Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2012-02-07

Sammanträde 2012-02-07

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna remisstiden sträcker sig

Anmälningsärenden

5 Anmälan av kommunikationsplan för serviceförvaltningen 2012

6 Anmälan av delegationsbeslut gällande inköp och ansökan om gallringsbeslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen den 15 februari 2012.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll 8/2011 från servicenämndens sammanträde den 13 december anmäls.

Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll 8/2011 från den 13 december 2011.

§3 Verksamhetsberättelse 2011

Dnr 1.3.2-008/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden godkänner och överlämnar verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen.

2 Servicenämnden hemställer hos kommunstyrelsen om fastställande av resultatenhetens överföring av överskott om 7,0 mnkr.

3 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 januari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 006-271/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 19 januari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§5 Anmälan av kommunikationsplan för serviceförvaltningen 2012

Dnr 005-281/2011

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 24 januari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§6 Anmälan av delegationsbeslut gällande inköp och ansökan om gallringsbeslut

Dnr 1.3.2-027/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 januari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§7 Anmälan av enheternas/avdelningarnas verksamhetsplaner för 2012

Dnr 1.3.1-009/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden lägger ärendet till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 januari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§8 Anmälan av inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens förteckning över inkomna skrivelser från den 25 januari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§9 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt presenterar en informationsfolder som förvaltningen tagit fram. Foldern är en presentation av nämnden och den ger en lättillgänglig information av servicenämndens uppdrag, ledamöter och ersättare.

§10 Frågor från nämnden

Inga frågor ställs av nämnden.