Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, RinkebyAllmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frå Läs mer...gor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17:30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare. Allmänheten är välkommen från klockan 18:00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde – beslutsärenden

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1p föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p föräldrabalken (FB)

7 Yttrande i enskilt ärende till För valtningsrätten i Stockholm

8 Information om utredning av allvarligt missförhållande enligt lex Sarah inom verksamhetsområde t socialtjänst vuxna och anmälan till Inspektion för vård och omsorg (IVO)

Slutet sammanträde – anmälningsärenden

9 Information om lex Sarah -utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

10 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

11 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

12 Anmälan av sociala delegationens protokoll (Cirkulerar under sammanträdet)

Öppet sammanträde

13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

14 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2016

15 Återtagande av drift av Akalla vård -och omsorgsboende

16 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Remissärenden

17 Överflytt av ansvar vid centrala upphandlingar av vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstutförare

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 152-232/2016)
Dnr 1.5.1.-278-2016

18 Starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Remiss från kommunstyrelsen av motion av Stina Bengtsson
(C) (KS dnr 106-220/2016)
Dnr 1.5.1.-145-2016

19 Motion om feriejobb för unga

Remiss från kommunstyrelsen av motion av Lotta Edholm, Gulan Avci och Hanna Gerdes (samtliga L)
(KS dnr 106-229/2016)
Dnr 1.5.1.-146-2016
Utsändes senare

20 Kvalitet ska vara avgörande i upphandlingsbeslut

Remiss från kommunstyrelsen av motion av Lotta Edholm, Gulan Avci , Björn Ljung och Jan Jönsson (samtliga L)
(KS dnr 106-230/2016)
Dnr1.5.1.-150-2016

21 Motion om samverkan mellan skola och socialtjänst

Remiss från kommunstyrelsen av motion av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L)
(KS dnr 106-360/2016)
Dnr 1.5.1.-151-2016

22 Biblioteksplan för Stockholms stad 2016-2020

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 000646/2016)
Dnr 1.5.1.-204-2016

23 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 156-607/2016)
Dnr 1.5.1-239-2016
Utsändes senare

24 Anhörig- och objektanställningar inom hemtjänsten i Stockholm stad

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 152-055-2016)
Dnr 1.5.1.-339-2016

25 Delrapport från Äldreboendeutredningen

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 152-1056-2016)
Dnr 1.5.1.-340-2016
Utsändes senare

26 Ändring av mandatperioder, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 101-671/2015)
Dnr 1.5.1.-243-2016

Anmälningsärenden

27 Information till nämnden om ej verkställda beslut

28 Anmälan om genomförd upphandling av Kista ungdomsgård 2016

29 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

31 Konferenser och utbildningar

32 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

33 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

34 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(Cirkulerar under sammanträdet)

35 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige med mera i urval

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket 1 p föräldrabalken (FB)

§7 Yttrande i enskilt ärende till Förvaltningsrätten i Stockholm

§8 Information om utredning av allvarligt missförhållande enligt lex Sarah inom verksamhetsområdet socialtjänst vuxna och anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§8:B Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

§9 Information om lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

§10 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§11 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§12 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§14 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2016

§15 Återtagande av drift av Akalla vård- och omsorgsboende

§16 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§17 Överflytt av ansvar vid centrala upphandlingar av vård- och omsorgsboenden samt hemtjänstutförare

§18 Starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

§20 Kvalitet ska vara avgörande i upphandlingsbeslut

§21 Motion om samverkan mellan skola och socialtjänst

§23 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

§24 Anhörig- och objektanställningar inom hemtjänst i Stockholm stad

§26 Ändring av mandatperioder, sammansättning m.m. och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndernas pensionärsråd

§27 Information till nämnden om ej verkställda beslut

§28 Anmälan om genomförd upphandling av "Kista ungdomsgård 2016"

§29 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§31 Konferenser och utbildningar

§32 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§33 Anmälan av delegationsbeslut

§34 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§35 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval