Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-12-16

Sammanträde 2010-12-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

10 Begäran om uppgifter med anledning av ej verkställt beslut enligt SoL - yttrande till Socialstyrelsen

11 Yttrande till Socialstyrelsen avseende anmälan - enskilt ärende

12 Yttrande till Socialstyrelsen avseende klagomål - enskilt ärende

13 Anmälan av delegationsbeslut - sekretess

(cirkulerar under sammanträdet)

Öppet sammanträde

14 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

15 Uppföljningsrapport till nämnden i december 2010

16 Akalla gruppboende

17 Kvalitetsredovisning för Rinkeby-Kista förskoleverksamhet 2009-2010

Remissärenden

18 Satsa på mer forskning på stadens museer

Remiss från kommunstyrelsen - motion (dnr 328-1599/2010) av Mats Berglund (MP)
Dnr 469-2010-1.5.1

19 Om snö - något att planera för

Remiss från kommunstyrelsen - motion (2010:18) av Ylva Wahlström (MP)
Dnr 656-2010-1.5.3

Anmälningsärenden

20 Verksamhetsuppföljning avseende nämndens egenregiverksamheter och entreprenader inom äldreomsorgen

21 Rapport från studiebesök i Minneapolis 15-22 oktober 2010

22 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

23 Konferenser och utbildningar

26 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

27 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

28 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Abebe Hailu (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 20 december 2010.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 25 november 2010 justerades den 1 december 2010.

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§7 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§10 Begäran om uppgifter med anledning av ej verkställt beslut enligt SoL – yttrande till Socialstyrelsen

§11 Yttrande till Socialstyrelsen avseende anmälan – enskilt ärende

§12 Yttrande till Socialstyrelsen avseende klagomål – enskilt ärende

§13 Anmälan av delegationsbeslut - sekretess

§14 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Ulrika Axelsson informerade nämnden om det svar som förvaltningen skulle återkomma med angående fråga som ställdes vid nämndens sammanträde i november månad om bistånd till SL-resor. Bistånd till SL-resor beviljas om behov av resa föreligger för att kunna arbeta eller delta i regelbunden aktivitet.

Vid enstaka aktiviteter eller regelbundna resor t.ex. läkarbehandling eller rehabilitering görs en särskild prövning av bistånd till SL-resa. Om behov föreligger beviljas förköpsremsor.

Arbetslösa ungdomar beviljas resekuponger via Jobbtorg för att kunna besöka arbetsgivare/praktikplatser.

Beträffande rimligt gångavstånd gäller 3 km som gräns.

Fråga 1

Jakob Dencker (MP) ställde fråga om den rapport som omnämns i pensionärsrådets protokoll från den 17 november 2010. Kan förvaltningen ombesörja att Harriet Fjällborgs rapport från Akalla vård- och omsorgsboende sänds ut till nämnden?

Olle Johnselius svarade att rapporten kommer att sändas ut.

Fråga 2

Jakob Dencker (MP) ställde vidare fråga om förvaltningen erhållit

250000 kronor från idrottsförvaltningen?

Olle Johnselius svarade att så är fallet och att medlen används till förvaltningens lovverksamhet för barn och ungdomar.

Fråga 3

Mia Päärni (S) ställde fråga om förvaltningens ansvar för snöröjning av parkvägar. Har förvaltningen medel inför denna vinter?

Håkan Serdén svarade att förvaltningen har som kvalitetskrav att sköta snöröjning av nämndens samtliga park- och gångvägar. Snöröjningsarbetet startade tidigt i år i och med snöfall redan i november månad.

Fråga 4

Mia Päärni (S) ställde vidare fråga om ”närtrafikbussen” inom stadsdelsområdet med anledning av att frågan väckts på nytt vid allmänhetens frågestund. Kan någon samordning ske kring gemensam skrivelse från nämnden till SL?

Håkan Serdén svarade att så kan ske och att han tillsammans med Bo Sundin och Mia Päärni kan träffas för vidare diskussion i frågan.

Fråga 5

Gunilla Bhur (V) ställde fråga till förvaltningen om de känt till att delar av Akalla varit mörklagt i två dygn. Gunilla Bhur beskrev sina kontakter med trafikkontoret och entreprenören Eon. Om nu staden har pågående arbeten i området som medför att belysningen är släkt varför återfinns ingen information om detta på förvaltningens hemsida?

Verner Stadthagen svarade att förvaltningen ber att få återkomma till nämnden med svar.

Fråga 6

Gunilla Bhur (V) ställde vidare fråga om Kista galleria och att det saknas sittbänkar inom galleriaområdet. Ett nytt bolag har övertagit gallerian. De bänkar som nu är på plats är dåliga och är för få till antalet. Nämndens handikappråd har tidigare varit aktivt i att belysa galleriaområdet ur en tillgänglighetsaspekt. Kan nämnden agera för att gallerian får bättre och fler sittbänkar?

Olle Johnselius svarade att gallerian är enskild mark.

Fråga 7

Aleksandar-Pal Sakala (M) ställde fråga till förvaltningen om varför den lilla fotbollsplanen vid scatebanan inte spolas för skridskoåkning? Tidigare har önskemål framförts att förvaltningen skall spola planen vintertid men att det har varit svårt på grund av olika temperaturskiftningar. Nu är planen inte spolad. Barn och ungdomar måste gå långt, till gränsen mellan Husby och Akalla, för att kunna åka skridskor. Vad gör förvaltningen?

Håkan Serdén svarade att förvaltningen återkommer med svar till nämnden.

§15 Uppföljningsrapport till nämnden i december 2010

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport

Ärendet

Ett sammanlagt överkott om 15,6 mnkr efter resultatöverföring och ombudgetering prognostiseras, vilket är en ökning med 2,7 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden. Det sammanlagda överskottet beror främst på ett beräknat överskott om 15,0 mnkr för ekonomiskt bistånd.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 december 2010. Dnr 1.2.1.-769-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Akalla gruppboende

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Vänsterns företrädare i stadsdelsnämnden har inkommit med en skrivelse gällande Akalla gruppboende. I skrivelsen anförs oro över dels kvaliteten på omsorgsverksamhet som bedrivs inom gruppboendet, dels de ekonomiska ramarna för verksamheten. Förvaltningen redovisar att Akalla gruppboende kommer att delas upp i ett stödboende och ett boende med särskild service. Nya arbetssätt och rutiner kommer att skapas tillsammans med personalen för att tillvarata deras kunskaper och erfarenheter. Förhoppningen är att detta ska leda till ökad kontinuitet och trygghet för de boende.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 december 2010. Dnr 8.-566-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur (V) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag. Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) och ledamot Jakob Dencker (MP) anslöt sig till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamot Gunilla Bhur (V), vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) och ledamot Jakob Dencker (MP) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

att delvis godkänna svaret på skrivelsen

att fördelningen av de boende i stödboende respektive boende med särskild service följer de riktlinjer som finns och att personalen genom sin kompetens är delaktig i fördelningen

att bedömningen av en boendes behov sker genom nivåbedömning som följer de riktlinjer som finns

att en ny arbetsbeskrivning för personalen tas fram då förändringar i arbetsfördelningen har tillkommit

att sysselsättning och fritidsaktiviteter ska vara en självklar del av rehabiliteringen av de boende

att därutöver anföra

Kortsiktigt ser det ut som att Akalla gruppboende kommer att förbättras; renovering av slitna lokaler och lägenheter och budgeterat medel i nivå med jämförbara boenden i staden vad gäller dygnskostnaden. Långsiktigt måste boendet ses över vad gäller det stora antalet brukare i denna typ av gruppboende. Det är helt enkelt för stort. Det vore önskvärt att man tillsammans med brukare och personal tar fram förslag på ett boende som leder till rehabilitering och utveckling av dem som ska bo där. Kanske småskalighet vad gäller själva fastigheten och färre boende per enhet. Dags att bygga ett nytt gruppboende i stadsdelen?

Socialstyrelsen har utövat tillsyn(våren 2010) och vi ser fram emot att ta del av denna. I tillsynen bör även ett uppdrag ingå att se över att arbetsgruppen fungerar på ett tillfredsställande sätt; att tjänster tillsätts enligt gällande avtal på arbetsmarknaden och att lönesättningen följer kollektivavtalen.

§17 Kvalitetsredovisning för Rinkeby-Kista förskoleverksamhet 2009-2010

Beslut

Nämnden godkänner förskoleverksamhetens kvalitetsredovisning för höstterminen 2009 och vårterminen 2010.

Ärendet

Förvaltningen lämnar en redovisning och bedömning av den pedagogiska kvaliteten inom de kommunala förskolorna i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 december 2010. Dnr 1.2.1.-734-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Gunilla Bhur (V) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S) anslöt sig till uttalandet.

Vi beklagar att en så högkvalitativ och väl utvecklad förskoleomsorg som stadsdelen Rinkeby-Kista under tidigare mandatperioder satsat på och byggt upp, idag ser ut att krympa och undermineras. Det finns flera orsaker till att detta sker. Alliansen införde år 2007 vårdnadsbidraget som starkt bidragit till att barn i vår stadsdel istället för att delta i utvecklande förskoleverksamhet stannar med sina mödrar i hemmet. Vi har genomgående konstaterat att det är till 98 % kvinnor som har ansökt om vårdnadsbidrag under åren 2007-2010.

Ökningen av enskilt(privata)drivna förskolor har också bidragit till minskat behov av kommunal förskola. Idag är över hälften av barnen inskrivna i privata verksamheter, varav flera har olika religiös inriktning. Gemensamt för flera av dessa verksamheter är(se stadens hemsida med jämförelser)att antalet utbildade i personalen är lägre än i den kommunala verksamheten, antalet barn i grupperna är högre i många privata förskolor samt att insynen är minimal. Några privata förskolor i staden har fått förbud att bedriva verksamhet då det visat sig att barnens rättssäkerhet(bussning, tillsyn mm)varit bristande. Svaret på denna kritik mot privata förskolor brukar oftast vara – ”men föräldrarna väljer själva”! Ja, men det kommer att visa sig med facit i hand om några år att denna valfrihet kan få negativa konsekvenser för barnen. Bristande integration och språkinlärning i vissa fall samt subjektiv påverkan i andra fall. Detta har inte nödvändigtvis med etnicitet att göra utan den segregering som kan bli följden gäller både för barn från svenska och invandrade familjer. Det som sker är alltså motsatsen till integrering – då man blandar barn med olika bakgrund och erfarenheter för att berika varandra.

§17 B Verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, Silkeborgs gruppbostad

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser enhetschef för barn och unga vuxna med funktionsnedsättning, Marie-Kristin ElMorabet, till verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning från och med den 1 januari 2011.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

I enlighet med 29 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL, ska det inom hälso- och sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten, en verksamhetschef. Gruppbostäder område 1 där Silkeborgs gruppbostad ingår har upphandlats under hösten 2010. En omstrukturering av verksamheterna inom verksamhetsområdet har skett, varför det är nödvändigt att utse ny verksamhetschef i enlighet med 29 § HSL.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 december 2010. Dnr 8.-805-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Satsa på mer forskning på stadens museer

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Mats Berglund (MP) föreslår i sin motion (2010:20) att staden i ökad utsträckning bör knyta forskare till sina olika verksamheter – såväl stadens museer som övriga förvaltningar. Förvaltningen har inte behov att fast knyta forskarutbildad personal till sin organisation, men är intresserad av att delta i olika FoU-projekt som syftar till att utveckla förvaltningens arbete. Mycket talar för att stadens verksamheter i framtiden gradvis måste bli mer och mer kunskapsintensiva för att kunna tillgodose invånarnas krav, uppnå de kvalitetsmål som sätts och de garantiåtaganden som görs. Vid en kommuncentral och samlad bedömning behöver detta beaktas.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 december 2010. Dnr 1.5.1.-469-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Om snö – något att planera för

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat motion 2010:18 av Ylva Wahlström (MP) till exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, stadsdelsnämnderna i Rinkeby-Kista, Älvsjö och Skärholmen samt till stadsledningskontoret. Enligt förvaltningens uppfattning bör inte snöröjningsansvaret för gator, trafikleder och torgmark skiljas från övrigt driftansvar för nämnda ytor. Förvaltningen avstår från att lämna synpunkter på förslaget att utreda möjligheten att använda snö för att skapa förnyelsebar energi/producera fjärrkyla. I denna fråga får förvaltningen hänvisa till närmast berörda fackförvaltningar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 2 december 2010. Dnr 1.5.3.-656-2010

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker (MP) och ledamot Gunilla Bhur (V) föreslog att nämnden skulle anta socialdemokraternas, miljöpartiet och vänsterpartiets gemensamma förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker (MP) och ledamot Gunilla Bhur (V) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden beslutar

att delvis godkänna förvaltningens svar på remissen

att därutöver anföra


Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Rinkeby-Kista stadsdelnämnd stödjer motionären i hennes tre krav.

Snöröjningen har varit dålig både under förra vintern och under denna vinter.

Vi anser att staden ska ha en större beredskap för stora mängder snö som faller under kort tid, och också ha beredskap för att det snöar många dagar i rad. Det är viktigt framför allt för äldre och människor med funktionsnedsättning att man tar bort snön och sandar ordentligt.

Den bortplogade snön måste också hanteras på ett sätt som inte äventyrar miljön. Denna beredskap är desto viktigare om klimatförändringarna leder till mer nederbörd i Sverige. Vi anser att det är önskvärt att Stockholms stad tar fram en plan för miljövänlig hantering av bortröjda snömassor vintertid. Snön ska läggas på platser där de inte förstör miljön. Det är positivt att Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning börjat inventera vilka platser som är lämpliga inom Rinkeby- Kistas område.

Vi anser vidare att ansvaret för snöröjningen ska föras tillbaka till stadsdelsnämnderna. Den lokala kunskapen finns hos stadsdelsnämnderna och hos stadsdelsförvaltningarna. Vi anser också att ansvaret för väghållning i övrigt ska föras tillbaka till stadsdelsnämnderna. Naturligtvis måste stadsdelsnämnderna då också få tillräcklig tilldelning av pengar för att kunna bekosta snöröjning och väghållning.

Vi tycker att det vore bra att utreda om man kan göra fjärrkyla eller annan energi av snömassorna som röjs. Kanske kan delar av IT-systemen i Kista arbetsområde kylas med kyla från "lokalt producerad" snö?

§20 Verksamhetsuppföljning avseende nämndens egenregiverksamheter och entreprenader inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har under hösten 2010 genomfört uppföljningar avseende äldreomsorgsverksamheter både i egen- och entreprenadregi. Uppföljningarna har genomförts i den webb-baserade mall som används för all uppföljning av äldreomsorgsverksamhet i staden.

Dnr 1.2.1.-752-2010

§21 Rapport från studiebesök i Minneapolis 15-22 oktober 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Rapport från studiebesök i Minneapolis den 15 – 22 oktober 2010: Somalier i svenskbyggd. Vad kan vi lära?

Dnr 1.2.1.-762-2010

§22 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse ” Träffpunkt för ungdomar i Rinkeby”, Mia Päärni m.fl. (S).

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§23 Konferenser och utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§24 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 12 november 2010 till och med den 1 december 2010.

§25 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 17 november 2010.

§26 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

2010-11-23

Lista på nyanställda i oktober 2010

Dnr: 2.3.1.-298-2010

Respektive VO-område

2010-12-14

Beslut om vårdnadsbidrag

Beviljade/Avslag

Gunilla Davidsson

Verksamhetsområdes-

chef inom förskola

2010-12-14

Lista på nyanställda i november 2010

Dnr: 2.3.1.-298-2010

Respektive VO-område

§27 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade inom stadsdelsförvaltningen.

1. Cirkulär 10:74 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 45 angående avsked av vårdbiträde.

2. Utdrag ur protokoll nr 20 fört vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 november 2010.

3. Utdrag ur protokoll nr 20 fört vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2010.

4. HSO Stockholms stad – Nomineringar till Rinkeby- Kista stadsdelsnämnds handikappråd.

5. Angående ett idrottshus i Akalla.

§28 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 24 november 2010 och 8 december 2010.