Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2013-05-21

Sammanträde 2013-05-21

Datum
Klockan
8:30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Gränssnitt för kontaktcenterverksamhetens service till personer med funktionsnedsättning

Anmälningsärenden

6 Kompletterande anmälan av enheternas/avdelningarnas verksamhetsplaner 2013

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation Finns i pärm på bordet

8 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

9 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast tisdagen den 4 juni 2013.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll 4/2013 från den 16 april 2013.

§3 Tertialrapport 1 2013

Dnr 1.3.2-115/2013

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Gränssnitt för kontaktcenterverksamhetens service till personer med funktionsnedsättning

Dnr 1.3.2-116/2013

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden godkänner förslaget till gränssnitt för kontaktcenterverksamhetens service till personer med funktionsnedsättning.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§5 Gränssnitt för EU-projekt redovisning

Dnr 1.3.2-117/2013

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden godkänner förslaget till gränssnitt för EU-projekt redovisning att gälla från och med 2013-05-21.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 maj 2013

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§6 Kompletterande anmälan av enheternas/avdelningarnas verksamhetsplaner 2013

Dnr 1.3.1-272/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden lägger ärendet till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden godkänner redovisningen beslut fattade av tjänsteman på delegation.

Handlingar i ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman på delegation för tiden 2013-01-01 – 2013-04-30.

§8 Inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser och protokoll.

Handlingar i ärendet

- Serviceförvaltningens förteckning över inkomna skrivelser och protokoll från den 2 maj 2013.

- Protokoll från förvaltningsgrupp den 14 maj 2013.

§9 Förvaltningschefens information

Administration av stadens 2a handskontrakt

Teenie Bennerholt informerar om serviceförvaltningens fortsatta arbete med administrationen av stadens 2a handskontrakt.

Information om händelseutvecklingen i Husby
Anne-Sofie Ohlsson informerar om händelseutvecklingen i Husby de senaste dagarna. Förvaltningens nya lokaler har vandaliserats bland annat genom att rutorna på bottenvåningen krossats med gatsten. Polisen bedömer att aktiviteterna är riktade mot polisen.

Under dagen och gårdagen flyttar personalen från kontakt center i Tekniska Nämndhuset till de nya lokalerna i Husby. Personalen är av naturliga skäl oroade och serviceförvaltningen tar in väktare för att bevaka lokalerna i Husby under kvällen och natten. Serviceförvaltningen följer händelseförloppet noga och samarbetar med polisen för att möta upp oro hos medarbetarna samt bedöma lämpliga åtgärder.

Servicenämndens junisammanträde hålls i Husby
Sammanträdet den 18 juni kommer att hållas i de nya lokalerna i Husby kl 8.30 – ca 10.30. Nämnden kommer då att få en rundvandring i lokalerna.

§10 Frågor från nämnden

Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.