Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldabalken (FB)

5 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

(Den tidigare aviserade presentationen av verksamheten vid Relationsvåldscentrum i Västerort är flyttad till SDN 2009-06-17!)

Beslutsärende

7 Tertialrapport 1, 2009

8 Begäran om tidigareläggning av upphandling av boendestöd

9 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009

10 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2008

11 Befogenhet att beordra utbetaltning av pengar

12 Studieresa till New York den 3 maj - 7 maj 2009

13 Samlokalisering av öppen förskola och parklek i Rinkeby

Remissärenden

14 Utökad serveringstid i restaurang La Piazza

Remiss från tillståndsenheten, socialtjänstförvaltningen
Dnr 198-2009-507

15 Förändringar i nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen

16 Förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

17 Miljöprofilområden. Miljöstadsdelar i världsklass

18 Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsgårdar inom kommunens gränser

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 189-2009-006

Anmälningsärenden

19 Postlista

20 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

21 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

25 Anmälan av sociala delegationens beslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu (s) och ledamot Kyllikki Josefsson (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 20 maj 2009.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 23 april 2009 justerades den 29 april 2009.

§3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldabalken (FB)

§5 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius informerade om planer på att tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning etablera ett nätverk av goda krafter inom Järvaområdet med målet att skapa hemkänsla, trivsel och trygghet. När det blev oroligt i stadsdelarna på Järvafältet julen 2007, bland annat med smällare och fyrverkerier i tunnelbanan, sökte stadsdelsförvaltningarna, polis och SL hjälp hos föreningar och religiösa församlingar inom området. Med hjälp av många frivilliga kunde oroligheterna stoppas. Inför jul- och nyårshelgen 2008 startade förberedelserna tidigt och ännu fler föräldrar, föreningar, församlingar och företagare kunde mobiliseras i en ömsesidig, förebyggande insats med ungdomsvärdar, medborgarvärdar, fältassistenter, Lugna Gatan och polis. Tack vare detta samarbete blev helgen mycket lugnare. Med dessa och andra goda erfarenheter vill Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar nu fördjupa samarbetet ytterligare. Alla som arbetar med brottsförebyggande och trivselskapande arbete inbjuds att delta i Järva-Andans nätverk av goda krafter. De hittillsvarande brottsförebyggande råden ingår i detta vidgade nätverk benämnt just Järva-Andan. Inbjudan till ett första konstituerande möte i förvaltningshusets Järvasal den 2 juni 2009 klockan 18 kommer att sändas ut.

Fråga

Mia Päärni (s) ställde fråga kring hur förvaltningen presenterar information kring valet till EU-parlamentet m.fl. aktuella frågor på förvaltningens hemsida. Efter diskussion uppkom önskemål om ytterligare information i frågan.

Förvaltningen åtog sig att återkomma med ett svar vid kommande sammanträde.

§7 Tertialrapport 1, 2009

Beslut

 1. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 2,0 mnkr avseende förebyggande insatser för hemlösa.

 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 1,1 mnkr avseende tomgångshyror för Rinkeby servicehus.

 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 1,0 mnkr avseende projektmedel för att minska sjukfrånvaron.

 5. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 22,6 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

 6. Nämnden anmäler till kommunstyrelsen en omdisponering av nämndbudgeten i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

 7. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om att minska antalet resultatenheter inom förskola från tio till sju från och med den 1 juli 2009.

 8. Nämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

Nämnden beräknas i huvudsak att uppfylla kommunfullmäktiges mål som är inordnade under tre övergripande mål. En sammanfattning av måluppfyllelsen lämnas i förvaltningens tjänsteutlåtande. En detaljerad redovisning lämnas i bilaga.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 maj 2009. Dnr 101-219-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur (v) ställde fråga till förvaltningen angående redovisning av registrerade klagomål, sammanlagt 177 stycken under årets första fyra månader, fler eller färre än föregående år?

Förvaltningen återkommer med siffror för år 2008 samt vad de 177 klagomålen består av.

Reservation 1

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att förvaltningens förslag till Tertialrapport 1 ska kompletteras med socialdemokraternas tilläggsförslag och överlämnas till kommunstyrelsen

Att nämnden begär 15,0 miljoner kr från centrala medelsreserven för att täcka underskottet inom Omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättning

Att nämnden begär 16,0 miljoner kr från centrala medelsreserven för att täcka kvalitetsminskningen inom förskolan som orsakades av ”Vårdnadsbidraget”

Att nämnden begär 4,0 miljoner kronor från centrala medelsreserven för att täcka underskottet inom Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Att nämnden begär 11,8 miljoner kronor från centrala medelsreserven för att täcka underskottet inom Äldreomsorgen.

Att därutöver anföra följande

Socialdemokraterna säger nej till nedmonteringen av välfärdssektorn inom äldreomsorgen, förskolan och vården i Rinkeby-Kista.

Moderaternas skattesänkning har drabbat Rinkeby-Kista stadsdel hårdare än någon annan stadsdel i Stockholm kommun. Den moderatstyrda majoriteten i Stockholm stad fortsätter att försämra kvaliteten i välfärden för oss som bor i Rinkeby-Kista stadsdel.

Hundratals människor som jobbar inom äldreomsorgen, skolan, förskolan och omsorgen har blivit offer för moderaternas skattesänkning år 2007, 2008 och 2009. Alla så kallade åtgärder inom välfärdssektorn är i själva verket en kvalitetsförsämring som drabbar barn, unga och äldre.

Småföretagarna i Husby, Rinkeby och Akalla har också drabbats av moderaternas skattesänkning. Minskningen av Välfärdsjobben, genom flytten av Förvaltningarna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Språkforskningsinstitutet och Vårdcentralen har förvandlat Akalla, Husby och Rinkeby till sovstadsdelar.

Utvärderingen av moderaternas ”Vårdval Stockholm” visar en bild av en allt mer ojämlik sjukvård där läkare gör sjuksköterskornas jobb bekräftas av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning själv. Rinkeby vårdcentral har tvingats säga upp hälften av sin personal och förlorat 11 miljoner kronor sedan ”Vårdval Stockholm” infördes. Men de tar hand om lika många patienter. Landstingets rapport visar också att det har gett allvarliga konsekvenser för det psykosociala omhändertagandet i Rinkeby som har högst psykisk ohälsa i hela länet.

Utöver det sparar moderaterna och deras allierade i Rinkeby-Kista stadsdel på människor med psykisk ohälsa genom att avskaffa RASKEN som är en viktig dagverksamhet och genom att minska personalstyrkan på SESAM, som en viktig och pedagogisk dagverksamhet för människor med psykisk funktionsnedsättning.

Social omsorg

Socialdemokraterna stödjer insatserna kring ungdomar på hemmaplan. Vi anser det viktigt att insatserna ska inkludera ungdomarnas familj och dess omgivning. Det är dock viktigt att vara på sin vakt så att valet av insatser inte styrs av ekonomin. En stadsdel kan omöjligen erbjuda alla insatser själv. Resurser ska gå även till vanliga ungdomar i form av satsning på ungdomsgårdar och meningsfulla aktiviteter för ungdomar i stadsdelen.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Tryggheten för våra medborgare i Rinkeby-Kista stadsdel har minskat drastiskt sedan moderaterna tog makten i Stockholms stad. Arbetslösheten har ökat under det senaste året ochpå grund av skattesänkningarna har man minskat personalstyrkan inom alla verksamhetsområden i stadsdelen. Konjunkturnedgången är den andra boven som minskar medborgarnas trygghet. På grund av de nya reglerna inom försäkringskassan och beslut om tidsbegränsade sjukersättningar ökar behovet av ekonomiskt bistånd i stadsdelen. Antalet människor som söker ekonomiskt bistånd har ökat lavinartat sedan mars 2009 i stadsdelen. Många av dem har varit timanställda, tillfälliganställda eller praktikanter från ”Jobbtorget” som hade en osäker livssituation. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat drastiskt under början av 2009.I i sin tur drabbar det de andra verksamheterna i form av nedskärningar.

Därför vill vi socialdemokrater satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik där arbetslösa människor som är långt från arbetsmarknaden får adekvat yrkesutbildning som leder till arbete.

Förskola

Jämfört med år 2006 har finansieringen av förskolan år 2007 minskat med ca 15000 kr per barn och år för barnen i Rinkeby-Kista på grund av att moderaterna finansierar nedskärningar i andra verksamheter med förskolebarnens pengar. Till sista april 2009 har ca 160 mammor som har en svagare ställning på arbetsmarknaden sökt ”Vårdnadsbidrag”. Det motsvarar ca 16,.0 mnkr som orsakar kvalitetsminskningar inte bara för barn som är hemma utan även för de som går i förskolan i Rinkeby-Kista stadsdel.

Antalet barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd är över 1700 st i Rinkeby-Kista stadsdel jämfört med 30 st på Östermalm.

I områden som Rinkeby-Kista är förskolan och skolan ett komplement till hemmet. Det är i förskolan barnen kommer i kontakt med det svenska språket och den svenska kulturen. Förskolan är den enda kontinuerliga kontakten med det svenska samhället för många familjer i vår stadsdel.

Därför säger vi socialdemokrater nej till moderaternas ”VÅRDNADSBIDRAG” som är skapat för att täcka den moderatledda majoritetens skattesänkning, gömma arbetslösheten, minska jämställdheten och nedmontera välfärden.

Barnantalet i förskolorna i samtliga fyra stadsdelar i Rinkeby-Kista har stadigt minskat under de senaste 10 månaderna. Orsaken är införandet av moderaternas ”VÅRDNADSBIDRAG” i Stockholms stad som drabbar stadsdelarna iJärva-området mer än någon annanstans.

Äldreomsorg

Underskottet inom äldreomsorgen och hemtjänsten är inte bara av strukturell karaktär.

Moderaterna och deras allierades skattesänkning i Stockholms kommun och konkurrensutsättningen är orsak till det ökade underskottet. Vi Socialdemokrater kräver att nämnden beslutar att begära 11,8 miljoner kronor från centrala medelsreserven för att täcka underskottet inom äldreomsorgen. Vi befarar att det underskott som orsakades av moderaternas skattesänkning drabbar de äldre inom hemtjänsten i form av restriktivare biståndsbedömning.

Vi tycker att Stockholm stad ska satsa på flera händer inom äldreomsorgen före konkurrensutsättningar. De äldre i stadsdelen är t.ex. värda på platslagad mat minst en gång om dagen.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Trots att omsorgen om personer med funktionsnedsättning fick 15,0 mnkr från andra verksamheter och hela bufferten prognostiserar verksamheten fortsatt underskott. Därför tycker vi socialdemokrater att nämnden ska begära 15,0 miljoner kr från centrala medelsreserven för att täcka underskottet inom Omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättningen.

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Staden tilldelar människor med psykisk ohälsa mindre resurser. Därför går verksamheten ständigt i underskott. Därför ska nämnden begära att kommunstyrelsen gör en översyn av resurstilldelningen till omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning. De som behöver samhällets stöd drabbas hårt för att moderaterna och deras allierade ska sänka skatten för de som har mest.

Personalen

Sedan moderaterna och deras allierade tog makten i september 2006 har många tillfälligt anställda blivit tvungna att sluta. De fast anställda inom skolan, förskolan, äldreomsorgen och andra verksamhetsområden blev övertaliga i samband med budgeterna för 2007, 2008 och nu 2009 på grund av tvångsupphandlingar som bara gynnar vinstdrivande och börsnoterade privata företag. Över 200 jobb har försvunnit inom offentlig sektor i stadsdelen sedan den borgerliga majoriteten tog makten i Rinkeby-Kista stadsdel. Kvalificerad och utbildad personal blev övertalig från äldreomsorgen, skolan, förskolan och omsorgen för att vinstdrivande privata företag skulle kunna ta över och driva verksamheten med outbildade och lågavlönad personal som inte ger kontinuitet. De kvalificerade och utbildade vårdare och undersköterskor som blev övertaliga hade en språklig och kulturell kompetens som är viktig och nödvändig för våra äldre.

Sjukfrånvaro

Konsekvensen av alla personalneddragningar har gjort att sjukfrånvaron i vår stadsdel ligger mycket högre än någon annanstans i staden.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att inte godkänna rapporten

att därutöver anföra

Högeralliansen i Stadshuset och deras stödtrupper i stadsdelsnämnderna fortsätter att skära ner i kommunens viktiga verksamheter. Det sker på många områden, men det viktigaste att hålla fram i samband med denna tertialrapport är kanske de planerade nedskärningarna i hemtjänsten inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

De ansvariga för nedskärningarna håller fram att hemtjänsten är ineffektiv och har givit för generösa tjänster i vissa fall. Man nämner s k kringtid, tiden som går åt t ex till att administrera själva hjälpinsatserna, eller att förflytta sig från en äldre till en annan. Det går åt för mycket kringtid, menar förvaltningen. Personalen känner inte igen sig i att kostnader för så kallad kringtid har varit hög. Man kan få ett intryck att majoriteten genom sin stadsdelsförvaltning överdriver ineffektiviteten i verksamheten för att få en anledning att skära ner på antal personal.

Ett exempel på att biståndsbedömningarna inte alls alltid är generöst tilltagna är atttex. ett toalettbesök (som kommunala planerarna räknar ska ta 15 min) kan ta upp till 30 min hos vissa brukare. Risken är att man sätter en brukare i rullstol och drar denna till toaletten, eller sätter på en blöja som man byter i sängen allt för att hålla tiden. Det kan ses som tvivelaktigt att tvinga på en äldre en blöja om personen egentligen kan gå på toaletten. Biståndsbedömningarna ska inte göras ännu mer snåla än vad de är idag. De ska anpassas till individen.

Personalen i hemtjänsten i Rinkeby-Kista vill kunna ge dem äldre bra omsorg och kunna visa respekt för dem äldre.

Det talas nu om att man vill nästan halvera personalstyrkan i hemtjänsten, alltså att man vill ta bort 24 personer av en total av ca 50 aktiva i tjänst. Detta framstår som en helt orimlig nedskärning. Vi måste byta till en rödgrön majoritet vid rodret i Stockholm kommun för att få stopp på denna nedskärningspolitik och vända den nuvarande utvecklingen!

För att läsa en fyllig redogörelse om vad Miljöpartiet i Rinkeby-Kista vill göra, i stället för den nuvarande destruktiva utvecklingen, se vår skrivelse på stadsdelsnämnden i april 2009, i ärendet ”Underlag för budget 2010, och inriktning för 2011 och 2012”.

Reservation 3

Ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att inte godkänna rapporten

att därutöver anföra

Ökning av antalet arbetslösa bidragstagare, bantning av antalet kommunala förskoleenheter från 10 till sju, minskning med 2 tjänster inom enheten för barn i behov av särskilt stöd, omvandling av servicehus till ”trygghetsboenden”- en omskrivning för att minska service och stöd till de äldre, konsulter som ska granska hemtjänsten vilken går med underskott, åtgärder inom omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättning som innebär att man ”hittar boende och insatser till lägre kostnader”, slakt av familjecentralerna i Rinkeby och Husby, ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna - ja listan kan göras lång i uppräkningen av de försämringar stadsdelens medborgare utsätts för av allianspartierna.

Vi tror inte på att Jobbtorgen, vårdnadsbidragen, privata förskolor, privat omsorgsverksamhet, sk trygghetsboenden, ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, motorvägar istället för utbyggd kollektivtrafik samt ett odemokratiskt Järvalyft, gör livet bättre för järvaborna.

Vid valet 2006 hade oppositionen tillsammans mellan 65-80 % av rösterna i Rinkeby, Husby och Akalla men det är högerpartierna som styr – det känns för medborgarna!

§8 Begäran om tidigareläggning av upphandling av boendestöd

Beslut

Avtalsperioden för den planerade upphandlingen av boendestöd ska tidigareläggas till att börja gälla från och med den 1 april 2010.

Ärendet

Enligt nämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning planeras en upphandling av boendestödet inom socialpsykiatrin. En begäran om tidigareläggning av upphandlingen har inkommit till stadsdelsnämnden från tre medarbetare inom enheten Boendestöd och sysselsättning. I begäran innefattas även träfflokalen 10:an i Husby, som inte är en biståndsbedömd verksamhet. De tre medarbetarna avser att inkomma med anbud.

Förvaltningen bedömer att upphandlingen av boendestödet kan påskyndas och att avtalsperioden kan tidigareläggas till att börja gälla den 1 april 2010 och har inga invändningar mot att så sker. Förvaltningen anser emellertid att verksamheten i träfflokalen inte ska innefattas i upphandlingen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2009. Dnr 103-103-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- att avslå begäran om tidigareläggning av upphandling av boendestöd

- att avslå upphandling av boendestöd och träffpunkten Träff 10:an och istället avvakta en eventuell framtida avknoppning

- att avstyrka framtida nedskärningar inom området socialpsykiatri i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

-att därutöver anföra

Miljöpartiet i Rinkeby-Kista ser positivt på möjligheten att personalen får driva Träfflokalen och/eller boendestödet och uppsökande verksamheten inom socialpsykiatrin. Om nämnden nu beslutar om avknoppning (att personalen ska få driva verksamheten efter eget huvud), så kommer en upphandling att sättas igång, vilket innebär att personalen kanske har små möjligheter att i själva verket få ta över driften. Det kan i stället mycket väl bli ett vinstdrivande företag som tar över.

Vi misstänker att anledningen till att förvaltningen föreslår att träfflokalen utesluts ur upphandlingen är att förvaltningen vill förbehålla sig möjligheten att lägga ner träfflokalen i framtiden. Förvaltningen har signalerat att man kanske vill ha möjligheten att ändra/spara på den öppna träffpunkten för att kunna satsa mer pengar i framtiden t ex på att omvandla det psykiatriska gruppboendet i Akalla till några få bättre fungerande mindre gruppbostäder. Dessutom dras socialpsykiatrin med stora underskott redan idag. Miljöpartiet i Rinkeby-Kista är helt emot en nedläggning av träfflokalen Träff 10:an!!

Om Stockholm byter till en politik där välfärd går före skattesänkningar bör vi ha råd både att utveckla både psykiatriskt boende och träffpunkter för psykiskt funktionshindrade. Gruppen psykiskt funktionshindrade är en mycket utsatt grupp och behöver stort stöd från samhället. Det är ett stort fattigdomsbevis om vi inte tillåter oss att satsa på dem.

Reservation 2

Ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att avslå upphandlingen av boendestödet i Rinkeby-Kista stadsdel

Vänsterpartiet menar att boendestödet fortsatt skall drivas som en kommunal verksamhet och därför inte utsättas för en upphandling.

Just nu fortgår privatiseringsvågen över Stockholms stad och i resten av landet. Riksrevisionens genomgång av avtal mellan privata utförare av särskilt boende och hemtjänst samt andra omsorgsverksamheter visar att dessa ofta saknar tydliga krav. Det gäller framförallt allmänhetens insyn, kompetenskrav på ledning, stöd till personal samt kriterier för kvalitet och kvalitetssäkring. Privatanställda har inte alltid samma meddelarskydd och yttrandefrihet som offentligt anställda.

Revisionens uppgifter tecknar en bild av den lukrativa omsorgsmarknaden som ett eldorado där det offentliga avsäger sig sitt lagstadgade ansvar. Har regeringen, socialstyrelsen och länsstyrelsen skapat förutsättningar för god kvalitet och insyn i privat bedriven omsorg? Svaret är nej - vi har flera exempel i vår egen stadsdel där kommunen saknat insyn och kontroll vilket lett till ekonomiska förluster för skattebetalarna och rena bedrägerier från de privata utförarnas sida.

Om nu ändå en upphandling kommer att ske föredrar vi att det blir den personal som idag finns inom boendestöd som genom avknoppning övertar verksamheten. Vi har ingen anledning att ifrågasätta deras kompetens och engagemang. Vår inställning kvarstår dock att vi är emot privatisering av omsorgsverksamheter men för en kommunal omsorg med den trygghet som detta innebär för brukarna.

§9 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden nominerar bidraget från Rinkeby-Kista dagliga verksamheter till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att delta i den av staden årligen anordnade kvalitetsutmärkelsen. Rinkeby-Kista dagliga verksamheter har anmält intresse av att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse år 2009 och har inlämnat ett tävlingsbidrag till förvaltningen. Förvaltningen gör bedöm­ningen att enheten uppfyller kraven för att få delta i årets kvalitetsutmärkelse.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2009. Dnr 600-233-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2008

Beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av verksamhet med personligt ombud för år 2008.
 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet avser en redovisning till Länsstyrelsen av det personliga ombudets verksamhet, PO, under år 2008. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning erhöll 302400 kr i statsbidrag till verksamheten år 2008. Inför utbetalning av statsbidrag för år 2009 begär Länsstyrelsen en redovisning av hur verksamheten bedrivits under det gångna året samt en ekonomisk redovisning. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisningen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2009. Dnr 599-367-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Samlokalisering av öppen förskola och parklek i Rinkeby

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget att samlokalisera öppen förskola och parklek i nuvarande parkleken Rinkens lokaler.

 2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i januari 2010 redovisa erfarenheterna under hösten av samlokaliseringen.

Ärendet

Den öppna förskolans lokaler vid Rinkeby torg 8 är uppsagda från den 1 oktober 2009. Kommunfullmäktige har gett stadsdelsnämnderna uppdraget att se över lokalanvändningen i stadens parklekar. Mot den bakgrunden föreslår förvaltningen en samlokalisering i Rinkeby av öppen förskola och parklek i parkleken Rinkens lokal. En samlokalisering innebär en effektivare användning av såväl lokalmässiga som personella resurser samtidigt som det innebär en förstärkning av stadsdelens öppna förebyggande verksamheter för barnfamiljer.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2009. Dnr 400-209-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut. Tjänstgörande ordföranden föreslår också att som tillägg till förvaltningens förslag anta socialdemokraternas förslag, att ge förvaltningen i uppdrag att i januari 2010 redovisa erfarenheterna under hösten av samlokaliseringen.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden i första hand skulle återremittera ärendet och i andra hand säga nej till samlokalisering av öppen förskola och parklek i Rinkeby.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden i första hand skulle återremittera ärendet och i andra hand uppdra åt förvaltningen att beakta föräldrarnas och personalens syn på verksamheten.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden tog först upp Gunilla Bhurs (v) och Jakob Denckers (mp) återremissyrkande. Vid propositioner på bifall eller avslag på detta yrkande beslöt stadsdelsnämnden utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog tjänstgörande ordföranden upp stadsdelsförvaltningens förslag och socialdemokraternas tilläggsförslag varemot ställdes Jakob Denckers (mp) och Gunilla Bhurs (v) andrahands yrkanden.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig tjänstgörande ordföranden finna propositionen på bifall till förvaltningens förslag med socialdemokraternas tilläggsförslag vara med övervägande ja besvarad.

Reservation 1

Ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

I första hand:

-att återremittera ärendet

I andra hand (om återremissyrkandet faller):

- att säga nej till samlokalisering av öppen förskola och parklek i Rinkeby

Stadsdelsförvaltningen lyfter i sitt tjänsteutlåtande nästan bara fram fördelarna med en samlokalisering av den öppna förskolan i Rinkeby och parkleken Rinken.

Vi anser att det finns stora nackdelar också, t ex tar nackdelarna sig uttryck i att ca sextio föräldrar som besöker den öppna förskolan i Rinkeby undertecknat ett protestbrev som tar ställning mot en flytt till Rinken, och som också motsätter sig en privatisering av den öppna förskolan i Rinkeby.

Vi anser att ärendet ska gå tillbaka till förvaltningen, så att förvaltningen kan skriva ett mer belysande beslutsunderlag där både för och nackdelar lyfts fram på ett rättvist sätt. I detta beslutsunderlag ska förvaltningen inte gömma det faktum att ett tvång att spara pengar ligger bakom denna förändring. Att man inte anser sig ha råd med att ha kvar Öppna förskolan i Rinkeby centrum är också kopplat till den huvudlösa utförsäljningen av Centrumkompaniet till företaget Boultbee, vilket äger fastigheten som Öppna förskolan i Rinkeby håller till i, och som vill höja hyran kraftigt.

Vi vill att förvaltningen belyser ärendet mer allsidigt, att man också försöker undersöka vad den stora majoriteten av berörda föräldrar tycker om samlokaliseringen av förskolan och parkleken.

Argument för en samlokalisering som kan vara giltiga är t ex att de små barnen får tillgång till utomhuslek, att Rinken kan bli en mötesplats för barnfamiljer. Argument mot samlokalisering är att många föräldrar protesterat, att det blir för långt att gå för många familjer om förskolan ligger i Rinken, att större barn som leker i parkleken kan vara störande och skrämmande för de mindre barnen, m.m. Det finns flera argument för och emot.

Miljöpartiet beklagar också den uppsplittring av Familjecentralerna i Rinkeby och Husby som skett, vilka också är kopplade till detta ärende.

Reservation 2

Ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att återremittera förslaget till samlokalisering av öppen förskola och parklek i nuvarande parkleken Rinkens lokaler

att uppdra åt förvaltningen att beakta föräldrarnas och personalens syn på verksamheten

att därutöver anföra

Det är möjligt att en samlokalisering ibland kan leda till positiva effekter. I Öppna förskolans fall skulle det kunna innebära större närhet till naturen. Lokalerna kanske är bättre för verksamheten och avstånden är inte så stora att brukarna får avsevärt längre väg till förskolan.

Om ett utvecklande av verksamheten är målet med flytten handlar det nu om att få brukarna positiva till samlokaliseringen.

Vänsterpartiet menar att orsaken till sammanslagningen ytterst beror på de ekonomiska besparingar som alliansen påtvingar förvaltningen. En tioprocentig hyreshöjning från fastighetsägaren Boultbee är ett av skälen. Då alliansen i staden år 2007 sålde ut alla kommunalt ägda centrumanläggningar till det engelska fastighetsbolaget Boultbee förutsåg många inom oppositionen vilka konsekvenser detta skulle få.

Facit har vi nu i handen – orimliga hyreshöjningar för både affärsinnehavare och kommunal verksamhet i centrumanläggningarna har lett till en infekterad stämning på flertal håll, inte enbart i Stockholm. Både kommunala verksamheter och näringsidkare har måst lämna sina lokaler på grund av hyreshöjningarna, nu även Rinkeby-Kista förvaltning.

Det andra skälet är den ideologiska styrningen – att privatisera så många kommunala verksamheter som möjligt – lokalt är det den s k aktivitetsplanen. Den öppna förskolan i Rinkeby har samverkat med Familjecentralen där mödravård, barnavårdscentral och familjerådgivning funnits i samma hus. Idag finns ingen familjerådgivning kvar och vi beklagar att man nu splittrar en väl fungerande basal och central verksamhet. Även familjecentralen i Husby har avlövats på liknande sätt vilket kommer att leda till negativa konsekvenser för stadsdelens familjer som är i behov av stöd.

I den lokala aktivitetsplanen framgår att Öppen förskola i Rinkeby kommer att konkurrensutsättas under året.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi ser nu en effekt av att det tidigare kommunägda företaget Centrumkompaniet, där Öppna förskolan har sina lokaler, har sålts till det privata företaget Boultbee. Ett företag som kraftigt höjer sina hyror för lokalhyresgästerna i Rinkeby Centrum.

De höjda lokalkostnaderna leder nu till att Öppna förskolan föreslås flytta från sina lokaler i centrum för att samlokaliseras med parkleken Rinken. Samtidigt skär landstinget ned på sina verksamheter i Rinkeby i form av bl.a. föräldrarådgivare. Landstingets verksamheter såsom Barnmorskemottagning och Barnavårdscentral byter också lokaler.

Socialdemokraterna beklagar verkligen att Familjecentralen tvingas lägga ned sin verksamhet till följd av de nedskärningar Landstinget gör i Rinkeby. Detta drabbar det viktiga förebyggande arbetet bland barnfamiljer i ett redan utsatt område.

Den föreslagna flytten innebär att två verksamheter som vänder sig till olika invånarkategorier - småbarnsföräldrar respektive skolbarn i olika åldrar – ska dela lokaler och utemiljö. Verksamheterna sker till största delen vid olika tider på dagen, men till en del samtidigt. Därför anser vi det nödvändigt att erfarenheterna av samlokaliseringen följs upp under hösten 2009 så att eventuella erforderliga förändringar kan genomföras omedelbart. Erfarenheterna ska redovisas för stadsdelsnämnden i januari 2010. Det gäller också hur utvecklingen av antalet barnfamiljer som vänder sig till Öppna Förskolan ser ut. Av förvaltningens tjänsteutlåtande framgår att man väntar ett ökat antal besök till följd av att allt fler familjer ansöker om vårdnadsbidrag.

§12 Studieresa till New York den 3 maj - 7 maj 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner studieresan till New York.

Ärendet

Svenska Bostäder genomförde i samråd med Stockholms stads kommunstyrelses bostads- och integrationsrotel en studieresa till New York den 3-7 maj 2009. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning fick med väldigt kort varsel inbjudan till denna studieresa, varför det inte var möjligt att tillfråga nämnden innan resans verkställande. Med anledning av det korta varslet beslöt stadsdelsdirektören att Per Granhällen som är Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning säkerhets- och brottsförebyggande strateg lämplig att vara förvaltningens representant på resan.

Resan syftade till att skaffa kunskap och inspiration i några frågeställningar och verksamheter som stadsdelsförvaltningar och fastighetsägare och andra aktörer arbetar med ibland annat Järva, Skärholmen och Hässelby-Vällingby.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 maj 2009. Dnr 203-267-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ger Olle Johnselius befogenhet att beordra utbetalning av pengar fr.o.m. 2009-05-01, samt godkänner förslag till ställföreträdande utanordnare och fullmaktsgivare enligt detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden ger serviceförvaltningens förvaltningschef Teenie Bennerholt fr.o.m. 2009-05-01, befogenhet att beordra utbetalning av pengar för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt utse ett lämpligt antal namngivna ställföreträdare. Beslutet gäller i samband med att Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings löpande ekonomihantering förs över till serviceförvaltningen fr.o.m. 2009-05-05.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 maj 2009. Dnr 100-262-2009

Ärendet

Av Stockholms stads ”Regler för ekonomisk förvaltning” 3 kap. § 6 framgår följande: Varje nämnd skall utse person med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.

Beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Utökad serveringstid i restaurang La Piazza

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker Restaurang Jean K Saikali AB:s ansökan om utökad serveringstid till klockan 02.00 gällande restaurang La Piazza, Kista torg 7. Restaurangens nuvarande serveringstillstånd avseende starköl, vin och spritdrycker för allmänheten är måndag – söndag, klockan 11:00-01:00.

Ärendet

Restaurang La Piazza ligger vid Kista torg vilket gör att Ärvingeskolan, bostadshus och servicehus finns i närheten samt att torget är en plats där många människor befinner sig under dygnets alla tider. Ägaren ansöker om tillstånd för utökad alkoholservering till klockan 02.00 för allmänheten. Vid en samlad bedömning kan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tillstyrka ansökan om utökad serveringstid för restaurang La Piazza under förutsättning av att vissa krav ställs på ägaren.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2009. Dnr 507-198-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Förändringar i nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och omsorg i särskilt boende regleras från och med den 1 juli 2002 i 8 kap. socialtjänstlagen (SoL). Med anledning av de nya be­stäm­melserna i SoL införde Stockholms stad ett nytt avgiftssystem inom äldreomsorg från och med den 1 juli 2002. Från och med den 1 januari 2003 infördes bestämmelser kring inkomstberäkning i SoL. Avgiftssystemet föreslås nu förändras för att på ett tyd­ligare sätt följa de bestämmelser som finns i SoL. I samband med översynen av avgiftssys­temet föreslås även andra former av förändringar med syfte att göra avgifterna tydligare för den enskilde samt att underlätta administrationen. I detta ärende föreslår äldrenämn­den förändringar av nuvarande avgifts­sys­tem samt redovisar vilka konsekvenser dessa kan antas få vad gäller stadens intäkter, de enskildas avgifter samt krav på förändringar i stadens verksamhetssystem (Paraplysystemet). Samt­liga de av äldrenämnden föreslagna förändringarna föreslås införas från och med den 1 januari 2010.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2009. Dnr 006-110-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) anslöt sig till ledamot Jakob Dencker (mp), förslag och föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiet och socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig med hänvisning till gemensamt förslag.

 1. att delvis godkänna förvaltningens svar på remiss

 2. att därutöver anföra

Detta ärende om ändrade avgiftssystem är ett mycket omfattande och detaljrikt beslutsärende. Det är för oss svårt att överblicka hur nuvarande avgiftssystem fungerar och hur de föreslagna förändringarna påverkar de äldres ekonomi. Därför kräver vi en snabb återkoppling till kommunfullmäktige när avgiftssystemet varit i drift en tid. Vi anser därför att kommunfullmäktige bör få en återrapport till exempel i samband med tertialrapport 2 år 2010, och att stadsdelsnämnderna också får en återrapport.

Vi vill att man ska säkerställa tillämpning och ge underlag för eventuella korrigeringar av eventuella oönskade marginaleffekter.

Vi anser också att det är problematiskt att enskilda individer från dag till annan drabbas av stora avgiftshöjningar, och vill därför att övergångsbestämmelser övervägs för speciellt drabbade hushåll. Exempelvis kan sambor få en högre avgift eftersom de får ett lägre minimibelopp, genom att likställas med makar och registrerade partners. Även avgiften för nutrition höjs för personer som bor på servicehus, vilket innebär en ökning från 1200 kr till 2614 kronor per månad för personer som behöver hel nutrition.

§16 Förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stockholms stad utformade nuvarande avgiftssystem i samband med att nya regler om avgifter infördes i Socialtjänslagen (SoL) den 1 juli 2002 och den 1 januari 2003. De nya bestämmelserna innebar ett lagstadgat högkostnadsskydd vid uttag av avgifter för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Två nya avgiftssystem ut­formades, ett för äldreomsorg och ett för stöd och service till personer med funk­tions­nedsättning under 65 år. Mot bakgrund av förtydliganden och domar efter att de nya bestämmelserna infördes föreslår socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden i detta ärende förändringar av nuvarande avgiftssystem. Huvudsyftet är att anpassa avgifts­systemet så att staden bättre följer lagstiftarens intention om likställighet såväl inom kommunen som inom landet. I ärendet redovisas även ekonomiska och praktiska konsekvenser för målgruppen, ekonomiska konsekvenser för staden samt krav på förändringar i stadens verksamhetssystem (Paraplysystemet). Samt­liga föreslagna förändringarna föreslås införas från och med den 1 januari 2010.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2009. Dnr 006-190-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) anslöt sig till ledamot Jakob Dencker (mp), förslag och föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets och socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Tjänstgörande ordföranden Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig med hänvisning till gemensamt förslag.

 1. att delvis godkänna förvaltningens svar på remissen

 2. att därutöver anföra

Detta ärende om ändrade avgiftssystem är ett mycket omfattande och detaljrikt beslutsärende. Det är för oss svårt att överblicka hur nuvarande avgiftssystem fungerar och hur de föreslagna förändringarna påverkar de funktionsnedsattas ekonomi. Därför kräver vi en snabb återkoppling till kommunfullmäktige när avgiftssystemet varit i drift en tid. Vi anser därför att kommunfullmäktige bör få en återrapport till exempel i samband med tertialrapport 2 år 2010, och att stadsdelsnämnderna också får en återrapport.

Vi anser också att det är problematiskt att enskilda individer drabbas av avgiftshöjningar, och vill därför att övergångsbestämmelser övervägs för speciellt drabbade hushåll. Även om det bara är 80 hushåll som drabbas, kan det slå hårt i det enskilda fallet. Exempel på stora försämringar är den föreslagna sänkningen av minimibeloppet för sammanlevande makar, registrerade partners och sambor från 5350 kronor till 4492 kronor, vilket för en del hushåll ger höjda avgifter. Även avgiften för nutrition höjs för personer som bor på servicehus, vilket innebär en ökning från 1200 kr till 2614 kronor per månad för personer som behöver hel nutrition. Detta framstår som en betydande försämring för vissa funktionsnedsatta.

Reservation 2

Ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig till förmån för eget förslag.

att bifalla det förslag till beslut som S, V och Mp gemensamt förordat i Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden den 19 mars 2009.

§17 Miljöprofilområden. Miljöstadsdelar i världsklass

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i miljöprogrammet för åren 2008-2011 att erfarenheterna från Hammarby Sjöstad skall tas till vara och att två bostadsprojekt skall planeras för en tydlig miljöprofil. Dessa ska ligga i frontlinjen vad gäller kunnande inom och tillämpning av miljöteknik och stadsutveckling i planering, byggande och förvaltning. I budgeten för år 2008 har Norra Djurgårdsstaden pekats ut som det ena av de två områdena. I en rapport föreslår miljöförvaltningen att det andra området bör utgöras av Lövholmen, del av stadsdelen Liljeholmen. Stadsledningskontoret föreslår i ett av kommunstyrelsen remitterat ärende att en miljöprofilering härutöver också ska genomföras inom stadens fastighetsbestånd i miljonprogramsområdena – däribland järvastadsdelarna. Förvaltningen har i huvudsak inget att erinra mot de i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande framlagda förslagen – däribland förslaget om att inrätta ett miljöprofilråd inom staden. Valet av miljöprofilområden synes väl avvägt och innehåller såväl områden med nyproduktion som sådana med befintliga fastighetsbestånd. Det behöver dock klargöras om miljöprofilen gäller alla byggnader som staden äger i miljonprogramsområdena eller om det är vissa områden som avses. Förvaltningen är vidare positiv till att miljöprofileringen inom järvastadsdelarnas miljonprogramsområden kommer att fokuseras på att ta fram koncept för energieffektiv renovering i olika typer av byggnader, energioptimering och förnyelsebar energi, men även avfallshantering. Här måste också de sociala aspekterna ägnas speciell uppmärksamhet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 april 2009. Dnr 006-174-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

-att delvis godkänna förvaltningens förslag till remissvar

- att anhålla om att vår reservation (skrivelse med anförandetext) går till kommunstyrelsen som remissvar

-att därutöver anföra

Miljöpartiet i Rinkeby-Kista välkomnar att majoriteten satsar på bostadsområden med miljöprofil. Bostadssektorn står för en mycket betydande del av energiförbrukningen i Sverige. Därför är det mycket viktigt att man, när man bygger nytt, och när miljonprogramsområdena renoveras, ser till att göra energibesparingar till högsta prioritet.

Även Järvaområdet ingår i planerna. Svenska Bostäder har givit uttryck för en seriös vilja att energieffektivisera bostadsbeståndet i Järvaområdet, d v s att renovera så att fastigheterna gör av med betydligt mindre energi. Miljöförvaltningen skriver ”I Husby planerar Svenska Bostäder för en ombyggnad av bostadshus som reducerar energianvändningen dramatiskt”. Detta är mycket hoppfullt.

Miljöpartiet har också fått signaler från Svenska Bostäder att dessa energieffektiviseringar inte ska bidra till någon hyreshöjning. Denna typ av åtgärd betalar sig ekonomiskt på ca 10-15 års sikt enligt uppgift. Det är därför helt rimligt att hyran inte höjs p g a att man tätar husen, ställer om till mer energisnål ventilation, m m. Husbyborna klarar inte av några betydande hyreshöjningar. De ska kunna vara stolta över at bo i bekväma, miljövänliga hus utan att betala för det.

Som en del i att reparera skadan från Stadshushögerns misslyckade Järvalyft kan kanske Svenska Bostäder nu skapa ett miljövänligt mänskligt område med rimliga hyror.

Att man i projektet i stort väljer en bred ansats med 5 fokusområden är positivt. De fem områdena är enligt beslutsunderlaget:

- energianvändning

- transporter

- klimatanpassning

- kretslopp

- livsstilsfrågor

Dessa är fem mycket viktiga områden. Miljöfrågorna är komplexa och måste angripas på många fronter. Möjligen kan man sakna konsumtion som ett viktigt fokusområde. Att förändra konsumtionen i mer miljövänlig riktning, och också att minska den totala konsumtionen, är mycket viktigt för att skapa ett hållbart samhälle.

§18 Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsgårdar inom kommunens gränser

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner i stort sett förvaltningens förslag.

 2. Arrendetiden bör vara betydligt längre tid än 5 år. Vid längre arrendetider skulle arrendeavgiften kunna omprövas med kortare intervaller, till exempel var femte år.

 3. Omedelbar justering.

Stockholm växer och utvecklas. I den moderna, miljövänligt tätbebyggda stad som Stockholm utvecklas mot att vara utgör koloniträdgårdarna värdefulla inslag i stadsbilden samtidigt som de är viktiga för de medborgare som är verksamma inom koloniträdgårdarna.

Vi vill betona att vi ser på koloniträdgårdarna på ett långsiktigt vis, att vi tycker de är värdefulla inslag i staden och att vi är medvetna om hur uppskattade de är, samt därutöver anföra att det är av största vikt att medlemstalen översätts till de största invandrarspråken.

Ärendet

1985 års avtal för cirka 50 koloniträdgårdsföreningar och fritidsträdgårdsföreningar inom kommunens gränser löper ut den 30 september 2010. Stadsdelsnämnderna ansvarar för upplåtelse av mark och är avtalspart med föreningarna. Stadsledningskontoret föreslår att avtalen sägs upp för ändring av villkor. En arbetsgrupp med representanter för Föreningen Stor-Storstockholms Koloniträdgårdar (FSSK) och staden har tagit fram förslag till nya arrendeavtal, medlemsavtal samt ordningsföreskrifter. Stadsledningskontoret föreslår att de nya avtalen gäller i fem år. Stadsledningskontoret föreslår att avgiften för koloniträdgårdar fastställs till 5,50 kronor per kvadratmeter och år och för fritidsträdgårdar till 1,30 kronor per kvadratmeter och år. Byggnader för gemensamt bruk överförs till föreningarna med undantag för byggnader med kulturmiljövärde som fastighetsnämnden får ansvaret för. Trafik- och renhållningsnämnden får samordningsansvaret för koloniträdgårdsfrågorna och för samrådsorganet ” Forum för koloniträdgårdar”. Förvaltningen anser att arrendetiden bör vara minst tio år med möjlighet att ompröva arrendeavgifterna med kortare intervall, att de föreslagna arrendeavgifterna är väl avvägda, att drift och underhållsansvar för gemensamhetsanläggningarna bör preciseras, att medlemsavtal och ordningsföreskrifter bör översättas till flera språk samt att ordningsföreskrifterna bör utformas än mer tydligt vad gäller avfallshantering, övergödning, byggnormer m.m. Förvaltningen anser att ansvaret för att samordna koloniträdgårdsfrågor övergår till fastighetsnämnden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 maj 2009. Dnr 006-189-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m), ledamot Buhran Yildiz m.fl. (fp) och ledamot Sven Påfvels (kd) föreslog att nämnden skulle anta moderaterna, folkpartiet och kristdemokraternas förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag. Ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit, moderaternas, folkpartiet och kristdemokraternas förslag till beslut.

Reservation 1

Tjänstgörande ordföranden Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

 1. Att avgiftshöjningarna för koloniområdena ska sammanräknas för de merkostnader dessa får om de även ska ta över infrastruktur och byggnader i sina respektive områden.
 2. Att standardarrendetiden för koloniområden ska vara 25 år.
 3. Att uppsägningstiden av arrenden ska följa vad som stipuleras i Jordabalken.

Stockholms koloniträdgårdar har en lång historia inom staden. Ända sedan de allra första koloniområdena anlades i början av nittonhundratalet har de bidragit till välbefinnandet för generationer stockholmare.

De ursprungliga syftena, att även ge mindre bemedlade stockholmare möjlighet till rekreation i vackra omgivningar, samt även bidra till dessas försörjning, är allmängiltigt även i dag.

Koloniområdenas betydelse för upprätthållande av den biologiska mångfalden i Stockholm kan inte nog poängteras.

Koloniträdgårdsodlarnas iver att upprätthålla och utveckla odling av frukter, grönsaker och blommor som inte längre går att finna i dagens storindustriella livsmedelshantering är av yttersta kulturella betydelse.

Av kulturell betydelse är även varje individuellt utformade kolonistuga, som visar den enskilda människans förmåga till skapande under en längre tid om hon blott får den möjligheten.

Folkhälsobetydelsen, både för kolonisterna och för förbipasserande flanörer är avsevärd.

Stockholms koloniträdgårdar är helt enkelt en grundsten i det som utgör Stockholm.

Enligt uppgift så har de förhandlingar som förts mellan staden och FSSK varit mycket svårdefinierade som just förhandlingar. Dels förefaller kommunikationen mellan staden och kolonisterna från stadens sida haft mera formen av diktat än förhandling. Dels så förefaller förhandlingsmandatet för dem som har bedrivit förhandlingarna från stadens sida varit anmärkningsvärt begränsat.

Det är därför fullt rimligt, att FSSK i rimlig omfattning får den tid de behöver för att kunna ta ställning till och sätta sig in i avtalet.

De avgiftshöjningar man föreslår för kolonisterna är, jämfört med övriga fördyringar i samhället rimliga. Men ställt i sammanhanget att koloniträdgårdsföreningarna utöver detta ska överta hela ansvaret för drift och underhåll av infrastruktur och gemensamhetsbyggnader inom sina anläggningar, så blir merkostnaderna för koloniträdgårdsföreningarna alltför betungande.

Förslaget att korta ner arrendetiden till 5 år är helt orimlig. Det rör sig här ändå om mångåriga investeringar av enskilda människor, kanske inte objektivt sett i reda pengar, men i form av varligt kärleksfullt vårdande eget arbete. Den välstädade noggrannhet som generellt präglar dagens koloniområden skulle med den föreslagna arrendetiden försvinna.

Förslaget att inte följa jordabalken avseende arrendeavtals uppsägning är inte heller rimligt. OM ett koloniområdes arrendeavtal måste sägas upp, därför att staden behöver marken för andra ändamål, så är det rimligt att de berörda parterna i god tid får veta att detta kommer att hända.

Rörande kravet på att den förening som har avtal med staden ska vara ansluten till FSSK, ska tas bort med hänvisning till föreningsfriheten, är märklig.

Stadens administration av koloniområdena förenklas av att endast ha EN motpart att förhandla med. I den mån det finns koloniträdgårdsföreningar som inte vill vara medlemmar i FSSK, så är detta en intern fråga för koloniträdgårdsrörelsen.

Liksom kravet på föreningsfrihet är lagstadgat, så är även likställighetsprincipen lagstadgad.

Det finns därför ingen möjlighet för staden att behandla koloniträdgårdsföreningar olika, vilket möjligen skulle vara ett skäl för staden att tillämpa föreningsfrihetsprincipen här.

Ska föreningsfrihetsrätten tillämpas här, så finns det heller ingen mening med enhetliga avtal.

Då måste även varje enskild koloniförening ha rätten att själva förhandla och sluta avtal av olika slag med Stockholms stad.

Rörande begreppet Storstockholm, så förefaller detta något godtyckligt. Utgår begreppet ifrån de kommuner där Stockholms stad äger koloniområden? Trots att dessa koloniområden inte ska omfattas av detta avtal?

Rörande förslaget att koloniföreningarna själva ska överta gemensamhetsbyggnader, så är det tveksamt om detta är lagenligt möjligt. Dessa byggnader utgör vanligtvis inga egna fastighetsbildningar. Kommer koloniföreningarna att äga byggnaderna med full förfoganderätt? Får byggnaderna byggas om, säljas, förpantas, hyras ut osv. Om inte, vilka inskränkningar i förfoganderätten ska finnas?

Vem ska ha samordningsansvaret för de koloniträdgårdar som ligger utanför Stockholms stad? Ska dessa säljas bort trots att flertalet av de kolonier som finns där brukas av stockholmare?

§19 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 10 april till och med 30 april 2009.

§20 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Datum

Ärende

Delegat

2009-04-24

Lista på nyanställda under april 2009

Britt-Marie Andersson

Personalsekreterare

§21 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

 1. Cirkulär 09:25 Budgetförutsättningar för åren 2009-2012

 2. Cirkulär 09:26 Nya prisindex för vård och omsorg vid upphandling av verksamhet

 3. Cirkulär 09:27 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2010

 4. Cirkulär 09:28 Nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

 5. Cirkulär 09:29 Hänsynstagande till den enskildes ekonomi och möjlighet att tillgodose behov genom frivilligorganisationer. Redovisning av två rättsfall som rör hemtjänstinsatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

 6. Cirkulär 09:30 Ny skrift Löneavtalet i praktiken

§22 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§23 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse om jobbgaranti och jobbtorg, Abebe Hailu m.fl. (s).

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

§24 Konferenser och utbildningar

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu (s) och ledamot Bo Sundin (m) informerade om inbjudan till halvdagsseminarium om ”Socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld” från Länsstyrelsen i Stockholms län. Seminariet äger rum onsdag 11 juni 2009 under förmiddagen.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkände att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagande i konferensen den 11 juni 2009. Till konferensen anmäls 2+2 deltagare.

§25 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 22 april 2009 och 6 maj 2009.