Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2011-04-19

Sammanträde 2011-04-19

Datum
Klockan
09.00
Plats
Edvard Griegsgången 9, Husby

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

4 Anmälan av delegationsbeslut avseende andra halvåret 2010

5 Ekonomisk uppföljning per den 28 februari

6 Ekonomisk uppföljning per den 31 mars Senare utskick

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast måndagen den 2 maj 2011.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Protokoll nr 2 2011 från servicenämndens sammanträde den 15 februari anmäls.

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§3 Budgetunderlag för 2012 och inriktning 2013 och 2014

Dnr 100-078/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden godkänner budgetunderlag för 2012 och inriktning för 2013 och 2014 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§4 Anmälan av delegationsbeslut avseende andra halvåret 2010

Dnr 102-056/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden lägger ärendet till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Ekonomisk uppföljning per den 28 februari

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2011.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning från den 5 april 2011.

§6 Ekonomisk uppföljning per den 31 mars

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2011.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning från den 12 april 2011.

§7 Inkomna skrivelser

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning över inkomna skrivelser till nämnden från den 18 mars 2011.

Fråga

Ingbritt Söderlind Lindblad (MP) ställer en fråga om serviceförvaltningens möjligheter att erbjuda arbetstillfälle för synskadade med anledning av inkommen skrivelse från Synskadades Riksförbund i Stockholms Stad.

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt återkommer till nämnden med svar på frågan vid ett kommande sammanträde.

§8 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt välkomnar nämnden till en presentation av serviceförvaltningens kontaktcenter och rundvandring som hålls direkt efter sammanträdet.

§9 Frågor från nämnden

Vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) frågar hur det gått med det LEAN arbete som serviceförvaltningen genomfört på avdelningen för löner.

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt svarar att arbetet gått mycket bra så här långt och att det fortfarande pågår. Förvaltningen återkommer till nämnden med en närmare föredragning vid ett kommande sammanträde.