Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2009-04-21

Sammanträde 2009-04-21

Datum
Klockan
16.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5 A, 121 62 Johanneshov

Personalföreträdare ges närvarorätt vid samtliga punkter

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

6 Ändrade tider för servicenämndens sammanträden under 2009 Dukas

Anmälningsärenden

7 Ekonomisk uppföljning nämnd per den 31 mars

8 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

9 Förvaltningschefens information

- Information om gemensam växel
- Övrigt
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Servicenämnden utser Lorenz Lyttkens (m) att tillsammans med vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 5 maj 2009.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

1 Servicenämnden lägger föregående protokoll till handlingarna.

§3 Budgetunderlag för 2010 och inriktning för 2011 och 2012

Dnr 100-037/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

  1. Servicenämnden godkänner budgetunderlaget för 2010 och inriktningen för 2011 och 2012 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

  2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Löneadministrationens verksamhetsplan för 2009

Dnr 100-047/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden lägger ärendet till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 april 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Förslag till justerad delegationsordning

Dnr 000-050/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner i ärendet föreslagen justering gällande delegationsordningen.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 april 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Tider för servicenämndens sammanträden 2009

Dnr 000-013/2009

Beslut

  1. Servicenämnden fastställer i ärendet föreslagna sammanträdesdatum.

  2. Sammanträdena hålls företrädesvis i Stadshuset kl 9.00 på förmiddagen.

  3. Under hösten kommer något av sammanträdena att hållas i KontaktCenters lokaler i Husby.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 april 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom en justerad version av förvaltningens förslag.

§7 Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2009

Beslut

1 Servicenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens promemoria i rubricerat ärende från den 14 april 2009.

§8 Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

1 Servicenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens promemoria i rubricerat ärende från den 14 april 2009.

§9 Förvaltningschefens information

Information om gemensam växel

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om serviceförvaltningens arbete med uppdraget från kommunfullmäktige att införa en gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag.

I det ursprungliga beslutet från fullmäktige var uppdraget till servicenämnden att inrätta en gemensam växel inom servicenämnden. I ett tjänstutlåtande från stadsledningskontoret som nu är ute på remiss till samtliga förvaltningar och bolag i staden föreslås i stället att servicenämnden ges i uppdrag att lägga ut den gemensamma växelfunktionen på extern entreprenad genom avrop på stadens befintliga avtal för telefoni. Ärendet är behandlat i Cesam (Central samverkansgrupp) den 14 april och kommer troligen att tas upp i kommunfullmäktige i september 2009.

Beslut

Servicenämnden tackar för informationen.

§10 Frågor från nämnden