Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-09-29

Sammanträde 2011-09-29

Datum
Klockan
17:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-08-25, öppna delen.

5 Tertialrapport 2, dnr 1.2.1/1039-2011.

6 Angående de växande inkomstskillnaderna i Stockholm och den ökade arbetslösheten i Skärholmen, dnr 6/991-2011.

7 Redovisning av hur förvaltningen arbetar med uppgifter som framkommit i Barnombudsmannens rapport 2011:2, dnr 1.2.1/264-2011.

9 Remissvar: Motion om reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning, dnr 1.5.1/903-2011.

10 Remissvar: Förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och unga, dnr 1.5.1/967-2011.

11 Remissvar: Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015, dnr 1.5.1/940-2011.

14 Inkomna skrivelser och beslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§10 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet för del 2 öppna delen av sammanträdet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§11 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut tillsammans med fyra skrivelser som anmäldes och läggs till som punkter på dagordningen:

Lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser – skrivelse från alliansen (m), (fp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Åtgärd för att sänka hastigheten på vägen ”Bredängs allé.” – skrivelse från alliansen (m), (fp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Insatser för att uppnå bättre hälsa för barnen i Skärholmenskrivelse från alliansen (m), (fp) samt (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Äldres rätt till modersmål – skrivelse från (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2011-08-25

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2011-08-25

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Bordlagt ärende: Förstudie inför beslut om upphandling av Socialpsykiatri

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/915-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens rapport

Yrkande Vice ordföranden Robert Lagergren (s) yrkar för (s) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för alliansen (m), (fp) om bifall till förslag till beslut enligt bilaga två. Ledamöterna Linnea Ornstein (mp) och Rudy Espinoza (v) ansluter sig till (s) förslaget för (mp) respektive (v). Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut, (s) förslaget med stöd av (mp) samt (v) och alliansens (m), (fp) förslag.

Han ställer de bägge förslagen till beslut mot varandra och hör bifall till alliansens förslag till beslut. Votering begärs av vice ordföranden Robert Lagergren (s), voteringen verkställs och utfaller med sju röster för alliansens förslag till beslut och sex för (s) förslaget till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner att stadsdelsnämnden antagit alliansens förslag till beslut som sitt. Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s) till förmån för (s) förslaget till beslut. Tillika gjorde ledamöterna Rebwar Hassan (mp) för (mp) samt Rudy Espinoza (v) för (v).

Voteringen

Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställde de bägge förslagen till beslut mot varandra där ja var för alliansens förslag till beslut och nej var för (s) förslaget. Ja röstade ordföranden Jan Jönsson (fp), ledamöterna Elisabeth Johnson (m), Arslan Bicen (m), Cecilia Carpelan (fp) tjänstgörande ersättarna Andreas Lundin (m), Bayram Kaya (m) samt Lill Stonegård (m). Nej röstade vice ordföranden Robert Lagergren (s), ledamöterna Birgitte Isberg (s), Rebwar Hassan (mp), Linnea Ornstein (mp), Rudy Espinoza (v) samt tjänstgörande ersättaren Ababacarr Jammeh (s).


Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens rapport.

2. lyfta bort Solholmens gruppbostad från aktivitetsplanen, då verksamheten inte är aktuell för upphandling.

3. uppdra åt förvaltningen att gå vidare med upphandlingsprocessen för övriga verksamheter som omfattats av förstudien.

4. uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att upphandla varje helt nytt gruppboende inom socialpsykiatrin som byggs på uppdrag av förvaltningen.

5. därutöver anföra

Som ett led i arbetet med stadsdelsnämndens aktivitetsplan har Alliansen beslutat ge förvaltningen i uppdrag att inför samtliga upphandlingar genomföra en förstudie. I förstudien ingår bland annat att samla in synpunkter från boende, anhöriga, gode män samt brukarråd och Skärholmens handikapp- och pensionärsråd.

I detta fall har företrädare för stadsdelsnämndens majoritet också inbjudit till ett eget möte för boende och anhöriga. Vi konstaterar att en hög andel tagit chansen att komma med sina åsikter, vilket vi ser som positivt. De synpunkter som inkommit har varit vägledande för vårt ställningstagande.

Reservation Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s) till förmån för (s) förslaget till beslut. Tillika gjorde ledamöterna Rebwar Hassan (mp) för (mp) samt Rudy Espinoza (v) för (v).

Bilagor:

Vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) för alliansen (m), (fp) om bifall till förslag till beslut enligt bilaga två.

Bilaga ett förslag till beslut från (s) med stöd av (mp), (v)

-----------------------------------------------------------------------------

Robert Lagergren m. fl. (S)

Samt (mp) och (v)

Ärende 13

D.nr. 8/915-2011

Förstudie inför beslut om upphandling av Socialpsykiatri

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens rapport.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att inte gå vidare med upphandling av Socialpsykiatri.

Samt att därutöver anföra.

Vi tycker, att det är bra, att nämnden uppdragit åt förvaltningen att redovisa förutsättningarna för en gemensam upphandling av Socialpsykiatrin. Förutom beskrivning av de lagar och bestämmelser som reglerar denna verksamhet, så finns där också synpunkter från lokala handikapprådet, kommentarer och åsikter från mötet med boende vid Solholmens gruppbostad och Öppna träfflokalen Portis inom socialpsykiatrin i Skärholmen.

Många synpunkter har kommit fram och de är entydiga. Några av synpunkterna är, att det är sällsynt dåligt att upphandla och konkurrenssätta denna verksamhet. De som bor på ett gruppboende av detta slag har svårt att göra informerade val. Det är också särskilt viktigt med kontinuitet och trygghet för dessa boende. Man kan inte se några fördelar för de boende med en upphandling.

.

Handikapprådet betonar bl.a., att gruppbostaden är den enskildes hem och bör ej upphandlas över huvudtaget. Man betonar också, att kontinuitet och trygghet är en viktig faktor för de boendes livskvalitet. Man konstaterar också, att verksamheten fungerar bra i dag. Man har heller inte märkt, att det uttryckts något önskemål från de boende om förändringar av detta slag.

Vår uppfattning beträffande upphandling av denna verksamhet har stärkts av denna rapport.

Vi anser, att man ska skrinlägga planerna på en upphandling. Det finns ingen anledning, att oroa såväl boende, anhöriga och personal, när vi kan driva verksamheten med full kontroll i egen regi.

Bilaga två förslag till beslut från alliansen (m), (fp)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-09-29

Ärende 13

Förstudie inför beslut om upphandling av Socialpsykiatri

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Elisabeth Johnson m.fl. (M)

Förslag till beslut

1. Att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

2. Att stadsdelsnämnden beslutar att lyfta bort Solholmens gruppbostad från aktivitetsplanen, då verksamheten inte är aktuell för upphandling.

3. Att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att gå vidare med upphandlingsprocessen för övriga verksamheter som omfattats av förstudien.

4. Att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att upphandla varje helt nytt gruppboende inom socialpsykiatrin som byggs på uppdrag av förvaltningen.

5. Att därutöver anföra

Som ett led i arbetet med stadsdelsnämndens aktivitetsplan har Alliansen beslutat ge förvaltningen i uppdrag att inför samtliga upphandlingar genomföra en förstudie. I förstudien ingår bland annat att samla in synpunkter från boende, anhöriga, gode män samt brukarråd och Skärholmens handikapp- och pensionärsråd.

I detta fall har företrädare för stadsdelsnämndens majoritet också inbjudit till ett eget möte för boende och anhöriga. Vi konstaterar att en hög andel tagit chansen att komma med sina åsikter, vilket vi ser som positivt. De synpunkter som inkommit har varit vägledande för vårt ställningstagande.

-----------------------------------------------------------------------------

§14 Bordlagt ärende: Förstudie inför beslut om upphandling av LSS-bostäder

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/916-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens rapport.

Yrkande Vice ordföranden Robert Lagergren (s) yrkade bifall till (s) förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Rudy Espinoza (v) ställde sig för (v) bakom (s) förslaget. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förslag från alliansen (m), (fp) enligt bilaga två. Sammanträdet ajournerades kl. 19:04 på begäran av vice ordföranden Robert Lagergren (s) varefter sammanträdet återupptogs kl 19:10. Efter ajourneringen ställde sig ledamoten Linnea Ornstein (mp) för (mp) bakom alliansens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut dels alliansens (m), (fp) med stöd av (mp) dels (s) förslaget med stöd av (v). Han hörde bifall till alliansens förslag till beslut.

Votering begärdes av vice ordföranden Robert Lagergren (s). Voteringen utföll med rösterna nio för alliansens förslag och fyra för (s) förslaget. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann att stadsdelsnämnden antagit alliansens (m), (fp) med stöd av (mp) förslag till beslut. Mot beslutet reserverade sig (s) genom vice ordföranden Robert Lagergren (s) till förmån för (s) förslaget. Tillika gjorde ledamoten Rudy Espinoza (v) för (v).

Voteringen

Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställde de bägge förslagen till beslut mot varandra där ja var för alliansförslaget (m), (fp) med stöd av (mp) och nej var för (s) förslaget med stöd av (v). Röstade ja gjorde ordföranden Jan Jönsson (fp), ledamöterna Elisabeth Johnson (m), Arslan Bicen (m), Cecilia Carpelan (fp) Rebwar Hassan (mp), Linnea Ornstein (mp), tjänstgörande ersättarna Andreas Lundin (m), Bayram Kaya (m), Lill Stonegård (m). Nej till förmån för (s) förslaget röstade vice ordföranden Robert Lagergren (s), ledamöterna Birgitte Isberg (s), Rudy Espinoza (v), tjänstgörande ersättaren Ababacarr Jammeh (s). Ordföranden Jan Jönsson (fp) konstaterade att alliansförslaget (m), (fp) med stöd av (mp) fått nio röster.


Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens rapport.

2. besluta att lyfta bort LSS-bostäderna från aktivitetsplanen, då verksamheterna inte är aktuella för upphandling.

3. uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att upphandla varje helt nytt LSS-boende som byggs på uppdrag av förvaltningen.

4. därutöver anföra

Som ett led i arbetet med stadsdelsnämndens aktivitetsplan har Alliansen beslutat ge förvaltningen i uppdrag att inför samtliga upphandlingar genomföra en förstudie. I förstudien ingår bland annat att samla in synpunkter från boende, anhöriga, gode män samt brukarråd och Skärholmens handikapp- och pensionärsråd.

I detta fall har företrädare för stadsdelsnämndens majoritet också inbjudit till ett eget möte för boende och anhöriga. Vi konstaterar att en hög andel tagit chansen att komma med sina åsikter, vilket vi ser som positivt. De synpunkter som inkommit har varit vägledande för vårt ställningstagande.

Reservationer Mot beslutet reserverade sig (s) genom vice ordföranden Robert Lagergren (s) till förmån för (s) förslaget. Tillika gjorde ledamoten Rudy Espinoza (v) för (v).

Bilaga

Vice ordföranden Robert Lagergren (s) bifall till (s) förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) bifall till förslag från alliansen (m), (fp) enligt bilaga två.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett förslag till beslut (s) med stöd av (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-09-29

Robert Lagergren m.fl. (S)

samt (V)

Ärende 14

D.nr. 8/916-2011

Förstudie inför beslut om upphandling av LSS-bostäder

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens rapport.

Stadsdelsnämnden beslutar att inte gå vidare med upphandling av LSS-bostäder.

Samt att därutöver anföra.

Vi tycker, att det är bra, att nämnden uppdragit åt förvaltningen att redovisa förutsättningarna för en gemensam upphandling av LSS-bostäder. Förutom beskrivning av de lagar och bestämmelser som reglerar denna verksamhet, så finns där också synpunkter från lokala handikapprådet, Synpunkter från boende, gode män, anhöriga vid LSS-bostäder och ställningstagande från intresseorganisationer med funktionsnedsättning avseende upphandling av LSS-bostäder.

Många synpunkter har kommit fram och de är entydiga. Några av synpunkterna är, att det är sällsynt dåligt att upphandla och konkurrenssätta denna verksamhet. De som har ett LSS-boende har svårt, att göra informerade val. Dessutom, vad ska de välja mellan? Man uttrycker också en stor oro över förändringar. Man kan inte se några fördelar för de boende med en upphandling.

Man oroar inte bara de boende, vilket är illa nog, utan även de anhöriga.

Handikapprådet betonar bl.a., att gruppbostaden är den enskildes hem och bör ej upphandlas över huvudtaget. Man betonar också, att kontinuitet och trygghet är en viktig faktor för de boendes livskvalitet. Man konstaterar också, att verksamheten fungerar bra i dag. Man har heller inte märkt, att det uttryckts något önskemål från de boende om förändringar av detta slag. Vår uppfattning beträffande upphandling av denna verksamhet har stärkts av denna rapport.

Vi anser, att man ska skrinlägga planerna på en upphandling. Det finns ingen anledning, att oroa såväl boende, anhöriga och personal, när vi kan driva verksamheten med full kontroll i egen regi.

-------------------------------------------------------------------


Bilaga två förslag till beslut alliansen (m), (fp) med stöd av (mp)

--------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-09-29

Ärende 14

Förstudie inför beslut om upphandling av

LSS-bostäder

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Elisabeth Johnson m.fl. (M)

Med stöd av (mp)

Förslag till beslut

1. Att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

2. Att stadsdelsnämnden beslutar att lyfta bort LSS-bostäderna från aktivitetsplanen, då verksamheterna inte är aktuella för upphandling.

3. Att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att upphandla varje helt nytt LSS-boende som byggs på uppdrag av förvaltningen.

4. Att därutöver anföra

Som ett led i arbetet med stadsdelsnämndens aktivitetsplan har Alliansen beslutat ge förvaltningen i uppdrag att inför samtliga upphandlingar genomföra en förstudie. I förstudien ingår bland annat att samla in synpunkter från boende, anhöriga, gode män samt brukarråd och Skärholmens handikapp- och pensionärsråd.

I detta fall har företrädare för stadsdelsnämndens majoritet också inbjudit till ett eget möte för boende och anhöriga. Vi konstaterar att en hög andel tagit chansen att komma med sina åsikter, vilket vi ser som positivt. De synpunkter som inkommit har varit vägledande för vårt ställningstagande.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Tertialrapport två

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/1039-2011.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner tertialrapport 2 för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Hos kommunstyrelsen begärs stimulansbidrag för ombyggnation av förskolor 5,6 mkr.

3. Begäran om budgettillägg om 0,34 mkr för tomgångshyror i samband med omstrukturering av profilboende Huntington vid Vårberg avseende september-december.

4. Omslutningsförändring om 5,6 mkr godkänns.

5. Omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) anmälde för (s) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmälde för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens och hörde enhälligt bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att

1. godkänna tertialrapport 2 för 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen.

2. hos kommunstyrelsen begära stimulansbidrag för ombyggnation av förskolor 5,6 mkr.

3. begäran om budgettillägg om 0,34 mkr för tomgångshyror i samband med omstrukturering av profilboende Huntington vid Vårberg avseende september-december.

4. godkänna omslutningsförändring om 5,6 mkr .

5. omedelbart justera paragrafen

Särskilda uttalanden Vice ordföranden Robert Lagergren (s) anmälde för (s) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmälde för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Särskilt uttalande (s)

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-09-29

Robert Lagergren m.fl. .(S)

Ärende 15

Dnr. 1.2.1/1039-2011

Tertialrapport 2 Skärholmens stadsdelsnämnd

Särskilt uttalande

Stadsdelsförvaltningen visar även i denna tertialrapport 2 på ett gediget och bra uppföljningsarbete. Vi kan konstatera att vår stadsdel klarar målen förhållandevis bra med hänsyn till förutsättningarna.

Men återigen visar denna rapport på de negativa konsekvenser som den moderatstyrda alliansens utslagningspolitik innebär för sjuka och arbetslösa. Hushåll som är beroende av bidragsförskott ökar fortfarande även om det är en betydligt mindre ökning än från år 2010 till 2011. Genom utslagningen av sjuka och arbetslösa ökar således barnfattigdomen. Arbetslösa blir placerade i Fas 3 jobb som fortfarande innebär utestängning från utbildning för att ta sig in på arbetsmarknaden och i Skärholmen finns det alltför många som inte har den utbildning som arbetsmarknaden efterfrågar. Satsning på utbildning måste vara en viktig del i att människor kan få en framtida egen försörjning. När det gäller socialt utsatta personer som exempelvis hemlösa samt omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning ser vi fortfarande med tillförsikt att målen uppnås. Vad gäller service och omsorg uppfylls målen till stor del och där det brister har förvaltningen godtagbara förklaringar. Det är glädjande att så många ungdomar har deltagit i sommarjobb. Förskoleverksamheten är i redovisningen mycket tillfredställande och när det gäller tryggheten i Skärholmen så gör förvaltningen ett bra arbete men bör ha en uppföljning av de ungdomar som inte kommer på samtal när de begår ett förstagångsbrott, detta framgår inte av rapporten om det görs. Vi har goda förhoppningar om att det planeras för att personalen får möjlighet att nyttja friskvårdstimmen på arbetstid och att förvaltningen strävar efter att hinder mot detta löses så att personalen får den möjligheten samt att förvaltningen tillser att arbetet inte utgör ett hinder. Socialdemokraterna önskar att ambitionerna vad gäller de mål som idag ligger på delvis uppfyllt eller helt uppfyllt inför nästa budgetår ökar till minst kommunfullmäktiges mål.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga två särskilt uttalande (mp)

Ärende 15

Dnr 1.2.1/1039-2011

Tertialrapport 2 i Skärholmen

Särskilt uttalande

Vi vill först framföra ett tack till förvaltningen för ett gott arbete. Det är viktigt att det finns kontinuitet i verksamheten som ger både stabilitet och möjlighet till utveckling. Satsningar och resurser ger stabilitet som gagnar Skärholmsborna, men nedskärning och centralisering gagnar varken unga eller gamla.

Tertialrapport 2 är den andra ”mätningen” av det ekonomiska utfallet och en prognos för ekonomin i förhållande till budget och verksamhetsplan år 2011.

Vi har påpekat att i T1 ser vi tendensen att antalet bidragshushåll ökar och andelen arbetslösa i Skärholmen var i juli 6,6 %. Det är positivt att socialtjänsten planerar ett rådslag med jobbtorg och arbetsförmedling men det är oklokt att skicka arbetssökande med socialbidrag till arbetsförmedling bara för att hämta anteckningar om att han eller hon är inskriven på arbetsförmedling. Det behövs reella satsningar, inte bara att skapa rutiner för kontroll.

Vi vill att alla ska ha rätt till ett stimulerande arbete. Samtidigt vill vi skapa förutsättningar för andra värden än enbart det rena lönearbetet, det ska finnas balans mellan arbete och det övriga livet. Helheten är viktig. Vi vill också stödja små- och medelstora företags utveckling, för att skapa mer jobb som är inriktade på konsumentorienterade tjänster. Många jobb finns i offentlig sektor, som har det övergripande ansvaret för att solidariskt fördela gemensamma resurser. Vi anser att skolan, vården och omsorgen behöver stärkas. Fler behöver arbeta i den gemensamt finansierade sektorn. Arbetslösas rättigheter och ekonomiska förutsättningar ska förbättras - försämringar är ingen lösning på arbetslöshetens problem. Medan många saknar arbete, så arbetar andra för mycket. Det går att fördela arbetet bättre. Att människor blir sjuka av för hög arbetsbelastning medan andra människor mår dåligt av arbetslöshet är resursslöseri.

Det ökade antalet personer med ekonomiskt bistånd är ytterligare ett resultat av alliansens införande av hårda och inhumana regler beträffande försäkringskassan. A-kassans nya regler har också bidragit. Det är ett resultat av att alliansens arbetslinje inte fungerar. Istället behövs långsiktiga lösningar med satsning på kontinuitet när det gäller alltifrån sommarjobb åt ungdomar till satsningar på utbildning och kompetensutveckling av arbetslösa och personal. Vi är mycket oroade över att arbetslösheten med alliansens politik kommer att bita sig fast på en hög nivå i Skärholmen även nästa år.

Jobbtorgen är misslyckade. Den borgerliga majoriteten har utlovat att samtliga personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist via jobbtorgen ska få en snabb insats och jobbgaranti. Det är ett misslyckande att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd trots detta har ökat den senaste månaden.

Underskott inom äldreomsorgen

Ett underskott seglar upp inom äldreomsorgen, vilket är mycket oroande. Förvaltningen skriver att det beror på att Sätra vård- och omsorgsboende har övertalighetskostnader efter avveckling av Vårbergs vård- och omsorgsboende, och på omvandlingen av Skärholmens servicehus till trygghetsboende. Det är oroväckande att prognoserna redan behöver revideras. Det betyder sammanfattat att färre måste få insatser inom äldreomsorgen för att budgeten ska gå ihop. Det rimmar mycket illa med alliansens så kallade satsning på äldreomsorgen. När det gäller äldreomsorgen visas det återigen tydligt att ersättningssystemet inte är genomtänkt.

Den ökade andelen av ekologiska livsmedel är glädjande, men det behövs en tydlig redovisning och vi ser fram emot att förvaltningen tar fram förslag till att ytterligare öka den andelen. Folkhälsoprogrammet som lades ner 2007 bör uppdateras och återinföras. I staden bedriver den moderatledda majoriteten en alltför defensiv politik. Redan idag har vissa stadsdelsförvaltningar uppnått 20 % eller mer ekologiska livsmedel, och att då ha ett mål på 16% till år 2011 är allt annat än framåtsträvande.

Miljöarbete

De sammanslagningar och centraliseringar som majoriteten har genomfört har hittills resulterat i nedmontering av allt ambitiöst miljöarbete i stadsdelen. Miljöfrågorna är inte en lyx som man unnar sig bara när man har det gott ställt. Det är en överlevnadsfråga som måste tas på stort allvar. Nu har man reducerat stadsdelens miljöarbete till ingenting.

Avsaknaden av miljöarbete överhuvudtaget och de uppenbara bristerna i uppföljningsbarhet är mycket påtagliga. Vi kan inte utläsa någon aktivitet i stadsdelen eller andra aktiviteter som t.ex. visar att majoriteten tar klimat- och miljöförändringarna på allvar. Information, rådgivning och stöd för att kunna etablera miljömål i verksamheter, stötta initiativ och samordna och samverka med lokalt näringsliv, föreningsliv och medborgare är grundläggande faktorer som i högsta grad påverkar människors attityder. En tillfredsställande effektiv sådan insats driver utvecklingen framåt och sparar resurser. Agenda 21-samordnare som avskaffades av den borgerliga majoriteten bör skyndsamt återinföras i förvaltningens arbete.

Dessvärre vet vi inte resultatet av alliansens förda politik förrän i bokslutet för 2011. Det behövs också en helhetsbild över behoven och ett solidariskt tänkesätt. Vi är angelägna om att öka medborgarnas insyn och därmed möjlighet att påverka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Angående de växande inkomstskillnaderna i Stockholm och den ökade arbetslösheten i Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 6/991-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner denna redogörelse som svar på det uppdrag nämnden givit till förvaltningen angående de växande inkomstskillnaderna i Stockholm och den ökande arbetslösheten i Skärholmen.

Yrkande Ledamoten Birgitte Isberg (s) anmälde ett särskilt uttalande för (s) enligt bilaga ett. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmälde ett särskilt uttalande för (mp) enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna denna redogörelse som svar på det uppdrag nämnden givit till förvaltningen angående de växande inkomstskillnaderna i Stockholm och den ökande arbetslösheten i Skärholmen.

Bilagor

Ledamoten Birgitte Isberg (s) anmälde ett särskilt uttalande för (s) enligt bilaga ett. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmälde ett särskilt uttalande för (mp) enligt bilaga två.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett särskilt uttalande ledamoten Birgitte Isberg (s) för (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-09-29

Robert Lagergren m.fl. (S)

Ärende 16

Dnr. 6/991-2011

Angående de växande inkomstskillnaderna i Stockholm och den ökande arbetslösheten i Skärholmen

Särskilt uttalande

Vi vill börja med att tacka förvaltningen för ett gediget och utförligt arbete. Redogörelsen är skrivet på ett enkelt, lättläst och pedagogiskt sätt.

Denna rapport beskriver klart och tydligt fler av de negativa effekterna av den moderatstyrda borgliga politiken.

Vi ser denna rapport som en väckarklocka för samhället. Den ger alla chansen att läsa och reflektera, bland annat, över effekterna av den nedmontering av utbildningsmöjligheter och utslagningen ur trygghetssystemen som den moderatstyrda borgerliga regeringen hitintills åstadkommit. All åverkan på den gemensamma välfärden resulterar i försämringar för den enskilde individen, vilket också rapporten visa på. Den ekonomiska försämringen på utbildningssektorn, utförsäljningen av allmännyttan, försämringen av A-kassan regler och villkor med mera. Allt detta har lett och leder oss till ett samhälle än mer ojämlikt och segregerat.

Boende i Skärholmen har inte bara en låg medelinkomst jämfört med staden i övrigt utan även högre arbetslöshet. I Skärholmen är det en arbetslöshet på 7,9 % i åldrarna där man grundlägger för kommande pension.

Vidare visar rapporten att lågutbildade har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden vilket leder till fortsatt arbetslöshet och ökat bidragsberoende. Och att högutbildade har högre förvärvsfrekvens jämfört med lågutbildade och då är det i huvudsak gymnasial utbildning som är av betydelse. En person som enbart har en förgymnasial utbildning har mycket svårare att få ett arbete.

Arbetslinjen

Inför valet 2006 lovades väljarna 150000 nya jobb av Alliansen, här i Stockholm, i Malmö och i Göteborg. Alla arbetslösa skulle få ett arbete inom fem dagar sades det i deras valprogram.

Överallt i staden och inte minst i Skärholmen ser vi nu fem år senare en högre arbetslöshet och ökat bidragsberoende. Vidare ser vi ett antal jobbtorg, som kan tänkas vara ett resultat av detta vallöfte. På jobbtorget får man däremot inget budskap om ett arbete inom fem dagar, som var en del av Alliansen vallöfte. Där får man istället en arbetsplan inom fem dagar som i sin tur, om man har tur, kanske leder till en praktikplats under två år med chans till förlängning på ytterligare två år. Under tiden så har man rätt till försörjningsstöd, men däremot har man ingen rätt till adekvata studier som komplettering av grundskoleutbildningen eller gymnasieutbildningen. Studier som i sin tur oftast leder till en hållbar anställning och egen försörjning. Är detta den så kallade arbetslinjen, 150000 praktikplatser som jobbtorget ordnar utan garanti till en anställning?

Studier

Rapporten pekar klart och tydligt på hur viktigt det är med utbildning för att få ett arbete. Bland dem som förblir arbetslösa en längre period vet vi att det oftast är ofullständig gymnasieutbildning som är problemet.

Underlaget visar även på hur stora inkomstskillnaderna är mellan de olika stadsdelarna i Stockholm. Lönespannet på medelinkomsten är som störts mellan förorten och innerstaden. Även för inkomsten har utbildningsnivån stor betydelse.

När man vet allt detta.

Hur utbildning påverkar arbetslösheten och lönesättningen på arbetsmarknaden. Hur arbetslösheten i sin tur påverkar samhället med ökad ohälsa, barnfattigdom och bidragsberoende. Hur låga löner skapar ojämlikhet och segregation. Hur kan då regeringen inte vilja bygga upp utbildningssektorn som de en gång raserat?

Förutom neddragningarna på komvux finns det flera återvändsgränder som regeringen skapat i utbildningssystemet.

Vi vill satsa mer pengar på utbildningssektorn. Flera lärare i skolorna för att trygga kvalitén i utbildningen och framförallt flera platser på Komvux och folkhögskolorna för ungdomar och vuxna som behöver läsa upp sina betyg inför högre studier.

Alla barn har rätt till kunskap och bildning – från förskola till forskning. Därför vill vi investera i barnen och i skolan. Detta ser vi som mycket viktigare än sänkt restaurangmoms.

Vi lever i dag i ett globalt samhälle där individens och Sveriges utveckling på den internationella arbetsmarknaden är begränsad av det utbud och platser som erbjuds i den svenska grund och gymnasieskolan. Vi ska inte använda oss av billig arbetskraft när vi erbjuder våra tjänster till andra länder. Vi måste vara innovativa, erbjuda god, hållbar och miljövänlig teknik och kunskap på hög nivå. För att uppnå detta så måste vi på allvar börja satsa på en god utbildning som är tillgänglig för alla. Sverige ska konkurera med kompetens inte med låga löner.

Vi ser med oro på den nedmontering av våra gemensamma resurser och vår välfärd och de försämringar som Alliansens genomför. Vi vill fortsättningsvis slippa läsa rapporter om hur våra medborgare blir drabbade av ogenomtänkta beslut och en politik som stänger ute stora grupper. Vi vill bygga ett samhälle där människor har möjligheter till ett värdigt liv.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga två Särskilt uttalande (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

torsdagen den 29 september 2011

Rebwar Hassan, m.fl. (mp)

Ärende 6

Dnr- 6/991-2011.

Remissvar: Stockholms miljöprogram 2012-2015

Angående de växande inkomstskillnaderna i Stockholm och den ökande arbetslösheten i Skärholmen.

Särskilt uttalande

Vi vill tacka förvaltningen för redogörelsen av ett ordentligt arbete. Redogörelsen visar tydligt grunden för vår oro för vår stadsdel och krisen som har skapats av den politiken som styr staden.

Återigen visar rapporten att inkomstskillnaderna i Stockholm växer. Medelinkomsten i innerstaden har ökat med över 62% i t.ex. Norrmalm, men i Skärholmen endast med 1% procent mellan 1991 och 2008.

År 1991 tjänade den som bodde innanför tullarna 5 procent mer än den som bodde utanför. Sjutton år senare, 2008, har gapet växt till 29-30 procent. Skillnaderna är som tydligast i ytterstadsområden med hög andel invandrare och där Stockholms stad kämpat med att förbättra integrationen. Men siffrorna visar på ett misslyckande. De som bor i Skärholmen har sedan 1991 fått 0,1 procent mer i inkomst i genomsnitt. Det kan jämföras med 62 procent för dem som bor i innerstadsdelen Norrmalm.

Vi tycker inte det är en önskvärd utveckling att alla med höga inkomster bor i innerstan och alla med låga bor exempelvis i Skärholmen eller i Rinkeby.

Mot bakgrund av den dramatiska ökning av inkomstskillnaderna som sker i Stockholm och den växande segregationen i staden är det uppenbart att alliansen fortfarande blundar för den utveckling som pågår.

Vi vill att alla med försörjningsstöd som står utanför arbetsmarknaden, oavsett orsak, ska erbjudas deltagande. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara en ledstjärna i verksamheten. Alla arbetssökande ska erbjudas individuellt stöd, vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. De som av psykiska eller fysiska orsaker helt eller delvis inte förmår arbeta eller studera ska få rehabilitering.

Vi vill att staden ska genomföra en kraftfull satsning som skapar fler jobb åt unga. Satsningen ska innehålla en bredd av arbetsmarknadsåtgärder, exempelvis praktikplatser, kommunala lönebidrag till företagande och sociala kooperativ för unga utan fullgjord skolgång samt en satsning på företagande i socialt utsatta områden. Samtidigt ska antalet sommarjobb för ungdomar öka, båda inom stadens verksamheter och i privata företag. Satsningen ska samordnas av en sommarjobbslots.

Vi vill tillföra 10 mnkr för att staden ska kunna ta ett större ansvar, arbeta aktivt med att hitta arbete åt, och i vissa fall visstidsanställa, långtidsarbetslösa ungdomar som är bosatta i Stockholms stad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Redovisning av hur förvaltningen arbetar med uppgifter som framkommit i Barnombudsmannens rapport 2011:2

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/264-2011 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp) om bifall till förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamöterna Linnea Ornstein (mp) för (mp) och Rudy Espinoza (v) för (v) ställde sig bakom detta förslag till beslut. Detta gjorde även vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s). Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut. Alliansens (m), (fp) med stöd av (mp), (v) samt (s) och hörde bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna rapporten.

2. uppdra åt förvaltningen att redovisa modellen för uppföljning av skolsituationen för barn placerade i familjehem, när den är färdigställd.

3. därutöver anföra:

Alliansen vill tacka förvaltningen för ett väl utfört uppdrag och en mycket välformulerad rapport som tar upp de viktigaste områden.

Vi ser väldigt positivt att det sker regelbundna uppföljningar tillsammans med inblandade parter i respektive ärende och att socialtjänsten i Skärholmen arbetar mer och mer evidensbaserat både vad det gäller utredningar och uppföljningar av placeringar. Överväganden och omprövningar blir bättre och bättre för varje möte i sociala delegationen, även om det ibland är i vågor. Dessa uppföljningar är det enda sättet vi politiker kan se hur ärendet fortskrider.

Det är mycket glädjande och viktigt de omhändertagna barnens skolgång nu följs upp på ett medvetet och strukturerat sätt. Forskningen visar ett tydligt samband mellan skolframgång och goda framtidsutsikter, i synnerhet för omhändertagna barn. En fungerande skolsituation är ofta en viktig förutsättning för ett lyckat behandlingsresultat.

Stadsdelsnämnden önskar framöver att ta del av den konkreta modell för uppföljning av skolsituationen som familjehemsvården nu håller på att arbeta fram.

Bilagor

Ordföranden Jan Jönsson (fp) för alliansen (m), (fp) om bifall till förslag till beslut enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett förslag till beslut från alliansen (m), (fp) med stöd av (s), (mp) och (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-09-29

Ärende 17

Redovisning av hur förvaltningen arbetar med uppgifter som förekommit i Barnombudsmannens rapport 2011:2

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Elisabeth Johnson m.fl. (M)

Med stöd av (S), (MP), (V)

Förslag till beslut

1. Att stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

2. Att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa modellen för uppföljning av skolsituationen för barn placerade i familjehem, när den är färdigställd.

3. Att därutöver anföra:

Alliansen vill tacka förvaltningen för ett väl utfört uppdrag och en mycket välformulerad rapport som tar upp de viktigaste områden.

Vi ser väldigt positivt att det sker regelbundna uppföljningar tillsammans med inblandade parter i respektive ärende och att socialtjänsten i Skärholmen arbetar mer och mer evidensbaserat både vad det gäller utredningar och uppföljningar av placeringar. Överväganden och omprövningar blir bättre och bättre för varje möte i sociala delegationen, även om det ibland är i vågor. Dessa uppföljningar är det enda sättet vi politiker kan se hur ärendet fortskrider.

Det är mycket glädjande och viktigt de omhändertagna barnens skolgång nu följs upp på ett medvetet och strukturerat sätt. Forskningen visar ett tydligt samband mellan skolframgång och goda framtidsutsikter, i synnerhet för omhändertagna barn. En fungerande skolsituation är ofta en viktig förutsättning för ett lyckat behandlingsresultat.

Stadsdelsnämnden önskar framöver att ta del av den konkreta modell för uppföljning av skolsituationen som familjehemsvården nu håller på att arbeta fram.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Remissvar: Stockholms miljöprogram 2012-2015

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/1059-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. Att därefter lämna ärendet till Kommunstyrelsen.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Rebwar Hassan (mp) yrkade för (mp) om bifall till förslag till beslut enligt bilaga ett. Ersättaren Bosse Ekvall (s) yrkade för (s) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Detta (s) yrkande tog vice ordföranden Robert Lagergren (s) som sitt. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Rudy Espinoza (v) lämnade för (v) ärendet utan eget ställningstagande. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut samt (mp:s) förslag till beslut enligt bilaga ett. Han ställde de bägge förslagen till beslut mot varandra och hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut. Mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut reserverade sig (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens svar på remissen.

2. därefter lämna ärendet till Kommunstyrelsen.

3. omedelbart justera paragrafen.

Reservation Mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett reserverade sig (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp).

Utan eget ställningstagande Ledamoten Rudy Espinoza (v) lämnade för (v) ärendet utan eget ställningstagande.

Bilaga Ledamoten Rebwar Hassan (mp) för (mp) förslag till beslut enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Förslag till beslut (mp)

Ärende 18

Dnr- 1.5.3/1059-2011.

Rebwar Hassan (mp) m.fl.

Remissvar: Stockholms miljöprogram 2012-2015

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att

1. delvis godkänna förvaltnings tjänsteutlåtande som svar på remissen

2. besvara remissen med följande:

a) att uttala att det bör införas ytterligare ett mål under område 1 om att vägtrafiksystemets ytanspråk inte ska öka per capita,

b) att uttala att delmålet 2.3, andelen ekologiska livsmedel som staden köper in, ska uppgå till minst 40 procent,

c) att uttala att delmålet 3.2 bör skärpas till att all el som staden köper ska vara miljömärkt,

d) att uttala att delmålet 3.5, staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar, till högst 2,0 ton CO2 per stockholmare,

e) att uttala att det bör införas ytterligare ett mål under området 4, om att exploatering av obebyggda mark- och vattenområden ska kompenseras så att likvärdiga ekologiska tjänster bevaras i närområdet,

f) att uttala att det bör införas ytterligare ett mål under område 5, om att staden ska verka för att 70 % av matavfallet behandlas biologiskt,

g) att uttala att det bör införas ytterligare ett mål under område 6, om att antalet Stockholmare som utsätts för starka magnetfält skall minska,

h) att uttala att det bör förberedas ett nytt målområde: Sund utomhusmiljö

i) att därutöver anföra följande;

Övergripande

§ Programmet har för låg ambitionsnivå. Majoriteten vågar eller vill inte föreslå mål och åtgärder som gör att Stockholm på allvar kan bli en hållbar storstad. Det är tydligt på klimatområdet där man har som mål att varje Stockholmare ska släppa ut 3,0 ton koldioxid per år till 2015, trots att det är långt över vad som är en hållbar nivå och trots att staden kan göra mycket för att sänka utsläppen. Vad gäller ekologiska livsmedel kräver vi att 40 % skall vara ekologiska livsmedel. När det gäller luftföroreningar lägger man sig på den nivå som redan krävs av lagen. Detta kan knappast kallas ambitiöst.

§ Målen är alldeles för vaga. Istället för att sätta siffror på hur långt man behöver nå, väljer man oftast att bara säga att miljöpåverkan ska ”minska” eller att bra miljöagerande ska ”öka”. Det gör att det blir svårt att följa upp programmet och utvärdera om man har lyckats nå målen. Om till exempel antalet gående ökar med en person, har man då nått mål 1.4 att ”Gång- och cykelresandet ska öka”? Och har man verkligen på allvar rört sig mot att bli en hållbar stad?

§ Det föreslås för få åtgärder för att målen ska kunna nås. Ett ambitiöst miljöprogram hade haft tydliga uppdrag till förvaltningar, nämnder och styrelser om vad de förväntas göra för att målen ska kunna nås. I detta utkast är åtgärderna och uppdragen för få, för otydliga och för oambitiösa.

§ Medborgardialogen är viktig för miljöprogrammets måluppfyllnad. Tyvärr har den borgerliga alliansen lagt ner konsumentförvaltningen och Agenda 21-arbetet, samt starkt bantat informationsarbetet på miljöförvaltningen. Detta försvårar möjligheterna för kommunen att jobba aktivt med att verka för målen som riktar sig till medborgare och andra externa aktörer.

Miljöeffektiva transporter

Det behövs ytterligare ett mål under område 1 om att vägtrafiksystemets ytanspråk inte ska öka per capita. Detta mål fanns i miljöprogrammet 2002-2006 och syftar till att Stockholm inte ska gå mot en markanvändning där allt större yta krävs för transporter och att staden glesas ut.

Stadens möjligheter att upphandla mer miljövänliga arbetsmaskiner och entreprenader bör också understrykas i det nya programmet då en sådan aktiv upphandling kan minska utsläppen och bullret från arbetsfordon väsentligt.

Giftfria varor och byggnader

Delmålet för offentlig upphandling av ekologiska livsmedel är för lågt. Det bör sättas till 40%. Regeringen har fastslagit att offentlig upphandling av ekologiska livsmedel bör nå 25% redan 2010, i Stockholm kom flera stadsdelsnämnder upp över 15% redan 2006. Att välja konventionellt producerade livsmedel istället för ekologiska bidrar till en mängd miljöproblem, bl.a. övergödningen av Östersjön.

Det behövs ett ytterligare mål om att verka för att andelen miljöanpassade varor, inklusive ekologiska livsmedel, som säljs i Stockholm ökar. Staden kan göra mycket för att underlätta för miljöanpassad försäljning och på det viset både bidra till bättre miljö och stärka miljöföretagen lokalt.

Hållbar energianvändning

Delmålet 3.3 bör skärpas för att säkerställa att Stockholm når nollutsläpp senast 2030, vilket vi anser är både nödvändigt och möjligt. Det finns flera relativt enkla åtgärder som kan minska utsläppen redan under denna programperiod, t ex fossilfri fjärrvärme och individuell debitering för värme och varmvatten. Eftersom både energieffektivisering och utbyte till förnyelsebara källor kan användas för CO2-minskningar så är det mer rimligt att ha ett högre krav.

Delmål 3.2 bör skärpas till att all el som staden köper ska vara miljömärkt.

Hållbar användning av mark och vatten

Delmål 4.1 bör preciseras så att ”bevara” tydligt innebär beslut om bevarande över tid, t.ex. som naturreservat el dyl. Kompensation behövs för att inte värdet av Stockholms grönmark ska minska.

Miljöeffektiv avfallshantering

Det behövs ett nytt delmål om att staden ska verka för att 70 % av matavfallet behandlas biologiskt (rötas, komposteras) vilket också är nationellt mål. Att radikalt öka insamlingen och rötningen av matavfall är både god kretsloppspolitik och ger välbehövligt tillskott till stadens biogasproduktion.

Sund inomhusmiljö

Delmålet att antalet stockholmare som utsätts för starka magnetfält minskar, och som fanns i miljöprogrammet 2002-2006, bör läggas till förslaget till nytt program.

Förbered ett nytt målområde: Sund utomhusmiljö

Många människor bor eller arbetar i Stockholm i fastigheter som ligger i dammiga, bullriga och fula miljöer utan tillgång till tillräckligt med dagsljus, frisk luft eller grönska. Många skolgårdar i staden är direkt ovärdiga såsom trygga och kreativa lekmiljöer för våra barn. Många anställda har ingen eller små möjlighet att kunna ta sig ut under raster för att få en nypa frisk luft. Möjligheten att på lediga dagar ta en utflykt i naturen minskar genom stadens expansion och allt större barriärer av vägar och järnvägar.

Vi vet genom aktuell forskning att tillgång till grönska påverkar oss på många sätt; den förmår filtrera bort farliga partiklar och damm från luften, syresätter luften vi andas, bidrar till ett jämnare och behagligare klimat och de gör den fysiska stadsmiljön vackrare. Grönska i stadsmiljön är inte längre en fråga om lyx, grönskan är essentiell för hur vi fungerar som människor och sociala varelser. Konsekvenserna av en dålig utemiljö kostar samhället mycket i både dålig hälsa och minskad trivsel. Under planperioden för detta miljöprogram bör förberedelser för ytterligare ett målområde, sund utomhusmiljö, göras. Exempel på delmål kan vara: andelen personer som från bostaden har gångavstånd till större park eller grönområde ökar; alla barn i skolor och förskolor har tillgång till raster eller regelbunden aktivitet på grönmark.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§19 Remissvar: Motion om reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/903-2011 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd lämnar denna skrivning som svar på kommunstyrelsens remiss dnr 325-133/2011.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) yrkade för (s) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Till (s) förslaget anslöt sig ledamöterna Rebwar Hassan (mp) för (mp) samt Rudy Espinoza (v) för (v). Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut, förvaltningens förslag samt (s) förslaget med stöd av (mp) samt (v). Han ställde de bägge förslagen till beslut mot varandra och hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall därtill. Mot beslutet till förmån för (s) förslaget reserverade sig vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s) samt ledamöterna Rebwar Hassan (mp) för (mp) samt Rudy Espinoza (v) för (v).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. lämna denna skrivning som svar på kommunstyrelsens remiss dnr 325-133/2011.

2. omedelbart justera paragrafen.

Reservationer Mot beslutet till förmån för (s) förslaget reserverade sig vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s) samt ledamöterna Rebwar Hassan (mp) för (mp) samt Rudy Espinoza (v) för (v).

Bilaga Vice ordföranden Robert Lagergren (s) yrkade för (s) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Förslag till beslut från (s) med stöd av (mp) och (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-09-29

Robert Lagergren m.fl. (S)

(mp), (v)

Ärende 19

D.nr. 1.5.1/903-2011

Remissvar på inkommen remiss Dnr: 1.5.1/903-2011 angående ”Motion om reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning”

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden bifaller motionen samt lämnar nedan angivet anförande som svar på kommunstyrelsens remiss Dnr 325-133/2011

Omedelbar justering.

Samt att därutöver anföra.

Redan i tertialrapport 1 för 2011 kunde vi se att antalet bidragshushåll ökat i vår stadsdel. Från december 2010 till februari 2011 fick vi en ökning med 30 stycken hushåll som i dag är beroende av ekonomiskt bistånd.

Vi kan även se i tertialrapport 2 att detta fortfarande är ett stort problem i vår stadsdel. Det har inte heller skett en minskning av ungdomsarbetslösheten och således har vi fortfarande en hög andel ungdomar mellan 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd.

I tjänsteutlåtandet (Dnr 6/991-2011 ”Angående de växande inkomstskillnaderna i Stockholm och den ökande arbetslösheten i Skärholmen”) kan vi se en tydlig koppling mellan utbildning och den rådande arbetslösheten. Rapporten pekar klart och tydligt på hur viktigt det är med utbildning för att få ett arbete. Bland dem som förblir arbetslösa en längre period vet vi att det oftast är ofullständig gymnasieutbildning som är problemet. Underlaget visar även på hur stora inkomstskillnaderna är mellan de olika stadsdelarna i Stockholm. Lönespannet på medelinkomsten är som störts mellan förorten och innerstaden. Även för inkomsten har utbildningsnivån stor betydelse.

Därför bör man ta detta ypperliga tillfälle i akt till att förändra och förbättra våra riktlinjer för försörjningsstödet så att flera långtidsarbetslösa i staden får en reell chans till en hållbar anställning.

Analysera för att effektivisera

Det är av ytterst vikt att man gör en generell analys av våra regelverk och ser till att effektivisera samarbetet mellan arbetsförmedlingen, övriga förvaltningar i staden och jobbtorget för att på så sätt säkerhetsställa och erbjuda goda lösningar åt våra medborgare. Det måste alltid handla om hållbarhet och individuella bedömningar som på sikt leder till fasta arbetstillfällen.

Studieinriktning på Jobbtorgen

Vi anser även att det borde finnas en studieinriktning på våra jobbtorg för våra aspiranter där den individuella planen är att få möjlighet att komplettera upp sina betyg för högre studier eller fast arbete. I dag är detta inte möjligt, trotts att vi ser att utbildningen är nyckeln till många av våra sociala och strukturella problem och inte minst problemet att få en fast anställning.

Förvaltningen tar upp problematiken med studier som finansieras med försörjningsstöd. De menar att det kan bli en inlåsningseffekt där försörjning genom bidrag blir mål i sig. Istället för att fokusera på det primära målet att fullfölja utbildningen för att bli självförsörjande genom arbete.

Vår uppfattning är att det inte alls behöver bli en inlåsningseffekt utan alldeles tvärtom. Allt handlar om god planering och styrning under resans gång. Våra aspiranter på jobbtorgen har i dagens läge en chans att få en praktikplats hos en arbetsgivare med bibehållet försörjningsstöd under 2 år, och med möjlighet på förlängning i ytterligare 2 år om allt har gått bra. Vi kan på samma sätt reglera en studieinriktad plan för individer som vill plugga upp sina betyg för högre studier eller ett fast arbete som kräver minst gymnasieutbildning. Den planerade tiden för studier kan således fördelaktigt också förläggas med tidsplan som exemplet med aspiranternas praktikplats.

SL-kort inom normen för försörjningsbidrag

Vidare bör man även införa SL-korten inom normen för försörjningsbidraget då detta skulle öka rörligheten och chansen för våra medborgare att få ett jobb.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Remissvar: Förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och unga

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/967-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till Kommunstyrelsen i Stockholms stad överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnson (m) yrkar bifall till förslag från alliansen (m), (fp) enligt bilaga ett. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) anmäler för (s) ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Han ställer sig också för (s) bakom alliansens förslag till beslut. Tillika gör ledamöterna Rebwar Hassan (mp) för (mp) samt Rudy Espinoza (v) för (v). De ställer sig även bakom (s) särskilda uttalande enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut – alliansens (m), (fp) med stöd av (s), (v), (mp) och hörde enhälligt bifall därtill. Han yrkade även om omedelbar justering och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att

- som sitt yttrande till kommunstyrelsen i Stockholms stad överlämna detta tjänsteutlåtande.

- omedelbart justera paragrafen.

- därutöver anföra:

De uppdaterade riktlinjer innehåller flera förändringar som stärker barns rätt vid placeringar och ett bra försök att få Stockholms stad på en och samma linje. Familjehemsvården har varit en långdragen debatt både i massmedia och hos politikerna utifrån vanvårdutredningen.

Detta är mycket bra att samtliga familje- och släkthem ska få en grundutbildning av att vara familjehem. Detta är ett krav som förvaltningen kan och ska ställa på det tilltänkta familjehemmet under utredning, innan och efter placering. Detta är extra viktigt vid släkthemplaceringar. I detta avseende håller vi inte med förvaltningen i sitt utlåtande. Vi väljer dock inte ändra förslaget till beslut utan nöjer oss med detta anförande.

Bilagor: Bilaga ett Ledamoten Elisabeth Johnsson för alliansen (m) och (fp) med stöd av (s), (mp) och (v). Bilaga två Vice ordföranden Robert Lagergren (s) särskilt uttalande (s) med stöd av (mp) samt (v)

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett förslag till beslut från alliansen (m), (fp) med stöd av (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-09-29

Ärende

Remissvar gällande förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och unga.

Elisabeth Johnson m.fl. (M)

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Med stöd av (s), (v), (mp)

Förslag till beslut:

o Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen i Stockholms stad överlämna detta tjänsteutlåtande.

o Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering .

o Att därutöver anföra:

De uppdaterade riktlinjer innehåller flera förändringar som stärker barns rätt vid placeringar och ett bra försök att få Stockholms stad på en och samma linje. Familjehemsvården har varit en långdragen debatt både i massmedia och hos politikerna utifrån vanvårdutredningen.

Detta är mycket bra att samtliga familje- och släkthem ska få en grundutbildning av att vara familjehem. Detta är ett krav som förvaltningen kan och ska ställa på det tilltänkta familjehemmet under utredning, innan och efter placering. Detta är extra viktigt vid släkthemplaceringar. I detta avseende håller vi inte med förvaltningen i sitt utlåtande. Vi väljer dock inte ändra förslaget till beslut utan nöjer oss med detta anförande.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två Särskilt uttalande (s) med stöd av (mp) samt (v)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-09-29

Robert Lagergren m.fl. (S)

Med stöd av (v), (mp)

Ärende

Dnr. 1.5.1/967-2011

Remissvar gällande förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och unga.

Särskilt uttalande

Det nya förslaget till riktlinjer för familjevård för barn och unga har ett förstärkt barnperspektiv och lyfter också upp FN:s barnkonvention. Det tycker vi är utmärkt och vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut.

Vi vill därmed särskilt framhålla vikten av, att erforderliga resurser erhålls för att genomföra en kvalitetssäkring av arbetet med att stärka barnens och de ungas rättigheter.

Att sträva efter en god placering från början är ett annat krav, som inte får äventyras av för lite resurser. Att behöva byta familjehem kan innebära, att barn och unga blir otrygga.

Vi anser det också viktigt, att barn och unga som erhåller familjevård får kunskap om sitt ursprung, speciellt när det gäller språket. Även om barnen inte kan eller vill ha kontakt med föräldrar eller andra anhöriga, så är det viktigt, att man kan ha möjlighet att senare i livet ta kontakt om man vill det. För övrigt bör allt göras för att stärka banden med familj, släktingar och vänkrets.

Beträffande barn och ungas villkor, när det gäller den materiella standarden, så anser vi, att en dator tillhör det som man måste ha för att kunna klara av skolarbetet på ett bra sätt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Remissvar: Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/940-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015.

2. Därefter lämna ärendet till Kommunstyrelsen.

Yrkande Ersättaren Lorena Delgado (v) yrkade för (v) om bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Rudy Espinoza (v) tog detta yrkande som sitt. Bakom delar av detta förslag till beslut ställde sig alliansen (m), (fp) genom ledamoten Elisabeth Johnson (m). Ordföranden Jan Jönssson (fp) stöder för alliansen förslagets andra, tredje och fjärde sats, förutom sista meningen i tredje satsen. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) ställer sig för (mp) bakom hela förslaget till beslut, tillika gör vice ordföranden Robert Lagergren (s) för (s). Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner två förslag till beslut. (v:s) förslag till beslut vilket även (s) och (mp) stödjer respektive bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg av delar av (v:s) förslag andra, tredje och fjärde satsen, förutom sista meningen i tredje satsen. Han ställer de bägge förslagen till beslut mot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag med tillägg av (v:s) förslag till beslut sats två, tre och fyra förutom sista meningen i tredje satsen. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade också om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta.

Mot beslutet reserverar sig (v), (s) samt (mp) till förmån för (v) förslaget till beslut i sin helhet enligt bilaga ett.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. Förvaltningens förslag till yttrande bifalles i huvudsak

2. Därutöver vill vi framföra följande

Vi vill liksom förvaltningen betona förskolans roll för barns språkutveckling och att bibliotekens samarbete med förskolorna uttrycks på ett tydligt sätt i planen.

Även skolbibliotekens roll och utveckling behöver tas med i planen. Skolbiblioteken lyder under skollagen. Lagen klargör dock inte ansvaret för hur resurserna ska säkras, som bl.a. behovet av kvalificerad personal. Även vuxenstuderandes behov av studieplatser på biblioteken behöver lyftas fram. I samband med att t-banebiblioteken ersatt andra bibliotek har kritik framkommit om ett minskat antal ostörda studieplatser och datorplatser.

Reservation (v), (s) samt (mp) till förmån för (v) förslaget till beslut i sin helhet enligt bilaga ett.

Bilaga ett eget förslag till beslut (v) med stöd av (mp), (s) samt för sats två, tre och fyra förutom sista meningen även alliansen (m), (fp) (kursiverat)

Bilaga ett Förslag till beslut (v) med stöd av (mp), (s) samt för sats två, tre och fyra förutom sista meningen i sats tre även alliansen (m), (fp) (kursiverat)

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2011-09-21

Ärende 21

Rudy Espinoza m.fl.

med stöd av (mp), (s) samt för sats två, tre och fyra förutom sista meningen i tredje satsen även alliansen (m), (fp) (kursiverat)

Förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag till yttrande bifalles i huvudsak

2. Därutöver vill vi framföra följande

En strategisk plan är en bra grund för biblioteksverksamheten, men blir verkningslös om inte tillräckliga resurser ställs till förfogande. Grunden för folkbibliotekens verksamhet är böckerna och den kvalificerade personalen, men vi ser med oro på att såväl antalet böcker som personalstyrkan minskar på biblioteken.

Vi vill liksom förvaltningen betona förskolans roll för barns språkutveckling och att bibliotekens samarbete med förskolorna uttrycks på ett tydligt sätt i planen.

Även skolbibliotekens roll och utveckling behöver tas med i planen. Skolbiblioteken lyder under skollagen. Lagen klargör dock inte ansvaret för hur resurserna ska säkras, som bl.a. behovet av kvalificerad personal. Det innebär att vi kan få skolbibliotek utan bibliotekarier, det står i stark kontrast mot den minskade läsförståelsen.

Även vuxenstuderandes behov av studieplatser på biblioteken behöver lyftas fram. I samband med att t-banebiblioteken ersatt andra bibliotek har kritik framkommit om ett minskat antal ostörda studieplatser och datorplatser.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Balanslista uppdrag SDN 2011-09-29

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/006-2011.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp) att balanslistan läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att lägga balanslistan till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för alliansen (m), (fp) att anmälan av skrivelser läggs till handlingarna och hörde enhälligt bifall därtill.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Inkomna skrivelser och beslut

A. Protokoll gruppledarmöte 18/8-2011.

B. Protokoll från pensionärsrådet 18/8-2011.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att anmälningarna godkänns och hörde bifall därtill. Vice ordföranden Robert Lagergren (s) anmälde att i protokollet från pensionärsrådet står det fel namn som politiker, skall vara Liliane Svensson (s), ej Lilly Johansson.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan av protokollen till handlingarna med anmärkningen att i protokollet från pensionärsrådet står det fel namn som politiker, skall vara Liliane Svensson (s), ej Lilly Johansson.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Remissvar: förslag ersättningsmodell i vård och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/1013-2011 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens remissvar.

2. Omedelbar justering. Remissvaret skickas till Äldre och ytterstadsroteln samt KF/KS kansli.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och hörde bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens remissvar.

2. omedelbart justera paragrafen. Remissvaret skickas till Äldre och ytterstadsroteln samt KF/KS kansli.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser – skrivelse från alliansen (m), (fp)

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnson (m) yrkade för alliansen (m), (fp) om bifall till förslag enligt bilaga ett. Till detta förslag anslöt sig (s) genom vice ordföranden Robert Lagergren (s), (mp) genom ledamoten Linnea Ornstein(m) samt (v) genom ledamoten Rudy Espinoza (v). Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann att en enig nämnd ställt sig bakom förslaget till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att

- stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att till verksamhetsåret 2012 upprätta en lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser.

- därutöver anföra:

Arbetet med att förebygga vräkningar sker redan idag i Skärholmen. Vi har bland annat en hyresrådgivare som har ett tätt samarbete med hyresvärdar, boendestödjare m.fl. för att förebygga vräkningar. Det vräkningsförebyggande arbetet finns även med i verksamhetsplanen för 2011. Stadsdelförvaltningen bör vara särskilt observant när det finns hot om vräkning och att vräkningen innefattar barn under 18 år.

För att säkerställa det goda arbetet som sker i denna fråga ser vi att en lokal handlingsplan behöver tas fram.

Bilaga

Ledamoten Elisabeth Johnson (m) för alliansen (m), (fp) om bifall till förslag enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Förslag till beslut från alliansen (m), (fp) med stöd av (s), (mp), (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-09-29

Lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser.

Elisabeth Johnson, Mats Engström m.fl. (M)

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Med stöd av (s), (v), (mp)

Förslag till beslut:

o Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att till verksamhetsåret 2012 upprätta en lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande insatser.

o Att därutöver anföra:

Arbetet med att förebygga vräkningar sker redan idag i Skärholmen. Vi har bland annat en hyresrådgivare som har ett tätt samarbete med hyresvärdar, boendestödjare m.fl. för att förebygga vräkningar. Det vräkningsförebyggande arbetet finns även med i verksamhetsplanen för 2011. Stadsdelförvaltningen bör vara särskilt observant när det finns hot om vräkning och att vräkningen innefattar barn under 18 år.

För att säkerställa det goda arbetet som sker i denna fråga ser vi att en lokal handlingsplan behöver tas fram.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Åtgärd för att sänka hastigheten på vägen ”Bredängs allé.” – skrivelse från alliansen (m), (fp)

Yrkande Tjänstgörande ersättaren Andreas Lundin (m) yrkar bifall till skrivelse från alliansen (m), (fp) enligt bilaga ett. Till denna skrivelse ansluter sig (mp) genom ledamoten Linnea Ornstein(mp), (s) genom ersättaren Bosse Ekvall(s) som vice ordföranden Robert Lagergren (s) tar som sitt yrkande. Även (v) genom ledamoten Rudy Espinoza (v) anslöt sig till denna skrivelse. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner att en enig nämnd ställt sig bakom denna skrivelse.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att

stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att skicka denna skrivelse till Trafikkontoret för utredning och åtgärdsplanering.

Bilaga Tjänstgörande ersättaren Andreas Lundin (m) skrivelse från alliansen (m), (fp) enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett skrivelse från alliansen (m), (fp) med stöd av (s), (mp), (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-09-29

Åtgärd för att sänka hastigheten

på vägen ”Bredängs allé.”

Elisabeth Johnson, Andreas Lundin m.fl. (M)

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP) samt

(s), (mp), (v)

Förslag till beslut:

Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att skicka denna skrivelse till Trafikkontoret för utredning och åtgärdsplanering.

Bredängs allé är en mycket trafikerad vägsträcka med trafik till och från Bredäng med anslutning till bland annat Skärholmsvägen. Då det är en rak väg utan direkt boende kör folk allt för ofta för fort enligt hastighetsbegränsningen på 30 km/h.

Skyltningen är undermålig på denna vägsträcka. Det är också svårt för vägtrafikanter att veta att det i direkt anslutning till denna korta vägsträcka finns fyra förskolor, en öppen förskoleverksamhet samt en parklek vilket gör att hastighetsbegränsningen är satt till 30 km/h.

Vi i Alliansen eftersöker en åtgärd för att garantera att hastigheten sjunker och att det tydligt framgår att det är många barn i närheten som kräver extra uppmärksamhet vid genomfart på Bredängs allé.

Vi i Alliansen yrkar att förvaltningen skickar detta ärende till Trafikkontoret för snabb utredning och åtgärd så att hastighetsbegränsningen efterföljs.

Se bilaga 1. För markering av vägsträcka samt förskolor detta innefattar.

Bilaga 1 till skrivelsen Åtgärd för att sänka hastigheten på vägen ”Bredängs allé.”

Utmarkerade är fyra förskolor, en öppen förskoleverksamhet och en parklek för alla åldrar

Ska¨rmavbild 2011-09-18 kl


§28 Insatser för att uppnå bättre hälsa för barnen i Skärholmen – skrivelse från alliansen (m), (fp) samt (mp)

Yrkande Ledamoten Cecilia Carpelan (fp) yrkar bifall till gemensam skrivelse från alliansen (m), (fp) samt (mp) enligt bilaga ett. Till denna skrivelse ansluter sig (s) genom vice ordföranden Robert Lagergren (s) Även (v) genom ledamoten Rudy Espinoza (v) anslöt sig till denna skrivelse. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner att en enig nämnd ställt sig bakom denna skrivelse.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att

1. ta initiativ till ett samarbetsprojekt mellan landstinget och Skärholmens stadsdelsnämnd med syftet att uppnå bättre hälsa bland Skärholmens barn med effektiva förebyggande insatser.

2. utreda förutsättningarna för detta inför verksamhetsplan 2012

3. därutöver anföra:

Skärholmens stadsdelsnämnd har i verksamhetsplanen höga ambitioner att barnen i Skärholmen ska må bra och med hälsofrämjande insatser förbättra deras hälsa. Det är särskilt viktigt i en stadsdel där nästan 15 procent av 4 åringarna (födda 2005) är överviktiga eller feta, och över 28 procent av barnen födda 2009 ålder utsattes för tobaksrök i hemmet vid en och åtta månaders ålder (genomsnitt för länet är 11 procent). Andelen fyraåringar som lider av övervikt har dessbättre minskat mellan 2007 och 2010, men i jämförelse med t ex Östermalm där knappt 8 procent är överviktiga/feta visar att mycket fortfarande återstår att göra (snittet 12 procent i länet). I vår stadsdel har en högre andel barn också karies – hål i tänderna.

De faktorer som påverkar barnens – och föräldrarnas – hälsa allra mest är föräldrarnas utbildningsnivå och övriga socioekonomiska förhållanden. Det innebär enorma skillnader i hälsa bland barnen i länet, beroende på var de bor. Och det är svårt att utjämna skillnader i hälsa, hittills har framgångarna varit blygsamma. Men genom de stödinsatser som barnen, och deras föräldrar, ges genom exempelvis förskola, fritidsverksamhet, mödra- och barnhälsovård och ungdomsmottagningar så går det att bidra till en positiv hälsoutveckling.


Vi vill nämna två aktuella exempel med fokus på de yngsta barnen: I april i år startade det s.k. ettåringsprojektet i bl. a. Skärholmen med syftet att tidigt fånga upp barn med risk för dålig tandhälsa. I Skärholmens förskolor bedriver man nu efter ett inledande samarbetsprojekt ett mycket medvetet arbete för både bättre mat och större fysisk aktivitet bland barnen. Dessa två exempel ovan är viktiga men räcker inte. Vi vill se mer av riktade insatser för en bättre hälsa i Skärholmen, vid sidan av sådant som insatser för en bättre skola och allt det som görs för att invånarna ska kunna försörja sig själva. De hälsofrämjande insatserna ska förstås gälla generellt för invånarna, men med fokus på de mindre barnen. Vi vet att stöd till föräldrar och motiverande samtal för livsstilsförändringar är effektiva. Målet bör kortsiktigt vara att förbättra hälsan bland de yngre barnen så att stadsdelen kan lämna nästan bottenplaceringen när det gäller andelen barn med övervikt/fetma och jumboplatsen när det gäller antalet rökande småbarnsfäder. I det längre perspektivet ska barnen här i vår stadsdel må bäst i hela Stockholm.

Bilaga

Ledamoten Cecilia Carpelan (fp) gemensam skrivelse från alliansen (m), (fp) samt (mp) enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett skrivelse från alliansen (m), (fp) samt (mp) med stöd av (s), (v)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2011-09-29

Skrivelse: Insatser för att uppnå bättre

hälsa för barnen i Skärholmen

Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP)

Rebwar Hassan m.fl. (MP)

Elisabeth Johnson m.fl. (M)

Med stöd av (s) (v)

Förslag till beslut:

4. Att stadsdelsnämnden tar initiativ till ett samarbetsprojekt mellan landstinget och Skärholmens stadsdelsnämnd med syftet att uppnå bättre hälsa bland Skärholmens barn med effektiva förebyggande insatser.

5. Att utreda förutsättningarna för detta inför verksamhetsplan 2012

6. Att därutöver anföra:

Skärholmens stadsdelsnämnd har i verksamhetsplanen höga ambitioner att barnen i Skärholmen ska må bra och med hälsofrämjande insatser förbättra deras hälsa. Det är särskilt viktigt i en stadsdel där nästan 15 procent av 4 åringarna (födda 2005) är överviktiga eller feta, och över 28 procent av barnen födda 2009 ålder utsattes för tobaksrök i hemmet vid en och åtta månaders ålder (genomsnitt för länet är 11 procent). Andelen fyraåringar som lider av övervikt har dessbättre minskat mellan 2007 och 2010, men i jämförelse med t ex Östermalm där knappt 8 procent är överviktiga/feta visar att mycket fortfarande återstår att göra (snittet 12 procent i länet). I vår stadsdel har en högre andel barn också karies – hål i tänderna.

De faktorer som påverkar barnens – och föräldrarnas – hälsa allra mest är föräldrarnas utbildningsnivå och övriga socioekonomiska förhållanden. Det innebär enorma skillnader i hälsa bland barnen i länet, beroende på var de bor. Och det är svårt att utjämna skillnader i hälsa, hittills har framgångarna varit blygsamma. Men genom de stödinsatser som barnen, och deras föräldrar, ges genom exempelvis förskola, fritidsverksamhet, mödra- och barnhälsovård och ungdomsmottagningar så går det att bidra till en positiv hälsoutveckling.

Vi vill nämna två aktuella exempel med fokus på de yngsta barnen: I april i år startade det s k ettåringsprojektet i bl a Skärholmen med syftet att tidigt fånga upp barn med risk för dålig tandhälsa. I Skärholmens förskolor bedriver man nu efter ett inledande samarbetsprojekt ett mycket medvetet arbete för både bättre mat och större fysisk aktivitet bland barnen. Dessa två exempel ovan är viktiga men räcker inte. Vi vill se mer av riktade insatser för en bättre hälsa i Skärholmen, vid sidan av sådant som insatser för en bättre skola och allt det som görs för att invånarna ska kunna försörja sig själva. De hälsofrämjande insatserna ska förstås gälla generellt för invånarna, men med fokus på de mindre barnen. Vi vet att stöd till föräldrar och motiverande samtal för livsstilsförändringar är effektiva. Målet bör kortsiktigt vara att förbättra hälsan bland de yngre barnen så att stadsdelen kan lämna nästan bottenplaceringen när det gäller andelen barn med övervikt/fetma och jumboplatsen när det gäller antalet rökande småbarnsfäder. I det längre perspektivet ska barnen här i vår stadsdel må bäst i hela Stockholm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§29 Äldres rätt till modersmål – skrivelse från (v)

Yrkande Ledamoten Rudy Espinoza (v) yrkade bifall till en skrivelse från (v) enligt bilaga ett. Till denna skrivelse anslöt sig (s) genom vice ordföranden Robert Lagergren (s) samt (mp) genom ledamoten Rebwar Hassan (mp). Elisabeth Johnson (m) anslöt sig för alliansen (m), (fp) till stycke ett, två samt fyra av skrivelsen och yrkade bifall till detta. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut. Skrivelsen i sin helhet som stöds av (v), (mp), (s) eller till stycke ett, två samt fyra av skrivelsen vilket alliansen (m), (fp) yrkar på. Ordföranden Jan Jönsson (fp) ställde de bägge förslagen till beslut mot varandra och hörde bifall till alliansens förslag till beslut och avslag till (v), (mp) samt (s) förslaget.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att ställa sig bakom stycke ett, två samt fyra i (v) skrivelsen enlig nedan

Skrivelse om äldres rätt till modersmål

Skärholmen är en stadsdel som karakteriseras av sin diversitet, dvs. mångfald, vilket reflekteras bl.a. av att många kulturer och språk möts i vår stadsdel. Detta är något som bör genomsyra arbetet som stadsdelsförvaltningen utför, på ett lika bra sätt som vi har fått uppleva med t.ex. språkprogrammet.

Vi i nämnden har under året fått besök av och besökt äldreomsorgen i området, och lärt oss hur man arbetar inom t.ex. demensvården. Sinnesstimulering, taktil massage och införandet av it har förbättrat kvalitén för de äldres omsorg. Det jobbas också med poesi, bilder och musik från ungdomens tid.

En bra äldreomsorg kan bli ännu bättre och framförallt bli bra för alla äldre oavsett språklig bakgrund. Vi anser därför att stadsdelen ska arbeta utifrån mångfald även i äldreomsorgen, att det är en demokratisk rätt att få ta del av äldreomsorg på ett språk som man förstår. Vi anser att mångfalden ska finnas på alla plan och att det ska införas rutiner för detta. Förvaltningen får därför i uppdrag att återkomma med förslag till förbättringar enligt denna skrivelse.

Bilaga

Ledamoten Rudy Espinoza (v) skrivelse från (v) enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett skrivelse från (v) med stöd av (s), (mp) samt för stycke ett, två samt fyra även med stöd av alliansen (m), (fp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsförvaltning

2011-09-21

Rudy Espinoza m.fl.

Skrivelse om äldres rätt till modersmål

Skärholmen är en stadsdel som karakteriseras av sin diversitet, dvs. mångfald, vilket reflekteras bl.a. av att många kulturer och språk möts i vår stadsdel. Detta är något som bör genomsyra arbetet som stadsdelsförvaltningen utför, på ett lika bra sätt som vi har fått uppleva med t.ex. språkprogrammet.

Vi i nämnden har under året fått besök av och besökt äldreomsorgen i området, och lärt oss hur man arbetar inom t.ex. demensvården. Sinnesstimulering, taktil massage och införandet av it har förbättrat kvalitén för de äldres omsorg. Det jobbas också med poesi, bilder och musik från ungdomens tid.

Trots att Skärholmen definieras bl.a. av sin mångfald, reflekteras inte detta i verksamheterna. Material saknas tyvärr på andra språk än svenska, personalens modersmål utnyttjas inte fullt ut. Det påverkar dessutom de äldres demokratiska rättigheter. Många erbjuds inte fullvärdig dagverksamhet/omsorg/vård där de kan vara fullt delaktiga pga. sina språksvårigheter. Det innebär också att deras sociala liv hämmas och de kan inte på grund av språkbarriären ta del av den verksamhet som finns för äldre, än mer orättvist är det i de fall där även kognitiva förmågor är nedsatta.

En bra äldreomsorg kan bli ännu bättre och framförallt bli bra för alla äldre oavsett språklig bakgrund. Vi anser därför att stadsdelen ska arbeta utifrån mångfald även i äldreomsorgen, att det är en demokratisk rätt att få ta del av äldreomsorg på ett språk som man förstår. Vi anser att mångfalden ska finnas på alla plan och att det ska införas rutiner för detta. Förvaltningen får därför i uppdrag att återkomma med förslag till förbättringar enligt denna skrivelse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§30 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet kl. 20:48 med att tacka alla för visat intresse