Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-04-14

Sammanträde 2011-04-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-03-24, öppna delen. Kommer senare

4 Medborgarförslag: Nyttja ytan vid Skärholmens fontäner till ungdomsaktiviteter under sommarveckorna 27-32, dnr 1.2.4-2011.

6 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 för Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.2.1/156-2011.

7 Remissvar: Förslag till detaljplan för Moské vid kv. Harholmen i stadsdelen Skärholmen, dnr 1.5.3/121-2011.

8 Nytt "utegym" i Skärholmen, dnr 5/168-2011.

9 Svar på medborgarförslag: anläggande av skidspår i Sätraskogen m.m., dnr 1.2.4/009-2010.

10 Ansökan om investeringsbidrag för att tidigarelägga Puckelballplanen i Skärholmen, dnr 5/206-2011.

11 Ny idrottshall i Söderort, dnr 5/184-2011.

13 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

14 Balanslista uppdrag SDN 5/2011-04-14.

15 Inkomna skrivelser/beslut.

A. Protokoll pensionärsrådet 2011-02-10.
B. Protokoll pensionärsrådet 2011-03-17.
C. Protokoll handikapprådet 2011-02-10
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§11 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

§13 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-03-24

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2011-03-24

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Medborgarförslag: Nyttja ytan vid Skärholmens fontäner till ungdomsaktiviteter under sommarveckorna 27-32

Förelåg ett medborgarförslag, dnr 1.2.4/202-2011från Mats Ageby, om att kunna nyttja ytan vid Skärholmens fontäner till ungdomsaktiviteter under sommarveckorna 27-32

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för (m), (fp), (s), (v) om bifall till förslag till beslut enligt bilaga ett. Tjänstgörande ersättaren Anne-Marie Grave (mp) yrkade bifall till medborgarförslaget, dvs. att förvaltningen skall möjliggöra att 127 sommarfestival skall få nyttja Skärholmens centrums fontäner under sex veckor, juli till augusti. Ordföranden jan Jönsson fann två förslag till beslut, det för (m), (fp), (s), (v) gemensamma förslaget till beslut enligt bilaga ett samt (mp:s) förslag till beslut. Han ställde de bägge förslagen till beslut mot varandra och hörde bifall till det för (m), (fp), (s), (v) gemensamma förslaget till beslut. Tjänstgörande ersättaren Anne-Marie Grave (mp) reserverade sig för (mp) till förmån för eget förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmen stadsdelsnämnd beslöt

att

1. förvaltningen ges i uppdrag att möjliggöra för 127 Sommarfestival att nyttja dammarna på Skärholmens torg två veckor under perioden vecka 27 till 32. Valet av lämpliga veckor görs i samarbete med initiativtagarna.

2. förvaltningen ges i uppdrag att möjliggöra för 127 Sommarfestival att utnyttja Bredängs öppna idrottspark resterande fyra veckor.

3. denna skrivelse tillsänds förslagsställaren som svar på medborgarförslaget.

4. omedelbart justera paragrafen.

5. därutöver anföra:

Vi ser mycket positivt på initiativet från föreningslivet i Skärholmen att anordna 127 Sommarfestival. Allt fler familjer stannar kvar i stadsdelen under somrarna och det är därför bra att det finns aktiviteter.

Initiativtagarna önskar att få nyttja dammarna på Skärholmens torg under sex veckor, juli till augusti. Vi menar att det är rimligt att tillåta nyttjande under två veckor.

Skärholmens torg är en plats för alla som bor, verkar och besöker Skärholmen. Därför måste stadsdelsnämnden ta hänsyn till alla de olika åsikter som finns kring hur dammarna kan nyttjas. Två veckors nyttjande menar vi är en acceptabel kompromiss mellan värdet av aktiviteter i centrum och de estetiska och andra värden som vattnet i dammar och fontäner på torget har.

Vidare ser vi en poäng i att aktiviteterna inte enbart begränsas till centrala Skärholmen, då inte minst ungdomarna i Bredäng länge önskat fler aktiviteter även där. Bredängs nyinvigda öppna idrottspark ligger nära centrum, har färdiga ytor för både basket, fotboll och andra aktiviteter och aktiviteterna kommer att vara väl synliga från tunnelbaneperrongen.

Till nästa år ser vi gärna att aktiviteterna förläggs till skolgården på Skärholmens gymnasium, då utomhusscenen där är färdigställd.

Reservation Tjänstgörande ersättaren Anne-Marie Grave (mp) reserverade sig för (mp) till förmån för eget förslag till beslut.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut gemensamt för (m), (fp), (s), (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-04-14

Ärende 4: Medborgarförslag: Nyttja ytan

vid Skärholmens fontäner till ungdoms-

aktiviteter under sommarveckorna 27-32

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Mika Eskelinen m.fl. (M)

Samt (S) och (V)

Förslag till beslut:

1. Att förvaltningen ges i uppdrag att möjliggöra för 127 Sommarfestival att nyttja dammarna på Skärholmens torg två veckor under perioden vecka 27 till 32. Valet av lämpliga veckor görs i samarbete med initiativtagarna.

2. Att förvaltningen ges i uppdrag att möjliggöra för 127 Sommarfestival att utnyttja Bredängs öppna idrottspark resterande fyra veckor.

3. Att denna skrivelse tillsänds förslagsställaren som svar på medborgarförslaget.

4. Omedelbar justering

5. Att därutöver anföra:

Vi ser mycket positivt på initiativet från föreningslivet i Skärholmen att anordna 127 Sommarfestival. Allt fler familjer stannar kvar i stadsdelen under somrarna och det är därför bra att det finns aktiviteter.

Initiativtagarna önskar att få nyttja dammarna på Skärholmens torg under sex veckor, juli till augusti. Vi menar att det är rimligt att tillåta nyttjande under två veckor.

Skärholmens torg är en plats för alla som bor, verkar och besöker Skärholmen. Därför måste stadsdelsnämnden ta hänsyn till alla de olika åsikter som finns kring hur dammarna kan nyttjas. Två veckors nyttjande menar vi är en acceptabel kompromiss mellan värdet av aktiviteter i centrum och de estetiska och andra värden som vattnet i dammar och fontäner på torget har.

Vidare ser vi en poäng i att aktiviteterna inte enbart begränsas till centrala Skärholmen, då inte minst ungdomarna i Bredäng länge önskat fler aktiviteter även där. Bredängs nyinvigda öppna idrottspark ligger nära centrum, har färdiga ytor för både basket, fotboll och andra aktiviteter och aktiviteterna kommer att vara väl synliga från tunnelbaneperrongen.

Till nästa år ser vi gärna att aktiviteterna förläggs till skolgården på Skärholmens gymnasium, då utomhusscenen där är färdigställd.

§15 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 för Skärholmens stadsdelsnämnd

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/156-2011 med förslag till beslut att

1. Underlag till budget för år 2012 och inriktning för 2013 och 2014 godkänns.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för alliansen (m), (fp) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Linnea Ornstein (mp) yrkar för (mp) om bifall till eget förslag till beslut för (mp) enligt bilaga ett. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) yrkar för (s) om bifall till eget förslag till beslut för (s) enligt bilaga två. Ledamoten Rudy Espinoza (v) anmäler för (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga tre. Ordföranden finner tre förslag till beslut, förvaltningens, förslagen till beslut från (s) samt (mp). Han ställer de tre förslagen mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkar också om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta. Ledamoten Linnea Ornstein (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för (mp:s) förslag till beslut. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) reserverar sig även han till förmån för förslaget från (s).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna underlag till budget för år 2012 och inriktning för 2013 och 2014.

2. omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande Ledamoten Rudy Espinoza (v) anmäler för (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga tre.

Reservationer Ledamoten Linnea Ornstein (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för (mp:s) förslag till beslut. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) reserverar sig även han till förmån för förslaget från (s).

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd torsdagen den 14 april 2011

Rebwar Hassan (mp)

Linnea Ornstein (mp)

Ärende 15

Diarienummer: 1.2.1/156-2011

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Skärholmen stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

Skärholmens underlag till budget för år 2012 och inriktning för år 2013 och 2014 upprättas enligt Miljöpartiets förslag till budget för 2012 samt inriktning för år 2013 och 2014 i Stockholms kommunfullmäktige beträffande stadsdelsnämnderna

2. Omedelbar justering.

3. Samt därutöver anföra följande

Skärholmen är en fantastisk stadsdel att bo och leva i. Närheten till grönska och vatten och blandningen av människor med olika bakgrund skapar gränslösa möjligheter.

Skärholmen ska vara en modern, mänsklig och miljövänlig stadsdel. Det ska vara lätt att leva klimatsmart och miljövänligt. En grön omställning i Skärholmen skapar fler jobb och företag, säkrar vår välfärd och visar ledarskap i miljöfrågorna. Levande demokrati, mångfald och lika rättigheter skapar en modern stadsdel där alla människor får livskvalitet och nya livschanser.

Den gröna politiken utgår ifrån alla människors lika värde, både för oss som lever idag och för kommande generationer. Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi lever inom ramarna för vad som är ekologiskt hållbart och inga kostnader flyttas över på våra barn och barnbarn. Omställningen till det gröna samhället ser vi som ett positivt steg framåt. Det kräver nya investeringar i miljöteknik, skapandet av framtidens jobb och mer fokus på livskvalitet istället för kortsiktig konsumtion.

Arbetet med miljöfrågorna i stadsdelen ligger till stor del nere sedan den moderatledda majoriteten tog över. Vi vill införa miljösamordnare och att ansvaret för skötseln av gatumarken läggs tillbaka till nämnden.

Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i stadsdelen under mandatperioden 2011–2014. Vårt gemensamma engagemang är viktigt för att Skärholmen ska vara en grön stad även i framtiden.

I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns mer resurser än hos den moderatledda majoriteten till stadsdelarna. Miljöpartiets förslag skulle innebär en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal i Skärholmen.

Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Stadsdelen ska, där aktuellt, garantera genomförandet av skötselplanerna för naturreservaten.

Livsmöjligheternas stadsdel

Alla människors lika värde och rätt till delaktighet och inflytande är en av utgångspunkterna i Miljöpartiets politik. I Stadsdelen ska alla kunna leva och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Demokrati och levande kultur, lika rättigheter och jämställdhet ger utrymme för livskvalitet och nya livschanser. Vi ska ha en aktiv politik som främjar lika rättigheter och jämställdhet och arbetar för att alla invånares kompetens tas tillvara och respekteras. Segregation, hatbrott och våld är demokratiproblem som måste motverkas.

Mångfald och likarättigheter

Alla människors lika värde är en förutsättning för demokrati. Skärholmen ska vara en stadsdel där alla känner sig välkomna och respekterade. Den rika mixen av kulturer och människors olika erfarenheter är en stor resurs.

Personal och politiker ska utbildas regelbundet och särskilda insatser, exempelvis diskrimineringstester och kampanjer, ska genomföras. Det är viktigt att antidiskrimineringsklausuler används i stadens upphandlingar, eftersom köp av varor och tjänster påverkar många företag.

En jämställd stadsdel

Föreställningar om kvinnor och män ska inte begränsa folk i deras yrkes- och vardagsliv. Att motverka begränsande könsnormer, fördomar och rasism är något av det viktigaste vi kan göra för kommande generationer. Förskolan och skolan har en unik möjlighet att påverka detta arbete i rätt riktning.

Levande demokrati

Vi vill skapar en känsla av tillhörighet med omgivningen. Det lokala

engagemanget hos medborgare, politiker och företagare stärker områdenas kvaliteter. För att skapa en aktiv lokal dialog ska Stockholm införa direktval till stadsdelsnämnderna. Det politiska ansvaret för närmiljön ska föras tillbaka till stadsdelarna och beslut ska fattas i en öppen process. Medborgardialog och lokala rådslag ska användas oftare och utgöra ett av underlagen för de förtroendevalda när de fattar beslut.

Vi vill ge ungdomar mer inflytande. Deras visioner och drömmar ska bli en maktfaktor.

Det ideella föreningslivet har stor betydelse för Stadsdelen. Stödet till föreningslivet ska öka, samt vara stabilt och förutsägbart för att möjliggöra långsiktighet. Endast föreningar som aktivt verkar för människors lika värde och jämlikhet ska beviljas stöd.

Kulturlivet i Stockholm ska blomstra utifrån de unika möjligheter som finns i en stor stad. Goda förutsättningar för den fria kulturen är en fråga om yttrandefrihet, demokrati och mångfald. Musik, teater, film, konst, festivaler och andra kulturyttringar är en viktig del i stadsdelens utveckling. Det ska vara enkelt för alla att både skapa och ta del av kultur.

Våra öppna mötesplatser – parker, gator och torg – ska utgöra en central del av kulturen.

Alla barn och unga ska ges möjligheten att ägna sig åt kultur, oberoende av familjens ekonomi.

Kulturfrågorna har blivit kraftigt eftersatta av den moderatstyrda majoriteten. Vi arbetar för bättre hyresvillkor och lägre lokalhyror, kultursamordnare i varje stadsdel och ett bredare kulturutbud som är tillgängligt för alla. Direktvalda stadsdelsnämnder skulle öka den representativa demokratin och bör på sikt införas i Stockholm. Förberedelser bör göras för försök med direktvalda stadsdelsnämnder. Val till de stadsdelar som deltar i detta försök bör göras i samband med de allmänna valen 2014

Vi tycker att det är utmärkt med vårt medborgarkontor där man kunnat kombinera flera olika verksamheter till gagn för medborgarna i Skärholmen.

Det är också viktigt med skuldrådgivning, inte minst i dessa tider, när det kan vara svårt att hantera en krympande ekonomi. Budgethållningen får inte ge avkall på dessa funktioner. Inte heller får det gå ut över verksamheters kvalité.

Vi vill naturligtvis som alltid värna om Skärholmens Gård och Jakobsbergs Gård. Vi anser också, att det är viktigt att människor kan träffas i möten utan att det ska kosta mycket pengar.

Den mänskliga stadsdelen

I vår stadsdel ska alla generationer garanteras trygghet, tillgänglighet och livskvalitet. Antalet utsatta barn och ungdomar ska minska. Människor med missbruksproblem ska få den hjälp de behöver . Skärholmen ska vara en stadsdel där nyanlända får bästa möjliga start.

Utsatta barn och ungdomar

Arbetet med att hjälpa och stödja utsatta barn och familjer ska alltid prioriteras. För att upptäcka problem tidigt är de förebyggande och uppsökande insatserna viktiga. Barn och familjer i behov av stöd ska aldrig falla mellan stolarna i stadens olika verksamheter. Stödet ska utformas utifrån barnens behov med särskilda insatser i hemmet eller i så kallade barnhus. Barnhus samlar alla insatser kring barnet under ett tak istället för att barnen ska behöva åka till olika myndigheter.

Socialtjänsten ska bli mer inriktad på att hjälpa barn tidigare. Det förebyggande arbetet mot missbruk ska prioriteras och särskilt lyfta fram föräldrarnas roll som förebilder. Det krävs systematiska insatser för att förebygga och minska våldet bland unga. Samverkan ska ske mellan hem, skola, staden, frivilligorganisationer och närpolis. Stadsdelarna ska tillhandahålla rådgivning vid ungdomsmottagningar och skapa förebyggande insatser.

Vårt sociala skyddsnät

Det ekonomiska biståndet till de stockholmare som behöver det ska utformas så att ingen riskerar att falla igenom. Människor ska inte isoleras i stadsdelen, därför ska SL-kort ingå i det ekonomiska biståndet.

Vuxenutbildning är en möjlighet till nya livschanser. Det ska aldrig vara för sent att utbilda eller vidareutbilda sig. Vuxenutbildningen ska vara öppen för alla och hålla hög kvalitet.

Alla som står utanför arbetsmarknaden ska erbjudas individuellt stöd, som vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Stödet ska utformas utifrån den arbetssökandes behov genom att de olika

stöden samordnas lokalt och på en plats, i så kallade En-dörr-in-verksamheter. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärnor i verksamheten.

En stadsdel tillgänglig för alla

Stadsdelens brister i tillgänglighet för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, bland annat i kollektivtrafiken, vid övergångsställen, i affärer och i stadens verksamheter. Otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Alla stockholmare, oavsett funktionsnedsättning, ska ha lika möjlighet till full delaktighet. Informationen på stadens hemsida ska vara tillgänglig för alla.

Alla som inte själva kan tillgodose sina behov i det dagliga livet har rätt till stöd. Staden ska garantera att alla personer får en bra omsorg och service. Insatserna ska utformas med stor respekt för den enskildes önskemål och val. Kvaliteten på personlig assistans, boende med särskild service, ledsagning, stöd till anhöriga, färdtjänst och annan service ska förbättras.

Personer med funktionsnedsättningar utsätts ofta för diskriminering på arbetsmarknaden. Staden ska utveckla metoder och aktiviteter som främjar allas möjligheter till anställning . Arbetsförhållandena ska anpassas efter behov och förutsättningar.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska vara tillgänglig för alla vid behov, garantera en trygg vardag med hög livskvalitet och vara jämlik. För ökad valfrihet och hälsa ska alla över 75 år erbjudas hemtjänst. Stadsdelen ska aktivt stödja och avlasta engagerade anhöriga.

Det behövs fler mötesplatser med aktiviteter för äldre, exempelvis träning och naturupplev­elser. Gemensamma måltider med hemlagad näringsrik god mat är en viktig del av livskvaliteten och hälsan. Alla äldre ska ha rätt till regelbundna vistelser utomhus och i naturmiljö.

Omsorgen för äldre ska erbjudas med en mångfald av möjligheter och kan drivas av såväl kommunala, kooperativa som privata aktörer. Staden ska sträva efter att alla äldre par som önskar ska kunna bo tillsammans hela livet ut.

Äldre med stora funktionsnedsättningar ska aldrig tvingas bo kvar hemma mot sin egen vilja. Specialiserade boenden, exempelvis med husdjur eller med inriktning på kultur, språk och sexuell läggning, ska utvecklas vidare.

Flyktingmottagande

I Skärholmen ska det vara lätt att lära sig svenska och få jobb eller utbildning. Varje individ ska känna sig välkommen och att allas kompetens och erfarenheter tas tillvara. Särskilda satsningar på arbetsmarknadsstöd ska underlätta steget att finna ett bra jobb.

Undervisningen i svenska för invandrare ska hålla hög kvalitet och Stockholm ska arbeta för att alla ska klara det nationella provet, det vill säga den nivå i svenska som motsvarar nio års grundskola. Elever med kortare utbildningsbakgrund ska få möjlighet att lära sig svenska utifrån sitt modersmål och elever med högre utbildningsnivå ska ges möjlighet att läsa svenska på universitetet.

Dialog och möten är viktiga verktyg för integration. Segregation och diskriminering orsakas bland annat av bristande kunskap, fördomar och ojämlika maktförhållanden.

Lekfull och trygg barndom

Skärholmen ska vara en trygg stad för barn och föräldrar. Både kommunala och fristående förskolor ska hålla högsta kvalitet, med små barngrupper och rätt utbildad personal. Förskolorna ska servera ekologisk mat lagad på plats. Gårdarna där barnen leker ska uppmuntra till aktivitet. En ekologiskt hållbar uppväxtmiljö uppmuntrar barnens framtida intresse för miljö och utveckling. Källsortering och liknande konkret miljöarbete för barn ska finnas med som ett naturligt och lekfullt inslag.

Alla förskolor ska ha tillgång till genuspedagoger för ett medvetet arbete med både pojkars och flickors utveckling. Förskolan ska arbeta med modersmål, så att även små barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på både svenska och sitt modersmål.

Minskad bilism

Miljöpartiet säger nej till motorvägen Förbifart Stockholm. Förbifarten leder till ökad istället för minskad biltrafik. Om Förbifarten byggs ökar klimatutsläppen och belastningen på miljön. Motorvägsbygget leder till en gles, utbredd bebyggelse och många nya bilpendlare.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Förslag till beslut (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-04-14

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende 15

Dnr.1.2.1/156-2011

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Skärholmen

Förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att som underlag till budget för år 2012 och inriktning för år 2013 och 2014 upprättas enligt socialdemokraternas förslag till budget för 2012 samt inriktning för år 2013 och 2014 i Stockholms kommunfullmäktige beträffande stadsdelsnämnderna, samt vad som anförts i denna reservation.

2. Omedelbar justering.

Att därutöver anföra nedanstående

Vi vill satsa på framtiden för Skärholmen
Alla människor har rätt att leva i ett samhälle som bygger på trygghet och solidaritet.

Det är då vi blir fria, jämlika människor Så ser dock verkligheten inte ut, varken i världen, Sverige eller i Skärholmen.

Vi socialdemokrater vill skapa ett rättvist samhälle som har plats för alla.

Vi tror på människors förmåga, att ta ansvar, både för sig själva och för andra.

Vi vill se ett samhälle, där man inte ska straffas för att man råkat bli sjuk eller arbetslös

Ett samhälle som inte tillåter, att enskilda vinster görs på bekostnad av kvalitet, när människor behöver vård och omsorg.

Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal. Ett samhälle där alla har ett inflytande och är en del i det gemensamma samhället. Ett samhälle som tar hänsyn till människors olika förutsättningar.

Skärholmen är en stadsdel, som behöver mer av våra gemensamma resurser än många andra stadsdelar i Stockholm. Det gäller allt ifrån barnomsorg, skola och övrig omsorg.

Medelinkomsten är hälften i Skärholmen mot vissa delar av Stockholms innerstad. Vi tar hänsyn till det i vår budget. Införandet av pengasystemet har inte bidragit till vare sig utveckling, rättvisa eller valfrihet. Sanningen är tvärtom. Utveckling når man, när man till exempel satsar på kunskap, barnens skolundervisning och läxläsning. Rättvisa når man, när man oberoende av inkomst kan ta del av till exempel utbildning, kultur, sjukvård och får möjlighet att bli en del av det gemensamma samhället. Valfrihet är att oavsett bakgrund eller uppväxtförhållanden kunna utbilda sig och möjliggöra egen försörjning.

Vi vill att våra skattepengar ska gå till att öka kvalitén i verksamheten inte till vinst i bolag, som har kortsiktiga vinstintressen som mål.

Skärholmens medborgares trygghet, trivsel och hälsa är det viktigaste för oss.

Offentlighetsprincipen är en garanti för trygghet och insyn. Genom samlade resurser och analyser kan man bättre tillgodose medborgarnas krav på valfrihet och mångfald.

Därför vill vi socialdemokrater utveckla den gemensamma sektorn.

Barn och ungdomar är vår framtid. Barnens uppväxt och behov är viktiga för oss. Därför ska även barnperspektivet ligga till grund för alla beslut som fattas i nämnden.

Förskoleverksamhet

Förskolan ska ge alla barn en god förberedelse inför skolgången.

Barngruppernas storlek ska minska till år 2014.

Barnomsorgsgarantin ska uppfyllas till 100 procent, så att alla barn får förskoleplats inom tre månader från ansökan. Barnomsorgsgarantin ska gälla den stadsdel där barnen bor.

Skärholmen ska vara en stadsdel där alla barn kan utvecklas och växa till fria och självständiga vuxna. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Skärholmens barn ska gå vidare från förskolan övertygade om sin egen förmåga och med lust att lära.

Barn som får tillgång till en bra förskola har större möjlighet att lyckas under sin fortsatta skolgång. Det är i förskolan vi kan utplåna orättvisa skillnader i barnens förutsättningar.

Förskolan ska vara en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och där föräldrarna känner sig trygga med att lämna sina barn.

Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras. I Skärholmens förskoleverksamhet ska alla barn få stöd och omvårdnad utifrån sina individuella behov för att växa och lära. Förskoleverksamheten ska utgå ifrån barnperspektivet. Oavsett föräldrarnas situation ska det därför rent principiellt vara en rättighet för alla barn att delta på heltid i förskolans verksamhet.

Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet. Lokaler och gårdar ska uppmuntra till lek och lust att lära. Antalet anställda med pedagogisk utbildning ska öka. All förskoleverksamhet ska vara organisatoriskt placerad under stadsdelsnämnderna. Barngruppernas storlek ska minskas utifrån målsättningarna, utan att det inverkar på antalet personal. En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år. Det ska finnas förskolor med olika pedagogiska och verksamhetsmässiga inriktningar. Vi fortsätter att satsa på barns språkutveckling.

Öppettiderna inom förskolan ska förbättras, så att de även passar föräldrar som jobbar på obekväma arbetstider. Vi ska kunna erbjuda barnomsorg nattetid. Syskonförtur och närhetsprincip ska gälla vid val av plats i förskolan. Öppen förskoleverksamhet ska tillhandahållas, för dem som inte har sina barn i förskolan.

Vårdnadsbidraget ska bort, det är ett svek mot barnen då det hindrar barnet från tillgång till pedagogisk och social verksamhet och stöd i språkutveckling. Vi vill ha en förskola med kvalité, trygghet och inflytande.

Verksamhet för barn och ungdom

Minst en icke-kommersiell träffpunkt i varje stadsdel ska garanteras.

Ungdomars inflytande över den egna vardagen ska öka.

För alla barn i Skärholmen ska det ordnas kolloverksamhet.

Skärholmen ska vara en barnvänlig stadsdel och barns perspektiv ska alltid beaktas vid planering av stadsdelen.

Skärholmens barn och unga har i dag olika förutsättningar för sin fritid. De skillnaderna måste brytas och alla barn och unga ska ges samma möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheten ska vara de arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor, tankar och intressen. Det kan gälla musik, idrott, teater eller annat.

Ungdomars personliga utveckling är viktig. Vi vill förstärka ungdomsmottagningen. Barn och unga ska erbjudas en bred fritidsverksamhet. Arbetsformer som gör ungdomar delaktiga och inflytelserika ska utvecklas. Barn och ungdomar ska ges möjlighet till ett tryggt och stimulerande sommarlov.

Alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas en plats i den stadsdelsövergripande kolloverksamheten.

Möteslokaler i varje stadsdel och 2:a Hemmet ska utvecklas och säkras.

Fritidsklubbar för mellanstadiebarnen ska finnas i varje stadsdel.

Alla gymnasieungdomar ska få ett SL- terminskort som gäller vardagar dagtid.

Verksamheten i stadens parklekar ska utvecklas och säkras.

I frågor som rör ungdomar ska Ungdomsrådet (URIS) spela en aktiv roll.

Äldreomsorg

Alla äldre i kontakt med äldreomsorgen ska ha möjlighet att påverka insatsens innehåll.

Personaltätheten ska öka och personalkontinuiteten ska förbättras.

Kvalitet i all omsorg ska säkras.

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap.

Valfriheten i boendeformer måste garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. En eventuell social isolering måste brytas och ersättas med ett utbud av forum för ett aktivt liv där möten och aktiviteter är en del av vardagen för de äldre. Därför ska vi skapa fler dagverksamheter och träffpunkter för äldre.
Personer inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänstmottagare ska bli nöjdare. Valfrihet när det gäller inriktning på omvårdnadsboende ska öka. Tillgången på kommunala alternativ ska garanteras. Andelen heltidstjänster ska öka.

Äldre som beviljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha

hemlagad mat eller matlåda. Maten ska också vara anpassad utifrån den äldres näringsbehov. För äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen. Serviceboende ska återinföras och normerna för biståndsbedömning måste ses över, så att de som har ett behov av serviceboende, kan erbjudas detta. Personaltätheten ska bedömas och anpassas utifrån vårdbehov.

De sociala delegationerna ska få pröva äldreärenden på individnivå. Behovet bland äldre ska beaktas vid informationsspridning och mötas i verksamheten, det ska vara en självklarhet att bli förstådd och förstå, oavsett bakgrund. Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser och kompetensutveckling till dem som vårdar anhöriga och närstående. Den medicinska fotvården ska säkerställas nu när ansvaret har gått över från landstinget till stadsdelsnämnden. Vi ska följa upp genomförandeplaner och avsteg från insatser, som inte varit genomförda enligt den äldres egen vilja och önskemål, ska redovisas.

Alla över 75 år ska ha rätt till 2 timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning.

Tandhälsan är viktig för stadens äldre. Kan man inte tugga maten ordentligt så ökar risken för undernäring, samtidigt som dålig tandhälsa visat sig kunna leda till sämre allmänhälsa.

På våra äldreboenden ska det finnas rutiner så att de som har behov av tandvård verkligen får den vård som de är berättigade till.

Vi vill också se till att det finns ett fungerande system och rutiner för överlämning mellan sjukvården och äldreomsorgen.

Pensionärsrådet ska spela en viktig roll i det för dessa angelägna frågor.

Flyktingmottagande

Introduktionen ska utgå från individuella förutsättningar och leda till en god integration i samhället.

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och självständigt liv. Alla flyktingar som kommer till Stockholm och Skärholmen ska erbjudas möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativ introduktion, ett bra boende och god språkundervisning. De som behöver ska ges möjlighet till stöd och hjälp med validering av sina betyg och sin kompetens samt ges relevant SFI-utbildning för att snabbt få möjlighet till arbete och egen försörjning.

Barn- och ungdomar ska snabbt garanteras plats i förskola och skola.

Kultur- och föreningsverksamhet

De lokala mötesplatserna och utbudet av kulturell verksamhet ska stärkas och utvecklas med fokus på barn och unga.

Samarbetet mellan de lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen ska öka.

Kulturen ska vara tillgänglig för alla. I arbetet med att stärka och fördjupa demokratin krävs att alla medborgare har möjlighet att delta i samhället utifrån olika förutsättningar. Samarbetet mellan lokala kulturupplevelser och skolorna ska öka. Alla barn och ungdomar i Skärholmen ska ges möjlighet att i närområdet delta i och själva utöva olika former av kultur. Det ska finnas arenor som möjliggör såväl uttryck som intryck. Åtgärder måste vidtas för att uppmuntra och bejaka olika kulturintressen.

Vi vill naturligtvis som alltid värna om Skärholmens Gård och Jakobsbergs Gård. Därför anser vi det är viktigt att dessa gårdar är kvar i stadens regi.

Vi anser också, att det är viktigt att människor kan träffas i möten utan att det ska kosta mycket pengar. Det är viktigt att driva den frågan anser vi.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Alla ska ha möjlighet till arbete/sysselsättning och ett eget boende.

Kvalitet i all omsorg ska säkras.

Ett modernt och rättvist Skärholmen ger människor med funktionshinder möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten ska öka, eftersom det är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Brukarinflytandet ska stärkas och servicen och omsorgen ska vidareutvecklas på ett sådant sätt att personer med funktionshinder får ökad självständighet och delaktighet.

Den enskildes behov, önskemål och val ska ligga till grund för beslut om insatser. Riktlinjer för beslut om insatser för personer med funktionshinder ska vidareutvecklas och tillämpas i stadens alla delar. Underhåll av gatumiljön och snöröjning ska planeras med särskilt hänsyn till personer med funktionshinder. Tillgänglighetsarbetet inom det lokala näringslivet ska stimuleras.

Handikapprådet ska spela en aktiv roll i det för dessa angelägna frågor.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Alla barn och unga som lever i riskzonen och deras familjer, ska tidigt uppmärksammas.

I samverkan med andra aktörer ska dessa erbjudas tidiga insatser.

Samverkan ska öka mellan samhällets olika aktörer för att på så vis minska antalet personer i utsatta situationer.

Antalet hemlösa ska minska.

Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. För att uppnå detta måste samhället arbeta förebyggande, i form av tidiga och rätt insatser.

Alla människor som har behov av insatser ska behandlas med värdighet. När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. I en rättvis och modern stad ska de som är hemlösa och/eller har missbruksproblem få hjälp att ändra sin livssituation.

Andelen hemlösa ska minska. Andelen fattiga barn ska minska. Droganvändningen bland unga ska minska. Antalet våldsutsatta kvinnor och barn ska minska genom att samarbetet med frivilligorganisationer, polis, sociala och rättsvårdande myndigheter ska öka. Arbetet med att bekämpa prostitution ska öka genom närmare samarbete mellan polis och sociala myndigheter.

Nämnden ska särskilt utveckla olika stöd- och vårdboende utifrån individens behov, genom till exempel så kallade lågtröskelboenden och boende med olika former av boendestöd. Målsättningen ska vara att korta tiden mellan tränings- och försöksboende och eget kontrakt. Genom samarbete mellan hyresvärdar, socialtjänst och kronofogdemyndighet ska vräkningar motarbetas.

Vi ska erbjuda skydd till dem som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våldet i hemmet ska fortsätta. Att bekämpa prostitution är också ett gemensamt ansvar.

Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras, särskilt gäller detta barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Föräldrastödverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen ska utvecklas för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Ungdomsmottagningen ska utvecklas för att främja ungdomars hälsa och kunskaper avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling. Antalet skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka. Skydd och stöd till flickor och pojkar som drabbas av hedersrelaterat våld ska utvecklas i samarbete med ideella organisationer, myndigheter och andra samhällsinstitutioner.

Fler personer med funktionshinder ska ha en sysselsättning eller studera, eftersom det ökar möjligheterna till ett självständigt liv. Människor med psykosociala problem ska i ökad utsträckning uppleva sin dagliga verksamhet som meningsfull.

Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheter till praktikplats, arbete och träffpunkter av stadsdelen. De ungas psykiskt funktionshindrades situation och behov ska särskilt uppmärksammas. Unga vuxna med psykosocial problematik ska särskilt prioriteras.

Ekonomiskt bistånd

Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska.

Alla som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas likvärdigt.

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och rikt liv. Vår grundinställning är att alla människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. När det ekonomiska skyddsnätet saknas, ska samhället finnas som stöd. Vägen tillbaka till egen försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar.

Antalet personer med egen försörjning boende i Skärholmen ska öka.

Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd. En aktiv arbetsmarknadspolitik ska bedrivas, som metodiskt och seriöst bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Unga arbetslösa ska prioriteras inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Genom uppsökande verksamhet ska ungdomar, som inte påbörjat eller avbrutit sin gymnasieutbildning i förtid, följas upp. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektra av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser.

Det är viktigt att SL-kort inkluderas i levnadsomkostnaderna och att de som får ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning således inte sätts i stadsdelsarrest.

Även tandvård och internetuppkoppling ska inkluderas i bidragsnormerna.

Arbetsmarknadsåtgärder

Alla som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska inom fem arbetsdagar ha en individuell handläggningsplan som syftar till inträde på arbetsmarknaden

Långtidsarbetslösheten bland unga ska avskaffas.

Deltagande i svenska för invandrare ska öka och om möjligt yrkesanpassas.

Alla sökande ska ges möjlighet att läsa på Komvux.

Att ha ett arbete är grundläggande för människors möjlighet till egen försörjning. Om samhället ska ha en stark tillväxt krävs att all den kunskap och vilja till arbete som finns tas tillvara. Därför är det vår uppgift att hjälpa människor in i arbetslivet och stötta dem som är yrkesverksamma.

I en lågkonjunktur är det viktigare än någonsin, att satsa på kompetensutveckling, Komvux, SFI och annan utbildning.

Konjunkturen har vänt uppåt, men trots det går många fortfarande arbetslösa. Bland dem finns många unga människor. En arbetslös ung människa ska snabbt få insatser för att komma in i arbete. Därför vill vi bl.a. återinföra stöd till arbetslösa ungdomar genom Navigatorcenter.

Samverkan ska ske mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildning. Samarbetet med det lokala näringslivet ska utvecklas. I samverkan med de arbetssökande ska individuella utvecklingsplaner utvecklas. Entreprenörskap ska främjas. Arbetet med att utbilda praktikhandledare ska fortsätta. Satsningar ska göras på sommarjobb för ungdomar.

Därför har det varit med stor förvåning vi har sett att alliansen har dragit ner på utbildningar som Komvux. Försämringarna i A-kassan och de inhumana reglerna i Försäkringskassan har medfört tragedier för människor. De stigande kostnaderna för ekonomiskt bistånd visar med all tydlighet att människor har hamnat i beroendeställning. Enligt prognoserna kommer ekonomiskt bistånd att fortsätta vara mycket hög framöver. Även om konjunkturen vänder så kommer det att vara svårt för många utan adekvat utbildning att få anställning. Vi riskerar att få många människor fast i arbetslöshet. Vi vet inte heller hur stort mörkertalet är med tanke på att föräldrar kan tänkas försörja sina ungdomar i stället för att söka ekonomiskt bidrag.

Stadsmiljöverksamhet

Skärholmsborna ska uppleva ökad trygghet i staden.

Det ska vara rent och tryggt på gator, torg och i våra parker.

I planeringen ska torg och offentliga platser betraktas som platser som både ska passeras, besökas och platser att vara på.

Park- och naturområden ska vara attraktiva, trygga och bidra till livskvaliteten i alla stadsdelar. En offensiv strategi ska tas fram för det offentliga rummet med nyttigheter exempelvis toaletter, dricksvattenfontäner, möblemang och parkinslag.

Alla har rätt att leva i en ren, fräsch och trygg miljö. Parker, lekplatser och andra grönområden ska vara rena, välskötta och ge möjlighet till rekreation, möten och naturupplevelser i närmiljö. Centrum och torg är i många fall ansiktet utåt för stadsdelen. Om inte dessa är inbjudande så drabbar det hela stadsdelen. Snöröjning, städning av gator och torg samt underhåll av lekparker och parker måste fungera bättre.

Vi vill också att Skärholmen ska uppfattas som en ren och snygg stadsdel.

Stadsdelens invånare ska erbjudas upplevelse som erbjuder tillgängliga, inbjudande miljöer för rekreation och fritid i närområdet.

Vi vill utveckla trygghetsperspektivet i parkmiljön.

Till att uppnå både det långsiktiga och kortsiktiga målet behövs det information och resurser.

I förvaltningen vill vi ha en miljösamordnare. Mer i egen regi ger flexibilitet vid användning av resurserna. Källsortering och sophantering måste ske på sådant sätt att det inte blir skräpigt och ger upphov till skadedjur.

Vi vill att ansvaret för gatumarken åter ska ligga i stadsdelsnämnden.

Framför allt vilken information som är nödvändig för att ge resultat. Samarbetet mellan olika aktörer är viktig i sammanhanget.

Spårväg Syd är viktig för, att gynna utvecklingen av Skärholmen och övriga förorter i Söderort, samt för att minska miljöförstöringen.

För att klara skötselplanen för Sätraskogen måste det finnas erforderliga resurser. Så är det inte i dag.

Miljöverksamhet

Miljön är en överlevnadsfråga globalt och lokalt. Vi vill att våra kommande generationer ska få leva i en ren och fin miljö.

Miljön är en viktig fråga för oss alla. Ingen kan vara oberörd av det, som drabbar människor i världen på grund av klimatet. I Skärholmen har förvaltningen del i lokala ansvaret. Men det mesta är centraliserat, men ändå viktigt för oss att ha inflytande över.

Staden måste ta sitt ansvar för att på allvar få i gång uppsamling av köksavfall till att tillverka biogas. Nya tag måste till för samarbete mellan olika ansvariga.

Källsorteringen är en viktig del i klimatfrågan. Det är sådant som fordrar investeringar och information. Det skulle kunna källsorteras i betydligt större omfattning i våra verksamheter om man hade de resurserna. Ansvaret för att det ska ske i annans verksamhet och även hos människor i allmänhet vilar på staden. Med en decentralisering skulle man kunna fånga upp behoven och vilka åtgärder som behövs. Staden måste ta sitt ansvar för att på allvar få i gång uppsamling av köksavfall till att tillverka biogas. Nya tag måste till för samarbete mellan olika ansvariga.

Miljökrav borde införas i alla stadens upphandlingar och verksamheter.

Det lokala agenda- 21 arbetet ska fortsätta anser vi.

Medarbetarna

Personalen är den viktigaste resursen för en väl fungerande verksamhet. Personal som känner sig delaktig i verksamheten och vet förvaltningens värdegrund. Därför är också arbetsmiljöfrågorna viktiga. Det är därför angeläget att man känner sig trygg och kan känna att man har möjlighet att utvecklas på sitt arbete. Alla ska få ha tillgång till friskvård på betald arbetstid. Det är en självklarhet för oss. Man ska ha möjlighet, att i sin egen takt kunna få kompetensutveckling och kunna få mer kvalificerade arbetsuppgifter. Man ska ha rätt till heltid men möjlighet till deltid när man vill det.

Den psykosociala arbetsmiljön är otroligt viktig. Det är inte bra om man ständigt går och oroar sig för att bli övertalig på grund av förändringar som är orsakade av upprepade upphandlingar. Vi är vi motståndare till ett köp och säljsystem av personalen

Därför bör samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare, de lokala och/eller centrala fackföreningar på arbetsplatsen, också vara en elementär del i planeringen av den dag dagliga verksamheten.

Demokrati, insyn och inflytande i ens arbetsliv är något som vi Socialdemokrater värnar om.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga tre Särskilt uttalande (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd 2011-04-14

Rudy Espinoza (V)

Lorena Delgado (V)

Ärende nr 15

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Skärholmen stadsdelsnämnd

Särskilt uttalande

Vi bifaller förvaltnings underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Skärholmens stadsdelsnämnd samtidigt vill vi tillägga följande anförande.

Vi instämmer med förvaltningen strategiska satsningar men vi vill påpeka två satsningar som enligt vår bedömning kan främja betydelsefullt att uppfylla målet att ge våra barn och unga en trygg och positiv social utveckling. Det gäller särskilt att förstärka barns och ungdomars identitet, inflytande och delaktighet. Skärholmens har en stor mångfald av olika språk, kultur och etnicitet men det finns också en stor del av inrikes infödda medborgare som bor i stadsdelen, vilket skapa en rätt balansgång vad det gäller vår demografiska sammansättning, vi har en rätt blandning, det ger en mycket positiv lyft. Detta kan inte utesluta att det finns ett stort behov av motverkar vissa kulturella krockar, fördomar och stigmatisering som finns i samhället från ett tidigt stadium till det vuxna livet. Det är en uppgift som föräldrarna delar med vår utbildnings system att uppfostra våra barn och unga att bli medborgare med en klar insikt över de värderingarna som råder i ett modernt och demokratiskt samhälle .

En annan strategisk satsning som vi vill särskilt yttra oss gäller förutsättningar för att ökad självständighet, delaktighet och ökad brukarinflytande. Vi tolkar detta som en prioritering som kan leda till att förstärka brukarnas modell . Brukare är inget tom begrepp i många regelverk och förordning finns det begrepp och det borde vara vägledande. Det handlar i vårt sammanhang om alla tjänster och service som vi som medborgare brukar och är offentligt finansiera att kommunen. Detta borde genomsyras hela förvaltningsverksamheten att ta hänsyn till brukarna egna önskemål. Vi ser som är stor uppmaning att minska eller begränsa tvångs insatser och att medborgare få en bättre upplevelse i kontakten med socialtjänsten. När det gäller barn som är omhändertagna bär kommunen ett särskilt ansvar. Det är precis de mest utsatta barn som behöver genomtänkt insatser som garantera en kvalificerad uppföljning när kommunen har fattas sådana allvarliga ingripande när barnen är utsatta för olika risker och övergrepp.

Vi tackar förvaltning för det underlag som ger möjlighet att blicka framåt i stadsdel utveckling. Vi är övertygade att ytterligare investering i välfärd är absolut nödvändig om vi vill nå en stad i världsklass utan segregation och utanförskap. Det räcker inte med de nya bostäder och infrastruktur projekt, det är inte tillräcklig med att ändra fasader på våra bostäder det behöver en reell investering i välfärd.

Till sist men inte minst viktig vill vi yttra oss det följande, de nya byggnadsprojekten som redan är beviljade att genomföra, den nödvändig men aggressiv förändring av vår stadsmiljö kommer att beröra varje skärholmens boende. Skärholmens stadsdel kommer att förvandlas i en gigantisk byggnadsstation där alla sina invånare blir utsatta för alla sort besvär som ett megaprojekt som förbifart innebär. Det är inte den demografiska förändringen som oroa oss mest däremot hur sårbar kan det vara vår Stadsdel. På vilken sätt kan Stockholmstad kompensera oss och hur Skärholmens stadsdelsnämnd med sin förvaltning kan verka för att skydda våra intressen bland så manga andra aktörer som har mäktiga intressen. Vi anser att det har en skärskild betydelse för att förstå den lokala områdesutvecklingen och deras uppmaning inför framtiden. Vi uppmanar förvaltning att förhålla sig kommunikativ med öppenhet informerar oss de viktigaste förändringarna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Remissvar: Förslag till detaljplan för Moské vid kv. Harholmen i stadsdelen Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/121-2011 med förslag till beslut att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. Ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, box 8314, 104 20 Stockholm

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för hela stadsdelsnämnden (m), (fp), (s), (v), (mp) om bifall till förslag till beslut enligt bilaga ett och hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och hörde bifall även till detta.

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt enhälligt

att

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. Ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, box 8314, 104 20 Stockholm

3. Omedelbar justering.

4. Därutöver anföra.

Stadsdelsnämnden ser positivt på byggandet av en moské på föreslagen plats, men ser att det finns en överhängande risk för brist på parkeringsplatser och att en översyn av parkeringsplatser därför krävs i området, inte minst med tanke på den övriga bebyggelse som planeras längst Skärholmsvägen.

Även frågan om infarten till moskén måste lösas innan bygget är färdigställt då det föreligger överhängande risk för trafikolyckor. Redan idag är korsningen Björksätravägen - Skärholmsvägen olycksdrabbad, nuvarande trafiklösning medför osäkra u-svängar.

Förutom detta anser vi att det är viktigt att finansieringen är klar innan bygget drar igång, detta för att byggtiden ska bli så kort som möjlig.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut från enig nämnd (m), (fp), (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens Stadsdelsnämnd 2011-04-14

Ärende 16

Förslag till detaljplan för moské vid kv.

Harholmen i stadsdelen Skärholmen, S-Dp 2008-02230-5 4 – remissvar

Dnr 1.5.3/121-2011

Mika Eskelinen (m) m.fl.

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Med stöd av (s), (v), (mp)

Förslag till beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till Stadsbyggnadskontoret.

2. Ärendet skickas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, box 8314, 104 20 Stockholm

3. Omedelbar justering.

4. Därutöver anföra.

Stadsdelsnämnden ser positivt på byggandet av en moské på föreslagen plats, men ser att det finns en överhängande risk för brist på parkeringsplatser och att en översyn av parkeringsplatser därför krävs i området, inte minst med tanke på den övriga bebyggelse som planeras längst Skärholmsvägen.

Även frågan om infarten till moskén måste lösas innan bygget är färdigställt då det föreligger överhängande risk för trafikolyckor. Redan idag är korsningen Björksätravägen - Skärholmsvägen olycksdrabbad, nuvarande trafiklösning medför osäkra u-svängar.

Förutom detta anser vi att det är viktigt att finansieringen är klar innan bygget drar igång, detta för att byggtiden ska bli så kort som möjlig.

§17 Nytt ”utegym” i Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/168-2011 med förslag till beslut

att

1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med

Idrottsförvaltningen planera två nya ”utegym” i Skärholmen.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med

Idrottsförvaltningen planera två nya ”utegym” i Skärholmen.

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Svar på medborgarförslag: anläggande av skidspår i Sätraskogen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/009-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att spåra för längdskidspår i Sätraskogen under vinterhalvåret.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

2. besluta att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att spåra för längdskidspår i Sätraskogen under vinterhalvåret.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Ansökan om investeringsbidrag för att tidigarelägga Puckelballplanen i Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/206-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag.

2. Ärendet skickas till Stadsledningskontoret – Söderortsvisionen.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag.

2. ärendet skickas till Stadsledningskontoret – Söderortsvisionen.

3. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Ny idrottshall i Söderort

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/184-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förfrågan till Idrottsnämnden.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förfrågan till Idrottsnämnden.

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Krisledningsplan för Skärholmens stadsdelsförvaltning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.4/209-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till uppdaterad krisledningsplan.

2. Omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens förslag till uppdaterad krisledningsplan.

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Svar på revisionsrapporten – Äldre med sammansatta vårdbehov i gränssnittet mellan kommun och landsting

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.4/149-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med landstinget se över den lokala samverkan i Skärholmen.

3. Omedelbar justering, ärendet sänds till revisorsgruppen.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens svar.

2. uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med landstinget se över den lokala samverkan i Skärholmen.

3. omedelbart justera paragrafen, samt att sända ärendet till revisorsgruppen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Månadsrapport mars 2011

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/220-2011 med förslag till beslut att

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2011 och lägger den till handlingarna.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna månadsrapporten för mars 2011 och lägga den till handlingarna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

lägga skrivelserna till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Balanslista uppdrag SDN 5/2011-04-14

Förelåg förvaltningens skrivelse, balanslista uppdrag SDN 5/2011-04-14

Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att balanslistan läggs till handlingarna och hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga balanslistan till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Inkomna skrivelser/beslut

A. Protokoll pensionärsrådet 2011-02-10.

B. Protokoll pensionärsrådet 2011-03-17.

C. Protokoll handikapprådet 2011-02-10

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade och fick enhälligt bifall till att de inkomna protokollen A-C läggs till handlingarna

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga de inkomna protokollen A-C till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg tackade ordföranden Jan Jönsson (fp) för visat intresse och avslutade sammanträdet kl. 19:52