Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2010-04-20

Sammanträde 2010-04-20

Datum
Klockan
09.00
Plats
Carl Albertrummet i Stadshuset

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad

5 Införande av rökfri arbetstid i serviceförvaltningen

7 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg (S) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 3 maj 2010.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§3 Budgetunderlag för 2011 och inriktning 2012 – 2013

Dnr 100-032/2010

Beslut

  1. Servicenämnden beslutar att godkänna budgetunderlaget för 2011 och inriktning för 2012 och 2013 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 mars 2010.

Förvaltningen föreslår (se beslutet).

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad

Dnr 006-021/2010

Beslut

  1. Servicenämnden beslutar att åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2010 som svar på remissen från kommunstyrelsen.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 april 2010.

Förvaltningen föreslår (se beslutet).

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), vice ordföranden Catharina Tarras-Wahlberg m.fl. (S) och Björn Ljung (FP), enligt följande:

I likhet med Serviceförvaltningen stödjer vi förslaget till åtgärdsprogram för Stockholms stad. Vi vill dock framhålla att när det gäller den service som ska erbjudas på finska språket måste resurserna anpassas till det behov som finns.

§5 Införande av rökfri arbetstid i serviceförvaltningen

Dnr 204-049/2010

Beslut

1 Servicenämnden beslutar att rökfri arbetstid införs inom serviceförvaltningen från och med 2010-05-01.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 april 2010.

Förvaltningen föreslår (se beslutet).

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Ekonomisk uppföljning per den 28 februari samt 31 mars 2010

Beslut

1 Servicenämnden lägger förteckningarna till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckningar i rubricerat ärende från den 13 april 2010.

§7 Inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

1 Servicenämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning i rubricerat ärende från den 11 februari 2010.

§8 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att Christer Edfeldt är tillförordnad chef för verksamhetsområde löner då tidigare chef har slutat. Tjänsten är utannonserad.

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar vidare om det fortsatta arbetet med den gemensamma växeln. Serviceförvaltningen bjuder in till utbildningar i Marvin (hänvisningsdatabasen) i syfte att få en viss enhetlighet där det är av stor vikt för att samtalen ska kopplas rätt. Inför anslutning av de tekniska förvaltningar som idag har intern växel har ansvarig personal från Avesta varit på studiebesök i Stockholm. Serviceförvaltningen har tillsammans med personal från fastighetskontoret även besökt Avesta.

§9 Frågor från nämnden

Inga frågor ställs av nämnden.