Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-08-24

Sammanträde 2017-08-24

Datum
Klockan
17:15
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, RinkebyAllmänhetens frågestund klockan 18.00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågo Läs mer...r och diskutera
med politikerna i stadsdelsnämnden. Polisen informerar om den kommande polisstationen i Rinkeby och nedläggningen av polisstationen i Kista.

Slutet sammanträde
OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan
17:15 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

6 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

10 Upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

11 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

12 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Klockan 18:00-18:45. Polisen informerar om den kommande polisstationen i Rinkeby och nedläggningen av polisstationen i Kista.

Beslutsärenden

14 Inkomna medborgarförslag

15 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2017

16 Utbildning i hjärt- lungräddning

Svar på skrivelse från Amela de la Cruz (L)
Dnr 1.6.-298-2017

17 Förordnande att besluta enligt lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM) i vissa fall

Remissärenden

18 Motion om en stadsdelsnämndsreform

Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Anna König Jerlemyr m.fl. (M)
Dnr 1.5.1.-277-2017

19 Motion om att inrätta ett trygghetsråd i Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Karin Ernlund (C)
Dnr 1.5.1.-153-2017

20 Svensk social trygghet i en globaliserad värld

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-218-2017

21 Betänkandet En ny kamerabevakningslag

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-327-2017

22 Slutrapport från utredning av servicehus

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-243-2017

23 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Anmälningsärenden

24 Avsägelse i nämndens råd för funktionshinderfrågor

25 Information om ej verkställda beslut

26 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

28 Konferenser och utbildningar

29 Protokoll från pensionärsrådet

30 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

31 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

32 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§1:a Förändringar på föredragningslistan

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§6 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§10 Upphandling av nattpatrull inom hemtjänst

§11 Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§12 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§15 Uppföljningsrapport till nämnden i augusti 2017 Prognosen bygger på ekonomiskt utfall t.o.m. mars.

§16 Utbildning i hjärt- lungräddning Svar på skrivelse från Amela de la Cruz (L)

§17 Förordnande att besluta enligt lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM) i vissa fall

§18 Motion om en stadsdelsnämndsreform Remiss från kommunstyrelsen av motion av Anna König Jerlmyr m.fl.

§19 Motion om att inrätta ett Trygghetsråd i Stockholm

§20 Svensk social trygghet i en globaliserad värld Svar på remiss från kommunstyrelsen

§21 Betänkandet En ny kamerabevakningslag Svar på remiss från kommunstyrelsen

§22 Slutrapport från utredning av servicehus Svar på remiss från kommunstyrelsen

§23 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Svar på remiss från kommunstyrelsen

§24 Avsägelse i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§25 Information om ej verkställda beslut

§26 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§28 Konferenser och utbildningar

§29 Protokoll från pensionärsrådet

§30 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

§31 Anmälan av delegationsbeslut

§32 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.