Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-08-30

Sammanträde 2018-08-30

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

Sammanträde
Allmänhetens frågestund klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att stäl Läs mer...la frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Slutet sammanträde
OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående ej verkställt beslut

4 Upphandling av vikariehanteringssystem

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

5 Lex Sarah-anmälan enligt 14 kap. 7 § socialtjänstlagen (SoL)

6 Anmälan av lex Sarah enligt 24f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

7 Anmälan av beslut om upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt LVU

(Handlingarna finns tillgängliga under sammanträdet)

8 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt LVU

(Handlingarna finns tillgängliga under sammanträdet)

9 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

10 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

11 Inkomna medborgarförslag

12 Månadsrapport till nämnden i augusti

13 Moderaterna kräver åtgärder för ett tryggare Kista Gård

Svar på skrivelse av Benjamin Dousa m.fl. (M) Dnr 1.6.-298-2018

14 Ny öppen förskola i Kista, Skalholt

Genomförandeärende Dnr 2.6.-427-2017

15 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Fryshuset

16 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Shanta IF

Remissärenden

17 Snabbare lagföring

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-294-2018

18 Betänkande från Mottagningsutredningen - Ett ordnat mottagande

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.2.1.-284-2018

Anmälningsärenden

19 Anmälan av Socialtjänstrapport 2017

En beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad
Dnr 1.2.1.-330-2018

20 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - kvartal 2, 2018

21 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

24 Konferenser och utbildningar

25 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

26 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

27 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

28 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående ej verkställt beslut

§4 Upphandling av vikariehanteringssystem

§5 Lex Sarah-anmälan enligt 14 kap. 7§ socialtjänstlagen (SoL)

§6 Anmälan av lex Sarah enligt 24f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

§7 Anmälan av beslut om upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt LVU

§8 Anmälan av beslut om begränsning av umgänget enligt LVU

§9 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§9:a Information från polisen

§10 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§11 Inkomna medborgarförslag

§12 Månadsrapport till nämnden i augusti 2018

§13 Moderaterna kräver åtgärder för ett tryggare Kista Gård

§14 Ny öppen förskola i Kista, Skalholt

§15 Idébaserat offentligt partnerskap (IOP) med Fryshuset

§16 Idébaserat offentligt partnerskap (IOP) med Shanta IF

§17 Snabbare lagföring Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Betänkande från Mottagningsutredningen -­ ett ordnat mottagande Svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Anmälan av Socialtjänstrapport 2017

§20 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§21 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§24 Konferenser och utbildningar

§25 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§26 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

§27 Anmälan av delegationsbeslut

§28 Inkomna rapporter, skrivelser m.m.