Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-05-18

Sammanträde 2011-05-18

Datum
Klockan
18.00
Plats
Rinkeby Folkets Hus, Skårbygränd 1, Rinkeby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter
Läs mer... Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

Dnr 229-2011-6. (bilaga 6 och 7 dukas vid sammanträdet)

4 Beslut från Socialstyrelsen - enskilt ärende (muntlig redovisning)

Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

6 Tertialrapport 1, 2011

Dnr 154-2011-1.2.1. (utsändes senare)

7 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011

8 Utrikes resa i tjänsten

9 Framtiden för sommarkollo

Svar på skrivelse av Jakob Dencker m.fl. (MP)
Dnr 765-2010-1.6.

10 Införandet av parboendegaranti

11 Fortsatt delegering till utredare anställda vid bedömnings/förmedlingskansliet inom socialförvaltningen

12 Ändring av fyllnadsval till sociala delegationen för år 2011

Dnr 215-2011-1.1. (dukas vid sammanträdet)

Remissärenden

13 Avgiften till familjerådgivning

Remiss från kommunstyrelsen av motion 2011:5 av Roger Mogert (S)
Dnr 83-2011-1.5.1.

14 Stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar

Remiss från kommunstyrelsen av motion 2011:14 av Karin Wanngård (S)
Dnr 117-2011-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

15 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

16 Konferenser och utbildningar

19 Pensionärsrådets protokoll

20 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

21 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Mia Päärni (S) och ledamoten Sten Collander (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering 24 maj 2011.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 19 april 2011 justerades den 28 april 2011.

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

§4 Beslut från Socialstyrelsen – enskilt ärende

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Olle Johnselius informerade om det material som utdelats till stadsdelsnämnden denna dag angående förslag till strukturplan för Husby.

Stadsbyggnadsnämnden har i beslut av den 14 april 2011 beslutat att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att påbörja programarbetet angående förslag till strukturplan för Husby. Remissförfarandet innebär att stadsdelsnämnden får ärendet för behandling i början av hösten 2011.

Bo Sundin (M) informerade om Världsmiljödagen den 29 maj 2011 i Akalla By. Programmet startar kl. 13.00.

Fråga 1

Nima Djohari (S) ställde fråga kring tunnel vid Kista höjden. Tunneln är avstängd, varför?

Verner Stadthagen svarade att förvaltningen skall undersöka saken och ber att få återkomma med svar till nästa nämnd.

Vidare ställde Nima Djohari (S) fråga om att belysningen vid pulkabacken, lekparken ”Trudelutten”, har varit ur funktion/ej påslagen under vintern.

Verner Stadthagen svarade att förvaltningen återkommer med svar till nästa nämnd.

Fråga 2

Birgitta Hald-Svensson (MP) ställde fråga om planer finns på att bygga i Rinkebydalen. I Vision Järva omnämns detta. Vet förvaltningen något om byggplaner?

Olle Johnselius svarade att vid remissomgången som ägt rum lyssnade staden på remissinstanserna som avgav svar. Om planer på bebyggelse, oklart.

Fråga 3

Burhan Yildiz (FP) ställde fråga om Rinkebyfestivalen. Ska förvaltningen bidra med medel?

Bo Sundin (M) svarade att föreningarna som deltar står för medlen och att förvaltningen bidrar med att personal kan vara behjälpliga.

Susanne Tengberg informerade nämnden att festivalen är av enklare form och att den i första hand vänder sig till barn och ungdomar. Festivalen kommer att finnas med nämndens kulturprogram för sommaren.

§6 Tertialrapport 1, 2011

Beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 5,3 mnkr.

3. Stadsdelsnämnden fastställer målvärden för de nya indikatorerna ”Nöjd medarbetarindex” till 63 %, ”Andel elbilar i förvaltningens fordonspark” till 14 %, ”Antal identifierade sårbarheter som nämnden avser att arbeta förebyggande med under året” till 2 stycken, ”Antal inträffade incidenter” till 4 stycken.

4. Stadsdelsnämnden fastställer nya målvärden för indikatorerna ”Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst respektive vård- och omsorgsboende”, ”Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet i vård- och omsorgsboende”, ”Upplevelse av maten och måltidssituationen inom hemtjänst”.

5. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler om 2,4 mnkr.

6. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen medel för förebyggande insatser mot hemlöshet om 1,0 mnkr.

7. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 139 tkr för att öka förskolornas nätverksaccess.

8. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 0,3 mnkr avseende omstrukturering av lokaler.

9. Stadsdelsnämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

Tertialrapport 1 med helårsprognos för 2011 är en del i kommunstyrelsens uppföljning av stadens nämnder. Nämnden ska i tertialrapporten bl.a. redogöra för resultat och analysera eventuella avvikelser av verksamhet och ekonomi i förhållande till verksamhetsplanen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 maj 2011. Dnr 1.2.1.-154-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) föreslog att nämnden antar miljöpartiets förslag till beslut.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) föreslog att nämnden antar vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden föreslås

· Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra följande.

Vi socialdemokrater befarar att även år 2011 kommer att karaktäriseras av besparingsåtgärder med åtföljande personalnedskärningar. Detta inom områden vars syfte är att ge stöd till dem som är svaga och därmed särskilt utsatta. Det är en inriktning som vi socialdemokrater inte kan acceptera. I stället förordar vi att resurserna bör förstärkas.

Under uppföljningen av målet om andelen upphandlad verksamhet redovisas att stadsdelens mål är bland de lägsta i staden. Därför har kommunstyrelsen uppmanat stadsdelen att se över sina planerade upphandlingar och överväga om de inte kan tidigareläggas. Det är något som vi socialdemokrater absolut inte kan ställa upp på. Vi anser i stället att en utvärdering av den hittillsvarande verksamheten borde genomföras innan den fortsätts. Det gäller hela arbetsgången, erfarenheter av kostnader i form av förberedelser, genomförande och uppföljning samt inte minst resultat. Så här långt har arbetet mest karaktäriserats av snabba ideologiska beslut utan konsekvensbeskrivningar av vare sig resultat för berörda eller kostnader i olika avseenden.

Inte är det heller så att valfriheten för Stockholms invånare alltid ökat efter upphandlingen.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

· Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra följande

Vänd utvecklingen!

Vi har sett flera år av nedskärningar och försämringar i den kommunala servicen under Moderaternas styre i Rinkeby-Kista och i Stockholm. Vi befarar att dessa nedskärningar fortsätter i och med att Moderaterna fortsätter att prioritera skattesänkningar framför att satsa på äldreomsorg, förskola, miljö och andra kommunala verksamheter.

Miljöpartiet vill vända utvecklingen genom att satsa mer pengar och resurser på stadsdelsnämnderna. Nedan nämner vi några av de satsningar som Miljöpartiet i Rinkeby-Kista anser vara de viktigaste under de närmaste åren.

Här nedan kommenterar vi några av de positiva och negativa sakerna som man kan läsa ut av stadsdelsförvaltningens redogörelse för uppfyllelse av målen.

STÄDNING OCH RENHÅLLNING

Nämndmålet ”Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

60 % nöjdhet med skötsel av park och grönområden är inte ett särskilt ambitiöst mål. Vi skulle vilja se ett högre mål.

I övrigt är det svårt att bedöma hur det går på andra områden under denna rubrik eftersom vi inte får några siffror.

Vi anser att man äntligen ska få fram verkningsfulla åtgärder mot mopedåkning på gångvägar.

MILJÖ

Vad gäller nämndmålet ”Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö” finns det en del bra som görs. Att man ska främja cykling är bra. Kampanjveckan om klimatet är en bra aktivitet. Av 29 förskolor är det tre som ej är grön flagg certifierade – det är ganska bra men vi förväntar oss att de övriga tre certifierar sig snart också.

Det är positivt att stadsdelsförvaltningen tagit in en elbil att använda i verksamheterna. Vi behöver dock köpa in fler elbilar på lite sikt, vi behöver göra mycket mer för klimatet!

Andel inköpta ekologiska livsmedel ligger på 21 %. Det är för lågt – vi vill ha minst 30 % ekologiskt på kort sikt – på längre sikt mycket mer!

Förvaltningen ligger mycket lågt i elförbrukning per kvadratmeter jämfört med målet – är vi duktiga på att spara el eller är målet alldeles för lite ambitiöst?

FÖRSKOLA

Kommunfullmäktiges mål ”Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas”

Barngrupperna är för stora i nästan 21% av småbarnsgrupperna (1-3 år), och i mer än 31 % av grupperna med 4-5-åringar. Med tanke på att förskolan går med ett stort överskott borde man kunna hålla barngrupperna mindre än så.

SOCIAL OMSORG

Andel barn o ungdomar i biståndsbedömd öppenvård – utfallet är 50 %.

Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård anges dock, målet är 75 % o vi når upp till 75,94 (sid 20). Det är bra med öppenvård i många fall men vi behöver avsätta tillräckligt med resurser för att göra externa placeringar också när det är nödvändigt.

Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri är mycket lågt, drygt 34 %, målet är 100 %. Vi välkomnar att åtgärder kommer sättas in.

Andelen barn i familjer där det förekommer våld, som får riktad stödinsats i Barnets Rum (stödsamtal). Inget utfall uppges, men ändå sägs målet vara helt uppfyllt? 55 % som målsättning låter lågt, men kanske får de barn som inte får hjälp genom Barnets Rum hjälp genom andra insatser?

I övrigt är det på många områden som vi inte får några siffror, ibland ska målet tas fram under år 2011. Det blir alltså svårt för oss att bedöma hur det går på dessa områden.

ÄLDREOMSORG

Majoritetens mål: ”Stockholmarna ska uppleva att de får god service o omsorg”

Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård och omsorgsboenden – här har majoriteten ett mål att 75 % av de boende ska vara nöjda. Vi tycker att detta mål ska vara högre. Om vi åstadkommer lokala kök på boendena och därmed möjliggör att man får nylagad mat, dessutom med goda ekologiska råvaror, borde nöjdheten kunna bli högre.

Här nedan berättar vi mer utförligt vad Miljöpartiet Rinkeby-Kista vill göra för vår stadsdel.

Ungdomsfrågor

Ungdomsfrågorna är mycket viktiga i stadsdelen Rinkeby-Kista. Vi har stora barn- och ungdomsgrupper, och många lever tyvärr i en utsatt social situation.

Vi vill att stadsdelsförvaltningen ska permanenta verksamheten för äldre ungdomar på Ungdomens Hus i Rinkeby, eftersom den fyller en viktig funktion för en stor ungdomsgrupp. Vi vill att verksamheten på Ungdomens Hus i Rinkeby utvecklas till att innefatta även andra (mer pedagogiska) aktiviteter som hjälp med jobbsökeri och att söka studier etc.

Ungdomsgårdarna ska ha tillräcklig personal för att driva en bra pedagogisk fritidsverksamhet. Ungdomarna ska vara delaktiga i att utforma ungdomsgårdarnas verksamhet. En intressant förebild finns i Skärholmen där barn och ungdomar fått chansen att själva besluta över ungdomsgårdarnas budget. Ett ungdomsråd ska inrättas i Rinkeby-Kista, som ska få besluta i vissa ärenden som rör ungdomar och ungdomsverksamhet och i övrigt vara rådgivande till nämnden.

Miljö

Miljöpartiet i Rinkeby-Kista vill att miljöarbetet i vår stadsdel ska stärkas. För att undvika att världen går vidare mot ännu större ekologiska problem måste alla nivåer i samhället bidra till att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle – medborgare, konsumenter, företag, kommuner, landsting och stat. Därför måste stadsdelsförvaltningen stärka sitt miljöarbete, och satsa mer utåtriktat för att intensifiera dialogen i samhället om hur vi ska skapa mer miljövänliga beteenden och strukturer.

En tjänst som miljösamordnare och en tjänst motsvarande Agenda 21- ansvarig ska inrättas i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Vi vill att projektet Hållbara Järva ska bli framgångsrikt, och att det ska bidra till ett mer miljövänligt Rinkeby-Kista. Miljöpartiet vill att Rinkeby-Kista stadsdel blir en föregångare där man energieffektiviserar bostäder, befrämjar cykling och källsortering och miljövänliga attityder och handlingssätt. Kanske kan en del av renoveringen leda till att en del av husen närmar sig passivhusstandard med mycket låg energiförbrukning? De nya hus som byggs i Rinkeby-Kista ska också i möjligaste mån hålla passivhus standard.

Trafikmiljöfrågorna i Rinkeby-Kista är viktiga. Med en ny stor motorväg (Förbifart Stockholm) i ytläge vid Hjulsta och Akalla riskerar Järvaområdet får sämre miljö och luftkvalitet. Nämnden bör verka för att arbetet med Förbifart Stockholm stoppas och att resurserna till motorleden, i stället används till utbyggnad av kollektivtrafik. Nämnden vill betona vikten av en helhetssyn i stadsplaneringen där en hållbar trafikplanering görs i samband med exploateringar i stadsdelen. Detta saknas delvis idag.

Bromsa privatiseringarna!

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare.Konsekvensutredningar måste genomföras innan privatisering sker och noggranna utvärderingar måste ge vägledning inför fortsatta beslut.Det är också oroande att man nu tagit bort möjligheten till tjänstledighet under sex månader medan man som anställd prövar en övergång till en ny entreprenör.

Äldreomsorg

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler äldre får möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft.

Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

Trygghetsboende bör skapas men även tillgång till servicehus måste finnas parallellt. Det är inte lämpligt att bygga om alla servicehus till trygghetsboenden. Trygghetsboende har sin fördel i att ansökningsförfarandet inte är beroende av biståndsbedömning och därigenom mer rättvist i avseende på fördelning av bostad. Dock verkar det som om mycket av tidigare samhällskostnader vältras över på de äldre, vilket missgynnar äldre med lägre inkomst. Genom att biståndsbedömningarna blivit allt ”tuffare” har även antalet ”kunder” till servicehusen minskat vilket leder till att den politiska majoriteten påstår att behovet och efterfrågan av servicehus minskat, vilket tycks vara fel.

De sociala träffpunkterna (Husby-Alliansen, Akalla-Alliansen, Äldrecentrum i Rinkeby) ska få ökat stöd, för de fyller en viktig funktion för många äldre i vår stadsdel.

Sänkt arbetstid för de som arbetar i förvaltningen

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får.

Socialtjänst

Socialtjänsten behöver upprustas. Den sociala barn- och ungdomsvården är sedan flera år underfinansierad. I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

Kvinnofridsarbetet är viktigt och ska få tillräckliga resurser.

Skuldrådgivning

Allt fler försätter sig i en skuldfälla. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder. Konsumentrådgivningen ska också satsas på och den ska innehålla ett tydligt fokus på miljö- och energiaspekter på konsumtionen.

Värna natur och parkmark!

Natur och parkmarksskötsel är viktigt i en allt mer befolkningstät stad. Planeringen måste ske med hänsyn till även den gröna infrastrukturen. D.v.s. det ska finnas sammanhängande, med varandra förbundna natur- och parkområden för att garantera robusta ekosystem. I en tid med allt ökande klimatförändringar måste de mångfunktionella ytorna som utgörs av icke exploaterade ytor värnas. Natur- och parkmark gör livsmiljön i staden mer robust och bidrar med ekosystemtjänster för mångmiljonbelopp. Skötsel av park- och naturmark måste få tillräckliga resurser för att upprätthålla och utveckla ekologiska och sociala värden. Våra parker, naturområden och motionsslingor är viktiga för trivseln i stadsdelen. Brukaravtal med intresserade grannar som samverkar kring skötsel av ett område är något Miljöpartiet vill utveckla.

Järvalyftet - demokratisera stadsbyggnaden!

Man bör fortsätta med medborgarenkäter och samråd när man renoverar bostadsområdena i Rinkeby-Kista inom ramen för Järvalyftet. Förnyelsen av Järvaområdet ska ske på det sätt som de boende vill ha det!

Beslut om markanvisningar bör mycket snabbt och kontinuerligt kommuniceras till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsförvaltningars och stadsdelsnämnders remissvar för planer borde alltid inväntas och redovisas.

Plansamrådsmöten bör alltid hållas lokalt i stadsdelen. Stadsdelsnämndens politiker är de som har lokalkunskap och den närmaste kontakten med medborgarna i stadsdelen. Det som förs fram från stadsdelsnämnderna måste ges mycket större tyngd i bedömningarna. Beslut från en politisk enig stadsdelsnämnd avseende planärenden bör t.ex. ges mycket större tyngd och ej kunna ”köras över” av en central facknämnd. Att arbeta med områdesplanering och då speciellt med omvänd planprocess där stadsdelsförvaltning och –nämnd är en aktiv och ledande part i arbetet kan vara ett bra sätt att förankra framtida projekt. I den omvända planprocessen utgår arbetet från ett lokalt perspektiv där medborgare, organisationer och föreningar ger grunden i arbetet med att utforma ett område. Planeringen bör i mycket högre utsträckning utgå från befolkningens önskemål och behov.

Vi hoppas att projektet Hållbara Järva ska bli framgångsrikt, och att det ska bidra till ett mer miljövänligt Rinkeby-Kista. Vi bejakar att man vitaliserar centra som Husby centrum och Rinkeby centrum. Vi anser att planerna på ett kulturhus i Husby bör fullföljas, och vi vill också se ett kulturhus i Rinkeby. Dessa kulturhus skulle kunna leda till ett lyft för kultur- och föreningslivet i Rinkeby-Kista och skulle kunna leda till mer levande stadsdelar. Det behövs fler föreningslokaler i Rinkeby-Kista. Många föreningar saknar tillfredsställande tillgång till lokal.

Vi tycker att det är viktigt att behålla de väl använda grönområden som finns i Rinkeby, som Rinkebydalen. Från den sida av Rinkeby som vetter mot Bromsten är det mycket långt till Järvafältet för grillande och fotbollsspelande familjer, dagisgrupper med små barn och kolonilotterna spelar stor roll för den psykiska hälsan för många människor.

Förskola

Barngruppernas storlek ska minskas. Arbetet med genuspedagoger ska utvecklas för att motverka stereotypa könsroller och främja ökad jämställdhet. Miljöarbetet med Grön Flagg ska prioriteras.

Socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade

Efter nedläggningen av Träff 10:an i Husby riskerar vi en situation med brist på träffpunkter för psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade i Rinkeby-Kista. Därför är det mycket viktigt att de träffpunkter som är kvar – RSMH Regnbågen i Akalla och SESAM i Rinkeby - får ökade resurser. Som det ser ut idag kommer inte RSMH få tillräckligt med stöd från stadsdelsförvaltningen.

Det är också viktigt att omstruktureringen av Akalla psykiatriska gruppboende görs på ett sätt så att boendesituationen förbättras för brukarna.

Lokalt miljöarbete

Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Ett utåtriktat miljöarbete måste genomföras i Rinkeby-Kista. Miljöpartiet vill se att miljösamordnare och Agenda-21 ansvarig anställs för att driva arbetet. Energibesparingsprojekt ska införas. Energirådgivning till företag och allmänhet är en annan viktig tjänst som stadsdelar och kommunen bör bistå med. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar arbeta för att förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Miljöpartiet anser att mycket av beslutsmakten ska flyttas ut till stadsdelarna.

Decentralisera makten!

Direktval till stadsdelsnämnderna ska genomföras. Trenden har den senaste mandatperioden tyvärr varit tvärt om då en omfattande centralisering har skett.

Stadsdelsnämnderna inrättades just för att föra ut besluten närmare medborgarna och till lokala politiker med kunskap om sin stadsdel. Stadsdelsnämnd och förvaltning bör verka för att enkla planfrågor åter förs till nämnden för beslut och att nämnden får mer inflytande avseende servicen till stadsdelens medborgare.

Reservation 3

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

· att delvis godkänna tertialrapporten

· att därutöver anföra

Alliansens aktivitetsplan som nu genomförts i vårt stadsdelsområde har inneburit försämringar i välfärden för våra medborgare. Väl fungerande verksamheter som familjecentralerna med många nödvändiga funktioner för barnfamiljer har i det närmaste utraderats. Satsningar på insatser för kvinnofrid har lagts i malpåse. Mötesplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning har lagts ner.

Moderaterna har bråttom att nedmontera det välfärdssamhälle som tidigare generationer byggt upp; bra kommunala verksamheter inom vården, förskolan och omsorgen som medborgarna själva har kontroll över. Istället blir allt privat och utom insyn och kontroll - den ena efter den andra av privata verksamheter inom vård och skola ertappas med fusk och felaktigt uttagna vinster, avsaknad av innehåll som utlovats och ingen rättssäkerhet för brukarna! Det blir stockholmarna som får betala notan när staden måste utkräva rättelse i dyra rättegångar – detta är bara början!

Vårdnadsbidraget tillsammans med privatiseringarna inom förskolan och äldreomsorgen kommer att orsaka fler nedlagda kommunala verksamheter. Särskilt intressant är det då för föräldrar och barn i stadsdelen att se siffror som visar på stora skillnader i kvalitet inom förskolan om man räknar högskoleutbildad personal och antalet barn per vuxen samt föräldrainflytande. En genomgång av skillnaderna i de privat drivna förskolorna(31 st) och de kommunala(31 st)visar att andelen högskoleutbildad personal är betydligt högre i de kommunala(se stadens hemsida med jämförelser av förskolor).19 av de kommunala förskolorna har över 50% högskoleutbildad personal, högsta är 79% 2 st och lägsta 33% 1 st. De privata har 1 st över 50%, och 15 st under 30%. Högsta är 70 % 1 st, lägsta 18% 1 st. Av de 3 kooperativa finns en förskola med 80% högskoleutbildad personal och en med 20%. Andelen barn per vuxen är också högst i de privata - 6, 3 barn per vuxen men även det lägsta 3,2 i en förskola. I den kommunala omsorgen är snittantalet 5 barn per vuxen. Lägsta antalet är 2 förskolor med 4 barn per vuxen. Svarsprocenten från föräldragruppen är betydligt högre i den kommunala omsorgen än den privata. Vi måste värna om den goda kommunala förskolan som riskerar att försvinna om man inte marknadsför den!

Rinkeby-Kista prognostiserar även fortsatt underskott inom hemtjänsten och förvaltningen hänvisar till att det beror på en för stor bemanning i förhållande till antalet brukare. Samtidigt vittnas det om att personalen får mer och mer svårigheter att ge en rimlig vård på grund av minskade resurser. Omvandlingen av servicehusen till s k Trygghetsboenden är även detta en nedmontering av de äldres välfärd som Alliansen nu driver igenom.

Arbetslösheten – ingen stadsdel har så hög ungdomsarbetslöshet som Rinkeby-Kista. Där har insatser som ”Jobbtorget” inte lyckats åstadkomma tillräckligt. När det gäller personer som står längst bort från arbetsmarknaden är situationen fortsatt oacceptabel.

Sammantaget anser vi att all privatisering av kommunala verksamheter inte är av godo för medborgarna i Rinkeby-Kista – Vänsterpartiet efterlyser nu en analys av konsekvenserna.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

I det långsiktiga arbetet med att utveckla våra stadsdelar är det viktigt att ha en solid grund för utvecklingsarbetet. En genomtänkt budget och en välskött ekonomi ger grundläggande förutsättningar. För ett mänskligt och ett effektivitetsperspektiv är det lika viktigt att de såväl strategiska som dagliga insatser, som görs från förvaltningens håll, sätts in på rätt område, i rätt tid och på rätt sätt. Detta gäller i synnerhet för de insatser som görs för de personer som av olika anledningar är eller riskerar att hamna i en särskilt utsatt position.

Vi satsar på att öka antalet ungdomar i feriearbete till att erbjuda detta till 759 ungdomar i år, som då får en kontakt med arbetslivet.

Genom Alliansen långsiktiga politik har vi från år 2007 och framåt ökat antalet sommarjobb för våra ungdomar i vår stadsdel. Antal ungdomar som erbjudits sommarjobb är för år 2007=195st, 2008=283st, 2009=459st, 2010=612st och 2011=759st.

Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualise­ring och trygghet samt kännetecknas av valfrihet. Kompetensutveckling om mat och måltider för våra anställda prioriteras för att förbättra för de äldres måltider och deras matupplevelser.

För att stärka den kommunala hemtjänsten har det gjorts förändringar i organisation, chefskap och bemanning under nov-dec 2010 och detta har ännu inte kunna utläsas i resultatet. Andelen
kommunala hemtjänsttimmar i mars 2011 är 19% genom det fria valet av utförare som de äldre själva gör.§7 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden nominerar tävlingsbidraget från enheten Akalla förskola till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011.

2. Omedelbar justering

Ärendet

Alla kommunalt drivna verksamheter samt enskilt drivna verksamheter finansierade av staden kan delta i kvalitetsutmärkelsen. Deltagande enheter utarbetar ett bedömningsunderlag genom att beskriva sin verksamhet utifrån de av staden framtagna anvisningarna. Deltagande i kvalitetsutmärkelse innebär således att enheten får en kvalificerad grund för utveckling av verksamheten. Förvaltningen gör bedömningen att enheten Akalla förskolor uppfyller kraven för deltagande i årets kvalitetsutmärkelse.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 april 2011. Dnr 1.2.1.-223-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är glädjande att det sker en nominering, enheten Akalla förskolor, särskilt i ett så viktigt område som förskolan. Där läggs grunden för den växande generationen fortsatta utbildning och liv. Vi uppskattar och vill särskilt uppmärksamma de åtaganden som verksamheten formulerat, inte minst vad gäller barn med behov av särskilt stöd samt att främja barnens förståelse för naturvetenskapliga fenomen och kommunikativa förmågor.

Vi ser med spänning och förväntan fram dels mot tävlingens resultat men också, oavsett tävlingsresultatet, mot en fortsatt utveckling av verksamheten och den inspiration dessa saker i sin tur kan medföra, även för andra verksamheter inom stadsdelsområdet.

§8 Utrikes resa i tjänsten

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner studieresan till Istanbul.

Ärendet

En personalgrupp från Rinkeby vård- och omsorgsboende genomförde den 26-28 april 2011 en studieresa till Turkiet. Turkiska ambassaden tillsammans med turkiska föreningen i Rinkeby inbjöd under våren 2011 vårdpersonal, som arbetar med äldre med turkisk bakgrund, till en studieresa till Istanbul. Även nämndens ordförande och chefen för utförarenheten inbjöds att följa med på resan. Muntlig information om resan gavs vid nämndens sammanträde den 19 april 2011.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 maj 2011. Dnr 1.2.1.-042-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ordföranden Bo Sundin (M) meddelade nämnden att rapport från resan kommer att föreläggas nämnden vid dess sammanträde i juni månad 2011.

§9 Framtiden för sommarkollo

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till nämnden uttrycker Jakob Dencker (MP) och Levent Özkan (MP) en oro för att stadens kolloplatser i framtiden kommer att minska samtidigt som antalet barn i åldrarna 9-16 år ökar, enligt statistik från USK.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5maj2011. Dnr 1.6.-765-2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Sommarkolloverksamhet är en av många viktiga verksamheter för barn och unga i Järvaområdet. Barn som av olika skäl inte har möjlighet att vara på landet eller lämna sitt bostadsområde ska ges möjlighet att åka på sommarkollo.

Genom Alliansen långsiktiga politik har vi både lokalt och inom staden från år 2007 och framåt förstärkt och utvecklat kolloverksamheten för områdets barn.

I och med att det i vårt stadsdelsområde glädjande nog är ett stigande antal barn som ges möjlighet att åka på kollo (från 135 barn 2008 via 139 barn år 2009 till 143 barn år 2010) hoppas vi att denna trend håller i sig och förstärks även under 2011.

Särskilt uttalande 2

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Vi Socialdemokrater uppskattar de ansträngningar som gjorts av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, med tanke på medel som ställs till förvaltningens förfogande att ordna kolloplatser till alla barn som sökt. Men frågan om staden har beredskap att ta emot fler barn om efterfrågan ökar kvarstår obesvarad.

Alla som söker plats kanske får sådan, men om man inte vet om möjligheten då? Rinkeby och Husby är båda invandrartäta områden. Många invånare i dessa områden har bristande kunskap om samhället. Enligt förfrågningar vi gjort visste inte många familjer inte vad ett kollo var för något. Vissa familjer vågade helt enkelt inte skicka sina barn på kollo.

Så vårt intryck är att informationen om sommarkolloverksamheten är mycket bristfallig och behöver utvecklas och förstärkas.

Vi instämmer i skrivelsens frågor om framtiden för sommarkollo. Om man ser det hela mot den bakgrund av rad avvecklingar och nedskärningar som har skett i vår stadsdel så är det tydligt att Alliansen vill avveckla en sådan verksamhet.

Vi anser att sommarkolloverksamheten är ett av många sätt att motverka utanförskap. Därför kräver vi att denna verksamhet skall förstärkas.

§10 Införandet av parboendegaranti

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse från Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP).

Ärendet

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om införande av parboendegaranti har en skrivelse överlämnats till förvaltningen från Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP). En inventering av behovet av parboende bland äldre par i Rinkeby/Kista föreslås i skrivelsen.

Förvaltningens erfarenhet av parboende är att det funnits en begränsad efterfrågan av denna boendeform inom stadsdelsnämndsområdet. Den ytterligare efterfrågan som förmodas uppstå efter införandet av garantin bedömer förvaltningen kunna tillgodose.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 maj 2011. Dnr 7.-180-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) anmälde ett gemensamt uttalande. Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anslöt sig till uttalandet.

Det är mycket glädjande att förvaltningen tror sig kunna uppfylla de eventuella krav som ställs genom den nya parbogarantin.

Särskilt bra är det att man inser att det finns behov av mycket individuella lösningar, ”varje ärende måste ha sin egen lösning eftersom problematiken är mycket individuell och dessutom skiftar över tid” säger man.

Man skriver också att det finns en tvårumslägenhet inom Akalla vård och omsorgsboende avsedd för par med demensproblematik. Micasa planerar för nybyggnation av äldreboende i Rinkeby och det finns ett hundratal tvårumslägenheter i Kista servicehus. Det är bra.

Men om man beaktar den fina meningen ovan ” att varje ärende måste ha sin egen lösning och att problematiken är mycket individuell” så är det svårt att förstå varför man i äldreförvaltningens tjänsteutlåtande undantar demensboenden och psykogeriatriska boenden!

Det är inte så troligt att en pigg och frisk maka eller make skulle uppskatta att bo på ett demensboende. Men precis som man säger från förvaltningens sida så är problematiken mycket individuell. Om vi tänker oss ett par som är ca 85 år och där kvinnan blivit mycket förvirrad och på relativt kort tid tappat tid- och rumsbegrepp och behöver ett demensboende. Hennes man är visserligen någorlunda klar i huvudet men mycket trött , ser nästan ingenting och kan inte gå utan stöd från en annan person då känsel n i benen försvunnit p g a utvecklad diabetes. Båda hjälps ändå åt och är ett stort stöd för varandra både i förvirring och i praktiska problem som att hitta en strumpa när man inte ser.

Borde det inte då utifrån förvaltningens förstående inställning till att varje par har en individuell problematik gå att acceptera paret i ett demensboende. Det är svårt att förstå varför man måste undanta demensboenden från parbogarantin i ett fall som detta! Det är svårt att förstå varför man skulle vilja skilja på två personer efter ett långt liv just när de är som mest utsatta och sårbara!

Det är inte troligt att många par kommer att ha ett sådant behov men det är olyckligt att som äldreförvaltningen direkt skriva in att parbogarantin inte gäller i demens eller psykogeriatriskt boende. Även här bör det stå att det är möjligt i speciella fall och efter individuell prövning och biståndsbedömning.

Det är klart att det finns många juridiska och ekonomiska aspekter att ta hänsyn till och att det ibland kan vara svåra bedömningar men det finns en sak till som man borde fundera över.

Att par bor tillsammans ska inte ses som ett problem utan en tillgång! Det finns lite snåla formuleringar i äldreförvaltningens tjänsteutlåtande såsom ”i och med att den enskilde tar del av viss basservice som finns på boendet såsom tillgång till personal dygnet runt, trygghetslarm, hälso och sjukvårdsinsatser och gemensamma aktiviteter så är det rimligt att någon form av ersättning går till utföraren”…

Det borde inte vara så problematiskt att man får tillgång till trygghetslarm mm….Kanske det rent av är så att den friskare halvan av paret hjälper till, städar, letar reda på personal och berättar om eventuella problem, kokar kaffe, kör omkring sin maka/make i rullstol osv ….Även utföraren kan få lite avlastning på detta sätt.

§11 Fortsatt delegering till utredare anställda vid bedömnings/förmedlingskansliet inom socialförvaltningen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS samt matchning av grupp- och servicebostäder. Denna fortsatta delegering ska gälla 2011-05-01 och tills vidare.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialnämnden har den 19 april 2011 beslutat tillfråga samtliga stadsdelsnämnder om fortsatt delegation till de utredare som är anställda vid socialförvaltningens bedömnings-/förmedlingskansli. Bedömnings-/förmedlingskansliet har från och med den 1 januari år 2008 kommunfullmäktiges uppdrag att utreda och bedöma vilken nivå/schablon som ska ges för en viss insats enligt lagen om stöd och service (LSS).

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 maj 2011. Dnr 1.1.-235-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Jakob Dencker (MP) ställde fråga till förvaltningen om den rapport från Socialstyrelsen som omnämns i bilagan i ärendet.

Förvaltningen återkommer med information kring rapporten till nästa nämndsammanträde.

§12 Ändring av fyllnadsval till sociala delegationen för år 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser Hans Andersson (MP) till ordinarie ledamot i sociala delegationen för år 2011.

2. Stadsdelsnämnden utser Mia Päärni (S) till ersättare i sociala delegationen för år 2011.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslöt den 19 april 2011 att utse Mia Päärni (S) som ordinarie ledamot och Hans Andersson (MP) som ersättare i sociala delegationen för år 2011. Stadsdelsnämndens presidie har påkallat en ändring av fyllnadsvalet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 6 maj 2011. Dnr 1.1.-215-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin (M) föreslog att nämnden utser Hans Andersson (MP) till ordinarie ledamot och Mia Päärni (S) till ersättare i sociala delegationen för år 2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förslaget.

§13 Avgiften till familjerådgivning

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

I november 2009 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad att från och med den 1 januari 2010 höja besöksavgiften från 250 kronor per par/besökstillfälle till 450 kronor. I motion av Roger Mogert (S) framkommer att motionären anser att avgiftshöjningen är olycklig och föreslår att avgiften för familjerådgivningen sänks i första hand till 250 kronor samt att kostnader och konsekvenser av en avgiftsfri familjerådgivning utreds. Förvaltningens erfarenhet är att flertalet av invånarna i Rinkeby-Kista inte utnyttjar servicetjänster såsom familjerådgivning. Det finns sannolikt flera skäl som bidrar till att det är så. Förvaltningen kan konstatera att avgiftshöjningen den 1 januari 2010 inte medförde några synliga förändringar i efterfrågan mellan åren 2009 och 2010, men anser att den statistik som nu kan redovisas är alltför bristfällig för att dra bestämda slutsatser om avgiftshöjningens effekter.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 maj 2011. Dnr 1.5.1.-83-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) föreslog att nämnden antar miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordföranden Mia Päärni m.fl. (S) och ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden föreslås

· Att bifalla motionen

· Att därutöver anföra följande.

Familjerådgivning är ett viktigt inslag i förebyggande arbete riktat till familjen. Ska detta vara en verklighet för flertalet boende så krävs att kostnaden för familjen är rimlig.

Som förvaltningen framhåller i tjänsteutlåtandet har Stockholm den näst högsta avgiften i länet. Flera borgerligt styrda kommuner har avgifter som är ca 300 kronor lägre än Stockholm. Detta är inte acceptabelt för en rik kommun som Stockholm.

Vi instämmer i förvaltningens syn att det vore bra om alternativa arbetssätt utvecklas för att öka tillgängligheten till familjerådgivning i bl.a. Rinkeby-Kista.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

· att bifalla motionen

· att därutöver anföra följande


Det är olyckligt att avgiften för familjerådgivning har höjts från 250 kr till 450 kr. P g a den höga arbetslösheten i Rinkeby-Kista som på många håll leder till svåraekonomiska problemantar vi att många par i Rinkeby-Kista tvekar inför att uppsöka familjerådgivningen med tanke på den höga avgiften.

Många med invandrarbakgrund i Rinkeby-Kista använder sig troligen i första hand av de resurser som man finner i den ”utvidgade familjen” (extended family) när man söker att lösa problem inom familjen eller äktenskapet. Den ökade avgiften gör rimligtvis att fler undviker att söka hjälp från kommunen, vilket leder till att man går miste om professionellt stöd i vissa situationer då det vore bäst.

Vi anser att avgiften ska sänkas tillbaka till 250 kronor i ett första steg, och kanske sänkas ytterligare senare. Vid en jämförelse med andra kommuner ser man att vissa ligger mycket lägre än Stockholm. Upplands Väsby tar t ex bara 125 kronor för ett besök hos familjerådgivningen.

Kanske behövs det också insatser för att göra invånarna i Rinkeby-Kista medvetna om att familjerådgivningen finns.


§14 Stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat motion 2011:14 av Karin Wanngård (S) om stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar. Staden organiserar ett fyrtiotal fackförvaltningar, bolag och stiftelser. Cirka 35 av dessa är i huvudsak lokaliserade i innerstaden. Av de i storleksordningen 16000 som är anställda i innerstaden bedöms cirka 13000 anställda var knutna till lokal kommunal service som i huvudsak riktar sig till boende och besökare i innerstaden. Förvaltningen bedömer därför att det mot denna bakgrund skulle vara möjligt att maximalt överväga en omflyttning av cirka 3000 anställda från innerstaden till ytterstaden. Vidare anser förvaltningen att staden lämpligen bör överväga att även omlokalisera arbetstillfällen till de stadsdelar inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde som har goda kommunikationslägen och samtidigt är underförsörjda på arbetsplatser. Ytterligare arbetsplatser i ytterstaden gagnar servicenäringen i dessa områden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 maj 2011. Dnr 1.5.1.-117-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) föreslog att nämnden antar miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Vi i Miljöpartiet Rinkeby-Kista sympatiserar med motionens ambition. Vi förstår dock att det kan finnas praktiska problem med att flytta ut någon större mängd arbetsplatser till ytterstaden.

Enligt förvaltningens bedömning är det bara 3000 av Stockholms stads anställda som arbetar i innerstaden och som inte är knutna till lokal service för innerstadens invånare.

Några av dessa 3000 bör dock flyttas ut till ytterstaden. Genom att stärka stadsdelsnämnderna och stadsdelsförvaltningarna och flytta ut större ansvarsområden till stadsdelsnämnderna kan man få fler anställda som arbetar i ytterstadens stadsdelsområden. Miljöpartiet vill stärka den lokala beslutsnivån som finns i stadsdelsnämnderna, och på det sättet kan man också skapa arbetstillfällen i ytterstaden. Dels kan det ge arbetstillfällen för dem som bor i förorterna, och dels skapar det större efterfrågan i det lokala näringslivet i ytterstaden när fler arbetar där, äter lunch i lokala restauranger och handlar i affärerna.

Staden kan troligen också spara in på hyrorna om man förlägger fler förvaltningar till ytterstaden.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi vill även arbeta med insatser för att öka antalet arbetsplatser i området att flera arbetsplatser och kommunala och statliga myndigheter flyttar ut till Järva-området. Den nya arbetsmarknadsförvaltningen är ett exempel på en lämplig förvaltning vi gärna ser etablerad i vårt område.

Särskilt uttalande 2

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi socialdemokrater ser med stor oro på den utarmning som sker i våra förorter till följd av att stora arbetsplatser såsom kommunala förvaltningar och statliga myndigheter flyttar ifrån dem. Ett exempel från vårt område är Rinkeby, där flytten av stadsdelsförvaltningen tillsammans med bland annat Försäkringskassan har lett till ett vikande kundunderlag för det lokala näringslivet och samhällsservicen.

Förvaltningens svar på remissen pekar i rätt riktning, men går tyvärr inte hela vägen. Det borde vara ett klart och tydligt krav ifrån Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd till staden att centrala förvaltningar flyttas ut till områden som Rinkeby och Husby. Det vore en effektiv politik för att återställa den dagbefolkning som har gått förlorad i många stadsdelar kring Järvafältet med försämrad samhällsservice och ett försvagat näringsliv som följd.

Särskilt uttalande 3

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Under de senaste åren har många arbetsplatser försvunnit från Rinkeby. Hela stadsdelsförvaltningen flyttade från Rinkeby till Kista. Dessutom har bl.a. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan försvunnit från Rinkeby. Detta har lett till att Rinkeby håller på att förvandlas till en sovstad. Affärer och lunchrestauranger har färre kunder och tvingas slå igen. Rinkebys centrum håller på att dö, det är nödvändigt att snabbt få nya arbetsplatser till området.

§15 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse angående ”Uppräkning av bidrag till RSMH”, Jakob Dencker m.fl. (MP) och Gunilla Bhur m.fl. (V).

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§16 Konferenser och utbildningar

Bo Sundin informerade om inbjudan till seminarium ”Somalier i Minneapolis- vad kan vi lära” från Regionförbundet Södra Småland. Seminariet äger rum i Stockholm den 23 maj 2011, halvdag.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att anmäla 2+2 samt att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagande. Anmälan görs till nämndens sekreterare.

Bo Sundin informerade också om utbildning för sociala delegationens ledamöter och övriga nämndledamöter i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd som äger rum den 13 juni 2011. Utbildningen äger rum i förvaltningshuset under förmiddagen.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagande. Anmälan görs till sekreteraren i sociala delegationen.

§17 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 20 april till och med den 4 maj 2011.

§18 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 7 april 2011.

§19 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 13 april 2011.

§20 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2011-02-25

Studieresa till Tallin 5-8 april

Dnr: 1.2.1.-042-2011

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

2011-03-28

Deltagande i Europa direkts konferens 4-6 april i Bryssel

Dnr: 1.2.1.-042-2011

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2011-05-15

Lista på nyanställda i april 2011

Dnr: 2.3.1.-041-2011

Respektive VO-område

2011-05-09

Angående Semi Zouhair Chatti,

490807-9439, dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om vårdnadsbidrag enligt lagen om kommunalt vårdnadsbidrag

Mål nr 18458-10

Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Motpart

Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

§21 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelser och rapporter med mera som är inkomna eller upprättade inom stadsdelsförvaltningen.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens utdrag ur protokoll fört vid sammanträde 2011-02-15 § 22

2. Angående Personliga Ombud, dnr: 8.-243-2011

3. Socialnämnden, tillståndsutskottet. Protokoll nr 4/2011

4. Kommunstyrelsens handikappråd. Protokoll nr 4, 2011-04-26

§22 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen/kommunfullmäktiges sammanträden

KF 2011-05-02 § 19 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2010 jämte granskningsrapporter avseende bolagen samt revisionsberättelse för kommunalförbund, dnr: 1.2.1.-213-2011

KF 2011-05-02 § 20 Årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad, dnr: 1.2.1.-002-2011

KF 2011-05-02 § 22 Strategi för elbilar och laddhybrider

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 20 april 2011, 26 april 2011 och 10 maj 2011.