Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-08-27

Sammanträde 2009-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18. 45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

8 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldabalken (FB)

9 Angående anmälan om diskriminering

10 Yttrande i enskilt ärende - överklagande om stöd och service till vissa funktionshindrade

Dnr 392-2009-603 (bilaga 7 i ärendet dukas)

11 Beslut från Länsstyrelsen - muntlig redovisning

Dnr 150-2008-503 (utsändes ej)
Dnr 258-2009-603 (utsändes ej)

Öppet sammanträde

12 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Förvaltningen informerar om:
- Brand Kuddbygränd

Beslutsärenden

13 Uppföljningsrapport för augusti 2009

13 A Beloppsgräns för periodiseringar

14 Ansökan om projektmedel till programmet Caring Dads

15 Tillsynsplan år 2009 för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, SoL och LSS

16 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

17 Synpunkter- och klagomålshantering

18 Drogförebyggande arbete - slutrapport av projekt

19 Uppsökande insatser för ungdomar, förslag från föreningen Al-Kowneyn

Remissärenden

20 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin

21 Införande av 020-nummer till socialtjänsten

Remiss från kommunstyrelsen - svar på motion (2009:6) av Karin Rågsjö (v)
Dnr 318-2009-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

22 Handikapprådets protokoll

23 Pensionärsrådets protokoll

26 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

27 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

28 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

29 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

31 Anmälan av sociala delegationens beslut

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu (s) och ledamot Bo Sundin (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 1 september 2009.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 17 juni 2009 justerades den 24 juni. Anmäldes också att protokoll från stadsdelsnämndens extra sammanträde den 15 juli 2009 justerades den 16 juli 2009.

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

§7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§8 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a 2 st föräldabalken (FB)

§9 Angående anmälan om diskriminering

§10 Yttrande i enskilt ärende – överklagande om stöd och service till vissa funktionshindrade

§11 Beslut från Länsstyrelsen – muntlig redovisning

§12 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Olle Johnselius lämnade information angående branden den 27 juli 2009 i hyresfastighet på Kuddbygränd i Rinkeby stadsdel.

Förvaltningen hade ett mycket gott samarbete med den lokala brandchefen, närpolisen, de muslimska församlingarna och svenska kyrkan.

Förvaltningens kris- och katastrofgrupp kommer framöver att följa upp det fortsatta arbetet och förvaltningschefen kommer även att besöka andra stadsdelsförvaltningar för att ge information om hur Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hanterat brandolyckan.

Stadsdelsnämnden framför ett stort tack till förvaltningen och dess personal för deras insats i samband med branden.

Fråga 1

Jakob Dencker (mp) ställde fråga om när miljöpartiets inlämnade skrivelse angående ungdomsråd skall behandlas av stadsdelsnämnden?

Susanne Tengberg svarar att stadsdelsnämnden kommer att behandla ärendet vid nämndens sammanträde i september månad 2009.

Fråga 2

Jakob Dencker ställde fråga angående Järvaandan och Järvalyftet. Är det två parallella projekt eller hör de ihop? Hur ser budgeten ut?

Olle Johnselius svarar att det är två skilda projekt. Järvaandan är ett lokalt förankrat projekt tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Projektet har en budget om ca 1 miljon kronor.

Järvalyftet är projekt som leds och finansieras från stadshuset.

Fråga 3

Gunilla Bhur (v) ställde fråga angående inköp till förvaltningens nya ungdomsverksamhet. Hur ser kostnaderna ut och är de rimliga?

Susanne Tengberg svarade att förvaltningen skall kontrollera kostnaderna. Vidare lämnades information om att stadens upphandlade leverantörer måste användas enligt LOU – lagen om offentlig upphandling.

§13 Uppföljningsrapport för augusti 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 6,0 mnkr. Inom äldreomsorgen beräknas ett underskott om 19,7mnkr före åtgärder, varav 13,7 mnkr avser beställarenheten och 7,5 mnkr hemtjänsten. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras sammantaget en budget i balans.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 augusti 2009. Dnr 101-390-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande

De äldre i Rinkeby-Kista har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap

Den borgerliga majoriteten i Stockholms stad och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd med moderaterna i spetsen fortsätter försämra de äldres trygga tillvaro för tredje året i rad.

Besparingen på 20 mnkr år 2009 inom äldreomsorgen och hemtjänsten drabbar de äldre i Rinkeby-Kista stadsdel hårt. De har redan betalat dyrt för moderaternas skattesänkning och privatiseringsvåg.

Sedan Moderaterna och deras allierade tog makten 2006 har många vikarier och tillfälligt anställda blivit tvungna att sluta. Nu när nästan alla enheter inom äldreomsorgen är upphandlad finns det inte någon utväg kvar för moderaterna än att försämra för de äldre som behöver hemtjänst genom personalnedskärningar och restriktion i biståndsbedömningen.

Rinkeby-Kistas äldreomsorg har förlorat många kvalificerade och utbildade personer med både språklig och kulturell kompetens som är viktig och nödvändig för våra äldre.

Blind politisk styrning och uppföljningsbrist och brist på empati från moderaternas sida har förvärrat krisen för våra barn i förskolan och de äldre i stadsdelen.

För en familj som är beroende av ekonomiskt bistånd kan ökad restriktivitet i bedömningarna innebära stora bekymmer. En besparings åtgärd på 3,0 mnkr tvingar fler familjer och individer att leva mycket knappt och känslan av utanförskap bland barn och vuxna riskerar att öka.

Förskolan är fortfarande den enda enskilda verksamheten som fortsätter blöda för att täcka underskottet inom äldreomsorgen och funktionsnedsättningen.

Fram till sista augusti 2009 har ca 200 mammor med en svagare ställning på arbetsmarknaden har sökt ”Vårdnadsbidrag”. Det motsvarar ca 20.0 mnkr och orsakar kvalitetsminskning för barn som går i förskolan i form av ökning av antalet barn i varje avdelning, nedläggningar av avdelningar och personalnedskärning.

Näst efter Sergels Torg är Rinkeby Torg det mest besökta torget var dag. Därför är det viktigt att man ser till att städa varje dag, göra det ordentligt och att fortsätta hålla det rent! Gör torget till ett torg som man vill besöka, se till att det finns en människa som plockar allt skräp kontinuerligt. Samma sak gäller andra torg och parkvägar i stadsdelsnämndens område.

§ 13 a)

Beloppsgräns för periodiseringar

Beslut

Nämnden fastställer lägsta beloppsgräns för periodisering av kostnader respektive intäkter till 40 000 kronor.

Ärendet

För att bokslutet ska ge ett rättvisande resultat och vara jämförbart mellan olika år, verksamheter och enheter är det viktigt att kostnader och intäkter redovisas på rätt räkenskapsår. Nämnden ska fastställa beloppsgräns för periodisering. Förvaltningen föreslår att lägsta beloppsgräns för periodisering i tertialrapport 2 och bokslut ska vara 40 000 kr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 augusti 2009. Dnr 100-417-2009

Beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om projektmedel till programmet Caring Dads

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar ansökan till länsstyrelsen

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Ärendet avser en ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om medel för en projektledare tillika utbildare och handledare. Syftet med projektet är att införa ett strukturerat, manualbaserat kognitivt behandlingsprogram för fäder som aktualiseras inom socialtjänsten med anledning av att de använder våld i nära relationer. Behandlingsprogrammet heter Caring Dads. Efter projekttidens slut kommer programmet att tillämpas inom ordinarie verksamhet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 augusti 2009. Dnr 500-309-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Då det visar sig att förvaltningen kommer i kontakt med ungefär 55 pappor per år som brukar våld i nära relation stödjer vi programmets syfte att främja kvinnors och barns frihet.

Det är positivt att förvaltningen tar kontakt med forskare innan projektstart som kan göra en utvärdering av projektet och att programmet Caring Dads i sig har olika uppföljningar för att mäta beteendeförändringar för dem som genomgått programmet. Det framgår dock inte tydligt när mätningen av eventuella beteendeförändringar äger rum, vilket kan ha betydelse.

En annan frågeställning som dyker upp rör papporna. Utav de 55 papporna hur många kan förknippas med missbruk av alkohol eller psykisk funktionshinder?

§15 Begäran om tillsynsplan år 2009 för enskild verksamhet med inriktning funktionshinder, SoL och LSS

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Nämnden ansvarar för den löpande tillsynen av enskild verksamhet vilket framgår av 13 kap 5 § SoL och 23 § LSS. Verksamheter som avses är de som omfattas av 7 kap 1 § punkterna 1-4 SoL och 9 § punkterna 6-10 LSS. I Socialstyrelsens föreskrifter och all­männa råd om hem för vård eller boende föreskrivs att den löpande tillsynen inne­fattar inspektion av verksamheten minst en gång per år. Läns­styrelsen begär nu att en till­syns­plan upprättas för år 2009 för de enskilda verksamheter med inriktning funktionshinder, SoL och LSS, som är belägna i stadsdelsområdet och som stadsdelsnämnden har tillsyns­ansva­ret för. Förvaltningens avsikt är att påbörja tillsynen på de aktuella verksamheterna under oktober månad 2009 för att kontrollera att respektive verksamhet följer gällande tillstånd. Snarast efter det att granskningarna genomförts kommer resultaten att redovisas i en tillsynsrapport som till­ställs Länsstyrelsen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 augusti 2009. Dnr 006-709-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Nämnden ansvarar för den löpande tillsynen av enskild verksamhet vilket framgår av 13 kap 5 § socialtjänstlagen (SoL). Verksamheter som avses är de som omfattas av 7 kap 1 § SoL. Tillsynen ska vara löpande, vilket enligt Länsstyrelsens uppfattning innebär att minst ett besök om året ska genomföras. Läns­styrelsen har begärt en till­syns­plan för år 2009 för den enskilda verksamhet med inriktning äldreomsorg som är belägen i stadsdelsområdet och som stadsdelsnämnden har tillsyns­ansva­ret för. För att kontrollera att verksamheten följer gällande tillstånd har förvaltningen den 22 juli 2009 genomfört en tillsyn av verksamheten. Resultatet av granskningen redovisas i den tillsynsrapport som bifogas detta ärende.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2009. Dnr 006-710-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Hantering av synpunkter och klagomål

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till hantering av synpunkter och klagomål inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Ärendet

Kommunfullmäktige har uppdragit åt samtliga nämnder och styrelser att ha en systematisk hantering av klagomål och synpunkter som kommer från medborgarna/brukarna. Klagomålshanteringen ingår som en del i stadens kvalitetsstrategi. Syftet är att ta tillvara klagomål och förslag som kan bidra till att förbättra och utveckla stadens olika verksamheter.

Förvaltningen har reviderat den tidigare policyn samt blanketten ”Hjälp oss att bli bättre!”. Policyn för en systematisk hantering av synpunkter och klagomål vänder sig till förvaltningens medarbetare. Blanketten ”Hjälp oss att bli bättre!” är avsedd för medborgarna/brukarna och ska finnas tillgänglig på stadsdelsförvaltningens hemsida, reception, medborgarkontor och inom samtliga verksamheter.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2009. Dnr 001-366-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) anslöt sig till socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) förslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att bifalla förvaltningens förslag med

Tillägget att policyn under avsnittet ”Det ska vara lätt att framföra synpunkter/klagomål” kompletteras med en punkt att klagomålsblanketten ska innehålla en information om hjälp för icke svenskspråkiga.

Inom vårt stadsdelsområde finns många som inte förstår eller behärskar svenska språket. Det får inte innebära att de känner stor tvekan inför att klaga eller lämna ändringsförslag. Därför måste det i anslutning till informationen om möjligheten att framföra synpunkter också ges information om möjligheten att få hjälp med översättning och om hur jag ska göra om jag inte talar eller skriver på svenska.

Allas synpunkter ska välkomnas!

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Hanteringen av synpunkter och klagomål är en viktig del för demokratin där medborgarna ska kunna känna att de kan föra fram sina åsikter och att de också får respons. I policyn för hanteringen av synpunkter och klagomål ska det bland annat vara lätt att framföra synpunkter och klagomål.

Internet utgör det främsta kontaktnätverket för många unga och genom e-post kan det underlätta för äldre och personer med olika funktionshinder. Vi vill dock att förvaltningen tänker mer på internetsidorna och frågar sig om det verkligen är lätt att framföra sina synpunkter och klagomål via vår hemsida?

§18 Drogförebyggande arbete – slutrapport av projekt

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar slutrapporten till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Ett projekt för drogförebyggande arbete har pågått inom stadsdelsområdet sedan 2006. Projektet har finansierats med medel från Länsstyrelsen i Stockholms län. Projektet avslutades i juni 2009. I ärendet redogör förvaltningen för de aktiviteter som genomförts och den samverkan som inletts under projekttiden med andra verksamheter, föreningar och myndigheter i området och inte minst med föräldrar.

Projektmålen är till största delen uppfyllda och en stor del av det arbete som initierats kommer att fortsätta inom förvaltningens ordinarie verksamheter. Det drogförebyggande arbetet bland barn och ungdomar har hög prioritet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2009. Dnr 500-376-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Uppsökande insatser för ungdomar, förslag från föreningen Al-Kowneyn

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Al-Kowneyn är en lokal ideell förening som varit verksam i Rinkeby sedan 1999. Föreningen är engagerad i elevers skolarbete, ungdomsverksamheter, föräldrautbildning och har också egen läxhjälpsverksamhet. Mot bakgrund av en rapport från ungdomsstyrelsen om ungdomars utanförskap föreslår Al-Kowneyn följande.

 1. Nolltolerans mot icke godkända betyg i grundskolan.

 2. Uppsökande insatser för att nå ungdomar som saknar jobb eller studier och därefter erbjuda ungdomarna någon form av yrkesutbildning som kan leda till arbete.

 3. En meningsfull fritidsverksamhet för Järvas ungdomar som anpassas till deras kultur, behov och traditioner.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2009. Dnr 002-238-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslöt den 26 maj 2008 att valfrihet ska införas inom socialpsykiatrin avseende boende med särskild service, stödboende, boendestöd samt sysselsättning från och med den 1 januari 2010. Stadsledningskontoret har i samverkan med samtliga stadsdelsförvaltningar och socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen utarbetat ett förslag till ersättningssystem inom socialpsykiatrin. Stadsledningskontoret har även utrett hur den enskildes val ska gå till. Den ersättningsmodell som föreslås innebär en fast ersättning i tre nivåer för samtliga insatsformer. Ersättningen ska täcka alla kostnader, exklusive hyra och kost. Hyreskostnaden behandlas separat. En metod för att mäta utförarens resursåtgång för att ge det stöd den enskilde beviljats har också utformats. Förvaltningen delar bedömningen att den föreslagna modellen när den fullt ut är införd, kommer att bidra med både bättre struktur och kontroll samt bättre uppföljning av verksamheten. Därmed ökar också möjligheten till verksamhetsutveckling. Förvaltningen känner dock viss osäkerhet beträffande beräkningsgrunderna för ersättningsnivåerna samt oro för att tiden fram till genomförandet är väl knapp. Utöver de synpunkter och kommentarer avseende stadsledningskontorets förslag till ersättningssystem inom socialpsykiatrin som stadsdelsförvaltningen redovi­sar i detta tjänsteutlåtande har förvaltningen inte har något att erinra mot förslaget.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2009. Dnr 006-294-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation 1

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att remissen om ersättningssystem inom socialpsykiatrin avstyrks

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver framföra följande.

Vi avstyrker förslaget till pengsystem inom socialpsykiatrin eftersom det riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individen i återhämtningsprocessen. Enskildas möjlighet att påverka och välja insatser ska vara en självklar rättighet inom vår gemensamma välfärd med allmännyttigt ändamål och inte reduceras till en del av ett marknadssystem med vinst som huvudsaklig drivkraft.

Dessutom innehåller pengsystemet inte några lösningar på de allvarliga problemen med att hälften av målgruppen saknar sysselsättning och att över 300 nya lägenheter behövs för att tillgodose behoven åren 2009-2012. Den rådande bristsituationen är det främsta hindret för att öka brukarens möjlighet att påverka boende och sysselsättning.

Socialpsykiatrin är en komplex verksamhet för att hjälpa och stödja sköra människor med stort behov av långsiktighet. Pengförslaget är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarperspektivet. Socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för system som bygger på marknadens principer. Verksamheten är oftast inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal arbetar delvis med olika insatser. Integrerade verksamheter har stora fördelar när det gäller att skapa trygghet och kontinuitet för individen.

Som alltid ska pengsystem införas på kort tid utan att ordentliga utvärderingar och förberedelser kan genomföras. Det nya systemet skulle innebära stora krav på förändringar inom verksamheten. Vi delar därför förvaltningens uppfattning att tiden från beslutet och till införandet är för kort.

Förslaget innebär också att den enskilde endast får tre dagar på sig för att tacka ja eller nej, vilket kan vara alldeles för kort tid för personer som varit sjuka länge. När den enskilde har sagt ja har hon eller han endast en vecka på sig att komma igång med sysselsättningen. Inom socialpsykiatrin funderar det inte med absoluta tidsfrister. Erbjudande om plats måste anpassas till människors varierande förutsättningar, annars riskerar ännu fler att slås ut.

Reservation 2

Ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

 1. Remissen om ersättningssystem inom socialpsykiatrin avstyrks.

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi vill stärka rätten att få välja boende och stödverksamhet för personer med funktionsnedsättning, men den förändring som planeras i Stockholm skapar ingen reell valfrihet för den enskilde. Det föreslagna peng-systemet enligt de borgerliga direktiven verkar främst vara ett sätt att främja en konkurrensutsättning av verksamheten. Systemet ger inga lösningar på det stora problemet med att hälften av målgruppen saknar sysselsättning och att över 300 nya lägenheter behövs för att tillgodoses behoven åren 2009-2012. Rådande bristsituation är det främsta hindret för att öka brukarens möjlighet att välja boende och sysselsättning.

Verkligheten visar att boendena redan idag är fulla och att det byggs för få nya. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har konstaterat att det just inom boendet finns minst möjligheter till valfrihet, men också att ”antalet bostäder motsvarar långt ifrån efterfrågan”. Som det ser ut idag har borgarna inte ens beslutat om en ny utbyggnadsplan, trots inventeringar om det stora behovet. Detta system riskerar därför att bli ett slag i luften.

Ett annat viktigt skäl för att avstyrka pengsystem inom socialpsykiatrin är att det riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individen i återhämtningsprocessen. Enskildas möjlighet att påverka och välja insatser ska vara en självklar rättighet inom vår gemensamma välfärd med allmännyttigt ändamål och inte reduceras till en del av ett marknadssystem med vinst som huvudsaklig drivkraft.

Det föreslagna pengsystemet införs samtidigt som många utförarverksamheter konkurrensutsätts, utan hänsyn till de personer som berörs av systemet. Vidare är det allvarligt att man inte tar hänsyn till handikapprådens och handikapporganisationernas åsikter om konkurrensutsättning av verksamheter. Vi anser liksom handikapprörelsen att det är fel att konkurrensupphandling kombineras med valfrihetssystem, då entreprenaddrift inte ger tillräcklig trygghet och kontinuitet. Att ansvariga borgarråd uttalar att fokus i pengsystemet blir att öka intresset för nya aktörer visar att man inte tar hänsyn till den ovilja som personer med funktionsnedsättning uttryckt för att antalet aktörer ökar inom verksamheten och de synpunkter som RSMH framför om att personer med funktionsnedsättning känner sig trygga i vetskapen om att det är kommunen som tillgodoser deras specifika behov.

Socialpsykiatrin är en komplex verksamhet för att hjälpa och stödja sköra människor med stort behov av långsiktighet. Pengförslaget är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarperspektiv. Socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för system som bygger på marknadens principer. Verksamheten är oftast inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal arbetar delvis med olika insatser. Integrerade verksamheter har stora fördelar när det gäller att skapa trygghet och kontinuitet för individen.

Vi befarar att förslaget kan innebära en dold besparing eftersom nivåerna är räknade på 2007 års kostnader, när medelkostnaden per pass var 450 kr. Den nya ersättningsnivån blir 370 kr för ett pass i nivå två, där de flesta brukare kommer att hamna. Om små enheter slås ut, och brukarna hänvisas till större enheter där de misslyckas ökar både de mänskliga och kommunala kostnaderna i slutändan.

Det är oacceptabelt att förslaget innebär så låga nivåer att det kan bli svårt att driva små gruppbostäder med brukare som har stora omvårdnadsbehov. Konsekvenserna kan bli att fler måste bo på HVB-hem (hem för vård eller boende), långt från sociala sammanhang och med ökade kostnader för staden. Inte ens idag har alla som bor på HVB-hem en plan för att flytta hem. Att införa ett pengsystem som riskerar att öka antalet personer på HVB-hem skulle vara ett haveri för en human socialpolitik.

Förslaget innebär också att den enskilde endast får tre dagar på sig för att tacka ja eller nej, vilket kan vara alldeles för kort tid för personer som har varit sjuka länge. När den enskilde har sagt ja har hon eller han endast en vecka på sig att komma igång med sysselsättningen. Inom socialpsykiatrin fungerar det inte med absoluta tidsfrister. Erbjudande om plats måste anpassas till människors varierande förutsättningar, annars riskerar ännu flera att slås ut.

Andra försämringar är en ökad byråkratisering genom upprepade mätningar för att hitta ”rätt” nivå och att ersättningen minskar när den enskilde återhämtar sig. Frågan är hur mycket resurser som kommer att tas från brukarna för att bekosta den nya valfrihetsbyråkratin?

Vi ser att det finns stora risker med att forcera fram detta ärende utan att göra nödvändiga utredningar och konsekvensbeskrivningar. Vem har till exempel uppdraget att ta fram det gemensamma kvalitetssystemet som omtalas i ärendet? Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen påpekar i sitt remissvar att ett ersättningssystem för socialpsykiatrin kräver ett omfattande arbete och att det därför är nödvändigt att ersättningssystemet presenteras innan det går att veta om det nya systemet ger rimliga ekonomiska förutsättningar för verksamheterna. Kommer det t.ex. att utgå en ersättning för tomma platser för att öka konkurrensen? Hur kommer ansvaret för kvalitetsuppföljningen att se ut?

Pengsystem bygger på att mäta prestationer vilket passar dåligt med socialpsykiatrins arbetssätt. Vi ifrågasätter den ensidiga fokuseringen på att räkna arbetspass, vilket inte speglar alla insatser som görs för att få bärande och utvecklande relationer. Personalen behöver lägga ner mycket tid på att motivationsarbete, utöver de direkta arbetspassen. Dessutom undrar vi hur incitamenten i ersättningssystemet ska utformas för att stimulera arbetet med återhämtning. När någon är på väg ut i arbetslivet och trappar ner sina arbetspass ökar istället behovet av stöd på grund av ångesten inför förändringarna .

Reglerna för kösystemet behöver klargöras innan det är möjligt att avgöra om valfriheten kommer att bli reell. Vilket kommer att gå först – behoven eller kötid? Kan behovet av att få bo nära föräldrarna få gå före en person som stått länge i kön och som kommer från en annan stadsdel? Vem ska slutligen avgöra vem som får platsen, biståndshandläggaren eller utföraren? Liksom handikapprådet anser vi att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt hur brukarinformationen utformas. Nya system får inte göra dessa personer mer beroende av hjälp än de tidigare har varit, utan måste istället underlätta deras tillvaro.

§21 Införande av 020-nummer till socialtjänsten

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Tjänsteutlåtandet är ett remissvar på en motion av Karin Rågsjö (v) om att kommunfullmäktige föreslås utreda möjligheten att införa 020-nummer till socialtjänsten i Stockholm för att öka tillgängligheten. Många människor med svag ekonomi har inte fast telefon utan använder mobiltelefon med telefonkort och har därför inte råd att köa i telefonväxlar för att få tag i sin handläggare. Enligt motionären ringer därför många brukare istället till socialjouren, ibland via 112.

Socialtjänstens tillgänglighet för invånarna i staden är av största vikt. Stadsdelsförvaltningen har inga indikationer på att socialtjänstens tillgänglighet skulle vara dålig även om det finns förbättringsområden. Verksamheterna har ett fungerande system med särskilda journummer. Införande av gratis 020-nimmer för tjänster i staden är naturligvis till ekonomisk fördel för invånarna med det medför inte självklart att handläggningen av ärenden blir snabbare. I första hand bör omfattningen av de i motionen beskrivna problemen undersökas. Skulle det visa sig att problemet är som omfattande som motionären antyder, är det rimligt att staden förutsättningslöst utreder hur tillgängligheten kan förbättras.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2009. Dnr 006-318-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag.

Ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att bifalla förvaltningens förslag med

Tillägget att ett 020-nummer omedelbart införs för tidsbokningen för ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen för i tjänsteutlåtande fram att väntetiden för att få boka tid för ett besök för ekonomiskt bistånd är ganska lång. Det finns således ingen anledning att genomföra en utredning om behovet på detta område. Här kan alltså konstateras att ett 020-nummer för denna tjänst skulle förbättra för medborgarna

Särskilt uttalande

Ledamot Gunilla Bhur (v) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) anslöt sig till detta uttalande.

I dagens Sverige finns det många människor som av olika skäl inte har tillgång till ett fast telefonabonnemang utan endast kommunicerar med mobiltelefon via kontantkort. Om man då ska kontakta en myndighet eller vårdinstans kan väntan i växel eller omkoppling

orsaka att telefonkostnaderna blir höga alternativt att telefonkortet tar slut under väntetiden. Situationen gör människor sårbara när de söker hjälp eller vård. Ett 020-nummer till socialtjänsten skulle därför minimera risken att hjälpbehövande avstår eller inte har råd att komma i kontakt med berörd myndighet.

Att införa 020-nummer på prov i Stockholms kommun vore därför värt ett försök.

§22 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 23 april 2009.

§23 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 3 juni 2009.

§24 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 4 juni till och med 13 augusti 2009.

§25 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2009-06-23

Lista nyanställda Juni 2009

Britt-Marie Andersson

Personalsekreterare

2009-07-23

Lista nyanställda Juli 2009

Britt-Marie Andersson

Personalsekreterare

2009-08-19

Enskilt ärende

Beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

Abebe Hailu, vice ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§26 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen.

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

 1. Cirkulär 09:33 Ny Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet

 2. Cirkulär 09:37 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2010

 3. Cirkulär 09:38 Reviderade arbetsgivaravgifter samt engångsutdelning av tillgångar till SKL:s medlemmar

 4. Cirkulär 09:39 Överenskommelser om ändringar i AGS-KL

 5. Cirkulär 09:40 Hur hanteras arbetsrättsliga diskrimineringstvister?

 6. Cirkulär 09:41 Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser.

 7. Cirkulär 09:42 Engångsutdelning från SKL till förbundets medlemmar

 8. Cirkulär 09:43 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – ändring i SoL

 9. Cirkulär 09:44 Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler

 10. Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008, tjänsteutlåtande

 11. Riktad tillsyn på äldreboenden – examensarbete 2009

 12. Cirkulär 9:47 Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB)

 13. Cirkulär 9:48 Rekommendation om vaccination mot pandemisk influensa

 14. Cirkulär 9:49 Arbetsdomstolens dom2009 nr 4 angående avstängning och stadigvarande förflyttning på grund av samarbetsproblem

§27 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§28 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse angående utredningstider på ungdomsenheten, Abebe Hailu m.fl. (s).

Skrivelse angående trasig gungställning i Norra stadsparken i Rinkeby, Abebe Hailu m.fl. (s).

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

§29 Konferenser och utbildningar

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu (s) informerade om inbjudan till heldagsseminarium om ”Nya nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom från Stockholms läns landsting, kommunförbundet i Stockholms län samt Socialstyrelsen. Seminariet äger rum 1 och 2 oktober 2009. OBS! Samma program båda dagarna.

Vidare informerade tjänstgörande ordförande Abebe Hailu (s) om inbjudan från brottsförebyggande rådet – BRÅ och Västerås stad om

” Råd för framtiden”. Konferensen äger rum den 21 – 22 september 2009 i Västerås.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkände att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagande i seminariet den 1 och 2 oktober 2009. Till seminariet anmäls 2+2 deltagare.

Stadsdelsnämnden godkände att ledamot Bo Sundin (m) och ledamot Kerstin Aggefors (s) deltar i konferensen den 21 – 22 september 2009 i Västerås. Dagarvode utgår vid deltagande i konferensen.

§30 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 1 juli, 15 juli och 12 augusti 2009.