Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-01-25

Sammanträde 2018-01-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

Allmänhetens frågestund klockan 18.00-19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor oc Läs mer...h diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden. Frågestunden inleds med information från trafikkontoret om vinterväghållning. Polisen närvarar och svarar på frågor från allmänheten.

Slutet sammanträde
OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

2a. Protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde 2017-12-19
2b. Protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde 2018-01-02

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

3 Lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

4 Lex Sarah-information från enskild verksamhet enligt 14 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL)

5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

7 Inkomna medborgarförslag

8 Verksamhetsberättelse med bokslut år 2017 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

9 Inrättande av förskola på Kista Äng

10 Ny servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på Kista Äng

Genomförandeärende
Dnr 2.6.-473-2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

11 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning samt riktlinjer för budget- och skuldrådgivning

Svar på remisser från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-511-2017

12 Remiss inför revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler

Anmälningsärenden

13 Svar på remiss av Förslag till reviderad läroplan för förskolan

14 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

17 Konferenser och utbildningar

26 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

28 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

29 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

§4 Lex Sarah- information från enskild verksamhet enligt 14 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL)

§5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§7 Inkomna medborgarförslag

§8 Verksamhetsberättelse med bokslut år 2017 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§10 Ny servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på Kista Äng

§11 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning samt riktlinjer för budget- och skuldrådgivning

§12 Remiss inför revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler

§14 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§17 Konferenser och utbildningar

§18 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

§19 Anmälan av delegationsbeslut

§20 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.