Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2011-11-22

Sammanträde 2011-11-22

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad Omedelbar justering

5 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015 Omedelbar justering

6 Granskning av persontransporter och skolskjutsar Omedelbar justering

Yttrande över rapport från Revisionskontoret yttrandet sträcker sig till 30/11

7 Förhyrning av lokal för kontaktcenter Senare utskick/ Omedelbar justering

8 Servicenämndens sammanträdestider 2012

Anmälningsärenden

9 Ekonomiskuppföljning per den 30 september

10 Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober Senare utskick

Övrigt

12 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast måndagen den 5 december 2011.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna anmälan av föregående protokoll.

Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll från den 20 september 2011.

§3 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 006-198/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden beslutar att åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Evenemangsstrategi för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 006-209/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden beslutar att åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 4 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§5 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 006-210/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden beslutar att åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 4 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§6 Granskning av persontransporter och skolskjutsar

Yttrande över rapport från Revisionskontoret

Dnr 006-234/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden beslutar att åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över revisionskontorets rapport.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§7 Förhyrning av lokal för kontaktcenter

Dnr 302-247/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Servicenämnden beslutar att låta ärendet utgå.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§8 Servicenämndens sammanträdestider 2012

Dnr 000-250/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden beslutar att godkänna i ärendet föreslagna sammanträdestider för 2012, enligt följande: 17 januari, 7 februari, 20 mars, 17 april, 22 maj, 12 juni, 21 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november och 11 december.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§9 Ekonomiskuppföljning per den 30 september

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av ekonomisk uppföljning per den 30 september 2011.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning från den 12 oktober 2011.

§10 Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2011.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning från den 10 november 2011.

§11 Inkomna skrivelser

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser.

Ärendets handling

Serviceförvaltningens förteckning över inkomna skrivelser till nämnden från den 7 november 2011.

§12 Förvaltningschefens information

Förvaltningschef Teenie Bennerholt informerar om att löne- och pensionsadministrationen har delats in i sex löneteam med ansvar för ett antal förvaltningar och skolor, samt ett pensionsteam. Varje förvaltning i tillhör ett team med ca 8-10 löneadministratörer med full kompetens kring förvaltningens ärenden. För ökad tillgänglighet har Löneservice inrättats som hanterar samtliga telefonsamtal och löser de enkla frågorna. Ärenden som kräver ytterligare utredning överförs till teamen som återkopplar till kunden/förvaltningen.

Verksamhetsområde ekonomi deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Tävlingsbidraget kommer att skickas ut till servicenämndens ledamöter och ersättare. Prisutdelningen sker under högtidliga former i stadshuset under eftermiddagen.

Verksamhetschef Christer Edfelt informerar om resultatet i årets medarbetarenkät.

§13 Frågor från nämnden

Vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) lyfter frågan om att politikerna i nämnden vill ställa sig till kontorets förfogande för att ge input inför arbetet med verksamhets­planen för kommande år. Förvaltningschef Teenie Bennerholt tar till sig erbjudandet och nästa år kommer tid att avsättas för detta.