Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-11-27

Sammanträde 2008-11-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53

Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter.

Allm Läs mer...änhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

4 Upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

6 Uppföljningsrapport november 2008

7 Sammanträdesdagar för stadsdelsnämnden år 2009

8 Slutredovisning av projekt: (D)järva Gossar - insatser mot hedersrelaterat våld

Remissärenden

9 Förslag till organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade

10 Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

(SOU 2008:77)
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 547-2008-006

11 Socialtjänstombudsman samt stadsövergripande brukarundersökningar

(Motion av Karin Rågsjö (v) )
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 567-2008-006

Anmälningsärenden

12 Kommunstyrelsens handikappråds förslag på indikatorer i stadens budget för år 2009

13 Brottsförebyggande rådet i Kista - protokoll

14 Pensionärsrådets protokoll

17 Anmälan av delegationsbeslut

18 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som inkommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

19 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

20 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

22 Anmälan av sociala delegationens beslut

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Annette Jansson (m) och vice ordföranden Abebe Hailu (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 3 december 2008.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 17 september 2008 justerades den 24 september 2008.

§3 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§4 Upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Magnus Andersson, projektledare för Järvalyftet, Stockholms stads stadsledningskontor och Leif Saletti, Färgfabriken, informerade om Stockholmsutställningen på Järvafältet. Genom en historisk tillbakablick till tidigare utställningar som ägt rum i Stockholm, världsutställningen 1897 och 1930, berättade Magnus Andersson om den förstudie som ägt rum och de planer som växt fram kring att förlägga en Stockholmsutställning på Järvafältet. Utställningen skall spegla framtidens stad och framtidens frågor. En fördjupad studie har ägt rum och beslutsunderlag innehållande tidsplan och budget kommer att presenteras för stadens kommunfullmäktige i december månad 2008. Utställningen är inte bara en angelägenhet för kommunen utan även för stat och näringsliv. Tidsplanen för utställningen sträcker sig mellan våren 2009 fram till år 2012. Vidare lämnades kort information om Rinkebyakademien som är ett initiativ av Akademiker för Rinkeby –

Volontärscentrum. Verksamheten finansieras av Stockholms stad och ingår som en del i Stockholmsutställningen.

Verner Stadthagen informerade om förvaltningens förebyggande insatser för ungdomar. Stadsdelsområdet har ca12400 barn och ungdomar i åldersgruppen 0-19 år. I förvaltningens verksamhetsplan för år 2009 föreslås att budgetanslaget för förebyggande insatser för ungdomar höjs.

Mia Päärni ställde fråga om hur förvaltningens samarbete med skolorna ser ut gällande förebyggande insatser.

Förvaltningen återkommer med svar till nämnden i en muntlig redovisning.

Jakob Dencker ställde fråga om förvaltningens trädfällning i Husby. Jakob Dencker föreslår att förvaltningen tar fram en ”träd-policy”. Förvaltningen återkommer med svar.

Basit Choudhury ställde fråga om förvaltningen har möjlighet att mäta hur samhällets konjunktursvängningar påverkar Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius svarade att staden centralt beaktar och följer konjunkturutvecklingen och hur konjunkturen påverkar stadens olika verksamheter. Där konjunkturförändringarna i första hand märks, är inom området ekonomiskt bistånd varför staden också sett över budgeten för försörjningsstöd.

§6 Uppföljningsrapport november 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Nämnden prognostiserar ett överskott om 9,2 mnkr efter resultatöverföring till resultatenheterna, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 november 2008. Dnr 101-600-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson m.fl. (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokratiska partiets förslag. Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) förslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag. I samband med diskussion i ärendet beslöt nämnden att uppdra åt förvaltningen att återkomma med redovisning av resultat av den senaste medarbetarenkäten.

Reservation 1

Abebe Hailu m.fl. (s) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig till förmån för eget förslag.

Att delvis besluta enligt förvaltningens förslag

Att resultatenheterna inom funktionshindrade och förskolan använder

resultatfonden för att öka kvaliteten i respektive verksamhetsområde

Att förvaltningen genomför en medarbetarenkät för att säkra medarbetarnas delaktighet, trivsel och utvecklingsmöjligheter (arbetsmiljö) inom alla verksamhetsområden

Att barnperspektivet alltid ska beaktas vid bedömning av ekonomiskt bistånd

Att konsekvensen av vårdnadsbidraget för förskolan i vår stadsdel ska utvärderas av förvaltningen

Att därutöver anföra följande

Moderaternas orealistiska besparings politik ger inte de äldre god vård och omsorg, därför att kvalitativ äldreomsorg där de äldre har trygg tillvaro och social gemenskap kostar. Den borgerliga majoriteten i Stockholm och i vår stadsdel är i första hand intresserad av skattesänkning till de rika än att öka kvaliteten för våra äldre.

Det kan finnas många olika faktorer varför föräldrar med små barn i stadsdelens förskolor är missnöjda med deras barnomsorg. Det kan också vara att enheterna samlar pengar på hög för att moderaternas budget i Rinkeby-Kista stadsdel ska vara i balans.

Därför kräver Socialdemokraterna att verksamhetens resultatfond omedelbart ska satsas för att säkra kvaliteten inom förskolorna i vår stadsdel.

Tillgången till det svenska språket är en annan faktor för att föräldrar ska kunna kommunicera med personalen i förskolan, därför tycker vi att tillgången till vuxen utbildning ska öka för att integrationen i Rinkeby-Kista stadsdel ska vara möjlig.

Reservation 2

Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig till förmån för eget förslag.

Att man satsar det prognostiserade överskottet på insatser för att

Informera och motivera våra medborgare att bry sig mer om miljön och på att stödja ungdomar och skapa bättre fritidsmöjligheter för ungdomar, speciellt dem som har social problem.

Trots att högermajoriteten skurit ner budgeten för stadsdelsnämnden ser vi nu att man förväntar sig ett överskott på 9,2 miljoner kronor. Vi skulle vilja se en tydlig analys av hur de s k ”åtgärderna” (nedskärningarna) som de borgerliga tvingat fram har slagit.

Frågan är om man överhuvudtaget ska satsa på att ha ett överskott i budgeten för en stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnden har fått en budget sig tilldelad som man ska satsa på bästa sätt för att skapa tjänster till medborgarna i stadsdelområdet och på att förbättra den gemensamma miljön.

Vi kräver att man satsar det prognostiserade överskottet på insatser för att informera och motivera våra medborgare att bry sig mer om miljön och på att stödja ungdomar och skapa bättre fritidsmöjligheter för ungdomar, med speciell inriktning på dem som har sociala problem. Detta för att ungdomssituationen i Rinkeby-Kista på sina håll är problematisk. Att satsa på att skapa större beredskap att agera miljövänligt och att hjälpa människor att ställa krav på en ekologiskt hållbar samhällsutveckling är av största vikt för att avvärja de stora hot som hela vår livsmiljö står inför.

§7 Sammanträdesdagar för stadsdelsnämnden år 2009

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag enigt nedan.

Ärendet

Sammanträdesdag

Plandokument

7 januari (onsdag)

Val av social delegation för år 2009

22 januari

12 februari

Bokslut och verksamhetsberättelse 2008

26 mars

23 april

Budget 2010 med inriktning 2011 och 2012

14 maj

Tertialrapport 1

17 juni (onsdag)

27 augusti

16 september (onsdag)

Tertialrapport 2

22 oktober

26 november

17 december

Verksamhetsplan 2010

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 november 2008. Dnr 006-622-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Slutredovisning av projekt: (D)järva Gossar – insatser mot hedersrelaterat våld

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna slutredovisningen av projektet (D)järva Gossar – insatser mot hedersrelaterat våld.

Ärendet

Projektet (D)järva Gossar – insatser mot hedersrelaterat våld har pågått under perioden våren 2007 – våren 2008. Syftet med projektet har varit att påverka pojkars attityder till relationer, sexualitet och våld. Målen med projektet har delvis uppnåtts. Erfarenheterna från projektet är värdefulla för ungdomsmottagningens återkommande utåtriktade arbete med skolorna.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner slutredovisningen av projektet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 november 2008. Dnr 000-604-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) och ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är med blandade känslor vi läser slutredovisningen av projektet (D)järva Gossar. Vi tycker naturligtvis att det är bra att man tar initiativ att arbeta mot hedersrelaterat våld. Men beskrivningen av hur projektet fortlöpte och resultatet ger också att man blir oroad.

Vi tror precis som förvaltningen att det var ett projekt som hade behövt mycket mer tid. Förhoppningsvis hade det också gjort att resultatet av samtalsserien i de två grupperna där man lyckades ”sämst” hade sett annorlunda ut.

Det är ingen överraskning, men det blir väldigt tydligt att vi har stora utmaningar framför oss. De åsikter och beteenden som en del av deltagarna uppvisar är väldigt långt ifrån den syn majoritetssamhället står för när det gäller sexualitet, våld och relationer mellan män och kvinnor. Detta är en av saker som visar av att vi lever i ett mycket segregerat samhälle.

Det finns många områden där vi måste arbeta med dessa frågor. Skolan är en sådan arena, tyvärr är det inte längre ett område där stadsdelsnämnden har möjlighet att påverka. Däremot kan vi ta ansvar för att andra verksamheten som når ungdomarna fortsätter detta arbete. Våra fritidsgårdar och Reaktor är ett par bra exempel. Till exempel kan man ordna temakvällar, visning av filmer, föreläsningar osv. Att förskolorna arbetar med genusfrågorna är jätteviktigt. Att vänta tills barnen blivit tonåringar kommer bara att göra arbetet svårare.

Vi hoppas att det blir fler insatser och att förvaltningen återkopplar kring hur man arbetar med dessa frågor.

§9 Förslag till organisation och arbetsformer för Genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Stadens genomförandegrupp för utbyggnad av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning har i sin nuvarande form funnits sedan år 2001. Inom ramen för nuvarande arbetsordning ska genomförandegruppen fungera sammanhållande för utbyggnaden av sådana bostäder i hela staden. Genomförandegruppen leds av socialtjänstförvaltningen. I ärendet pekas på svårigheten att genomförandegruppen inte har mandat att besluta om utbyggnader. Enligt reglementet är detta stadsdelsnämndernas ansvar. I remissen föreslås att den nuvarande genomförandegruppen omvandlas till en beslutsgrupp med mandat att i någon form besluta om utbyggnadsfrågorna i staden.

Förvaltningen kan konstatera att stadens nivåersättningssystem ofta inte medför tillräcklig kostnadstäckning, i vart fall inte under den första tiden efter det att ett boende inrättats. Det beror på att lägenheter då ofta står tomma. Skulle nuvarande ersättningssystem kompletteras med täckning för tomgångshyror m.m. ökar incitamenten för en höjd utbyggnadstakt. Förvaltningen bedömer därför att problemet snarare är av ekonomisk art och inte bristande organisation och ansvarsfördelning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 november 2008. Dnr 006-528-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson m.fl. (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig till förmån för eget förslag.

* att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

* att därutöver anföra

Ökad samverkan för utbyggnad av boenden med särskild service för funktionshindrade är bra. Stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden kan säkert stärka sin samverkan och på ett effektivare sätt diskutera hur varje stadsdelsnämnd kan bidra till att det finns god tillgång till LSS-boenden. Detta ska dock ske utan att man tar bort befogenheter och ansvar från stadsdelsnämnderna.

Man misstänker att detta förslag till beslut från borgarna är ytterligare ett led i att ta bort inflytande och befogenheter från stadsdelsnämnderna. Den borgerliga majoriteten visar tydligt att de inte vill ha stadsdelsnämnder med något riktigt innehåll och riktig beslutsmakt.

§10 Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd oc h service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

LSS-kommitténs betänkande utgår ifrån ett funktionshinderperspektiv och omfattar en fördjupad analys av hur lagen om stöd och service till vissa med funktionsnedsättning (LSS)förhåller sig till andra lagar, hur lagen tillämpas i praktiken och vilka andra faktorer som är avgörande för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. Utredningen har lämnat ett samlat förslag till hur stöd och service långsiktigt ska regleras och organiseras för dem som har omfattande behov till följd av stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Ett särskilt fokus har riktats på personlig assistans, där man uppmärksammat utförandefrågor på ett annat sätt än för de andra insatserna.

Beträffande fråga om huvudmannaskap tillstyrker förvaltningen att staten blir ensam huvudman för personlig assistans. Förvaltningen ställer sig också bakom Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) uttalande om att staten borde bli ensam huvudman för hela LSS. En renodling av ansvaret för olika verksamheter skulle underlätta för såväl staten som kommunerna. I övrigt redovisar förvaltningen sina synpunkter under rubrikerna: Barnperspektiv, Autismbegreppet, Ledsagning, Tillsyn, Uppföljning och utvärdering, Utförande och kvalitet - personlig assistans samt Sysselsättning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 november 2008. Dnr 006-547-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson m.fl. (m) föreslog att nämnden antar för-

valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokratiska – och vänsterpartiets gemensamma förslag.

Ledamot Jakob Dencker föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna åberopar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till kommunstyrelsen.

Därutöver vill vi framföra följande.

LSS har inneburit en avsevärd frihet för många människor med funktionsnedsättning. Behovet av assistans måste därför ses i ett helhetsperspektiv, som utgår från att alla människor ska kunna delta i samhället och kunna arbeta oavsett funktionsnedsättning. Bedömningar av LSS bör se till denna samhällsekonomiska helhet och inte bara fokuser4a på direkta kostnader.

Förvaltningen har skrivit ett mycket grundligt yttrande som vi i stort sett kan instämma i. Vi vill dock starkare betona att stat, kommun och landsting nu måste fokusera på kvalitet och verksamhetsutveckling och inte fortsatta utredningar. Vi motsätter oss därför den ytterligare översyn av huvudmannaskapet som föreslås av LSS-kommittén.

Vi delar förvaltningens uppfattning att stödet i föräldraskapet när det gäller barn med funktionsnedsättning måste uppmärksammas, liksom barn till föräldrar med funktionsnedsättning och barnperspektivet vid personlig assistans. Det bör finnas en gräns för hur mycket tid föräldrar kan vara personlig assistent för sina barn i relation till föräldrarollen och till förvärvsarbete utanför hemmet. Barnets bästa måste i alla sammanhang komma i främsta rummet. Vi vill också lyfta fram förvaltningens synpunkter när det gäller sysselsättning och icke förutsedda konsekvenser som kan bli negativa.

Personlig assistans är enligt Socialstyrelsens analys en kostnadseffektiv insats. Med den nya lagen kommer en del personer som idag har personlig assistans enligt LSS att mista assistansen. Det är därför viktigt att den nya insatsen personlig service enligt LSS verkligen ges så att möjligheter att leva som andra inte försämras. Vi är oroliga för att den förväntade besparingen drabbar enskilda hårt, vilket vi motsätter oss. Detta måste noga följas upp.

LSS-kommittén konstaterar att funktionshindersperspektiven i socialtjänstlagen behöver förstärkas. Innan en sådan lagändring har trätt i kraft, befarar vi att insatserna kan bli otillräckliga om en generell åldersgräns vid 65 år för nybeviljande av LSS-insatser införs. Vi motsätter oss en generell åldersgräns innan vi sett effekterna av en ändrad socialtjänstlag.

Vi vill understryka vikten av att ledsagarservice enligt LSS kan fås även i fortsättningen, antingen som självständig insats eller som del av insatsen personlig service med boendestöd. Ledsagarservice är ett bra stöd för unga personer i deras väg till ökad självständighet.

Reservation 2

Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig till förmån för eget förslag.

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

När lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft i mitten av 90-talet var det ett stort steg framåt. Det var en rättighetslag för att förbättra levnadsvillkoren för funktionshindrade. När det nu görs en översyn hur lagen har fungerat har den statliga utredningen utgått från de handikappolitiska målen. Det är dock uppenbart att den drivande kraften att göra den här utredningen är den kraftiga kostnadsutvecklingen för personlig assistans.

Ett totalt förstatligande av LSS-insatser behöver inte alls vara en bra lösning. Kommunerna kan mycket väl vara bäst lämpade att ansvara för LSS-insatser. Att föra över huvudmannaskapet till staten riskerar att försämra insatserna.

Det kan dock finnas fördelar med att det finns tydliga riktlinjer som gäller för hela landet. Vi känner en viss oro när beslut och utbetalning av ersättning helt flyttas från kommunen. Uppmärksammade exempel på Försäkringskassans restriktivare hållning till sjukskrivningar avskräcker.

Även i fortsättningen bör personer som har behov av insatser som understiger 20 timmar i veckan ha rätt till personlig assistans. Den här försämringen jämfört med reglerna idag, är en besparing som vi befarar kommer att drabba enskilda hårt.

Vi vill understryka vikten av att ledsagarservice kan fås även i fortsättningen, antingen som en självständig insats eller som en del av insatsen personlig service med boendestöd. Ledsagarservice är ett bra stöd för unga personer i deras väg till ökad självständighet.

65-årsgränsen för LSS-insatser bör utredas vidare. Det är mycket tveksamt att just i den här lagen spika fast en ”deadline”-ålder när den i andra sammanhang alltmer luckras upp, bland annat i det nya pensionssystemet där många måste arbeta längre för att få en pension som det går att leva på.

Det är mycket positivt att barnperspektivet förs in i LSS. Detta måste också gälla barn till föräldrar med funktionsnedsättning när insatser prövas för föräldrarna. När anhöriga är personliga assistenter finns risk för intressekonflikter som bör uppmärksammas. För att säkerställa barnperspektivet och rätten att komma till tals skulle metodutveckling för LSS-handläggare i utredningssystemet BBIC (Barns behov i centrum) kunna vara en hjälp.

Det är bra att kostnadsutvecklingen för personliga assistenter analyseras och att lämpliga åtgärder vidtas för att ha kontroll på utgifterna. Viktigt är dock att hela tiden ha tyngdpunkten på de funktionshindrades behov. De funktionshindrades intresseorganisationers synpunkter måste beaktas och tas största möjliga hänsyn till. När det gäller kostnadsökningen för LSS spelar det roll att det finns oseriösa företag som tillhandahåller LSS-insatser, och som driver upp kostnader. Oseriöst företagande i LSS-branschen ska motverkas.

Arbetssituationen för personliga assistenter bör heller inte glömmas bort. Därför är synpunkter från de fackliga organisationerna också av vikt, bland annat har Kommunal på central nivå gjort utredningar om personliga assistenters arbetsvillkor. Även hos Arbetsmiljöverket finns värdefull kunskap att ta del av.

LSS-kommittén konstaterar att funktionshindersperspektiven i socialtjänstlagen behöver förstärkas. Innan en sådan lagändring har trätt i kraft, befarar vi att insatserna kan bli otillräckliga om en generell åldersgräns vid 65 år för nybeviljande av LSS-insatser införs. Vi är skeptiska till en generell åldersgräns innan vi sett effekterna av en ändrad socialtjänstlag.

Stödet i föräldraskapet när det gäller barn med funktionsnedsättning måste uppmärksammas, liksom barn till föräldrar med funktionsnedsättning och barnperspektivet vid personlig assistans. Det bör finnas en gräns för hur mycket tid föräldrar kan vara personlig assistent för sina barn i relation till föräldrarollen och till förvärvsarbete utanför hemmet. Det kunde vara bra att begränsa föräldrars personliga assistansinsatser till t ex 15 timmar i veckan om de också har heltidsjobb.

Barnets bästa måste i alla sammanhang komma i främsta rummet.

Personlig assistans är enligt Socialstyrelsens analys en kostnadseffektiv insats. Med den nya lagen kommer en del personer som idag har personlig assistans enligt LSS att mista assistansen. Det är därför viktigt att den nya insatsen personlig service enligt LSS verkligen ges så att möjligheter att leva som andra inte försämras. Vi är oroliga för att den förväntade besparingen drabbar enskilda hårt, vilket vi motsätter oss. Detta måste noga följas upp.

En särskild plan för genomförandeprocessen av den nya lagstiftningen behöver upprättas för att säkra att förändringarna genomförs på ett tryggt och samordnat sätt för individen. Erfarenheterna från de senaste årens förändringar av a-kassan och sjukförsäkringen har lett tillstark oro hos många människor som inte fått klara besked om hur de kommer att påverkas.

§11 Socialtjänstombudsman samt stadsövergripande brukarundersökningar

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I motion 2008:61 har Karin Rågsjö (v) väckt förslag om att ge socialtjänstnämnden i uppdrag att dels ta fram ett förslag till inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman i Stockholms stad, dels ansvara för återkommande stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd, dels utreda ytterligare former och modeller för ökad brukarmedverkan och ökat brukarinflytande inom samma verksamheter. Förvaltningen är positiv till att nya metoder för brukarinflytande utvecklas. Mot bakgrund av den komplexa bild av brukarmedverkan och brukarinflytande som ges i det statliga betänkande som motionären hänvisar till, är förvaltningen tveksam till inrättandet av en funktion som socialtjänstombudsman. Det vore bättre att först förutsättningslöst utreda former och modeller för ökad brukarmedverkan innan staden beslutar sig för en modell med just socialtjänstombudsman. Förvaltningen tillstyrker motionärens förslag om att socialtjänstnämnden bör ges i uppdrag att ansvara för återkommande stadsövergripande brukarundersökningar. Det skulle säkerställa en likabehandling i utvärderingen av resultaten och göra det möjligt att göra jämförelser mellan stadsdelsnämnderna/stadsdels-områdena. Förvaltningen ställer sig också positiv till motionärens förslag att socialtjänstnämnden får i uppdrag att utreda ytterligare former och modeller för ökad brukarmedverkan och ökat brukarinflytande inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 november 2008. Dnr 006-567-2008

Förslag till beslut

Ordföranden Annette Jansson m.fl. (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) och ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Gunilla Bhur m.fl. (v) och Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig till förmån för eget förslag.

Vänsterpartiet och miljöpartiet ansluter sig helt till den motion som Karin Rågsjö (v) motionerat om.

§12 Kommunstyrelsens handikappråds förslag på indikatorer i stadens budget för år 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

I kommunstyrelsens handikappråd har de organisationer som företräder stadens funktionshindrade tagit fram och presenterat en rad indikatorer. Dessa vill de nu synliggöra och handikapprådet har beslutat att sända handikapporganisationernas förslag på indikatorer till samtliga nämnder och styrelser för kännedom. Dnr 100-508-2008

§13 Brottsförebyggande rådet i Kista – protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådet i Kistas protokoll från den 20 oktober 2008.

§14 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 16 oktober 2008.

§15 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 9 oktober 2008.

§16 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 10 oktober till och med 13 november 2008.

§17 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2008-09-01

Behörighet i paraplysystemet för projektledare

Dnr: 104-319-2008

Beslutet är beviljat

Ulrika Axelssson

Versamhetsområdeschef

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

2008-10-21

Överenskommelse om upphörande av anställning i Stockholms stad

Dnr: 201-617-2008

Beslutet gäller f om 2008-11-01

Olle Johnselius

Stadsdelsdirektör

2008-11-17

Deltagande i utbildningsseminarium i Bryssel

Beslutet beviljat

Susanne Tengberg

VO chef flyktingmottagande och förebyggande ungdomsinsatser

§18 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som inkommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§19 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§20 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Inga skrivelser hade inkommit.

§21 Konferenser, utbildningar

Ordförande Annette Jansson (m) informerade om inbjudan till halvdagskonferens anordnad av kvinnofridsteamet inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Konferensen äger rum den 5 december 2008 kl. 9-12, Husby Träff.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkände att ersättning utgår med dagarvode vid deltagande i konferensen den 5 december 2008.

§22 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 22 oktober, 28 oktober, 5 november och 19 november 2008.