadsdelsnämnden utser Jonas Wiklund till personuppgiftsombud för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning från och med den 1 juli 2007.
 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Nuvarande personuppgiftsombudet för Kista stadsdelsförvaltning Aila Somero slutar sin anställning vid förvaltningen den 13 augusti 2007. Personuppgiftsombudet för Rinkeby stadsdelsförvaltning Nagwa Mourad övergår till andra arabetsuppgifter inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Nytt personuppgiftsombud måste utses från den 1 juli 2007 för kontroll av behandlingen av personuppgifter inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Förvaltningen föreslår nämndsekreterare Jonas Wiklund.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 126-2007-099.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Studieresa till USA och Kanada 9–15 september 2007

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att verksamhetsområdeschef Susanne Tengberg i tjänsten deltar i Svenska bostäders och fastighetsägarna Stockholms studieresa till New York i USA och Toronto i Kanada 9-15 september 2007.

 2. Omedelbar justering

Ärendet

Svenska Bostäder och Fastighetsägarna Stockholm har bjudit in förvaltningen att delta i en studieresa i september till New York i USA och Toronto i Kanada för att studera integrationsarbete, arbete med trygghetsfrågor, brottsprevention m.m. Förvaltningen föreslår att Susanne Tengberg, chef för verksamhetsområdet Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsverksamhet, ges möjlighet att i tjänsten delta i studieresan. Resan finansieras inom ordinarie budgetram.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 127-2007-203 .

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Kvalitetsgarantier för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till kvalitetsgarantierför andra halvåret 2007.

Ärendet

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och stadsdelsnämndens mål för verksamheterna som angetts i verksamhetsplanen och den lagstiftning som reglerar verksamheterna har varit utgångspunkt för framtagandet av enheternas åtaganden. Dessa ligger som grund för kvalitetsgarantierna för andra halvåret 2007. Samtliga verksamheter har i sitt arbete med att ta fram kvalitetsgarantier utgått från den egna verksamhetens mål, innehåll och arbetssätt i dialog med brukarna.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 125-2007-099.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Möjligheter för fler medborgare att delta i den demokratiska processen

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering

Ärendet

Ledamöterna Susanna Brolin och Margareta Johansson (båda v) har i kommunfullmäktige väckt motion (2007:21) om möjligheter för fler medborgare att delta i den politiska processen. Motionen har av kommunstyrelsen remitterats för yttrande till stadsdelsnämnden.

Förvaltningen är mot den bakgrunden avvisande till förslaget att integrationsberedningen ska ges ett vidgat ansvar för bidragsgivning till föreningslivet. Skulle staden anse att ytterligare medel bör fördelas till den typ av föreningar som berörs i motionen bör detta i så fall ske genom stadsdelsnämnderna, eftersom byalag och liknande föreningar har en utpräglat lokal förankring.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 78-2007-006

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Gunnilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartists förslag vilket även anslöt sig vilket även Vice ordförande Abebe Hailu (s) och Jakob Dencker (mp) anslöt och sig till.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Gunnilla Bhur (v) Abebe Hailu m fl. (s) samt och Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån Gunnilla Bhurs (v)förslag.

- att avslå förvaltningens svar på remissen

- att bifalla motionen

- att föreslå att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att fördela dessa bidrag

Förvaltningen är till stora delar positiv till ytterligare medel för den typ av föreningar som berörs i motionen om fördelningen isåfall utförs av stadsdelsnämnden.Vänsterpartiet i Rinkeby-Kista delar denna uppfattning.

§13 Inrättande av Jobbtorg i Stockholm

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I rapporten ”Inrättande av Jobbtorg i Stockholm” redovisas Stadsledningskontorets (SLK) överväganden och förslag avseende inrättandet av fem Jobbtorg i Stockholm. Jobbtorgen föreslås ersätta en stor del av stadsdelsnämndernas verksamheter för arbetsmarknadsinsatser från och med 1 januari 2008.

Förvaltningen vill betona det nödvändiga av att resursfördelningen mellan stadsdelsnämnderna och Jobbtorgen föregås av noggranna överväganden om berörda parter ska ges rimliga resurser till insatser för personer i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Förvaltningen är också positiv att Stockholm Matchning överförs från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd till Jobbtorgen och under år 2008 initialt finansieras med anslag.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 65-2007-006.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartists förslag.

Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartists förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut.

- att delvis besluta enligt förvaltningens förslag

- att därutöver anföra följande;

Moderaternas valsvek

Alla människor har en inneboende vilja att leva sitt liv på egna premisser; att klara sig själv och inte vara beroende av andra. Från samhällets sida är det viktigt att stödja och förstärka den enskildes förmåga att finna vägar till självständighet och egen försörjning. Utgångspunkten måste vara att människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning.

Vi socialdemokrater är för arbetslinjen. Enligt nationalencyklopedin definieras arbetslinjen som ”En huvudprincip i svensk arbetsmarknadspolitik (alltsedan 1930-talets krisuppgörelse) vilken innebär att arbetssökande i första hand ska erbjudas arbete eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Först när sådana åtgärder inte räcker till skall kontant arbetslöshetsunderstöd lämnas.

Att endast ställa krav utan att ge möjligheter är ingen lösning på de arbetslösas problem. Kort sagt har arbetslinjen två sidor; å ena sidan handlar det om skyldigheten att stå till arbetsmarknadens förfogande och vara beredd att göra sin insats, och å andra sidan handlar det om den enskildes rätt till ett fullgott arbete eller en aktiv arbetsmarknadspolitik som syftar till ett arbete. En politik som innebär kraftiga nedskärningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, är att frångå arbetslinjen.

Vi anser att det är en självklarhet att arbetsföra personer ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att vara berättigade till försörjningsstöd. Den enskilde ska delta i av staden anordnad verksamhet och det är relevanta insatser som ska erbjudas. Så arbetade vi under den förra mandatperioden och så anser vi att det ska fungera under denna mandatperiod.

Vi anser dock att det är viktigt att de krav som ställs är rimliga och att de verkligen leder individen framåt, till ett arbete. Vi tror inte att piskan löser allt utan att moroten är att föredra. Vi anser också att det inte finns en lösning som passar alla utan att det måste handla om individuellt anpassade åtgärder.

Det är viktigt att komma ihåg att de borgerliga med moderaterna i spetsen innan valet lovade en jobbgaranti för alla som ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Löftet innebar att alla skulle garanteras arbete/utbildning inom fem dagar. Muntligen utlovades att dessa jobb inom fem dagar skulle vara till avtalsenlig lön. Detta verkar nu ha förvandlats till ett löfte om en handlingsplan inom fem dagar- något helt annat än ett arbete. Detta tycker vi är ett stort svek mot dem som röstade på alliansen och faktiskt trodde på löftet om jobbgaranti.

Att stänga Navigatorcentrum och hänvisa 16 åringar med koncentrations problem till Jobbtorg istället att hjälpa de så att de kommer på rätt spår skulle vara ett mer långsiktigt och samhällsnyttigt agerande än att sänka skatten för de välbärgade.

Tanken är god med att samordna olika aktörer under samma tak även om staden aldrig kan tvinga dit arbetsförmedlingen eller försäkringskassan utan det är högst frivilligt från deras sida. Vi socialdemokrater anser att det är synd att jobbtorgen ska ersätta de lokala arbetssökarverksamheterna eftersom vi vet att det finns många framgångsrika lokala projekt som har jobbat sig fram till en bra modell speciellt i stadsdelarna på Järvafältet.

I Rinkeby hade vi Arbetscentrum och Jobb1, i Kista hade vi Stockholmsmatchning och i Tensta Lunda Nova. Vi tycker också att man utarmar den lokala kompetensen genom att frånta de lokala politikerna makten att besluta över arbetsmarknadsverksamheter i sin egen stadsdel och den kunniga personalens kompetens som har jobbat med arbetsmarknads projekt framgångsrikt i drygt 10 år. ”Alliansen” visar tydligt att de är emot lokalt inflytande och de inte tar hänsyn till personalen kompetens och erfarenhet i stadsdelarna.

Reservation

Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut.

- att delvis bifalla förvaltningens förslag till yttrande över remissen

- att därutöver anföra

De goda erfarenheterna från den fantastiska metodutveckling som genomförts under vår tidigare rödgröna mandatperiod ska självfallet styra stadens övergripande målsättningar och inriktningar för arbetsmarknadspolitiken. Utan kompetensfondens arbetsmarknadsprojekt och dess utvärderingar hade vi inte haft dagens kunskap om framgångsrika metoder.

Vi anser att det är mycket bra att samla en hel kedja av resurser inom arbetsmarknadsområdet för att kunna bidra till att fler människor ska få arbete och kunna försörja sig själva. Däremot ska staden inte detaljstyra hur lokala arbetsmarknadsverksamheter ska organiseras, utan det ska stadsdelsnämnderna besluta utifrån sina lokala förutsättningar. Dessutom är det viktigt att brukarinflytandet utvecklas inom arbetsmarknadsverksamheterna.

Vår uppfattning är att staden självfallet ska stimulera till samarbete mellan stadsdelsnämnderna. Under de senaste åren har många nämnder frivilligt drivit gemensamma arbetsmarknadsverksamheter, och så bör det fungera i fortsättningen också. Däremot kan vissa typer av verksamheter vara stadsövergripande, men knytas till en stadsdelsnämnd eller en central nämnd. Exempelvis det planerade arbetsmarknadsprojektet för personer med funktionsnedsättningar som stoppades av den borgerliga alliansen på grund av brist på pengar.

Att lägga arbetsmarknadsverksamheten under kommunstyrelsens ekonomiutskott tar vi avstånd från, liksom att upphandla verksamheten. En privatisering går stick i stäv med syftet att samordna och kommer att skapa nya gränser och samarbetssvårigheter.

Det är orimligt att i en storstad som Stockholm centralisera verksamhet som vänder sig direkt till invånarna. Samverkan med försörjningsstödet försvåras med olika chefer och byråkratin ökar. De arbetslösa får mycket långt avstånd till de politiskt ansvariga för verksamheten.

Jobbtorgens mål om långsiktig anställning för varje individ är bra, men står i motsättning till förslaget i de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd där den enskilde ska ta den snabbaste vägen till egen försörjning.

Principen att resurser som friställs genom minskat försörjningsstöd tillförs arbetsmarknadsverksamheten är god, men det räcker inte. Det krävs nämligen god personaltäthet för att ge arbetslösa det individuella stöd, engagemang och goda bemötande som krävs.

Reservation

Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut.

- att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

- att därutöver anföra

Förslaget om att inrätta jobbtorg i Stockholm skulle kunna vara ett i grunden positivt förslag om att samordna stadens och statens arbete för att öka andelen självförsörjande medborgare.

Det är dock inte säkert att en centralisering av resurserna är positiv. Att ta bort pengar för arbetsmarknadsåtgärder från stadsdelsnämnderna är ett steg i den försvagning av stadsdelsnämnderna som den borgerliga majoriteten satt igång.

Förslaget bygger i allt för hög grad på ett antagande att det är den enskilda människans ”fel” att hon/han inte har ett arbete. Förslaget har allt för många piskor och för få morötter, till exempel när man beskriver de skyldigheter de jobbsökande har och vilka ”konsekvenser” det blir av att inte delta aktivt. Jobbtorget måste säkerställa att reglerna för de arbetssökandena är flexibla och går att anpassa efter individens behov.

Förslaget saknar framför allt ett diskrimineringsperspektiv, alltså perspektivet att det finns mekanismer grundade på fördomar på arbetsmarknaden som stänger vissa grupper ute. Bland jobbtorgets målgrupper finns tre grupper där diskriminering kan utgöra en helt eller delvis orsaksförklaring för att individen inte har arbete: personer med utländsk bakgrund, personer med funktionshinder och ungdomar. Idag skyddas diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet, funktionshinder och sexuell läggning av lagen. Dessutom är det väl känt att åldersdiskriminering ofta drabbar ungdomar, men trots EU-direktiv finns inget förbud mot åldersdiskriminering i Sverige ännu. Jobbtorget ska också få i uppgift att hjälpa flyktingar att få sina kunskaper validerade, men förslaget innehåller inga lösningar på de svårigheter som finns kring en sådan process, till exempel att många flyktingar saknar papper på utbildning eller färdigheter när de kommer till Sverige.

Även diskriminering mot äldre ska motverkas.

Trots att vi har lagar mot diskriminering och bevis för att diskriminerande strukturer utgör ett betydande hinder på arbetsmarknaden saknas detta perspektiv helt i förslaget om inrättande av jobbtorg. Eftersom målgrupperna för jobbtorgen i högre grad riskerar att råka ut för diskriminering bör inrättandet av jobbtorgen utgå ifrån ett diskrimineringsperspektiv. Rent konkret bör detta innebära att jobbtorgen aktivt arbetar mot diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden samt att kompetens kring diskriminering och dess mekanismer säkerställs hos personalen på jobbtorgen.

Skolverkets statistik visar att andelen fullföljande SFI-elever i Stockholm är lägst i landet och även att Stockholm satsar mindre än en tredjedel så mycket pengar per heltidsstuderande inom SFI som t ex Göteborg. Kvaliteten på SFI och lärarnas status behöver höjas, och det görs framför allt med mer resurser.

Förslaget innebär att Navigatorcentra läggs ner och att frågan förs över till utbildningsnämnden. Navigatorcentra har under sin verksamhetstid byggt upp en kompetens kring att arbeta med ungdomar. Det är viktigt att den här kompetensen inte försvinner utan tas till vara i den nya verksamheten.

§14 Införande av valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget för 2007 beslutat att valfriheten inom äldreomsorgen skall öka och att staden skall skapa förutsättningar för att ge invånarna så stor valfrihet som möj­ligt.

Stadsdelsförvaltningen före­slår där­för att Rinkeby-Kista stadsdels­nämnd ställer sig bakom för­slaget till införandet av ett val­fri­hets­system inom äldreomsorgen från och med den 1 juli 2008 under förutsättning att god­tagbara lös­ningar finns på i de ären­det nu obesva­ra­de frågorna och att välfungerande IT-stöd såsom ersätt­ningssystem, köhante­ringssystem m.fl. system då finns att tillgå.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 58-2007-006.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag.

Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartists förslag.

Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartists förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut.

- att stadsdelsnämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande samt

- att därutöver anföra;

Särskilt uttalande:

Stadsledningskontorets hela förslag andas av att vara framtaget med stor brådska för att hinna få med förslagen i budgeten för 2008. Inga konsekvensanalyser av förslagen finns. Förslaget avslutas också med en beskrivning av vad det fortsatta arbetet ska omfatta. Flera av dessa punkter är av helt avgörande betydelse för att kunna ta ställning till förslaget i sin helhet.

Vi socialdemokrater är positiva till att valfriheten inom äldreomsorgen utökas. Mångfald är positiv, men den måste också kunna utvecklas inom den kommunala omsorgen så att de äldre får fler valmöjligheter. Det får inte bli så att olika upphandlingar genom ramavtal och konkurrensutsättning tar så mycket kraft och resurser att det inte blir något över för utvecklingsarbete i den egna verksamheten. Med de aktiviteter som finns beskrivna i Stadsledningskontorets förslag kan man befara att de närmaste åren kommer att ägnas åt att bygga upp en ny byråkrati kring upphandlingar och konkurrensutsättningar vilket drar stora resurser från äldreomsorgen. I stället anser vi att själva verksamheterna borde utvecklas och personalen ges utbildning och goda arbetsvillkor.

För att skapa kontinuitet för brukarna föreslås avtalstiden bli 10 år respektive 6 år för ramavtalsupphandlade företa. Det ska dock vara möjligt att säga upp avtalen varje år. Målet är vidare att de boenden som drivs i egen regi och som inte kan hyras ut och upphandlas på ramavtal ska konkurrensutsättas genom entreprenadupphandling. Kontinuiteten och den därmed åberopade tryggheten för de äldre blir då närmast en chimär och ingen garanti för trygghet till de boende.

Förslaget innebär att priset inte kommer att utgöra ett utvärderingskriterium. Härigenom ska små och stora aktörer bli mer jämställda vid utvärderingen av anbuden.

Under rubriken profilboenden tas upp mycket specifika omvårdnadsbehov. I stadsdelar som Rinkeby-Kista har en annan typ av profilboende utvecklats. Det avser boenden som vänder sig till äldre som har en annan kulturell och språklig bakgrund än den svenska. Med den ökade andelen äldre invandrare kommer denna typ av boende att efterfrågas i allt större omfattning.

Reservation

Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut.

- att delvis bifalla förvaltningens förslag

- att ansvaret för upphandlingar av entreprenader inom äldreomsorgen inte centraliseras till stadsledningskontoret.

- att avtalsperioder för entreprenader inte ska kunna förlängas till 10 år.

- att kommunens vård- och omsorgsboenden inte ska hyras ut till privata intressenter.

- att kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre ska behållas i kommunal regi.

- att därutöver anföra

Vi motsätter oss förslagen eftersom de inte leder till valfrihet utan till privatisering och sänkt kvalitet i hela den kommunala äldreomsorgen. Den enda garanti som ges är rätten att köa. Systemet garanterar inte rätten att välja ett kommunalt äldreboende och utesluter grupper med stora omsorgsbehov. Om de föreslagna åtgärderna genomförs kommer marknadens principer att cementeras in i en äldreomsorg som under lång tid varit demokratiskt styrd. Kommunen frånhänder sig kunskap som tagit decennier att bygga upp. Stadsdelsnämnderna fråntas rätten att själva besluta om entreprenader. Det demokratiska inflytandet blir minimalt om förslagen genomförs. Av dogmatiska skäl överför man ett marknadsekonomiskt tänkande till den kommunala äldreomsorgen och riskerar ständiga konflikter där privata vinstintressen krockar med de politiska målen om verksamhetens kvalitet. Insynen i privata äldreboenden är mycket sämre än i kommunala, eftersom anställda inte skyddas av meddelarfriheten. Äldre utan anhöriga som slår larm kan fara illa en lång tid innan vanvård kan stoppas.

Flera försämringar föreslås som går stick i stäv med stadens organisation och hotar den lokala demokratin. Stadsdelsnämnderna fråntas rätten att besluta om upphandlingar. Centraliseringen går emot stadens organisation och är en allvarlig attack mot stadsdelsnämndsreformen.

Förslagen ger sken av valfrihet men garanterar inte att äldre ska få välja på jämlika villkor, oavsett bakgrund. Vi vet att det är välutbildade människor som gynnas av valmöjligheter. Verklig valfrihet förutsätter också att kommunala boenden finns som alternativ, men de ska enligt förslaget hyras ut eller lägga på entreprenad i tio år. De långa avtalstiderna kan möjligen förbättra kontinuiteten för de äldre, men hotar demokratin. En ny majoritet kan inte besluta om återgång i kommunal regi, även om folket gett mandatet. Den naturliga slutsatsen av de dåliga erfarenheterna av entreprenader är att behålla äldreboendena i kommunal regi.

Eftersom många stadsdelsnämnder inte lägger egenregianbud kommer vi bara att ha kvar de kommunala äldreboenden som man inte hunnit lägga på entreprenad att vara kvar vid mandatperiodens slut. Dessutom får inte Stockholmare med allvarliga diagnoser var med i valfrihetssystemet – är de inte tillräckligt lönsamma?

Valfrihetssystemet får inte bli kostnadsdrivande men samtidigt varnar man för att om ersättningen blir för låg vill inte privata boenden vara med. En idealiserad bild målas upp med ett överflöd av boenden i närområdet samtidigt som man inte säger hur de tomma platser som är förutsättning för en boendegaranti värd namnet ska betalas. En boendegaranti värd namnet och rätten att köa förutsätter att resurser ökas så att alla äldre kan få önskat boende utan att behöva flytta flera gånger. Ekvationen går inte ihop.

I verkligheten kommer de äldre att få köa på obestämd tid för platser som de kanske aldrig får i det borgerliga valfrihetssystemet. Eller så blir de för gamla för att orka flytta en gång till när kötiden räcker till för önskeboendet. Vi menar att vår politik är ärligare. Äldreomsorgen behöver mycket mer resurser. Det ska finnas äldreboenden och kollektivboenden i tillräcklig omfattning i alla delar av staden. Äldre ska få bo nära barn eller vänner om de så önskar. Självklart ska de få ställa sig i kö till önskat boende när de beviljats plats. Men det är också viktigt att de får större inflytande över hur boendet utformas, så att det passar allas behov.

Reservation

Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut.

- att delvis godkänna förvaltningens förslag

- att miljökrav ställs vid upphandlingen

- att antidiskrimineringsklausuler införs vid upphandlingen

- att stadsdelsförvaltningen uppmanar äldreförvaltningen att snarast upprätta en kommunikationsplan och presenterar för nämndens ledamöter

- att förvaltningen utformar en utförlig plan för att kvalitetssäkra kundvalssystemet

- att därutöver anföra följande:

Ett införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen är positivt om det kan leda till ökad kvalité inom äldreomsorgen och en ökad anpassning till brukarnas individuella behov genom större valmöjligheter och profiler. Att ett kundvalssystem införs endast med ideologiska motiv att öka mångfalden är däremot tveksamt. Brukaren, den äldre, måste stå i fokus genom hela processen.

Det är positivt att konkurrensen inom valfrihetssystemet inte sker med priset utan med kvaliteten. Här finns alltså stora möjligheter att införa miljökrav och sociala krav vid upphandling av aktörer. Man bör uppmuntra och premiera att entreprenörerna bedriver en miljövänlig verksamhet. I närområdet bör personalen i första hand använda cykel. När bil måste användas bör kravet vara odubbade däck. Detta som ett led i att minska partikelhalterna i staden som speciellt påverkar barns och känsliga personers hälsa. Maten i boendena bör i största möjliga utsträckning vara ekologisk. Målet på 15-20 % ekologisk mat som man ställde upp under förra mandatperioden bör vara ett minimum.

Avtalen ska även innehålla en antidiskrimineringsklausul av det slag som användes vid alla avtal under förra mandatperioden men som nu är borttagen. Antidiskrimineringsklausulen säkerställer att aktörerna inte åsidosätter mänskliga rättigheter i sin personalpolitik, till exempel genom att ha en fungerande jämställdhetsplan. Förvaltningen får därutöver uppdrag att utreda vilka övriga miljökrav som kan ställas i upphandlingarna av kundvalssystemet.

Det är viktigt att information om kundvalssystemet når brukare, anhöriga och aktörer. Förslaget är dock vagt när det gäller hur informationen ska spridas. Här krävs tydlig individuell information till de äldre och/eller deras anhöriga. Många äldre kan ha svårt att ta till sig såväl information som att välja mellan olika utförare. Den nämnda kommunikationsplanen bör snarast upprättas och presenteras för nämndens ledamöter.

I förslaget finns ingen utförlig information om hur kundvalssystemet ska följas upp och kvalitetssäkras. Det är av yttersta vikt att systemet verkligen fungerar när det kommer igång och inte bara existerar av ideologiska skäl. En utförlig plan för kvalitetssäkran måste därför komplettera förslaget.

§15 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Äldreförvaltningen har i enlighet med Stockholms stads äldreplan 2007-2011 utarbetat ett förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreom­sorgen. Förslaget har godkänts av äldrenämnden och ut­sänts till bl.a. stadsdelsnämnderna för ytt­ran­de. Stadsdelsförvaltningen framför i detta ären­de sina synpunkter avseende vissa avsnitt, men ställer sig därutöver positiv till de nya rikt­linjerna. Stadsdelsförvaltningen före­slår att stads­delsnämnden över­läm­nar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommun­styrelsen, som var på remissen.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 62-2007-006.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) m fl föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag vilket även Jakob Dencker (mp) anslöt sig till.

Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartists förslag

föreslog att nämnden skulle anta miljöpartists förslag

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m fl. (s) och Jakob Dencker (mp) reserverade av sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut.

- att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

- att därutöver anföra följande;

I sakfrågan finns flera viktiga förbättringar. Särskilt vill vi lyfta fram att kriterierna för äldreboende förändra så att den enskilde äldres egen upplevelse, sociala oro eller ohälsa ska kunna utgöra grund för särskilt boende. Att de äldre ska kunna välja mellan hemlagat och matlåda är också en viktig förändring.

Det som saknas och som vi vill tillföra är en valfrihetsreform som vi innebär att alla äldre över 75 år ska kunna få 2 timmars hemtjänst i veckan med förenklad bistådsbedömning. Med denna reform skulle makten över insatsen flyttas från myndighetsutövande till den enskilde äldre. Dessutom ger det hemtjänstperonalen bättre förutsättningar att kunna använda erfarenhet och kompetens i det vardagliga mötet med de äldre.

Möjligheten att få välja boende är en självklarhet som inte bara ska gälla inom staden utan inom hela länet.

I detta sammanhang vill vi också framföra att organisationen för fixartjänsterna bör få en friare organisation. Det bör inte finnas en gräns om 6 timmars maximalt användande av fixartjänsten. Åldersgränsen bör inte vara 67 år utan ambitionen att alla som fyllt 65 år ska omfattas av reformen.

Reservation

Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut.

- att delvis bifalla förvaltningens förslag till yttrande över remissen

- att därutöver anföra

Äntligen kommer förslaget till nya riktlinjer för äldreomsorgen. Det mesta är sig likt från det förslag som den nya majoriteten stoppade i fullmäktige hösten 2006 och som innebar att förbättringarna för våra äldre blev ett år försenade. Så går det när partipolitiken sätts före sakfrågorna. Eller när man prioriterar skattesänkningar före välfärden.

Vi konstaterar att förslaget till riktlinjer kräver en generösare budget och utgår från att tillräckliga medel avsätts i 2008 års budget. Vi ansluter oss sig till kommunala pensionärsrådets förslag och uttalande i protokoll 20070510. Det är glädjande att majoriteten beaktat en del av pensionärsrådet synpunkter, exempelvis att ålder ska beaktas i bedömning av behovet av plats i servicehus.

Vad vi saknar i de nya riktlinjerna är förslag om hemtjänst med förenklade biståndsbeslut för äldre över 75 år, som vi anser ska vara 4 timmar per månad. En sådan verksamhet har bedrivits som ett mycket lyckat försök under vår tidigare mandatperiod och bör permanentas. Det ökar de äldres självständighet och inflytande över sin vardag och minskar administrationen. Fixartjänsten anser vi i likhet med KPR ska vara från 67 år och inte begränsas av ett maximalt antal timmar.

Vi motsätter oss försämringen av städning, inköp och möjligheten att få hjälp med bankärenden. Tillägget om att få köa till äldreboende måste förtydligas så att det framgår att alla som beviljats plats i äldreboende har rätt att ställa sig i kö till annat boende även om man redan fått en plats. Dessutom måste stora resurser föras över till äldreomsorgen så att fler boendeplatser tas fram och rätten att få köa ger en möjlighet att ganska snabbt få önskat boende.

§16 Yttrande över betänkande ”Alltid redo!” En ny myndighet mot olyckor och kriser

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen har inget att erinra mot betänkandets huvudförslag att bilda en ny myndighet med ansvar för krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor. Om berörda aktörer i samhället får stöd av en aktör som arbetar med en metod bör detta bidra till en helhetssyn och ett samlat ansvar kring dessa frågor, vilket bör kunna stärka förmågan att hantera extra ordinära händelser. I bästa fall bör åtgärder som vidtas för att stärka krisberedskapsförmågan även kunna bidra till att klara händelser i vardagen. Den nya myndigheten får vidare en samlande roll då flera aktörer handlar i en krissituation.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 54-2007-006.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle överlämna remissen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

§17 Stenhagens idrottsplats i Akalla

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering

Ärendet

I motion 2007:17 föreslås att Stenhagens bollplan i Akalla upprustas och förses med rundbanor för löpning bl.a. som en kompensation för de funktioner som bortföll när Kista IP avvecklades. Förvaltningen anser att motionen bör tillstyrkas.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 399-050-2007.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Annette Jansson (m), Burhan Yildiz (fp) samt vice ordförande Abebe Hailu (s) lämnade ett särskilt uttalande:

Vi anser att det är angeläget att Stenhaga bollplan snarast byggs ut och upprustas. Utbyggnaden bör ske i enighet med de löften om ersättningsanläggningar som gavs i samband med att Kista IP avträddes av Idrottsförvaltningen.

Tidigare har idrottsnämnden beslutat att Stenhaga idrottsplats skall rustas upp med konstgräs och större omklädningsrum med läktare, men har ännu ej genomförts.

Vi i stadsdelsnämnden ser frågan om idrottsanläggningar som en viktig fråga, när det handlar om att låta de boende få glädje av tillväxten inom industri- och företagssektorn i vårt område.

Vi tycker att det är viktigt för ungdomar att tidigt ha möjlighet att aktivt utöva olika idrotter.

För framtida boende på Järvafältet tror vi att satsningar på barn och ungdomar, inte minst av integrationsskäl, är av yttersta vikt.

Ett allmänt område för sport och rekreation på Granby sportfält bör fortsätta att vidareutvecklas.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu (s) lämnade ett särskilt uttalande:

En rörlig läktare bör finnas vid Stenhagens idrottsplats.

Särskilt uttalande

Jakob Dencker (mp) lämnade ett särskilt uttalande:

Om man får löparbanor och övrig utrustning för att ägna sig åt friidrott är det positivt för området. Som förvaltningen påpekar är friidrott inte kostnadskrävande, vilket gör att många får möjlighet att idrotta.
Om idrottsplatsen byggs ut så att fler människor besöker den riskerar man dock att få en svår parkeringssituation. Om nya parkeringsplatser ska byggas måste det ske på ett sätt så att man inte stör naturreservatet i Hansta eller dess omgivningar. Det är positivt om elledningen grävs ned vid idrottsplatsen och för övrigt även på övriga Järvafältet.

§18 Stockholms stads Äldreplan 2007-2011

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog i januari 2006 Stockholms stads äldreomsorgsplan 2006-2010.Med anledning av ny politisk majoritet har förslag till ny äldreplan tagits fram som omfattar perioden 2007-2011. Den nya politiska majoritetens plattform och budget 2007 ligger till grund för Stockholms stads äldreplan 2007-2011. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till den äldreplan som nu arbetats fram av äldreförvaltningen och godkänts av äldre­­nämnden. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden tillstyrker för­sla­get till Stockholms stads äldreplan 2007-2011

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 45-2007-006.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) m fl föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag vilket även Jakob Dencker (mp) anslöt sig till.

Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartists förslag.

Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartists förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m fl. (s) samt Jakob Dencker (mp) reserverade av sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut.

- att med beaktande av pensionärsrådets synpunkter godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

- att därutöver anföra följande;

Det är av stor vikt att det finns träffpunkter för äldre i stadsdelarna. De kan innehålla olika typer av aktiviteter efter de äldres önskemål. Träffpunkterna måste vara tillgängliga för alla och det är viktigt att det är staden som tar det grundläggande ansvaret för att aktiviteter erbjuds. Frivilligorganisationernas medverkan ska ses som ett välkommet komplement till stadens verksamhet.

Samverkan med landstinget är ett område som bör få större tyngd eftersom det är så oerhört angeläget för att omsorgen ska fungera tillfredsställande.

Uppföljning av planen är mycket viktig. Bl a är det väsentligt att följa andelen utbildad och outbildad personal inom äldreomsorgen, varför ett uppdrag om kontinuerlig uppföljning bör ges.

Reservation

Gunilla Bhur (v) reserverade av sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut.

- att delvis bifalla förvaltningens förslag till yttrande över remissen om äldreplan

- att därutöver anföra

En bred överensstämmelse råder om socialtjänstlagens målsättning att äldre människor ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Det skulle därför kunna finnas en god grund för en långsiktig planering i staden för att skapa bästa möjliga förutsättningar att tillgodose de äldres behov.

Gällande äldreomsorgsplan för 2006 till 2010 antogs så sent som december 2005 och överensstämmer på flera områden med det nya förslaget till äldreplan. Vi är exempelvis överens om att våra äldreboenden är gemensamma resurser, vikten av utevistelse och god kost för de äldre, behovet av anhörigkonsulenter samt friskvård för medarbetarna. De politiska skillnaderna gäller främst privatiseringen men också medarbetarfrågor, genusperspektiv och diskriminering. Dessa skiljelinjer hade kunnat skrivas in i stadens budget istället för att ändras i äldreomsorgsplanen bara ett år efter dess införande.

Det är sorgligt för stockholmarna att de borgerliga partierna till varje pris vill ”sätta sin prägel” på äldreomsorgen. De väljer därför att göra om planen och öka administrationen både centralt och lokalt, istället för att satsa alla resurser på att öka kvaliteten för de äldre. Med tanke på att förslaget till ny äldreplan faktiskt betonar att budgeten är det yttersta styrdokumentet är det ännu mer förvånande att man slösar resurser på att flytta stycken och byta rubriker i planen istället för att låta medarbetarna arbeta vidare efter gällande plan.

Vi tar helt avstånd från förslaget att stimulera fler alternativa utförare genom att stödja anställda som vill ”avknoppa” verksamheten, eftersom det innebär att vår äldreomsorg som generationer av stockholmare varit med och byggt upp säljs ut till underpris till en enda eller några personer som råkar vara anställda just då. Vi menar att anställda som vill starta företag inom äldreomsorgen får göra det med egna och inte med andras pengar. Våra äldre gynnas inte av att kommunen satsar sina resurser på att avveckla den egna äldreomsorgen.

En kommunal och väl utbyggd äldreomsorg är tvärtom den bästa garanten för att de äldre stockholmarna ska kunna leva under goda och trygga levnadsförhållanden. Överskott i verksamheten ska gå till att utveckla äldreomsorgen och inte till vinster i privata bolag.

Särskilt uttalande

Jakob Dencker (mp) lämnade ett särskilt uttalande:

Det bör framgå tydligare vilken grad av funktionsnedsättning som ska krävas för att få en biståndsinsats.

Maten som serveras i äldreboendena ska i möjlig utsträckning vara ekologisk, t ex KRAV-märkt.

Pensionärsrådet varnar för att privatiseringar inom ramen för kundvalssystem kan medföra risker. Pensionärsrådens synpunkter ska tas i beaktande vid framtagandet av äldreplanen. Det gäller synpunkter både från de lokala och det centrala pensionärsråden.

§19 Översyn av resursfördelningssystem för stadsmiljö

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Stadsledningskontoret redovisar, med stöd i en utredningsrapport, ett förslag till reviderad fördelningsnyckel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet. Sedan gatumarken bortfallit föreslås att modellen består av grönområdesskötsel och övrig stadsmiljö. Kontoret föreslår några förändringar i beräkningsgrunderna som leder till relativt stora omfördelningar mellan stadsdelsnämnderna, varvid Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds resurstilldelning skulle minska med 1,8 à 3,2 mnkr eller med ca 20-30 procent.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007.Dnr 101-2007-006.

Förslag till beslut

Vice ordförande Abebe Hailu (s) m fl föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag vilket samtliga ledamöter anslöt sig till

- att delvis bifalla förvaltningens förslag

- att därutöver anföra

Det är viktigt att resursfördelningssystemet möjliggör en regelbunden städning av natur och skogsområden. Vissa syften med Järvafältet är att skapa en trygg miljö med bland annat bra renhållning. Därför är det högst anmärkningsvärt att det föreslagna resursfördelningssystemet innebär mindre medel till stadsdelen.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom vice ordförande Abebe Hailu (s) m fl förslag.

§20 Översyn av resursfördelningssystem för omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunfullmäktige behandlade hösten 2005 ärendet Översyn av resurs­för­delningssystem om omsorg om personer med funktionshinder. Kommunfullmäktige be­slöt att godkänna prin­ciper för förändring av resursfördelningen för de prestations­relate­rade verk­samheterna samt att godkänna föreslagen resursfördelning för avlösarservice. En utred­ning har nu tagit fram förslag till nya nivåer för de prestationsrelaterade verksam­heterna för per­so­ner med funktionsnedsättning enligt LSS.

Stads­dels­förvaltningen ställer sig i huvudsak bakom utred­ningens syn­punkter och förslag och finner det angeläget att utredningen får i uppdrag att vidare utreda de frågor som aktuali­serats i utredningen

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 100-2007-006.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) m fl föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas förslag vilket även Gunilla Bhur (v) anslöt sig till.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m fl. (s) samt Gunilla Bhur (v) reserverade av sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut.

- att delvis bifalla förvaltningens beslut

- att det ska finnas en pott pengar från centrala medelsreserven ifall stadsdelsnämnderna går i underkott tills vi ser budgeten för 2008.

§21 Organisation och modell för finansiering, utveckling och införande av nya e-tjänster

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

2. Beslutet justeras omedelbart

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslås få en samordnande funktion för de delar i de tre satsningarna gemensam serviceförvaltning, kontaktcenter och nya e-tjänster som hänger samman. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med berörda verksamheter eller förvaltningar och stadsledningskontoret.

Förvaltningen är positiv till att en satsning på e-tjänster nu initieras för både invånarna/brukarna och interna verksamheter. Såväl stadsdelsnämnderna som staden i övrigt har stora effektiviseringsvinster att hämta genom verksamhetsutveckling med hjälp av IT.

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2007. Dnr 099-2007-006.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Anmälan av slutrapport för NavigatorCentrum i Stockholm

Beslut

Nämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendet

Efter beslut i Kommunfullmäktige startade hösten 2006 två Navigatorcentra (NC) i Stockholm stad. NC Nord som omfattade de åtta norra stadsdelsnämnderna och NC Syd som omfattade de tio södra stadsdelsnämnderna. Verksamheten riktade sig till ungdomar i åldern 16-19 år som inte påbörjat eller som avbrutit sina gymnasiestudier och som omfattades av stadens uppföljningsansvar enligt 1 kap. 18 § skollagen. NC avslutade sin verksamhet i juni 2007.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 134-2007-099.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu m fl. (s) samt Gunilla Bhur (v) lämnade ett särskilt uttalande:

En av de frågorna alliansen gick till val på var att minska ungdomsarbetslösheten. Man skulle framförallt se till att de som var långtidsarbetslösa ungdomarna skulle få arbete. Efter valet har det blivit tydligt att alliansens politik handlar om att sänka skatterna och hoppas att det i sin tur leder till flera arbetstillfällen. Det är en politik för dem som har utbildning, referenser och meriter. För de som är mer eller mindre självgående och inte har större svårigheter att få arbete vare sig det är hög- eller lågkonjunktur. För dem som inte ens har en gymnasieutbildning, eller kanske kommit till Sverige som vuxna är verkligheten oftast en annan.

På många sätt är det medborgarna i Rinkeby-Kista och andra liknande stadsdelar som drabbas hårdast av den politik som nu förs. Sänkta skatter innebär naturligtvis mindre pengar i offentlig verksamhet. Minskade anslag till vuxenutbildningen, färre kommunala sommarjobb för ungdomar osv. Något som verkar vara en röd tråd i alla beslut som tas är centralisering och sammanslagning. Det syns även i frågan kring ungdomsarbetslösheten där man nu lägger ned Navigationscentrat och flyttar frågorna till Jobbtorgen istället. Om det är effektivisering man är ute efter så tror vi att det är helt fel väg att gå. Att lägga ned en verksamhet som fungerar bra, dessutom en verksamhet som precis har tagit sig igenom det kanske mest mödosamma momentet av alla, nämligen etableringsfasen.

I rapporten beskriver man plattformen för samverkan som en av framgångsfaktorerna. Olika organisationer med olika kompetens, kontaktpersoner, samarbetspartners skapade tillsammans ett stort nätverk. Och alla dessa hade en tydligt avgränsad målgrupp åldersmässigt. Det finns goda skäl till det. En 16-åring som inte har gått ut gymnasiet står inte inför samma utmaningar eller har samma förutsättningar som en 40-åring. I gruppen "vuxna" finns det säkert lika många skäl som personer till varför man står utanför arbetsmarknaden. I den målgrupp som NavigatorCentrum har arbetat för har de flesta gemensamt att de har avbrutit - eller kanske inte ens påbörjat - gymnasiestudier. Konkurrensen på arbetsmarknaden är hård, och kommer att fortsätta vara det. För den som inte ens har gått ut gymnasiet blir det än svårare. Vi tycker att avslutade gymnasiestudier bör prioriteras för en målgrupp som är mellan 16-19 år och som har ett helt liv framför sig på arbetsmarknaden.

Har man inte i sin ungdom fått en adekvat grundutbildning har man inte en chans att ändra på det som vuxen. KomVux kommer att få minskade anslag till sin verksamhet. De borgerliga politikerna vill dessutom ändra på den så kallade 25:4-regeln som ska ersättas av den sökandes reella kompetens. Det livslånga lärandet har helt försvunnit på borgarnas dagordning.

§23 Anmälan av enheternas verksamhetsplaner för andra halvåret 2007

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner enheternas verksamhetsplaner för andra halvåret 2007.

Ärendet

Enheternas verksamhetsplaner för andra halvåret 2007 redovisas i tjänsteutlåtandet

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2007. Dnr 132-2007-100.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Ordförande Annette Jansson (m) m fl. samt Buhran Ylidiz (fp) lämnade ett särskilt uttalande vilket samtliga ledamöter anslöt sig till;

Nämnden anser det viktigt att anmälan av enheternas verksamhetsplaner innehåller minst ett miljöåtagande för varje enhet. Nämnden förutsätter att enheterna arbetar med miljöåtaganden men det är bra ifall det redovisas.

§24 Anmälningsärenden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Lokala handikapprådets protokoll

Från den 7 juni 2007

Anmälan av delegationsbeslut

Bilaga 1

Postlista för Kista och Rinkeby stadsdelsförvaltningar

27 maj – 14 juni 2007 Bilaga 2

Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd eller upprättats inom förvaltningarna

Bilaga 3

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Bilaga 3

Anmälan av sociala delegationens protokoll

Från den 20 juni, 17 juli, 30 juli, samt den 8 augusti 2007

§25 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Beslut

Skrivelsen överlämnas till för förvaltningen för behandling

- Skrivelse från Gunilla Buhr (v) ”Om att upplåta Kista gård för kultur, utbildnings och föreningsliv

- Skrivelse från Ioannis Ganidis (m) m fl ” Var är den svenska flaggan i Rinkeby)

§26 Konferenser, utbildningar

Beslut

Ärendet

Konferens om relationsvåld, 7 september, Hässelby slott

Beslut

2 + 2 ledamöter får delta med arvode

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Tjänsteutlåtande från 26 juni 2007. Sekretess enligt SekrL 7:4.

§31 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Sekretess enligt SekrL 7:4.

Tjänsteutlåtande från 31 maj 2007. Sekretess enligt SekrL 7:4.

§32 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

Tjänsteutlåtande från 9 augusti 2007. Sekretess enligt SekrL 6:2.