Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-01-22

Sammanträde 2009-01-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum.

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2008-12-11

4 Bordlagt ärende: Kvalitetsgarantier för verksamheten 2009, dnr 099/668-2008.

5 Samråd om ny översiktsplan för Stockholm, dnr 006/727-2008.

6 Tillsynsrapport Familjecentrum, dnr 502/753-2008.

7 Tillsyn enligt 23 § LSS av Resursteamets DV, Kaninholmens KH, Konstskolan Linnea DV och Amvons musik KB, dnr 602/744-2008.

8 Svar på remiss om planering för boenden för äldre i Stockholms Stad, dnr 006/673-2008

13 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

14 Balanslista uppdrag SDN 2/2009-01-22, dnr 099/006-2009.

15 Anmälan av kvalitetsredovisning 2007-2008, dnr 401/005-2009.

16 Inkomna skrivelser/beslut

A. Protokoll handikapprådet 2008-11-06.
B. Protokoll pensionärsrådet 2008-12-01.
C. Protokoll stadsdelsnämnden presidium/gruppledare 2008-11-27.
D. Protokoll stadsdelsnämnden presidium/gruppledare 2008-12-04.
E. Protokoll stadsdelsnämnden presidium/gruppledare 2008-12-11.
F. Ansökan om medel för processutvärdering av samverkansfora för barn och unga i Skärholmen, dnr 504/803-2008.
G. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, tillsyn av Röda korsets korttidsboende, dnr 602/766-2008.
H. Brev från Lekbolaget AB, tillbakadragande av ansökan om avknoppning av förskolorna Torpgläntan 8 samt Duvholmsgränd 16.
I. Brev till FAC, Flygbussarna AB från Skärholmens stadsdelsnämnd/förvaltning.
J. Beskrivning av pilotverksamheten "Samlas sydväst".
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§8 Val av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s) för del två.

§9 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden beslöt

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut

§10 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2008-12-11

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjustering av sammanträdesprotokoll 2008-12-11

------------------------------------------------------------------------

§11 Bordlagt ärende: Bordlagt ärende: Kvalitetsgarantier för verksamheten 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 099/668-2008 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden godkänner Kvalitetsgarantier för 2009 för enheterna i Skärholmens stadsdelsförvaltning och överlämnar dessa till Kommunstyrelsen.

 2. Omedelbar justering av protokollet samt att genast skicka detta till Kommunstyrelsen, registratorn vid KF/KS kansli, samt till stadsledningskontoret och revisionskontoret.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av protokollet och fick bifall även till detta yrkande

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna Kvalitetsgarantier för 2009 för enheterna i Skärholmens stadsdelsförvaltning och överlämna dessa till Kommunstyrelsen.

 2. omedelbart justera protokollet samt att genast skicka detta till Kommunstyrelsen, registratorn vid KF/KS kansli, samt till stadsledningskontoret och revisionskontoret.

------------------------------------------------------------------------

§12 Samråd om ny översiktsplan för Stockholm

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/727-2008 med förslag till beslut att

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till remissyttrande.

 2. Remissyttrandet översändes till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.

 3. Omedelbar justering

Yrkande Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler för (s) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett samt yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Tjänstgörande ersättaren Amineh Kakabaveh (v) yrkar för (v) samt (mp) bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga två. Ledamoten Andrea Femrell (m) anmälde för majoriteten (m), (fp), (kd) ett särskilt uttalande enligt bilaga tre. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han fann två förslag till beslut, förvaltningens samt (v) och (mp) gemensamma förslag till beslut. Han ställde de bägge förslagen till beslut mot varandra och hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till (v) samt (mp) förslag till beslut. Mot beslutet reserverade sig (v) till förmån för eget förslag till beslut genom tjänstgörande ersättaren Amineh Kakabaveh (v) samt (mp) genom tjänstgörande ersättaren Anne Marie Grave (mp). Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens förslag till remissyttrande.

 2. remissyttrandet översändes till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.

 3. omedelbart justera paragrafen.

Särskilda uttalanden Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler för (s) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Andrea Femrell (m) anmälde för majoriteten (m), (fp), (kd) ett särskilt uttalande enligt bilaga tre.

Reservationer Mot beslutet reserverade sig (v) till förmån för med (mp) gemensamt förslag till beslut genom tjänstgörande ersättaren Amineh Kakabaveh (v) samt (mp) genom tjänstgörande ersättaren Anne Marie Grave (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett (s) Särskilt uttalande

--------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ärende 12

Dnr.006/727-2008

2009-01-22

Särskilt uttalande, ang. remissvar

”Samråd om ny översiktsplan för Stockholm”

Socialdemokraterna instämmer helt i förvaltningens förslag till beslut och vill också framhålla att det är mycket omfattande och bra skrivet.

Vi vill dock ytterligare understryka följande av det förvaltningen skrivit.

- Det är av yttersta vikt att också i översiktsplanen tydligt ange att de lokala centra som finns utöver de s.k. ”tyngdpunkterna” måste ges reella möjligheter att överleva, det måste finnas närhet till dagligvaruhandel och annan service.

Vi menar således att lokala centra såsom Bredäng, Sätra och Vårberg måste finnas, utöver ”tyngdpunkten” Skärholmen.

- Vi ifrågasätter likaså varför det inte sagts någonting om ”Spårväg Syd”, och angivits den naturliga koppling som av den uppkommer mellan Fruängen, Älvsjö och Skärholmen.

- Att Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse ska planeras för att också kunna klara framtida miljövänlig kollektiv trafik anser vi vara självklart.

- Att segregationen mellan stadsdelar och bostadsområden måste bort eller minskas anser vi mycket viktigt.

Det är därför angeläget att skapa planeringsförutsättningar för en ökad social

sammanhållning. Staden måste av det skälet planera för mötesplatser för sina medborgare, föreningslivet måste ha lokaler. Men också platser för publika arrangemang.

- Sist men inte minst.

Efter en omfattande demokratisk process på framförallt lokal nivå, fattade

kommunfullmäktige sommaren 2006 beslut om ett ”Områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg”.

Ett program som tydligt och konkret anger var det kan byggas bostäder i Skärholmen för att på ett kraftfullt sätt bidra till hela stadens mål på 15.000 nya bostäder.


Att gång efter annan komma fram med förslag till bebyggelse på platser som i

områdesprogrammet inte ansetts lämpliga menar vi är fel, inte minst ur demokratisk synpunkt.

I detta områdesprogram tas det hänsyn till att det i en stadsbyggnadsstrategi är nödvändigt att också planera för s.k. ”gröna tyngdpunkter”.

Vi menar att detta saknas i den nu aktuella översiktplanen på det konkreta sätt som anges i det tidigare beslutade och fastställda områdesprogrammet för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

I likhet med stadsdelsförvaltningen är vi övertygade om vikten och nödvändigheten av en tydlig områdesplanering, som anvisar bl.a. grönytor, lekplatser samhällsservice skolor etc.

Denna tydlighet måste också anges i långsiktiga planeringsunderlag som översiktplanen utgör.

Allt för att uppnå ett integrerat och välmående framtida samhälle, där invånarna känner att man faktiskt kan påverka samhällsutvecklingen.

______________________________________________________________

Avslutningsvis vill vi från Socialdemokraterna uttala vårt fulla stöd för det remissvar ang. Stockholms Översiktsplan som BUR Bredängs Utvecklingsråd fattat beslut om.

Vår uppfattning är att det är genomtänkt och väl underbyggt med vad medborgarna faktiskt tycker.

Det har också kommit Stadsbyggnadskontoret till del.

________________________________________________________________

Bilaga två (v) + (mp)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämndÄrende 12

Rebwar Hassan (mp) m.fl

Amineh Kakabaveh (v) m.fl

Samråd om ny översiktsplan för Stockholm

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar delvis förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

3. därutöver tillägga och anför följande

Vi är positiva till att öka ytterstadens attraktionskraft, minska de sociala barriärerna i staden och öka förutsättningarna för hållbara resor men det måste

bli ett slut på exploatering av naturområden. I stället bör de gröna sambanden i staden förstärkas och utvecklas.

Förbifart Stockholm ska tas bort ur framtida planering, likaså alla planer för en östlig förbindelse. Staden bör verka för god samordning med utvecklingen vid Kungens Kurva - Skärholmen. Lokala centra som Bredäng, Sätra och Vårberg måste finnas, och utvecklas utöver Skärholmens centrum. Tvärförbindelse mellan Fruängen, Älvsjö och Skärholmen måste byggas, Spårväg syd måste genomföras snarast.

Stärk den demokratiska processen på alla nivåer i planeringen av Stockholms framtid. Vi behöver mer av omvänd planprocess, områdesplanering, starkare inflytande från stadsdelsnämnderna och mer hänsynstagande till vad medborgarna uttrycker. En ökad hastighet i planprocessen får inte äventyra de demokratiska aspekterna vilket sker idag – det går för fort.

Det behövs en strategi för kulturen! Fler Skärholmens bor, i synnerhet barn och unga, bör ges möjlighet att själv ägna sig åt kulturella aktiviteter, fler kvalitativa, icke-kommersiella mötesplatser.

Det är mycket sällan hela stadsdelar byggs efter plan. I dagens tätorter är det mesta redan byggt. Istället får man leta upp en ledig plats där man kan bygga nya bostäder och hus. Byggherrarna tittar på olika lägen och begär att få bygga där det kan löna sig. Vem vill förtäta staden och på vilkas villkor? Rollerna bör tydliggöras.

När en ny infrastruktur byggs är det viktigt att alla medborgare behandlas jämlikt, och ingen borde behöva bli diskriminerad som nu ibland är fallet. Det finns flera rapporter som lagts fram på sistone som visar att det finns ett tydligt drag av strukturell diskriminering i planerandet och byggandet av nya vägar och detta bör beaktas.

Stadens slutsats är att det är nödvändigt med ett långsiktigt och samlat utvecklingsarbete där fokus inte bara ligger på de enskilda stadsdelarnas utveckling utan till hur de olika stadsdelarnaförhåller sig till varandra. Översiktsplanen ska stödja utvecklingen mot en socialt och fysiskt sammanhållen stad där alla stadsdelar är attraktiva. Dagens svenska städer har förändrats mycket genom den mångkulturella befolkningen som nu lever i städer som inte är byggda för dem och deras speciella behov.

Det är viktigt är också att stränderna inte privatiseras. Staden ska förbättra förutsättningarna för bad, båtliv och turism kopplat till vatten. En god vattenkvalitet ska säkras i sjöar och vattendrag i enlighet med stadens vattenprogram.

Miljökonsekvensbeskrivningen konstaterar att de strategier som tas upp i samrådsunderlaget ger förutsättningar för att fler människor får kortare avstånd till arbetsplaster, kultur och service och att det blir enklare att välja kollektivtrafik, cykel eller gång som transportmedel. Detta kan i sin tur leda till förbättringar av människors hälsa, mindre buller och mindre luftföroreningar.

Vi anser att barnperspektivet alltid ska beaktas i planeringen, därför måste det finns tillgång till lekplatser, utrymmen för spontanidrott och grönområden. Även tillgänglighetsfrågorna är viktiga att beakta.

Slutligen vill vi nämna vikten av att enskilda människor kommer till tals vid utformning av den gemensamma miljön. Genom en konsekvent och tydlig medborgardialog finns förutsättningar för att hållbara lösningar för samhällsbyggandet.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga tre majoriteten (m), (fp), (kd)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-01-22

Andrea Femrell (m) m.fl

Jan Jönsson (fp) m.fl

Mikael Nordstedt (kd)

Ärende 12- Samråd om ny översiktsplan för Stockholm

Dnr. 006/727-2008

Särskilt uttalande

Alliansen har, såväl i Riksdagen som i Stockholm län och kommun, fattat en rad beslut som innebär satsningar på trafiklösningar och införande av miljövänliga fordonsbränslen (biogas och el), vilka avser att minska utsläppen av koldioxid och andra ämnen som påverkar klimat och miljö negativt. Vi är övertygande om att dessa beslut leder till åtgärder som minskar belastningen på miljön. Vi anser därför inte, vilket förvaltningens tjänsteutlåtande gör gällande, att det råder en konflikt mellan planerna på en utbyggnad av trafiklederna och målet att Stockholm ska vara fossilbränslefritt 2050. Vi ser framåt och med tillfredställelse på att Förbifart Stockholm byggs.

Med största säkerhet kommer trafiken att öka i Stockholmsområdet om folkmängden ökar med 100 procent. Detta fordrar utbyggnad av nya trafikleder och satsningar på kollektivtrafik samtidigt som fordonen i mindre utsträckning släpper ut koldioxid. Av denna anledning föreslår vi också att staden inom ramen för översiktsplanen bör lyfta in möjligheter för ett järnvägsdubbelspår från Flemingsberg- Skärholmens C - Ekerö C- Spånga som kan sammankopplas med Västeråsbanan och Hägglik och vidare med Uppsala och Arlandabanan. En sådan förbindelse skulle vara ett mycket bra och miljövänligt komplement till de viktiga vägsatsningar som behöver göras.

§13 Tillsynsrapport Familjecentrum

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 502/753-2008 med förslag till beslut att

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner tillsynsrapporten.

 2. Rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms Län.

 3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna tillsynsrapporten.

 2. överlämna rapporten till Länsstyrelsen i Stockholms Län.

 3. omedelbart justera paragrafen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Konstskolan Linnea DV och Amvons musik KB

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 602/744-2008 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner tillsyn för DV, Kaninholmens KH, Konstskolan Linnea DV och Amvons musik KB

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna tillsyn för DV, Kaninholmens KH, Konstskolan Linnea DV och Amvons musik KB

§15 Svar på remiss om planering för boenden för äldre i Stockholms Stad

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/673-2008 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret.

 2. Omedelbar justering

 3. Remissvaret skickas till Äldreroteln och KF/KS kansli

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för minoriteten (s), (v) samt (mp) bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Elisabeth Johnsson (m) yrkar för majoriteten (m), (fp) samt (kd) bifall till förvaltningens förslag till beslut samt stödjer för majoriteten den del av minoritetens förslag till beslut som berör tillagningskök, dom två första meningarna enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, förvaltningens samt minoritetens förslag till beslut, hans ställer de bägge förslagen mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till minoritetens. Mot beslutet reserverar sig ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp) till förmån för eget förslag till beslut.

Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna remissvaret.

 2. omedelbart justera paragrafen

 3. remissvaret skickas till Äldreroteln och KF/KS kansli

 4. ställa sig bakom minoritetens förslag till beslut som berör tillagningskök, stycke sex , dom två första meningarna.

Reservationer Mot beslutet reserverar sig ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp) till förmån för eget förslag till beslut.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett till § 15 Minoriteten (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Amineh Kakabaveh (v)

Liliane Svensson (s)

Rebwar Hassan (mp)

Ärende 15 Svar på remiss om planering för boenden för äldre i Stockholms stad

Dnr 006/637-2008

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens remissvar

2. Därutöver vill vi framföra följande

I ärendet framkommer med all tydlighet vilken osäkerhet som vi står inför när det gäller planering inför framtida byggande av äldreboenden. En osäkerhet som förstärks av den privatisering som staden nu genomför, där man lämnar ifrån sig möjligheten att ha ett samlat ansvar för verksamhetslokaler och där de få äldreboenden som blir kvar i kommunens regi får bli brickor i ett ekonomiskt spel.

Staden måste driva en avsevärd del av äldreboendena i kommunal regi både för att upprätthålla kompetensen och ge äldre en reell möjlighet att välja en trygg kommunal utförare.

Det finns ett stort intresse bland äldre att flytta till servicehus. Många avstår dock från att söka då man räknar med att få ett avslag. Det måste klargöras om de nya riktlinjerna följs och om möjligheten till positivt beslut finns utifrån de ekonomiska ramar som avsatts, innan man fastställer behovet.

En möjlighet att beakta är om äldre som inte kan bli föremål för ett biståndsbeslut ändå skulle kunna flytta till ett servicehus. Det visar sig i undersökningen att tryggheten av att veta att det finns personal i närheten är viktig för många. För andra räcker det med att tillgängligheten och möjligheten till gemenskap tillgodoses i ett seniorboende.

Att flytta in utan biståndsbeslut kan regleras på annat sätt. Möjligheten att söka för att få ett biståndsbeslut ska hela tiden kvarstå. I Skärholmens servicehus har man redan idag aktiviteter som riktar sig till äldre utanför huset - möjligheten att äta i restaurang, öppen dagverksamhet Eken etc. Det som skiljer sig åt är tillgång till sjukvård etc. som kräver biståndsbeslut. Det här var tidigare ett stort problem, där boende utan biståndsbeslut tog del av servicen och därmed bidrog till en kostnad som inte gav någon ersättning från staden. Problemet bör kunna lösas. Äldre som inte kräver den omvårdnad som ett biståndsbeslut ger skulle istället kunna bli en tillgång för servicehuset, en friskhetsfaktor.

(Understruket med stöd av majoriteten (m), (fp), (kd))

I samband med reparation och ombyggnad av Skärholmens servicehus bör man se över möjligheten att skapa en restaurang med tillagningskök. Det är en viktig kvalitetsfaktor för de äldre att kunna njuta av mat tillagad på plats med ett resurseffektivt miljötänkande som minimerar transporter. Restaurangen skulle kunna drivas som sociala kooperativ och marknadsföras som sociala träffpunkter i närområdet, så att ännu fler pensionärer kommer dit och äter.

Vi välkomnar att utredningen lyfter fram vikten av att det ska finnas korttidsvård med olika inriktningar och att korttidsvården i första hand ska bedrivas på särskilda enheter enligt äldreplanens intentioner. Tyvärr har väl fungerande korttids och växelvårdsenheter lagts ned i rent besparingssyfte, vilket allvarligt försämrar kvaliteten för de äldre och ökar oron hos anhöriga. Korttidsvård kan inte jämföras med sjukhusvård och bör i största möjliga utsträckning vara enkelrum med eget hygienutrymme.

Vi kan notera att det är ett väldigt stort avstånd mellan den borgerliga alliansens vallöften och hur det har blivit i praktiken. Trots löften om att servicehusen ska vara kvar saknas beslut. Tvärtom läggs servicehus ned och vård- och boendeplatser avvecklas. Trots generösa riktlinjer får de äldre i staden stå med mössan i hand och tigga sig till ett boende som de egentligen enligt de politiska intentionerna skulle ha rätt till. Detta visar på brist både på styrning och politiskt ansvarstagande.

§16 Val av pensionärsråd i Skärholmen år 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 699/022-2008 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden beslutar att utse fem ledamöter samt fem ersättare enligt nomineringen.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att utse fem ledamöter samt fem ersättare enligt nomineringen till pensionärsrådet 2009

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan till handlingarna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Balanslista uppdrag SDN 2/2009-01-22

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan av balanslistan till handlingarna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Anmälan av kvalitetsredovisning 2007-2008

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 401/005-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsredovisningen 2007 – 2008 för Skärholmens kommunala förskolor

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna kvalitetsredovisningen 2007 – 2008 för Skärholmens kommunala förskolor

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Inkomna skrivelser/beslut

A. Protokoll handikapprådet 2008-11-06.

B. Protokoll pensionärsrådet 2008-12-01.

C. Protokoll stadsdelsnämnden presidium/gruppledare 2008-11-27.

D. Protokoll stadsdelsnämnden presidium/gruppledare 2008-12-04.

E. Protokoll stadsdelsnämnden presidium/gruppledare 2008-12-11.

F. Ansökan om medel för processutvärdering av samverkansfora för barn och unga i Skärholmen, dnr 504/803-2008.

G. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, tillsyn av Röda korsets korttidsboende, dnr 602/766-2008.

H. Brev från Lekbolaget AB, tillbakadragande av ansökan om avknoppning av förskolorna Torpgläntan 8 samt Duvholmsgränd 16.

I. Brev till FAC, Flygbussarna AB från Skärholmens stadsdelsnämnd/förvaltning.

J. Beskrivning av pilotverksamheten ”Samlas sydväst”.

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att lägga skrivelserna/besluten A – J till handlingarna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet kl. 19.10