Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-03-22

Sammanträde 2018-03-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16, Husby centrumAllmänhetens frågestund klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågo Läs mer...r och diskutera
med politikerna i stadsdelsnämnden. Frågestunden inleds med information från utbildningsförvaltningen. Grundskolechef Mona Tolf informerar och svarar på frågor om skolorna i Rinkeby-Kista.

Slutet sammanträde
OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan
17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - anmälningsärende

3 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

4 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

5 Inkomna medborgarförslag

5:a Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

6 Tydliga riktlinjer för föreningsbidrag m.m.

7 Månadsrapport till nämnden i mars 2018

8 Boendeplan för äldre i region Västerort reviderad

Remissärenden

9 Förslag till Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021

10 Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.5.1.-009-2018

11 Strategi för en äldrevänlig stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.5.1.-650-2017

12 Modernisering av sociala system

13 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.5.1.-089-2018

14 Förslag till ny detaljplan för fastigheten Placehotell del av Akalla 4:1 vid Torshamnsgatan i stadsdelen Kista

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 1.5.3.-073-2018

15 Förslag till ny detaljplan för fastigheten Odde 1 m.fl. i Kista

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 1.5.3.-142-2018

Anmälningsärenden

16 Ungdomar med kriminellt beteende och missbruks-problem - tillämpning av LVU

Rapport från socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning av Kungsholmen, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Östermalms stadsdelsnämnder 2017
Dnr 1.2.5.-145-2018

17 Patientsäkerhetsberättelse för äldreomsorgen 2017

18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

21 Konferenser och utbildningar

22 Protokoll från pensionärsrådet sammanträde

23 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

24 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

25 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§4 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§5 Inkomna medborgarförslag

§5:a Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

§7 Månadsrapport till nämnden i mars 2018

§8 Boendeplan för äldre i region Västerort reviderad 2018

§9 Förslag till Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

§10 Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor

§11 Strategi för en äldrevänlig stad

§13 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022

§14 Förslag till ny detaljplan för fastigheten Placehotell del av Akalla 4:1 vid Torshamnsgatan i stadsdelen Kista

§15 Förslag till ny detaljplan för fastigheten Odde 1 m.fl. i Kista

§16 Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem

§17 Patientsäkerhetsberättelse för äldreomsorgen 2017

§18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§21 Konferenser och utbildningar

§22 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§23 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

§24 Anmälan av delegationsbeslut

§25 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.