Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2010-02-09

Sammanträde 2010-02-09

Datum
Klockan
09.00
Plats
Carl Albertrummet i Stadshuset

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Yttrande över revisionsrapport 15:2009 - Stadens upphandlingsverksamhet

Övrigt

6 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 22 februari 2010.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§3 Årsredovisning 2009

Dnr: 100-007/2010

Beslut

  1. Servicenämnden beslutar att godkänna och överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen.

  2. Servicenämnden hemställer hos kommunstyrelsen om fastställande av resultat­enhetens överföring av överskott om 6,3 mnkr.

  3. Servicenämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av investeringsmedel om 2,0 mnkr.

  4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 januari 2010.

Förvaltningen föreslår (se beslutet).

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Yttrande över revisionsrapport 15:2009 – Stadens upphandlingsverksamhet

Dnr: 102-001/2010

Beslut

1 Servicenämnden beslutar att åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2010 som yttrande över revisionsrapporten.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 januari 2010.

Förvaltningen föreslår (se beslutet).

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg m.fl. (S) enligt följande:

Stadens upphandlingsverksamhet har nu drivits så långt att många förvaltningar inte tillåts att driva verksamheter i egen regi.

En bra upphandling förutsätter hög kompetens i den aktuella verksamhetens olika frågor. En sådan kompetens förvärvar man bäst genom egna erfarenheter av en viss verksamhet. Detta visar på behovet av en bra blandning mellan egen regi och upphandling inom stadens olika verksamhetsområden.

§5 Enheternas/avdelningarnas verksamhetsplaner för 2010

Dnr: 100-005/2010

Beslut

1 Servicenämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 januari 2010.

Förvaltningen föreslår (se beslutet).

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att bokslutsarbetet avseende kund- och leverantörsreskontran samt kassa/bank för stadens samtliga förvaltningar har gått mycket bra. Gällande införandet av en gemensam växel för stadens förvaltningar och bolag fortskrider arbetet enl. plan och har hittills gått bra. Vidare informerades om att övergången till Volvo-IT för serviceförvaltningens egen del gått bra och att ett arbete har påbörjats angående hur förvaltningen ska stödja andra förvaltningar som har gått över.

Utbyggnaden av Kontaktcenter Stockholm är i full gång med nya uppdrag och nya förvaltningar på tur.

Serviceförvaltningen kommer under våren att återkomma med en lägesrapport gällande servicenämndens ansvar för medborgarsupporten avseende stadens e-tjänster.

§7 Frågor från nämnden

Inga frågor ställs av nämnden.

***

Ordföranden Joakim Larsson (M) hälsar nya ersättaren Rut Andersson (KD) hjärtligt välkommen till servicenämnden.

***