Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2009-05-12

Sammanträde 2009-05-12

Datum
Klockan
09.00
Plats
Carl Albertrummet i Stadshuset

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2009 Omedelbar justering

Anmälningsärenden

4 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

5 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 26 maj 2009.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

1 Servicenämnden lägger föregående protokoll till handlingarna.

§3 Tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2009

Dnr 100-064/2009

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

  1. Servicenämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen.

  2. Servicenämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utökad investeringsbudget om 3,5 mnkr för startkostnader avseende kontaktcenterverksamheten.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§4 Inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

1 Servicenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens promemoria i rubricerat ärende från den 6 maj 2009.

§5 Förvaltningschefens information

Antalet anslutna förvaltningar till serviceförvaltningen

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om antalet anslutna förvaltningar till serviceförvaltningen i dagsläget. Den 1 maj var 21 förvaltningar i staden anslutna avseende sin ekonomihantering och den 3 juni ansluter utbildningsförvaltningen. Resterande förvaltningar ansluter i september och i november.

Stadens nya IT system

Stadens nya IT system förhandlas på Cesam (Central samverkansgrupp) i dag. Rekrytering av chef för beställarfunktionen på serviceförvaltningen pågår. Serviceförvaltningen arbetar tillsammans med SLK (stadsledningskontoret) för att ta fram ett tydligt gränssnitt förvaltningarna emellan.

Beslut

1 Servicenämnden tackar för informationen.

§6 Frågor från nämnden

Studiebesök till KontaktCenter

Ordföranden Joakim Larsson (m) föreslår att nämnden gör ett studiebesök till KontaktCenter både i Husby och i Tekniska Nämndhuset under hösten, antingen i anslutning till ett sammanträde eller separat.

Förvaltningen återkommer med förslag på datum och program för studiebesöket.