Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-08-28

Sammanträde 2014-08-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Yttrande till Hudiksvalls tingsrätt om entledigade samt förordnade av särskild vårdnadshavare enligt 6 kap 10§ föräldrabalken (FB)

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 p föräldrabalken (FB)

4 Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

5 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 775-2013-1.5.1.

6 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 776-2013-1.5.1.

7 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 106-2014-1.2.2.

8 Information om utredning enligt lex Sarah i enskilt ärende

Dnr 307.2014.-1.2.2.

Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Jobbtorg Stockholm fokus unga informerar - en lägesrapport

Beslutsärenden

10 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2014

11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

12 Information inom Rinkeby-Kista inför det allmänna valet den 14 september 2014

Svar på skrivelse från (S)
Dnr 343-2014.-1.6.

13 Fair-trade-diplomera Rinkeby-Kista

14 Förenings- och kulturbidrag

Remissärenden

15 Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass

16 Program för HBTQ-frågor 2014-2017

17 Alkoholservering gällande Restaurang Connect Hotel Kista

Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 414-2014-1.5.2.

18 Alkoholservering gällande Restaurang Foo Bar

Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 440-2014-1.5.2.

Anmälningsärenden

19 Genomförd granskning av särskilt boende inom socialpsykiatrin

20 Information om uppföljning av stadens Lex Sarah-rapportering år 2013

21 Lokal övergripande samverkansöverenskommelse avseende vuxna med missbruksproblem och/eller psykisk funktionsnedsättning

22 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

23 Konferenser och utbildningar

25 Protokoll från lokala pensionärsrådet

26 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

27 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

28 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

29 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Yttrande till Hudiksvalls tingsrätt om entledigande samt förordnande av särskild vårdnadshavare enligt 6 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 p föräldrabalken (FB)

§4 Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§5 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§6 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§7 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§8 Information om utredning enligt lex Sarah i enskilt ärende

§9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§10 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2014

§11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§12 Information inom Rinkeby-Kista inför det allmänna valet den 14 september 2014

§15 Revidering av Vision 2013 ­ ett Stockholm i världsklass

§17 Alkoholservering gällande Restaurang Connect Hotel Kista

§18 Alkoholservering gällande Restaurang Foo Bar

§19 Genomförd granskning av särskilt boende inom socialpsykiatrin

§20 Information om uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2014

§21 Lokal övergripande samverkansöverenskommelse avseende vuxna med missbruksproblematik och/eller psykisk funktionsnedsättning

§22 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§23 Konferenser och utbildningar

§25 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§26 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§27 Anmälan av delegationsbeslut

§28 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§29 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll