Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-09-30

Sammanträde 2010-09-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-08-26

4 Inkommet medborgarförslag: anläggande av Hundgård, dnr 1.2.4/478-2010.

5 Remiss från Stadsbyggnadskontoret: Uppförande av rastbod vid Skärholmens bussterminal, dnr 1.5.3/468-2010.

6 Riktlinjer för handläggning av ärenden angående ensamkommande barn och ungdomar, dnr 1.5.1/464-2010.

7 Hundrastplatser och hundrastgårdar, dnr 1.2.4/285-2010.

8 Redovisning av stadsdelsförvaltningens rutin för att ta tillvara på förslag, synpunkter och klagomål, dnr 1.6/526-2010.

9 Ändrade riktlinjer för folköl och tobakstillsyn i Stockholm, dnr 1.5.2/453-2010.

10 Tertialrapport 2, dnr 1.2.1/530-2010.

16 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack.

17 Balanslista uppdrag SDN 9/2010-09-30.

18 Inkomna skrivelser och beslut.

A. Protokoll handikappråd 2010-05-06.
B. Protokoll handikappråd 2010-06-03.
C. Protokoll från gruppledarmöte 2010-08-19.
D. Protokoll från pensionärsrådet 2010-08-19.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§13 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-08-26

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2010-08-26

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Inkommet medborgarförslag: anläggande av Hundgård

Förelåg ett inkommet medborgarförslag med dnr 1.2.4/478-2010 om att anlägga hundgård.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att medborgarförslaget biläggs till ärende dnr 1.2.4/285-2010 om hundrastgårdar och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att bilägga medborgarförslaget till ärende dnr 1.2.4/285-2010 om hundrastgårdar

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Remiss från Stadsbyggnadskontoret: Uppförande av rastbod vid Skärholmens bussterminal

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/468-2010 med förvaltningens yttrande.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Riktlinjer för handläggning av ärenden angående ensamkommande barn och ungdomar

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/464-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilt uttalande (mp) Skärholmens stadsdelsnämnd 20100930

Rebwar Hassan (m.fl.)

Riktlinjer för handläggning av ärenden angående ensamkommande barn och ungdomar

Vi tycker det är bra som det står i svaret att ansvaret mellan staten och kommun har renodlats och att vissa oklarheter nu är lösta när det gäller de ensamkommande barnens situation och rättsliga ställning

T.ex.

1. Vilken kommun skall ta ansvaret för ensamkommande flykting barn och ungdomar.

2. Ansvarsgränsen mellan migrationsverket och kommunen.

3. God mans ställning i uppdrag för ensamkommande flykting barn och ungdomar.

Instabilitet i världen medför att många barn skilts från sina föräldrar, särskilt från fattiga länder. Man saknar denna riktlinje samtal med barnen, eftersom de barn som hamnar här har ett annat språk än svenska. I denna riktlinje viktigaste är samtalen med barnen och ska innehållet utgå ifrån att klargöra myndigheternas roll och vad de har för ansvar innan dess blir det svårt för barnen att vara delaktiga.

I varje möte med barnet ska vi vara uppmärksamma på hur barnet mår och ge ett adekvat bemötande utifrån barnets situation.

I samtal med de allra yngsta är det viktigt att göra en bedömning om någon person som finns närvarande i barnets dagliga liv. – Det är viktigt att de själva tänker och tycker utan att påverkas av vuxna de är beroende av varje dag.

§19 Hundrastplatser och hundrastgårdar

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/285-2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att inte inrätta inhägnade hundrastgårdar.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för ((m) och (fp) att ärendet återremitteras till förvaltningen för att frågorna om kostnad för en hundrastgård, hur andra stadsdelar löst detta samt vilket behov av en hundrastgård som finns i vår stadsdel skall besvaras. Han yrkade även att detta skall redovisas till sammanträdet i december. Ledamoten Liliane Svensson (s) ställer sig för (s), (v) bakom (m) och (fp) yrkande om återremiss. Tillika gör ledamoten Rebwar Hassan (mp) för (mp). Ordföranden fann ett förslag till beslut, återremiss av ärendet och hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdraget att besvara frågorna om

- Kostnad för en hundrastgård?

- Hur andra stadsdelar har löst detta?

- Vilket behov av en hundrastgård finns det i vår stadsdel?

- Att ärendet skall redovisas på sammanträdet den 16 december 2010.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Redovisning av stadsdelsförvaltningens rutin för att ta tillvara på förslag, synpunkter och klagomål

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.6/526-2010 med förslag på att redovisningen av stadsdelsförvaltningens rutin för att ta tillvara på förslag, synpunkter och klagomål och godkänns.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna redovisningen av stadsdelsförvaltningens rutin för att ta tillvara på förslag, synpunkter och klagomål

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Ändrade riktlinjer för folköl och tobakstillsyn i Stockholm

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.2/453-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Tertialrapport 2

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 121/530-2010 med förslag till beslut att

1. Nämnden godkänner tertialrapport 2 för 2010 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

2. Hos Kommunstyrelsen begärs 1 mkr för schablonersättning april-juni inom omsorg om funktionsnedsatta (avser Kungssätra gruppbostad).

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson(s) anmäler för (s) och (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Tjänstgörande ersättaren Rudy Espinoza (v) ställer sig för (v) bakom (s) särskilda uttalande. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tertialrapport 2 för 2010 och överlämna den till Kommunstyrelsen.

2. hos Kommunstyrelsen begära 1 mkr för schablonersättning april-juni inom omsorg om funktionsnedsatta (avser Kungssätra gruppbostad).

3. Omedelbart justera paragrafen.

Särskilda uttalanden Ledamoten Liliane Svensson(s) anmäler för (s)samt (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Tjänstgörande ersättaren Rudy Espinoza (v) ställer sig för (v) bakom (s) särskilda uttalande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (s) och (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-09-30

Liliane Svensson m.fl. (S)

Rudy Espinoza m.fl. (V)

Ärende 22

Dnr 1.2.1/530-2010

Tertialrapport 2 i Skärholmen

Särskilt uttalande

Offentlighetsprincipen

Vi har flera gånger påtalat att det är bättre att driva skattefinansierad verksamhet i egen regi. Det finns flera fördelar med drift i egen regi. Insyn och att snabbt kunna vidta snabba åtgärder när det behövs är en fördel. Planering och användandet av resurser nyttjas bäst om de är långsiktiga och inte störs av ideliga upphandlingar, som inte har något egenvärde.

Det är också oroande för dem som behöver vår omsorg, att kastas mellan olika utförare.

Oro över underskott

Vi känner stor oro över det underskott som uppvisas på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt inom äldreomsorgen. Vi anser inte att pengasystemet gagnar vår verksamhet i Skärholmen.

Ekonomiskt bistånd

Att ekonomiskt bistånd ökar är ju självklart som en följd av det rådande arbetsmarknadsläget.

Det är ytterligare ett resultat av alliansens införande av hårda och inhumana regler beträffande försäkringskassan. A-kassans nya regler har också bidragit. Det är också ett resultat av att alliansens arbetslinje inte fungerar. I stället för långsiktiga lösningar med satsning på kontinuitet när det gäller alltifrån sommarjobb åt ungdomar till satsningar på utbildning och kompetensutveckling av arbetslösa och personal.

Vi har tidigare uttryckt oro över, att arbetslösheten med alliansens politik kommer att bita sig fast på en hög nivå i Skärholmen oavsett att konjunkturen vänder. Tertialrapporten visar nu på en ökning av bidragsberoende hushåll. Visserligen en långsam ökning men dessvärre så ökar även andelen långtidsberoende.

Barn och unga

När det gäller social omsorg om barn och unga, så är vi oroliga för att förebyggande insatser kan bli eftersatta. Detta i kombination med den allt mer stigande sociala segregationen kan göra att behovet av insatser kommer att öka. Det är viktigt, att barns utsatthet upptäcks på ett tidigt stadium. Av tertialrapporten framgår att anmälningar som rör våld mot kvinnor och barn har ökat i antal och är den största enskilda utredningsorsaken, 32 % av samtliga inledda utredningar. Även om orsaken till ökningen är en större benägenhet att anmäla, så måste det finnas kvalificerade resurser att ta hand om människors situation.

Det skulle behövas mer satsningar på åtgärder för att bekämpa missbruk av droger bland ungdomarna.

- 2 -

Äldreomsorgen

När det gäller äldreomsorgen, så visar det tydligt att ersättningssystemet inte är genomtänkt.

Vi har tidigare protesterat när det gäller, att omvandla servicehuset i Skärholmen till trygghetsboende, som ju är en anpassad form för dem som kan klara sig med enbart hemtjänst. Som en följd av att servicehuset i Skärholmen lagts ner, så kommer hemtjänsten att öka. Stadsdelen erbjuder samtliga invånare över 75 år, 6 timmars kostnadsfri vaktmästeriservice per år. Vår politik skulle ge det från 67 år.

Med det underskott som redovisas för Sätra- vård och omsorgsboende, så blir det svårt med behövliga kvalitetshöjande åtgärder om inte mer resurser satsas.

För övrigt vill vi hänvisa till MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterskas) sammanställning enligt bilaga 3, som visar på att många åtgärder behöver göras för att inte äventyra de boendes trygghet och välbefinnande.

Personalen

En arbetsgivare, som tar hand om sin personal och där man kan känna sig trygg är en tillgång för verksamheten. Vi konstaterar, att korttidssjukskrivningen har gått upp

Att långtidssjukskrivningen har minskat beroende på att de långtidssjuka har slutat blir därför mindre intressant. Man måste då fråga sig vad beror det på, att sjukskrivningen ökar?

Vi anser att det är viktigt med friskvård och har därför föreslagit att all personal ska ha rätt till en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. Det är också viktigt att man blir sedd och får kompetensutveckling och utbildning för att slippa bli övertalig. I Skärholmen har vi få chefer med utländsk bakgrund fast en stor del av vårdpersonalen härstammar från ett annat land.

Det vore naturligt, tycker vi, att cheferna speglar personalsammansättningen.

Slutsats

Vi konstaterar, att det finns åtskilligt i tertialrapport 2, som ger oro inför framtiden.

Dessvärre vet vi inte resultatet av alliansens förda politik förrän i bokslutet för 2010.

Hur omvärlden kommer att se ut då vet ingen. Men det hindrar inte att tro att Skärholmens befolkning kommer att behöva mer av våra samlade resurser.

För även om den moderatstyrda alliansen mål uppfylls, så är det inte i våra ögon tillräckligt. Vi har en annan budget med mer resurser till dem som behöver mest.

Det är viktigt att medborgarna har insyn och god tillgång till service. Därför är det viktigt med bra samhällsservice. Vi håller med förvaltningen om att samlokaliseringen av arbetsförmedlingen, försäkringskassan och skatteverket är ett sätt att utnyttja stadsdelens resurser effektivt för medborgare och brukare.

Bilaga två Särskilt uttalande (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2010-09-30

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 22

Dnr 1.2.1/530-2010

Tertialrapport 2 i Skärholmen

Särskilt uttalande

Den gröna politiken utgår ifrån alla människors lika värde, både för oss som lever idag och för kommande generationer. Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi lever inom ramarna för vad som är ekologiskt hållbart och inga kostnader flyttas över på våra barn och barnbarn. Stockholm ska vara en modern, mänsklig och miljövänlig stad. Det ska vara lätt att leva klimatsmart och miljövänligt. En grön omställning i Stockholm skapar fler jobb och företag, säkrar vår välfärd och visar ledarskap i miljöfrågorna. Levande demokrati, mångfald och lika rättigheter skapar en modern, pulserande storstad där alla människor får livskvalitet och nya livschanser.

Vi i miljöpartiet vill först framföra ett tack till förvaltningen för ett gott arbete trots den borgerliga majoritetens nedskärningar.

Tertialrapport 2 är den andra ”mätningen” av det ekonomiska utfallet och en prognos för ekonomin i förhållande till budget och verksamhetsplan.

Vi är mycket oroliga för de borgerligas nedskärningar, särskilt inom socialtjänsten och även inom barnomsorgen och äldreomsorgen. Det har lett till kraftigt försämrad kvalitet samt att många utsatta barn far illa. Vi anser att utförare inte spelar så stor roll utan att kvaliteten är det viktiga, men egenregianbud ska alltid läggas. Det är viktigt, att barns utsatthet upptäcks på ett tidigt stadium.

Av tertialrapporten framgår att c:a 32 % av de inledda utredningarna på barnenheten rör misshandel av en kvinna där barn finns med. Det är viktigt att förvaltningen ser över kvinnor och barns situation eftersom våld mot kvinnor och barn har ökat jämför med T 1 . Det ökade drogmissbruket är ett tecken på, att det behövs mer av insatser. Besparingar får aldrig gå ut över kvaliteten på barns och ungdomars behov av insatser.

Det ökade antalet personer med ekonomiskt bistånd är också ytterligare ett resultat av alliansens införande av hårda och inhumana regler beträffande försäkringskassan. A-kassans nya regler har också bidragit. Det är också ett resultat av att alliansens arbetslinje inte fungerar. I stället behövs långsiktiga lösningar med satsning på kontinuitet när det gäller alltifrån sommarjobb åt ungdomar till satsningar på utbildning och kompetensutveckling av arbetslösa och personal. Vi är mycket oroade, att arbetslösheten med alliansens politik kommer att bita sig fast på en hög nivå i Skärholmen även efter att konjunkturen har vänt.

Jobbtorgen är misslyckade. Den borgerliga majoriteten har utlovat att samtliga personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist ska via jobbtorget få en snabb insats och jobbgaranti. Det är ett misslyckande särskilt som förvaltningen säger att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har ökat den senaste månaden. Förvaltningens analys är att gruppen utförsäkrade som söker bistånd stadigt ökar och bidar till långtidsberoende.

En arbetsgivare, som tar hand om sin personal och hos vilken man kan känna sig trygg, är en tillgång för verksamheten. Vi anser att det är viktigt med friskvård och har därför föreslagit att all personal ska ha rätt till en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. I Skärholmen har vi få chefer med utländsk bakgrund fast en stor del av vårdpersonalen härstammar från ett annat land. Det vore naturligt, tycker vi, att cheferna speglar personalsammansättningen.

Kostnaderna för flyktingmottagandet

Kostnaderna för flyktingmottagandet ökar. Budgeten har underskott med 1,6 mkr. Det innebär nästan en ökning av kostnaderna trots att antal flyktingar har minskat. Förvaltningen skriver att 78 %av våra nyanlända har behov av introduktionsersättning under introduktionstidenmen schablonersättningen täcker inte behovet. Det är absolut nödvändigt att en större del av de medel, som staden får från staten och som ska täcka kostnaderna under introduktionstiden, kommer ut till stadsdelarna. Det är glädjande att förvaltningen skriver att 52 % av nyanlända har fått egen försörjning efter introduktionstiden.

Förvaltningen redovisar

Tertialrapporten ska ta upp förändringar som påverkar det ekonomiska utfallet i förhållande till verksamhetsplan och budget för 2010. I det perspektivet är det oroande att förvaltningen inte diskuterar utifrån den försämrade situationen när det gäller antalet bidragshushåll. De åtgärder som förvaltningen redovisar riskerar att inte få den effekt man hoppas på. Det gäller t ex ”ökade insatser för arbetslösa genom sk insatspraktik”, ”ökade insatser för gruppen med socialmedicinska försörjningshinder”,

Underskott inom äldreomsorgen

Ett underskott seglar upp inom äldreomsorgen vilket är mycket oroande. Förvaltningen skriver att det beror på övertalighetskostnader efter avveckling av Vårbergs vård och omsorgsboende och omvandling av Skärholmens servicehus till trygghetsboende. Det är oroväckande att prognoserna redan behöver revideras. Det betyder i sammanfattning; färre måste få insatser inom äldreomsorgen för att budgeten ska gå ihop. Det rimmar mycket illa med alliansens s k satsning på äldreomsorgen. När det gäller äldreomsorgen återigen visar det tydligt att ersättningssystemet inte är genomtänkt. Vi har tidigare protesterat mot omvandlingen av servicehuset i Skärholmen till trygghetsboende, som ju är en anpassad form för dem som kan klara sig med enbart hemtjänst. Att den sociala dagliga verksamheten i Sätra avvecklas innebär också en försämring för de äldre, som har det svårast. Som en följd av att servicehuset i Skärholmen lagts ner, så kommer hemtjänsten att öka. Vi vill folkhälsa ska vara ett prioriterat område som ska drivas parallellt med miljö-, stadsmiljö-, demokrati.

Den ökade andelen av ekologiska livsmedel är glädjande men det behövs en tydlig redovisning och vi ser fram emot att förvaltningen tar fram förslag till att ytterligare öka den delen och . Vad gäller ekologiska livs-, natur-, idrotts- och friluftsarbetet i staden. Folkhälsoprogrammet som lades ner 2007 bör uppdateras och återinföras medel i staden så bedriver den moderatledda majoriteten en alltför defensiv politik. Redan idag har vissa stadsdelsförvaltningar uppnått 20 % eller mer ekologiska livsmedel och att då ha ett mål på 15 % till år 2011 är allt annat än framåtsyftande.

Miljöarbete

De sammanslagningar och centraliseringar som majoriteten har genomfört har hittills resulterat i nedmontering av allt ambitiöst miljöarbete i stadsdelen. Miljöfrågorna är inte en lyx som man unnar sig bara när man har det gott ställt. Det är en överlevnadsfråga som måste tas på stort allvar. När människor och omvärlden på allvar börjar prioritera miljöfrågor är det beklagligt att stadsdelarna i Stockholm lägger ner miljöarbetet och går ett steg bakåt. Nu har man reducerat stadsdelens miljöarbete till ingenting. Den föregående majoritetens miljömål kunde återspeglas i stadsdelarnas miljöarbete, t ex minska elanvändningen, öka andelen ekologiska livsmedel, vid inköp välja produkter som uppfyller kraven för miljömärkning och att ha tydliga rutiner för källsortering samt att ställa miljökrav vid upphandlingar. Dessa mål kunde brytas ner till verksamhetsnivå och redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelser för att stadens övergripande miljömål skulle kunna stämmas av. Avsaknaden av miljöarbete överhuvudtaget och de uppenbara bristerna i uppföljningsbarhet är mycket påtagliga. Vi kan inte utläsa någon aktivitet i stadsdelen eller andra aktiviteter som t ex visar att majoriteten tar klimat- och miljöförändringarna på allvar. Information, rådgivning och stöd för att kunna etablera miljömål i verksamheter, stötta initiativ och samordna och samverka med lokalt näringsliv, föreningsliv och medborgare är grundläggande faktorer som i högsta grad påverkar människors attityder. En tillfredsställande effektiv sådan insats driver utvecklingen framåt och sparar resurser. Agenda 21-samordnare som avskaffades av den borgerliga majoriteten bör skyndsamt återinföras i förvaltningens arbete.

Vi konstaterar återigen att det finns åtskilligt i tertialrapport 2 som ger oro inför framtiden. Dessvärre vet vi inte resultatet av alliansens förda politik förrän i bokslutet för 2010. Det behövs också en helhetsbild över behoven och ett solidariskt tänkesätt. Vi är angelägna om att öka medborgarnas insyn och därmed möjlighet att påverka.

§23 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till anmälan godkänns och fick enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postfack

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Balanslista uppdrag SDN 9/2010-09-30

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan godkänns med följande korrigeringar, att uppdraget att utreda parklekars och mötesplatsers organisation redovisas till novembernämnden 2010. Att uppdraget om redovisning och uppföljning av hur de äldre på Sätra vård och omsorgsboende tillgodoses vad avser måltider/aktiviteter redovisas snarast vid annan tidpunkt. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde bifall till dessa yrkanden.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna balanslistan med följande korrigeringar, att uppdraget att utreda parklekars och mötesplatsers organisation redovisas till novembernämnden 2010. Att uppdraget om redovisning och uppföljning av hur de äldre på Sätra vård och omsorgsboende tillgodoses vad avser måltider/aktiviteter redovisas snarast.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Inkomna skrivelser och beslut

A. Protokoll handikappråd 2010-05-06.

B. Protokoll handikappråd 2010-06-03.

C. Protokoll från gruppledarmöte 2010-08-19.

D. Protokoll från pensionärsrådet 2010-08-19.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna A-D till handlingarna

§26 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet kl. 19.20