Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten. Klockan 1 Läs mer...8.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-04-23 Kommer senare

4 Svar på medborgarförslag: Svar på medborgarförslag: Samverkansråd för 2:a hemmet, dnr 002/023-2009.

5 Bordlagt ärende: Yttrande över revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd år 2008, dnr 102/189-2009.

6 Remiss från KS: Förslag till nya arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloni- och trädgårdsföreningar inom kommunens gränser, dnr 006/239-2009.

7 Överföring av mark för idrottsändamål, dnr 399/269-2009.

8 Handlingsprogram mot familjerelaterat våld 2009, dnr 599/264-2009.

9 Ansökan om stimulansmedel för äldre 2009, dnr 605/279-2009.

10 Kompletteringar till stadsdelsnämnden gällande tillsyn vid Vårbergs vård och omsorgsboende avd. 33, dnr 603/120-2009.

11 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för Sätra Vård och omsorgsboende, dnr 699/277-2009.

16 Balanslista uppdrag SDN 5/2009-04-23

17 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

18 Inkomna skrivelser/beslut.

A. Rapport internkontroll i ParaSoL, dnr 601/286-2009.
B. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-03-26.
C. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-04-23.
D. Protokoll från handikapprådet 2008.-12-18.
E. Protokoll från pensionärsrådet 2009-03-19.
F. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, dnr 599/236-2009.
G. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, dnr 602/285-2009.
H. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, 603/120-2009.
I. Ljussättning av Sätra vattentorn, dnr 002/118-2008.
J. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, dnr 605/120-2009.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§10 Val av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

§11 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden beslöt

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut

§12 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-04-23

Yrkande ledamoten Liliane Svensson (s) yrkade att § 12 ändras så att det framgår att även ledamoten Liliane Svensson(s) för (s) och Margareta Johansson (v) för (v) också yrkade för att medborgarförslaget tillställs Trafikkontoret, Stockholms stad samt att det också framgår i beslutstexten att yrkandet även kommer från (s) samt (v). Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde bifall till denna protokollsjustering.

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjustering av sammanträdesprotokoll 2009-04-23 öppna delen med anmärkningen från ledamoten Liliane Svensson (s) att § 12 ändras så att det framgår att även ledamoten Liliane Svensson(s) för (s) och Margareta Johansson (v) för (v) också yrkade för att medborgarförslaget tillställs Trafikkontoret, Stockholms stad samt att det också framgår i beslutstexten att yrkandet även kommer från (s) samt (v)

------------------------------------------------------------------------

§13 Svar på medborgarförslag: Samverkansråd för 2:a hemmet

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 002/023-2009 med förslag till beslut att

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att inte inrätta ett samverkansråd i 2:a hemmet.

 2. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att skicka detta tjänsteutlåtande som svar till Föreningsforum Sydväst.

Jävsförklaring Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmälde jäv och deltog inte i beslutet

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Likaså gjorde ledamoten Andrea Femrell(m), ledamoten Liliane Svensson (s) samt vice ordföranden Margareta Johansson (v). Ordföranden fann ett förslag till beslut, förvaltningens och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att i enlighet med förvaltningens förslag till beslut

 1. inte inrätta ett samverkansråd i 2:a hemmet.

 2. skicka tjänsteutlåtandet som sitt svar till Föreningsforum Sydväst.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Bordlagt ärende: Yttrande över revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd år 2008

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 102/189-2009 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden godkänner yttrande över revisionsrapport om nämndens verksamhet under år 2008.

 2. Tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag skickas till Revisionskontoret, revisorsgrupp 4, Hantverkargatan 3A.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna yttrandet över revisionsrapport om nämndens verksamhet under år 2008.

 2. tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag skickas till Revisionskontoret, revisorsgrupp 4, Hantverkargatan 3A.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Remiss från KS: Förslag till nya arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloni- och trädgårdsföreningar inom kommunens gränser

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/239-2009 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar som svar på remissen förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) instämmer i huvudsak med förvaltningens förslag till beslut men har för (m) ett eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ersättaren Mikael Nordstedt (kd) stödjer för (kd) förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) för förvaltningens förslag till beslut samt anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, (m:s) förslag till beslut enligt bilaga ett samt förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkar även om omedelbar justering av ärendet och får bifall till detta. Mot beslutet reserverar sig (m) genom ledamoten Andrea Femrell (m) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. omedelbart justera paragrafen.

Reservation Mot beslutet reserverar sig (m) genom ledamoten Andrea Femrell (m) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

Särskilt Uttalande (s) (v), (mp) genom ledamoten Liliane Svensson (s) enligt bilaga två.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett (m)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ärende 15 Andrea Femrell (m) m.fl.

Dnr 006/239-2009

Remiss från KS: Förslag till nya arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloni- och trädgårdsföreningar inom kommunens gränser

Förslag till beslut

1. att Skärholmens stadsdelsnämnd i huvudsak instämmer i förvaltningens förslag till beslut.

2. att arrendeavtalen bör gälla i 10 år.

3. att därutöver anföra

Stockholm växer kraftigt och när så sker ställs krav på ett flexibelt och dynamiskt förhållningssätt i stadsbyggnads- och exploateringsfrågor. Därav är det önskvärt att staden inte binder upp sig i långa arrendeavtal. Långa avtal leder också till att prisjusteringarna inför nya avtalsperioder blir onödigt kännbara.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga två Särskilt uttalande (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Liliane Svensson m.fl. (s) 2009-05-14

Margareta Johansson m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende nr 15

Dnr.006-239/2009

Remiss från kommunstyrelsen:

Förslag till nya arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloni- och fritidsträdgårdsföreningar inom kommunens gränser.

Särskilt uttalande

Vi vill understryka förvaltningens svar på ovanstående remiss. Meningen med koloni- och fritidsträdgårdar är, och har varit, att även de med små ekonomiska resurser ska ges möjlighet till en liten täppa, att påta i och odla lite grönsaker.

Det är viktigt, att avgifterna inte blir så höga, att man därigenom utestänger många. Beträffande arrendeavtalets längd så är det viktigt med långsiktighet. Därför vill vi enligt förvaltningens förslag förorda 25 år. Vetskapen om hur det är tänkt för flera år framåt är viktigt för den enskilde men också för koloniföreningen.

§16 Överföring av mark för idrottsändamål

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 399/269-2009 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter på förslaget.

 2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens synpunkter på förslaget.

 2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Handlingsprogram mot familjerelaterat våld

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 599/264-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner handlingsprogrammet mot familjerelaterat våld.

Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar för alliansen (m), (fp), (kd) på återremiss av ärendet enligt bilaga ett. Vice ordföranden Margareta Johansson (v) ställer sig för (s), (v) samt (mp) bakom alliansens förslag till beslut. Ordföranden finner ett förslag till beslut, förslaget om återremiss och finner att nämnden beslutat att återremittera ärendet till förvaltningen för revidering och ny presentation till nämndmötet den 11/6.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att återremittera ärendet till förvaltningen för revidering och ny presentation till nämndmötet den 11/6

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Alliansen (m), (fp), (kd) med stöd av (s), (v), (mp)

Ärende 17

Dnr 599/264-2009

Handlingsprogram mot familjerelaterat våld 2009

Förslag till beslut

1. att Skärholmens stadsdelsnämnd återremitterar ärendet till förvaltningen.

2. att ett reviderat handlingsprogram presenteras för nämnden för beslut 11 juni 2009.

3. att därutöver anföra

Det behöver tydligare framgå av handlingsprogrammet att det omfattar alla slags våldsverkare som begår brottsliga handlingar i nära relationer/inom familjen och att dessa kan söka/erbjudas hjälp.

§18 Ansökan om stimulansmedel för äldre 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 605/279-2009 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan.

 2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna ansökan.

 2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Kompletteringar till stadsdelsnämnden gällande tillsyn vid Vårbergs vård och omsorgsboende avd. 33

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 603/120-2009 med förslag att stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för Sätra Vård och omsorgsboende

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 699/277-2009 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att Sätra vård och omsorgsboende deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

 2. Omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och önskade lycka till. Han yrkade även om omedelbar justering av ärendet och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna att Sätra vård och omsorgsboende deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

 2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Remissvar angående förslag till förändringar i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/238-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för (s), (v), (mp) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp), (kd) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han fann två förslag till beslut, minoritetens (s), (v), (mp) samt förvaltningens och hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut. Mot beslutet reserverade sig ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp) till förmån för eget förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens remissvar

Reservationer Mot beslutet reserverade sig ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp) till förmån för eget förslag till beslut.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Liliane Svensson m.fl. (s) 2009-05-14

Margareta Johansson m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende nr 21

Dnr.006/238-2009

Remissvar angående förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Förslag till beslut

Vi beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till svar på remissen.

Därutöver vill vi hänvisa till reservationen i Socialtjänst- och Arbetsmarknadsnämnden.

§22 Tertialrapport 1 Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 100/191-2009 med förslag till beslut att

 1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 för 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Hos Kommunstyrelsen begärs stimulansbidrag på 0,5 mkr avseende startkostnad för gruppboende för funktionsnedsatta, Bysätra 1.

 3. Hos Kommunstyrelsen begärs stimulansbidrag på 0,5 mkr avseende startkostnad för gruppboende för funktionsnedsatta, Högsätra 8.

 4. Hos kommunstyrelsen begärs stimulansbidrag med 0,5 mkr avseende startkostnad för särskilt boende Vårholmsbackarna 110, socialpsykiatri.

 5. Hos kommunstyrelsen begärs 2 mkr för förskolelokaler med hög hyra.

 6. Hos kommunstyrelsen begärs 0,7 mkr ur central medelsreserv avseende verksamheter för hemlösa.

 7. Hos kommunstyrelsen begärs 0,8 mkr för avskrivningar och internränta avseende investeringar för parkleken Vårgården (stadsmiljö).

 8. Hos kommunstyrelsen begärs tillfälligt bidrag med 2,9 mkr för tomgångshyror vid Vårbergs vård- och omsorgsboende (fd sjukhem) i samband med avveckling.

 9. Omedelbar justering

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar för alliansen (m), (fp), (kd) huvudsakligen bifall till förvaltningens förslag till beslut men yrkar om återremiss på en punkt enligt bilaga ett. Ledamoten Liliane Svensson (s) ställer sig för minoriteten (s), (v), (mp) bakom alliansens yrkande enligt bilaga ett samt anmäler ett särskilt uttalande för minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta med tillägget att om återremiss på en punkt. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och hör bifall till detta.


Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 för 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Hos Kommunstyrelsen begärs stimulansbidrag på 0,5 mkr avseende startkostnad för gruppboende för funktionsnedsatta, Bysätra 1.

 3. Hos Kommunstyrelsen begärs stimulansbidrag på 0,5 mkr avseende startkostnad för gruppboende för funktionsnedsatta, Högsätra 8.

 4. Hos kommunstyrelsen begärs stimulansbidrag med 0,5 mkr avseende startkostnad för särskilt boende Vårholmsbackarna 110, socialpsykiatri.

 5. Hos kommunstyrelsen begärs 2 mkr för förskolelokaler med hög hyra.

 6. Hos kommunstyrelsen begärs 0,7 mkr ur central medelsreserv avseende verksamheter för hemlösa.

 7. Hos kommunstyrelsen begärs 0,8 mkr för avskrivningar och internränta avseende investeringar för parkleken Vårgården (stadsmiljö).

 8. Hos kommunstyrelsen begärs tillfälligt bidrag med 2,9 mkr för tomgångshyror vid Vårbergs vård- och omsorgsboende (fd sjukhem) i samband med avveckling.

 9. Omedelbar justering.

 10. återremittera redovisningen av uppdraget om spontanidrottsplaner till nämndsammanträdet den 14 juni 2009.

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler ett särskilt uttalande för minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga två.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett alliansen (m), (fp), (kd) med stöd av (s), (v), (mp)

Tertialrapport 1 Andrea Femrell (m) m.fl.

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Mikael Nordstedt (kd)

att I huvudsak bifall förvaltningens förslag till beslut

att återremittera redovisningen av uppdraget om spontanidrottsplaner till

nämndsammanträdet den 14 juni 2009.

att därutöver anföra

I uppdraget ingår att redovisa upprustningsbehovet av befintliga spontanidrottsplatser, att samråda med URIS samt redovisa vilka spontanidrottsplatser som finns. Detta saknas idag och måste därmed kompletteras.


Bilaga två minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Liliane Svensson m.fl. (s) 2009-05-14

Margareta Johansson m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende nr 13

Dnr.100/191-2009

Tertialrapport 1 i Skärholmen

Särskilt uttalande

Skärholmen är ett fint ställe att bo på med fin orörd natur och nära till Mälarens stränder. Med en befolkning som har mångfald i kulturell bakgrund, som också är en tillgång. Här i Skärholmen finns alla möjligheter att utveckla stadsdelen och finna verksamheter och hitta idéer, som för stadsdelen framåt.

Nu råder den djupaste lågkonjunktur, som varit på många år. Stadsdelen har en ansträngd ekonomi med underskott i vissa verksamheter.

Vi känner oro över, att försörjningsstödet ökar, att mottagningsgruppen får in fler anmälningar som gäller barn och ungdomar. Besluten om utredning av dessa anmälningar har också ökat och det är viktigt, att rätt behandling blir följden.

Kostnaden får inte stå i vägen för, att få rätt behandling i varje enskilt fall.

Vi är stolta över att 3 av våra gruppbostäder har fått kvalitetsutmärkelse, men bekymrade över, att förvaltningen inte uppnått målet när det gäller förskollärare.

Sjukfrånvaron visar också, av kända skäl, på för höga tal. Krafttag måste därför tas för att hälsan ska öka hos personalen.

Alliansens jobbgaranti har inte fungerat. Hur stort är mörkertalet, som inte får försörjningsstöd? Det vet vi inte, men det kan bli en ekonomisk skräll längre fram. Vi är övertygade om att det behövs speciella åtgärder i form av ungdomsjobbsatsningar och utbildningar av alla slag för att mildra konsekvensen av lågkonjunkturen.

§23 Dagverksamhet för hemlösa i samarbete med Convictus,

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 559/555-2008 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag att ej tillskapa en särskild hemlösenhetsenhet i stadsdelen i samarbete med Convictus.

Yrkande Vice ordföranden Margareta Johansson samt ledamöterna Liliane Svensson (s) och Rebwar Hassan (m) anmäler en skrivelse enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställer sig för majoriteten (m), (fp), (kd) bakom minoritetens skrivelse samt finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänner förvaltningens förslag att ej tillskapa en särskild hemlösenhetsenhet i stadsdelen i samarbete med Convictus

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skrivelse från minoriteten (s), (v), (mp) med stöd av majoriteten (m), (fp), (kd)

Skärholmens stadsdelsnämnd

Margareta Johansson (V) m.fl

Liliane Svensson (S) m.fl

Rebwar Hassan (MP) m.fl

Ärende 23

Skrivelse angående verksamhet för hemlösa

S, V och MP önskar att få ta del av det arbete som Skärholmen framgångsrikt bedriver för att motverka hemlöshet, drogmissbruk och kriminalitet genom muntlig eller skriftlig redogörelse.

Frågan aktualiseras genom skrivelsen från Convictus. I en tid av ökat tryck på den enskilde människan genom bl.a. arbetslöshet, finns risk finns att fler hamnar i ett utanförskap. Det ska hanteras av förvaltningen utifrån en krympande budget. Det är därför viktigt att lyfta både vad som görs och kan göras framöver om fler behöver hjälp till ett värdigt liv.

§24 Balanslista uppdrag SDN 5/2009-04-23

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) anmärkte att uppdraget om språkutbildning för äldreomsorgspersonalen saknas i balanslistan

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt med anmärkningen

att uppdraget om språkutbildning för äldreomsorgspersonalen saknas i balanslistan lägga balanslistan till handlingarna

§25 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Inkomna skrivelser/beslut

A. Rapport internkontroll i ParaSoL, dnr 601/286-2009.

B. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-03-26.

C. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-04-23.

D. Protokoll från handikapprådet 2008.-12-18.

E. Protokoll från pensionärsrådet 2009-03-19.

F. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, dnr 599/236-2009.

G. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, dnr 602/285-2009.

H. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, 603/120-2009.

I. Ljussättning av Sätra vattentorn, dnr 002/118-2008.

J. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, dnr 605/120-2009.

Yrkanden Ledamoten Elisabeth Johnsson (m) yrkade på 26 A om en uppföljning på detta om sex månader. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att en uppföljning från förvaltningens sida sker i rapport 26A, ”rapport internkontroll i ParaSoL”

att i övrigt lägga skrivelser/beslut A-J till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Övriga frågor

Ledamoten Liliane Svensson (fp) yrkade bifall till minoritetens (s), (v), (mp) skrivelse enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde bifall till detta.

Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt att

få en redogörelse från stadsdelsförvaltningen om vad som händer beträffande jobbgarantin och hur många av stadsdelens försörjningsstödstagare som har fått ett jobb inom fem dagar inom ramen för jobbgarantin.

Vi önskar också en redogörelse för hur stadsdelen anser att jobbtorgen fungerar och hur samverkan mellan stadsdelen och jobbtorgen fungerar

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Då ordföranden Jan Jönsson (fp) inte fann fler ärenden att behandla avslutade han mötet kl. 20.25 och tackade alla för visat intresse

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett (s), (mp), (v)

Skärholmens stadsdelsnämnd

Liliane Svensson m.fl. (s)

Margareta Johansson m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Skrivelse angående jobbgaranti och jobbtorg

I valrörelsen 2006 lovade moderaterna en jobbgaranti som skulle innebära att alla som sökte socialbidrag på grund av arbetslöshet skulle beredas jobb eller utbildning inom fem dagar. De som inte kunde få jobb någon annanstans skulle beredas arbete inom kommunen. I en radiodebatt den 13 september 2006 utlovades att dessa jobb skulle vara till avtalsenlig lön. Det vore intressant att veta vilka uppgifter stadsdelsförvaltningen har kring jobbgaranti och om förvaltningen utifrån att vara ansvarig för försörjningsstöd vet hur många av dem som söker försörjningsstöd som faktiskt erbjuds ett arbete inom fem dagar.

Det vore också intressant att få stadsdelsförvaltningens perspektiv på hur jobbtorgen fungerar och framförallt hur det ser ut med samordningen mellan jobbtorg och socialtjänsten.

Vi önskar därför en redogörelse från stadsdelsförvaltningen om vad som händer beträffande jobbgarantin och hur många av stadsdelens försörjningsstödstagare som har fått ett jobb inom fem dagar inom ramen för jobbgarantin.

Vi önskar också en redogörelse för hur stadsdelen anser att jobbtorgen fungerar och hur samverkan mellan stadsdelen och jobbtorgen fungerar.

Skärholmen 2009-05-14

--------------------------------------------------------------------------------------------------