Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2011-12-13

Sammanträde 2011-12-13

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Förslag till Kulturvision 2030 Omedelbar justering

Remiss från Kommunstyrelsen remisstiden sträcker sig till 15/12

Anmälningsärenden

6 Ekonomisk uppföljning per den 30 november

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker torsdagen den 22 december 2011.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll 7/2011 från servicenämndens sammanträde den 22 november anmäls.

Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll 7/211 från den 22 november 2011.

§3 Verksamhetsplan och budget 2012

Dnr 100-252/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden godkänner verksamhetsplanen inklusive föreslagna omslutningsförändringar och överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden förslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Förslag till kulturvision 2030. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 006-228/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden förslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§5 Förhyrning av lokal för kontaktcenter

Dnr 302-247/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden godkänner föreslagen förhyrning och ger förvaltningschefen i uppdrag att, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner förhyrningen, teckna hyresavtal i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

2 Servicenämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av i ärendet föreslagen förhyrning.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden förslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Jäv

Karin Hanqvist har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§6 Ekonomisk uppföljning per den 30 november

Beslut

Servicenämnden godkänner anmälan av ekonomisk uppföljning per den 30 november 2011.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens förteckning från den 12 december 2011.

§7 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

Servicenämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens förteckning över inkomna skrivelser från den 28 november 2011.

§8 Förvaltningschefens information

Information om utförd kundenkät

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt välkomnar Lars Ericsson, utvecklingssekreterare på serviceförvaltningen, som redogör för den kundundersökning som serviceförvaltningen genomfört för tredje året i rad.

Serviceförvaltningen har gjort en kundundersökning där nöjdheten för områdena tillgänglighet, information, bemötande och effektivitet mätts. Andelen nöjda har mätts i procent. Som helhet kan sägas att runt 80 % av stadens förvaltningar har angett att de är nöjda eller ganska nöjda.

§9 Frågor från nämnden

Stadens kvalitetsutmärkelse

Vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) frågar hur det gått för verksamhetsområde ekonomi vid deras deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2011. Verksamhetschef Anna-Karin Sandén svarar att trots att avdelningen inte fick något pris i år har man fått fin kritik av examinatorerna vid deras återbesök och i återföringsrapporten.

Volvo IT

Jan Bressler (FP) frågar hur förvaltningen arbetar med förbättringsåtgärder avseende Volvo IT. Verksamhetschef Bo Höglund svarar att förvaltningen och stadsledningskontoret arbetar ihop i denna fråga.

***

Ordföranden Daniel Somos avslutar sammanträdet med att önska nämnden en God Jul och ett Gott Nytt År.

***