Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-04-22

Sammanträde 2010-04-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten. Klockan 1 Läs mer...8.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 A Godkännande av dagordning.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

2 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-03-25.

3 Svar på medborgarförslag: att Sätrabadet skall återställas, dnr 002/483-2009.

4 Svar på medborgarförslag: ordningsställande av Bobbacke i Sätra, dnr 002/508/2009.

5 Svar på medborgarförslag: "utegym" längs hälsans stig, dnr 002/686-2009.

6 Bollpuckelplan - en levande spontanidrottsyta och skulpturpark i Skärholmen, dnr 5/206-2010.

7 Svar på medborgarförslag: att göra lekparken Kulan mer tillgängligt för små barn, dnr 002/662-2009.

8 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Skärholmen, dnr 121/177-2010.

9 Fördelning av föreningsbidrag samt bidrag till pensionärs- och handikapprådet 2010, dnr 5/213-2010.

10 Avveckling av social dagverksamhet på Sätra vård- och omsorgsboende, dnr 8/214-2010.

11 Svar på remissen revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen, dnr 1.5.1/105-2010.

12 Revisionsrapport - Öppenvårdsinsatser för barn och unga, dnr 1.4/128-2010.

13 Remissvar på betänkandet om "Skolgång för alla barn", dnr 1.5.1/134-2010.

14 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad. Svar på remiss. dnr 1.6/190-2010.

15 Redovisning av mötesplatsernas och parklekarnas verksamhet och organisation i Skärholmens stadsdelsförvaltning, dnr 499/633-2009.

16 Inkomna skrivelser och beslut.

A. Protokoll gruppledarmöte den 25 mars 2010.
B. Protokoll Föreningen Skärholmens Gård 2010-02-18.
C. Protokoll från ungdomsrådet i Skärholmen den 17 februari 2010.
D. Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2009.

17 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

18 Månadsrapport mars 2010, dnr 121/216-2010.

19 Balanslista uppdrag SDN 5 2010-04-22

20 Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg, dnr 1.5.1/084-2010.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§14 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-03-25

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2010-03-25

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Medborgarförslag: att Sätrabadet skall återställas

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 002/483-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

2. Ärendet skickas till Miljöförvaltningen för kännedom.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) anmäler ett särskilt uttalande för majoriteten (m), (fp), (kd) enligt bilaga ett. Ledamoten Bosse Ekvall (s) yrkar bifall till ett förslag till beslut från minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till att detta förslag även tillställs miljö och hälsoskyddsnämnden, detta sista stöds även av minoriteten (s), (v), (mp) genom ledamoten Liliane Svensson (s). Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, förvaltningens med tillägget att det även tillsänds miljö och hälsoskyddsnämnden samt minoritetens enligt bilaga två. Han hör bifall till förvaltningens förslag till beslut och yrkar även om omedelbar justering av paragrafen vilket han får. Mot beslutet reserverar sig minoriteten (s), (v), (mp) genom ledamoten Liliane Svensson (s) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga två.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

2. Ärendet skickas till Miljöförvaltningen för kännedom.

3. Omedelbart justera paragrafen.

4. att ärendet tillsänds miljö och hälsoskyddsnämnden

Särskilt uttalande Ledamoten Andrea Femrell (m) anmäler ett särskilt uttalande för majoriteten (m), (fp), (kd) enligt bilaga ett.

Reservation Mot beslutet reserverar sig minoriteten (s), (v), (mp) genom ledamoten Liliane Svensson (s) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga två.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Särskilt uttalande majoriteten (m), (fp), (kd) bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-04-22

Andrea Femrell (m) m.fl

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Mikael Nordstedt (kd)

Ärende 17

Dnr 002/483-2009

Medborgarförslag: att Sätrabadet ska återställas

Särskilt uttalande

Sätrabadet är en viktig samlingspunkt och en värdefull rekreationsyta för invånarna i södra Stockholm. För att badet ska leva upp till de rättmätiga kvalitetskrav som Stockholmarna förväntar sig utav stadens officiella badplatser krävs en handfull åtgärder över vilka flertalet aktörer/förvaltningar har ansvar för. Stadsdelsnämnden är en av dessa aktörer, men med en mycket begränsad budget. Vi inom alliansen i Skärholmen har för avsikt att föra upp frågan om Sätrabadet på central politisk nivå för att där försöka ta ett helhetsgrepp om hur vi kan lösa de mest akuta problemen med förorenat vatten, avskjutning av gäss samt bottenkvaliteten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Minoriteten Förslag till beslut (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-04-22

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 17

Dnr 002/483-2009

Medborgarförslag: att Sätrabadet ska återställas.

Förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd instämmer i förvaltningens synpunkter och förslag

2. Ärendet skickas till Kommunstyrelsen med hemställan om att KS ska anslå erforderliga medel för att tillskapa Sätrastrandsbadet de kvaliteter som motsvarar de krav man kan ställa på ett Stockholm i världsklass. Samt att vidta de organisatoriska förändringar som behövs för det fortsatta handhavandet, med helhetsansvar och budget.

3. Ärendet skickas till Miljöförvaltningen för kännedom

4. Omedelbar justering

Som framgår av stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande så har Sätrastrandsbadet sedan många år varit ett stort problem, bl.a. beroende på att ingen av stadens förvaltningar har helhetsansvaret.

Sedan 2009 finns det EU-direktiv för badvattenkvaliteten med stora krav på tydlig dokumentation.

Stadsdelsnämnden har inte de ekonomiska resurser som behövs för att lösa alla de problem som redovisas i tjänsteutlåtandet.

§18 Medborgarförslag: att göra i ordning Bobbacken i Sätra vid parkleken Kulan.

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 002/508-2009 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningen svar på medborgarförslaget.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell(m) yrkade för majoriteten (m), (fp), (kd) avslag till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmälde för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut, förvaltningens samt beslut om avslag till förvaltningens förslag till beslut. Han hörde bifall till förslaget om avslag. Mot beslutet reserverade sig minoriteten (s), (v), (mp) genom ledamoten Liliane Svensson(s).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att avslå förvaltningens förslag till beslut

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmälde för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett

Reservation Mot beslutet att reserverade sig minoriteten (s), (v), (mp) genom ledamoten Liliane Svensson(s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande Minoriteten (s), (mp), (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-04-22

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 4

Dnr 002-508/2009

Medborgarförslag: att göra i ordning Bobbacken i Sätra vid parkleken Kulan

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut.

Vi vill därutöver anföra att det också är viktigt att röja bort eventuell växtlighet i bobbackens omedelbara närhet. Detta för undvikande av olyckstillbud.

§19 Medborgarförslag: Om utegym längs hälsans stig

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 002/686-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar på återremiss till förvaltningen för att utreda kostnad, tidsplan och lokalisering av anläggningarna för presentation till nästa nämndsammanträde i maj. Han fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda kostnad, tidsplan och lokalisering av anläggningarna för presentation av detta till nästa nämndsammanträde den 20 maj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Bollpuckelplan – en levande spontanidrottsyta och skulpturpark i Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/206-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att arbeta vidare med detta projekt.

2. Ärendet skickas till Exploateringskontoret för genomförande.

Ärendet skickas till Idrottsförvaltningen för kännedom.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar för majoriteten (m), (fp), (kd) bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Liliane Svensson(s) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) tillika om bifall till förvaltningens förslag till beslut och ställer sig även bakom majoritetens särskilda uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens och hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av protokollet och fick bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att enhälligt

1. godkänna förvaltningens förslag att arbeta vidare med detta projekt.

2. Ärendet skickas till Exploateringskontoret för genomförande

Ärendet skickas till Idrottsförvaltningen för kännedom.

3. Omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande Ledamoten Andrea Femrell (m) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett för majoriteten (m), (fp), (kd) med stöd av minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande majoriteten (m), (fp), (kd) med stöd av (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-04-22

Andrea Femrell (m) m.fl

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Mikael Nordstedt (kd)

Med stöd av (s), (v), (mp)

Ärende 20

Dnr 5/206-2010

Bollpuckeplan en levande spontanidrottsyta och skulpturpark i Skärholmen en attraktion i världsklass

Särskilt uttalande

Alliansen i Skärholmen ser mycket positivt på förslaget om en bollpuckelplan. Det är en synnerligen välriktad satsning för såväl idrott som konst i stadsdelen samt en välmotiverad kompensation för de grönområden som tas i anspråk i och med byggnationerna i Skärholmen liksom för det skulpturprojekt som Centrumkompaniet/Stockholms stad utlovade men som inte realiserades.

§21 Medborgarförslag: att göra lekparken Kulan mer tillgängligt för små barn

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 002/662-2009 med förslag till beslut att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 121/177-2010 med förslag till beslut

att

· Underlag till budget för år 2011 och inriktning för 2012 och 2013 godkänns.

· Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut, förvaltningens och minoritetens enligt bilaga ett. Han ställde de bägge förslagen mot varandra och hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och hörde bifall till detta. Reservation till förmån för eget förslag till beslut gjordes av ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

· Godkänna underlag till budget för år 2011 och inriktning för 2012 och 2013.

· Omedelbart justera paragrafen

Reservation till förmån för eget förslag till beslut gjordes av ledamoten Liliane Svensson (s) för minoriteten (s), (v), (mp).

Särskilt uttalande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut från minoriteten (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-04-22

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m-fl. (mp)

Ärende 22

D.nr 121/177-2010

Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Skärholmen

Förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att som underlag till budget för år 2011 och inriktning för år 2012 och 2013 upprättas enligt socialdemokraternas, vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till budget för 2011 samt inriktning för år 2012 och 2013 i Stockholms kommunfullmäktige beträffande stadsdelsnämnderna, samt vad som anförts i denna reservation.

2. Omedelbar justering.

Att därutöver anföra nedanstående.

Rättvisa och frihet.

Skärholmen är en stadsdel, som behöver mer av våra gemensamma resurser än många andra stadsdelar i Stockholm. Det gäller allt ifrån barnomsorg, skola och övrig omsorg.

Medelinkomsten är hälften i Skärholmen mot vissa delar av Stockholms innerstad. Vi har tagit hänsyn till det i vår budget. Införandet av pengasystemet har inte bidragit till vare sig rättvisa eller valfrihet. Sanningen är tvärtom. Rättvisa når man, när man ger mer till dem som behöver mer. Valfrihet är att få sina behov tillgodosedda. Inte att stå i kö till en vårdgivare.

Vi vill att våra skattepengar ska gå till att öka kvalitén i verksamheten inte till vinst i bolag, som har kortsiktiga vinstintressen som mål.

Skärholmens medborgares trygghet, trivsel och hälsa är det viktigaste för oss.

Offentlighetsprincipen är en garanti för trygghet och insyn. Genom samlade resurser och analyser kan man bättre tillgodose medborgarnas krav på valfrihet och mångfald.

God personalpolicy för att garantera nöjda kunder.

För oss är det viktigt med god personalpolicy. Alltifrån vettiga löner, jämställdhet och kompetensutveckling för personalen. Personalens hälsa är också viktig för oss och för en god kvalitet i yrkesutövningen. Därför anser vi att all personal ska ha möjlighet till friskvård på betald arbetstid.

Vi är vi motståndare till ett köp och säljsystem av personalen. Omvandlingen av servicehuset i Skärholmen och gjorda och eventuellt kommande entreprenadupphandlingar har gjort att vi fått övertalig personal Samtidigt vet vi att försämrade möjlighet till äldreboenden kommer att öka behovet av hemtjänst. Var finns den personalstrategi som garanterar rätt utbildning för kommande behov?

Vi vill satsa på framtiden för vår stadsdel Skärholmen.

Vi är beroende av omvärlden. Men det hindrar inte att vi kan agera på en rad områden för att göra tillvaron bättre för människorna i Skärholmen.

Barn och ungdomar är vår framtid. Barnens uppväxt och behov är viktiga för oss. Därför ska barnperspektivet ligga till grund för alla beslut som fattas i nämnden. Allt ska göras för att barnen ska få vara med andra barn och vuxna i förskolåldern.

Barn och unga som går i skolan ska gå i en skola, som ger dem de bästa möjligheter att möta framtiden. Ungdomar ska garanteras ett sommarjobb och praktik. De som behöver mest hjälp ska också få det. Ett SL-kort ska vara självklart att ha för gymnasieungdomar Vi tycker att det är viktigt att ungdomarna har en bra och stimulerande fritid och att man förebygger social utslagning.

Satsning på musik, sång, teater och konst, förutom idrott är något som ger ungdomar en fritid, som ger inspiration och glädje.

Barn som far illa ska uppmärksammas på ett tidigt stadium.

Trygghet och omsorg

De som är i behov av vård och omsorg ska garanteras bra vård. Trygghet och kontinuitet ska råda.

De äldre, som är i behov av hjälp och stöd ska kunna efterfråga det även om de har små ekonomiska tillgångar. Förhållandet Kommun och Landsting måste bli bättre. Många anses färdigbehandlade, speciellt äldre människor, alldeles för tidigt. Även om det kommer hem läkare och sjuksköterskor och man får den medicin man ska ha, så kan det vara väldigt omskakande för anhöriga, att hantera situationen. Vi behöver därför mer av rehabiliteringshem, som en utslussning från sjukhusen.

Rent och snyggt.

Miljön är en överlevnadsfråga. Globalt och lokalt. Vi vill att våra kommande generationer ska få leva i en ren och fin miljö. Vi vill också att Skärholmen ska uppfattas som en ren och snygg stadsdel.

Till att uppnå både det långsiktiga och kortsiktiga målet behövs det information och resurser.

I förvaltningen vill vi ha en miljösamordnare. Staden måste ta sitt ansvar för att på allvar få i gång uppsamling av köksavfall till att tillverka biogas. Nya tag måste till för samarbete mellan olika ansvariga. Vi vill att ansvaret för gatumarken åter ska ligga i stadsdelsnämnden.

Mer i egen regi ger flexibilitet vid användning av resurserna. Källsortering och sophantering måste ske på sådant sätt att det inte blir skräpigt och ger upphov till skadedjur.

Spårväg Syd är viktig för, att gynna utvecklingen av Skärholmen och övriga förorter i Söderort, samt för att minska miljöförstöringen.


Vi vill satsa på real frihet för medborgarna i Skärholmen.

Att ha ett eget arbete, eller studera och kunna flytta till egen bostad när man vill det är en viktig frihet.

Att slippa oroa sig för ekonomin när man blivit sjuk eller arbetslös är också viktig frihet. Tyvärr så är det inte så för väldigt många. I den globala krisens tecken har många oförskyllt drabbats.

Därför har det varit med stor förvåning vi har sett att alliansen har dragit ner på utbildningar som Komvux. Försämringarna i A-kassan och de inhumana reglerna i Försäkringskassan har medfört tragedier för människor. De stigande kostnaderna för ekonomiskt bistånd visar med all tydlighet att människor har hamnat i beroendeställning. Enligt prognoserna kommer ekonomiskt bistånd att fortsätta vara mycket hög framöver. Även om konjunkturen vänder så kommer det att vara svårt för många utan adekvat utbildning att få anställning. Vi riskerar att få många människor fast i arbetslöshet. Vi vet inte heller hur stort mörkertalet är med tanke på att föräldrar kan tänkas försörja sina ungdomar i stället för att söka ekonomiskt bidrag. Vi anser att jobb och egen försörjning är viktig och kommer att satsa på både utbildning och arbete. De som är sjuka ska behandlas med värdighet och få det stöd och ersättning från Försäkringskassan de är berättigade till.

Demokrati är grunden för människors frihet.

Vi tycker att det är utmärkt med vårt medborgarkontor där man kunnat kombinera flera olika verksamheter till gagn för medborgarna i Skärholmen.

Det är också viktigt med skuldrådgivning, inte minst i dessa tider, när det kan vara svårt att hantera en krympande ekonomi. Budgethållningen får inte ge avkall på dessa funktioner. Inte heller får det gå ut över verksamheters kvalité.

Vi vill naturligtvis som alltid värna om Skärholmens Gård och Jakobsbergs Gård. Vi anser också, att det är viktigt att människor kan träffas i möten utan att det ska kosta mycket pengar. Det är viktigt att driva den frågan anser vi.

Närheten till politiker är viktigt i en demokrati. Därför behövs Skärholmens stadsdelsnämnd.


Bilaga två Särskilt uttalande (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-04-22

Rebwar Hassan m-fl. (mp)

Ärende 22

D.nr 121/177-2010

Särskilt uttalande

Kvalitén i stadsdelens verksamheter behöver nu ökas, efter mer än tre år av nedskärningar. Det gäller både förskola, stöd åt utsatta barn och familjer, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar. Många människor har farit illa under mandatperioden, som en konsekvens av den moderatledda majoritetens nedskärningar.

Det område som har fått ta den allra största stöten i nedskärningarna är omsorgen om utsatta barn och familjer, missbrukare och människor som lever i utanförskap. Under de tre och ett halvt år som har gått sedan den moderatledda majoriteten tog över har ungefär tio procent av resurserna inom dessa verksamheter tagits bort.

Här behövs en rejäl upprustning för att förhindra att ytterligare utsatta barn och vuxna far illa. Dessutom behövs fler mötesplatser för unga för att förebygga sociala problem. Vi vill utöka resurserna till det förebyggande arbetet, och bl a satsa på föräldrautbildning om deras viktiga roll som förebilder när det gäller t ex minskad alkoholkonsumtion.

Arbetet med miljöfrågorna i stadsdelen ligger till stor del nere sedan den moderatledda majoriteten tog över. Vi vill införa miljösamordnare och att ansvaret för skötseln av gatumarken läggs tillbaka till nämnden. Stadsdelens personals arbetsförhållanden och hälsa är viktig att slå vakt om. Vi vill ha större satsningar på vidareutbildning av personalen under de kommande åren och aktivt främja att personalen får friskvård på arbetstid.

Kulturfrågorna har blivit kraftigt eftersatta av den moderatstyrda majoriteten. Vi arbetar för bättre hyresvillkor och lägre lokalhyror, kultursamordnare i varje stadsdel och ett bredare kulturutbud som är tillgängligt för alla. Direktvalda stadsdelsnämnder skulle öka den representativa demokratin och bör på sikt införas i Stockholm. Förberedelser bör göras för försök med direktvalda stadsdelsnämnder. Val till de stadsdelar som deltar i detta försök bör göras i samband med de allmänna valen 2014.

§23 Fördelning av föreningsbidrag samt bidrag till pensionärs- och handikapprådet 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/213-2010 med förslag till beslut

att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till pensionärs- och handikapprådet samt godkänner förslaget om fördelning av föreningsbidrag 2010.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att bevilja bidrag till pensionärs- och handikapprådet samt godkänna förslaget om fördelning av föreningsbidrag 2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Avveckling av social dagverksamhet på Sätra vård- och omsorgsboende

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/214-2010 med förslag till beslut

att Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att avveckla den sociala dagverksamheten på Sätra vård- och omsorgsboende

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkade för majoriteten (s), (v), (mp) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han ställde de bägge förslagen till beslut mot varandra och hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut. Mot detta beslut reserverade sig minoriteten (s), (v), (mp) genom ledamoten Liliane Svensson (s) ) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens förslag att avveckla den sociala dagverksamheten på Sätra vård- och omsorgsboende

Reservation Mot detta beslut reserverade sig minoriteten (s), (v), (mp) genom ledamoten Liliane Svensson (s) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-04-22

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 24

Dnr. 8/214-2010

Avveckling av social dagverksamhet på Sätra vård- och omsorgsboende.

Förslag till beslut

Att avslå förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra

Den sociala dagverksamheten är till för att bryta isolering för de med funktionshinder och som fortfarande bor hemma. Förvaltningen anger att föreslagen nedläggning beror på, att lokalen är för liten och saknar vilrum. Besöken är få och intäkterna bär inte kostnaderna för verksamheten.

Man har heller inte lyckats hitta någon annan ändamålsenlig lokal för verksamheten.

Vi anser att den sociala dagverksamheten är viktig. Vi är också övertygade om att beläggningen skulle öka om man hade bra ändamålsenliga lokaler. Vi anser också, att det inte ska vara besvärligt att ta sig dit. Man ska inte behöva åka långa sträckor med färdtjänst.

En social daglig verksamhet ska finnas för de Skärholmsborna, som är i behov av det. Verksamheten ska ligga i Skärholmen anser vi. Eventuella budgethållningsregler får inte stå i vägen för det.

§25 Svar på remissen revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/105-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) har för majoriteten (m), (fp), (kd) ett eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Liliane Svensson (s) ställer sig för minoriteten (s), (v), (mp) bakom majoritetens förslag till beslut. Hon anmäler även ett särskilt uttalande för minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, majoritetens enligt bilaga ett med stöd av minoriteten och hör enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att

1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. som svar på remissen anföra att även ålder ska sammanvägas med sociala, medicinska och existentiella behov vid helhetsbedömningen av behov av ett vård- och omsorgsboende

3. som svar på remissen anföra att punkten 7.1.2 parbogaranti, ska omfatta även par där endast den ena parten har beviljats plats i särskilt boende.

4. därutöver anföra

När riktlinjerna revideras senast, införde Alliansen både ålder och oro som kriterier vid helhetsbedömningen av behov av ett vård- och omsorgsboende. I föreliggande förslag saknas kriteriet ålder medan kriteriet oro kan inkluderas i psykiska och existentiella behov.

Äldre par måste ha rätt att fortsätta leva tillsammans. parboendegarantin ska därför innebära att par får fortsätta leva tillsammans, även när endast den ena i relationen behöver komma till någon form av äldreboende. Det betyder att även den som inte har biståndsbedömt behov av särskilt boende ska ha möjlighet att flytta med sin partner.

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler även ett särskilt uttalande för minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga två

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut majoriteten (m), (fp), (kd)

Med stöd av minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-04-22

Svar på remissen revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (fp)

Andrea Femrell m.fl. (m)

Mikael Nordstedt (kd)

Med stöd av minoriteten (s), (v), (mp)

Förslag till beslut:

1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. att som svar på remissen anföra att även ålder ska sammanvägas med sociala, medicinska och existentiella behov vid helhetsbedömningen av behov av ett vård- och omsorgsboende

3. att som svar på remissen anföra att punkten 7.1.2 parbogaranti, ska omfatta även par där endast den ena parten har beviljats plats i särskilt boende.

4. att därutöver anföra

När riktlinjerna revideras senast, införde Alliansen både ålder och oro som kriterier vid helhetsbedömningen av behov av ett vård- och omsorgsboende. I föreliggande förslag saknas kriteriet ålder medan kriteriet oro kan inkluderas i psykiska och existentiella behov.

Äldre par måste ha rätt att fortsätta leva tillsammans. parboendegarantin ska därför innebära att par får fortsätta leva tillsammans, även när endast den ena i relationen behöver komma till någon form av äldreboende. Det betyder att även den som inte har biståndsbedömt behov av särskilt boende ska ha möjlighet att flytta med sin partner.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Särskilt uttalande minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-04-22

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m-fl. (mp)

Ärende 25

D.nr 1.5.1/105-2010

Svar på remissen, revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

Särskilt uttalande

Vi anser att ansvaret för rehabilitering i högre grad ska ligga hos Landstinget. Det alltmer vanliga är att patienter anses färdigbehandlade alltför tidigt och skickas hem från sjukhuset. Ska kommunen stå för rehabilitering, så måste man ha utbildad sjukvårdskunnig personal, sjukgymnaster och speciella avdelningar för att förhindra smittospridning och infektionsrisk. Det finns numera heller ingen avdelning för eftervård i Skärholmen.

För övrigt hänvisar vi till (S), (V) och (MP):s reservation i Äldrenämnden.

§26 Revisionsrapport – Öppenvårdsinsatser för barn och unga

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.4/128-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till Stadsrevisionen, revisorsgrupp 3, överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. som sitt yttrande till Stadsrevisionen, revisorsgrupp 3, överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Remissvar på betänkandet om ”skolgång för alla barn (SOU 2010:5)

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/134-2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna detta svar till Kommunstyrelsen.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställer sig personligen bakom detta särskilda uttalande. Han finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens svar till Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställer sig personligen bakom detta särskilda uttalande

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande minoriteten (s), (v), (mp) samt ordföranden Jan Jönsson (fp) personligen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-04-22

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Samt ordföranden Jan Jönsson (fp) personligen

Ärende 27

Dnr. 1.5.1/134-2010

Remissvar på betänkandet om ”skolgång för alla barn”.

Särskilt uttalande

Vi har alla ett ansvar för att barn ska få den utbildning och få leva så tryggt som det bara är möjligt.

Barn i familjer som håller sig undan verkställighet ska också ha rätt till utbildning inom det offentliga skolväsendet. Få delta i offentligt bedriven förskoleverksamhet, och skolbarnomsorg på i huvudsak samma villkor som barn bosatta i Sverige. Detsamma ska i så stor utsträckning som möjligt gälla barn i familjer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om uppehållstillstånd

Om den rätten ska erkännas kan det inte samtidigt finnas möjlighet för polisen och rättsväsende att i den frågan uppsöka och hämta barn. Detsamma bör gälla barnets familj och innefatta vägen till och från skolan. Det är viktigt att förstå hur rädda och otrygga dessa barn blir.

Vi vill därför starkt ta avstånd från idén att polisen ska hämta barn, som ska utvisas/avvisas, i skolan och förskolan. Inte för att förhindra att beslut verkställs, utan för att barnets rätt till skola och förskola måste gå före.

§28 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad. Svar på remiss

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.6/190-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden beslutar

att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§29 Redovisning av mötesplatsernas och parklekarnas verksamhet och organisation i Skärholmens stadsdelsförvaltning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/633-2009 med förslag till beslut

att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna denna redovisning.

2. Skärholmens stadsdelsnämnd ger avdelningen Barn, unga och fritid i uppdrag att utarbeta ett förslag till fortsatt utveckling av fritidsverksamheten. Förslaget ska redovisas till nämnden senast på nämndsammanträdet den 28 oktober.

3. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att besvara medborgarförslaget dnr 1.2.4/098-2010 med denna skrivelse.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna denna redovisning.

2. ger avdelningen Barn, unga och fritid i uppdrag att utarbeta ett förslag till fortsatt utveckling av fritidsverksamheten. Förslaget ska redovisas till nämnden senast på nämndsammanträdet den 28 oktober.

3. besvara medborgarförslaget dnr 1.2.4/098-2010 med denna skrivelse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§30 Inkomna skrivelser och beslut

A. Protokoll gruppledarmöte den 25 mars 2010.

B. Protokoll Föreningen Skärholmens Gård 2010-02-18.

C. Protokoll från ungdomsrådet i Skärholmen den 17 februari 2010.

D. Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2009.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelser/beslut

A – D läggs till handlingarna och fick enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt att lägga skrivelser/beslut

A – D till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§31 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelser i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och fick enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelser i nämndens skrivelsepärm till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§32 Månadsrapport mars 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 121/216-2010 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2010 och lägger den till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt att godkänna månadsrapporten för mars 2010 och lägga den till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------

§33 Balanslista uppdrag SDN 5 2010-04-22

Yrkanden Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga balanslistan till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§34 Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/084-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. Omedelbar justering. Ärendet skickas därefter till KF/KS kansli.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens svar på remissen.

2. omedelbart justera paragrafen samt att ärendet därefter skickas till KF/KS kansli.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§35 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg tackade ordföranden Jan Jönsson (fp) för visat intresse och avslutade mötet kl. 19.50