Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 – endast för nämndens ledamöter
Läs mer... Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.
Allmänhetens frågestund inleds med information från stadsdelsförvaltningen om feriearbeten under sommaren 2015.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

4 Information om påtaglig risk för missförhållande inligt lex Sarah på Mottagningsenheten, verksamhetsområde Socialtjänst - vuxna

5 Information om Lex Sarah-utredning enligt 14 kap 6 § SoL

6 Information till nämnden om rutiner för mottagningsenheten -UTGÅR

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Allmänhetens frågestund inleds med information från stadsdelsförvaltningen om feriearbeten under sommaren 2015.

Förvaltningen informerar om lansering av föräldraguiden samt om pågående kemikalieveckor på Kista bibliotek.


Beslutsärenden

8 Tertialrapport 2 för år 2015 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

9 Delegation av hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

10 Ansökan från Järva Mångfaldsfestival 2015

10:a Verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, Silkeborgs gruppboende

Remissärenden

11 Svar på remiss av slutbetänkandet Barn och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 419-2015-1.5.1.

12 Anhörig- och objektsanställningar i hemtjänsten

13 Stadens strategi mot våldsbejakande extremism

14 Alkoholservering gällande restaurangen Mama Africa Restaurang & Bar

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 438-2015-1.5.2.

Anmälningsärenden

15 Information om tillstånd för utvärdering

16 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

17 Konferenser och utbildningar

18:a Protokoll från pensionärsrådet

19 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

20 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

21 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§1:a Ändring av föredragningslistan

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§4 Information om påtaglig risk för missförhållande enligt lex Sarah på Mottagningsenheten, verksamhetsområde Socialtjänst - vuxna

§5 Information om Lex Sarah-utredning enligt 14 kap 6 § SoL

§6 Information till nämnden om rutiner för mottagningsenheten - UTGÅR

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§8 Tertialrapport 2 för år 2015 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§9 Delegation av hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

§10 Ansökan från Järva Mångfaldsfestival

§10:a Verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, Silkeborgs gruppboende

§11 Svar på remiss av slutbetänkandet Barn och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

§12 Anhörig- och objektanställningar i hemtjänsten

§14 Alkoholservering gällande restaurangen Mama Africa Restaurang & Bar

§15 Information om tillstånd för utvärdering

§16 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§17 Konferenser och utbildningar

§18:a Protokoll från pensionärsrådet

§19 Anmälan av delegationsbeslut

§20 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§21 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll