Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-03-21

Sammanträde 2013-03-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som inte är öppen för allmänheten.
Klocka Läs mer...n 18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utse protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-02-28, öppna delen.

Medborgarförslag

4 Inkommet medborgarförslag. Hundrastgård för barn utan idrottsintresse.

Beslutsärenden

9 Gemensam upphandling av Tekniska hjälpmedel. Dnr 2.2.2/171-2013

10 Gemensam upphandling av Persontransporter. Dnr 2.2.2/172-2013

11 Slutrapport av projektet Sociala insatsgrupper i Skärholmen som drivits med medel från Söderortsvisionen. Dnr 2.1/1216-2011

12 Förlängning av avtal avseende Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning med Homsan AB. Dnr 2.2.2/215-2013

13 Månadsrapport februari 2013. Utsändes senare

Remissärenden

15 Svar på remiss om Revidering av riklinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Dnr 1.5.1/026-2013

16 Remiss gällande ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Högsätra.

Anmälningsärenden

19 Anmälan angående fördelning av statsbidrag för Stockholms stad som finsk förvaltningskommun. Dnr 1.6-216/2013

23 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

A. Protokoll från Gruppledarmöte 2013-02-28
B. Protokoll från Pensionärsrådet 2013-02-20
C. Protokoll från Ungdomsrådet 2012-11-19
D. Protokoll från Ungdomsrådet 2012-12-10
E. Vakant

24 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm. Utsändes ej. Finns i pärmform vid postfacken på plan 8.

25 Balanslista uppdrag SDN 5/2013-03-21. Dnr 1.2.1/024-2013 Utsändes senare

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (127 kb)

§12 Genomgång av närvarande ledamöter – utse protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (FP) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Robert Lagergren (S) för del 2, öppna delen av sammanträdet.

_________________________________________________________________

§13 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut.

§14 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-02-28, öppna delen

Föreligger protokollsjustering sammanträde 2013-02-28, öppna delen med förslag till beslut

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2013-02-28, öppna delen. Justerat 2013-03-07.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna av öppna delen sammanträdesprotokoll 2013-02-28 godkänns.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2013-02-28, öppna delen. Justerat 2013-03-07.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§15 Inkommet medborgarförslag. Hundrastgård för barn utan idrottsintresse

Föreligger inkommet medborgarförslag angående hundrastgård för barn utan idrottsintresse, dnr 1.2.4/197-2013, med förslag till beslut

att

- Lämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att medborgarförslaget lämnas till förvaltningen för beredning och hör enhälligt bifall därtill. Efter diskussion under allmänhetens frågestund lades det till i beslutet att beredningen av ärendet ska göras i samråd med förslagsställaren, om möjligt.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att:

- Lämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

- Ärendet bereds i samråd med föredragsställaren, om möjligt.

§16 Gemensam upphandling av Tekniska hjälpmedel

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.2.2/171-2013, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av Tekniska hjälpmedel till äldre och personer med funktionsnedsättning.

- Stadsdelsnämnden ger fullmakt åt förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att för nämndens räkning upphandla ett ramavtal, det vill säga fatta beslut om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare samt svara för avtalsförvaltning. Delegationen innefattar också beslut om eventuell förlängning, förändring/komplettering i avtal utifrån affärsmässiga grunder.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Delta i den gemensamma upphandlingen av Tekniska hjälpmedel till äldre och personer med funktionsnedsättning.

- Ge fullmakt åt förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att för nämndens räkning upphandla ett ramavtal, det vill säga fatta beslut om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare samt svara för avtalsförvaltning. Delegationen innefattar också beslut om eventuell förlängning, förändring/komplettering i avtal utifrån affärsmässiga grunder.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Gemensam upphandling av Persontransporter

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.2.2/172-2013, med förslag till beslut

att:

- Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av Persontransporter.

- Stadsdelsnämnden ger fullmakt åt förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att för nämndens räkning upphandla ett ramavtal, det vill säga fatta beslut om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare samt svara för avtalsförvaltning. Delegationen innefattar också beslut om eventuell förlängning, förändring/komplettering i avtal utifrån affärsmässiga grunder.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Delta i den gemensamma upphandlingen av Persontransporter.

- Ge fullmakt åt förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att för nämndens räkning upphandla ett ramavtal, det vill säga fatta beslut om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare samt svara för avtalsförvaltning. Delegationen innefattar också beslut om eventuell förlängning, förändring/komplettering i avtal utifrån affärsmässiga grunder.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§18 Slutrapport av projektet Sociala insatsgrupper i Skärholmen som drivits med medel från Söderortsvisionen

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.1/1216-2011, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport till Söderortsvisionen gällande projektet Sociala insatsgrupper i Skärholmen.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens rapport till Söderortsvisionen gällande projektet Sociala insatsgrupper i Skärholmen.

§19 Förlängning av avtal avseende Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning med Homsan AB

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.2.2/215-2013, med förslag till beslut

att

- Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att förlänga avtalet avseende Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning, med Homsan AB. Förlängningen sker enligt avtal med 1 år från och med 1 januari 2014 till och med 31 december 2014.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Förlänga avtalet avseende Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning, med Homsan AB. Förlängningen sker enligt avtal med 1 år från och med 1 januari 2014 till och med 31 december 2014.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Månadsprognos per februari 2013

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/229-2013, med förslag till beslut

att

- Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna föreliggande rapport.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§21 Beslut om fortsatt hantering av upphandling av fritidsverksamhet i Skärholmen

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 2.2.1/187-2012, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden beslutar att upphandla fritidsverksamheten på nytt.

- Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkande: Vice ordföranden Robert Lagergren (S) anmäler för Socialdemokraterna ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Anders Lindell (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1 med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) ställer dessa två förslag emot varandra och hör bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Votering: Vice ordföranden Robert Lagergren (S) begär votering.

Ordföranden Jan Jönsson (FP) förklarar att de som röstar för förvaltningens förslag till beslut röstar ja och de som röstar på Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1, med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, röstar nej.

Röstar ja gör ordföranden Jan Jönsson (FP), ledamöterna Andreas Lundin (M), Tapani Juntunen (M), Bayram Kaya (M), Eva Rüdlinger (M) samt tjänstgörande ersättarna Arslan Bicen (M) och Zazan Sanli (FP).

Röstar nej gör vice ordföranden Robert Lagergren (S), ledamöterna

Birgitte Isberg (S), Liliane Svensson (S), Rebwar Hassan (MP), Anders Lindell (MP) och Rudy Espinoza (V).

Ordförande Jan Jönsson (FP) finner att voteringen med sju röster för och sex röster mot bifallit förvaltningens förslag till beslut.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll 5/2013-03-21

Del 2 Öppna delen

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Upphandla fritidsverksamheten på nytt.

- Ärendet omedelbart justeras.

Reservation från vice ordföranden Robert Lagergren (S) för Socialdemokraterna, ledamoten Rebwar Hassan (MP) för Miljöpartiet och ledamoten Rudy Espinoza (V) för Vänsterpartiet.

Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Skärholmens stadsdelsnämnd 2013-03-21

Robert Lagergren m.fl. (S)

Dnr. 2.2.1./187-2012

Beslut om fortsatt hantering av upphandling av fritidsverksamhet i Skärholmen

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att inte upphandla fritidsverksamheten på nytt.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att fritidsverksamheten ska fortsätta i egen regi.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Samt att därutöver anföra följande

Vi har alla tydligt kunnat konstatera att fritidsverksamheten i Skärholmen har fungerat mycket bra och det har framkommit att det, enligt uppgifter i förfrågningsunderlag avseende upphandling av fritidsverksamheten i Skärholmen, har skett en fantastisk utveckling inom fritidsverksamheten sedan början av 2000-talet. En utveckling som har inneburit bland annat blandade aktiviteter för barn och ungdomar samt samarbeten med andra samhällsviktiga aktörer. Detta har gynnat stadsdelen. Fritidsverksamheten har varit en fullt fungerande verksamhet i positiv utveckling.

Den 10 januari 2013 tilldelades Stiftelsen KFUM- Söder Fryshuset, av majoriteten i stadsdelsnämnden, uppdraget att driva fritidsverksamheten i Skärholmen under tiden 1 april 2013 – 31 mars 2015. Den 21 januari 2013 inkom en av de andra fyra anbudsgivarna med en begäran om överprövning till förvaltningsrätten. Denna begäran av överprövning föranleddes av att de ansåg att Stiftelsen KFUM- Söder Fryshuset hade givits fördelar som de andra inte hade fått. Efter samtliga parters yttranden kunde stadsdelsförvaltningen, måndagen den 11 mars, ta del av förvaltningsrättens dom i ärendet. Ett av fyra skäl för avgörande i domen var just att tilldelandet av uppdraget står i strid med lika-behandlingsprincipen.

Den 20 mars 2013 fick stadsdelsnämndens politiker ta del av förvaltningens tjänsteutlåtande. I detta finns tre alternativ som är:

· Ny upphandling.

· Begära prövningstillstånd till Kammarrätten avseende förvaltningsrättens dom.

· Fortsatt drift av fritidsverksamheten i egen regi.

Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att göra en ny upphandling av fritidsverksamheten. Att göra en ny upphandling innebär, enligt förvaltningen, att vi måste ta hänsyn till följande:

”Stadsdelsnämnden har utarbetat verksamhet- och kvalitetskrav i förfrågningsunderlaget inför upphandling av fritidsverksamhet. Dessa krav torde vid en ny upphandling ej förändras väsentligt då stadsdelsnämnden tydligt uttryckt krav på att verksamheten och kvalitet ska utgå från nuvarande standard. Mot bakgrund av framkomna synpunkter under upphandlingen och Förvaltningsrättens prövning föreslås att dessa punkter beaktas och att förfrågningsunderlaget förbättras till nästa upphandling.”

Nedan är ett av flera kvalitetskrav som stadsdelsnämnden haft med i förfrågningsunderlaget och det av kraven som Stiftelsen KFUM- Söder Fryshuset inte uppfyllde enligt förvaltningsrättens dom:

Stadsdelsnämndens krav på kvalitetssäkringsrutiner:

Stadsdelsnämnden har under punkten 2,8 i förfrågningsunderlaget ställt följande krav:

”Leverantören ska tillämpa kvalitetssäkringsfrämjande rutiner som säkerhetsställer att föreskrifter och mål uppfylls och överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls. Kvalitetssystemet ska lägst säkerhetsställa att de krav som anges i ISO 9001, föreskrifter och allmänna gällande ledningssystemet för kvalitet i verksamhet uppfylls. Ledningssystemet ska innefatta stadens systematik för planering (verksamhetsplan) uppföljning (tertial 1 och 2) och utvärdering (verksamhetsberättelse).”

- Hur har man här tänkt sig att kunna anpassa kvalitetskravet utan att minska på kvaliteten men samtidigt ta hänsyn till nedanstående anmärkningar i ett nytt förfrågningsunderlag?:

Certways summerade utlåtande om fryshusets ledningssystem:

”Jag bedömer att fryshusets ledningssystem enligt Bilaga 1 inte uppfyller kraven i ISO 9001 utan istället är ett system för det systematiska arbetsmiljöarbetet för företaget. De delar som behandlar kvalitetssystemet (dvs de sista 10 sidorna) är mer en beskrivning av Otelius modell för ledningssystemet än en beskrivning av Fryshusets ledningssystem. De innehåller varken kvalitetspolicy, kvalitetsmål, hur avvikelser dvs kränkande behandling ska hanteras eller hur de arbetar för att förebygga avvikelser. Några väsentliga delar i ett kvalitetssystem inom denna branch.”

”Jag har arbetat som miljö- och kvalitetskonsult sedan 2001. Under den tiden har jag hunnit med att certifiera ett 100-tal företag. Bara under 2012 hjälpte jag 9 kunder att bli certifierad mot 9001, 14001 och AFS 2001:1. Kunder som jag arbetat med, är allt från sjukvård och skolor till mekaniska verkstäder och tillverkare av modulatorer.”(Gunilla Mattsson, VD Certway)

Förvaltningsrättens skäl till dom:

”Upphandlade myndighet har i förfrågningsunderlaget ställt krav på att anbudsgivares kvalitetssystem lägst ska säkerhetsställa att de krav som anges i ISO 9001 uppfylls (…)”

”(…) Förvaltningsrätten bedömer att det ledningssystem som bifogats till Fryshusets anbud inte anger att verksamhetsberättelsen upprättas i verksamheten. De punkter som FSAB uppmärksammat avseende bl.a hur intern revision genomförs och hur avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder hanteras beskrivs enligt förvaltningsrättens bedömning inte heller i det ledningssystem som Fryshuset angett. Det framgår därför inte att Fryshusets anbud att verksamhetens ledningssystem lägst uppfyller de krav som anges i ISO 9001.”

”Eftersom upphandlande myndighet har beslutat att kontrakt ska tecknas med Fryshuset trotts att samtliga skall-krav som uppställts i förfrågningsunderlaget inte uppfylls i Fryshusets anbud har upphandlad myndighet fattat sitt tilldelningsbeslut i strid med likabehandlingsprincipen”

Förvaltningens förslag att upphandla fritidsverksamheten på nytt anser vi är problematiskt av följande skäl.

Ekonomi,

– Räknat enbart med konsultkostnaderna (externa kostnader) så är kostnaden på cirka 215000 kronor, därtill förväntas det ytterligare tillkomma 40000 kronor enligt förvaltningen vid beslut om en ny upphandling. Sammantaget är detta oroväckande med tanke på att 2012 års budget för Skärholmens stadsdelsnämnd slutade med ett underskott på 20 miljoner.

Tidsåtgång,

Det har i dagsläget redan tagit 9 månader. Enligt förvaltningen så kan en ny upphandling innebära ytterligare 5-6 månader och ett nytt avtal kan då senast skrivas den 15 januari 2014. Det blir en total tid på 1 år och 7 månader, det vill säga om inga av anbudsgivarna överprövar tilldelningsbeslutet.

– Med tanke på att Förvaltningsrättens dom fastslagit att förvaltningen inte har följt likabehandlingsprincipen vid upphandlingen, så anser vi att risken är överhängande att en ”ny” anbudsgivare vid en ny upphandling får för sig att överklaga det nya beslutet. Denna gång kanske argumentet blir att förvaltningen ändrat förfrågningsunderlaget till fördel för en annan anbudsgivare.

Lidande:

– Det har nu tagit alldeles för lång tid på bekostnad av vår fritidsverksamhet som är den som tagit de största smällarna.

– Ville vi det här när det diskuterades om att verksamheten kunde bli bättre?

– Vill vi medverka till att våra barn, ungdomar och personal ytterligare en längre tid lever i ovisshet om hur verksamheten kommer att bli?

– Det är dags att personalen och ungdomarna inom fritidsverksamheten får lugn och ro i sin verksamhet och inte tappar sin motivationskraft.

– Mot bakgrund av det som anförts ovan hoppas vi Socialdemokrater nu på att stadsdelsnämnden beslutar att fritidsverksamheten fortsätter i egen regi!

§22 Svar på remiss om Revidering av riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/026-2013, med förslag till beslut

att

- Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens skrivelse som svar på remissen.

- Omedelbar justering av ärendet

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Godkänna förvaltningens skrivelse som svar på remissen.

- Ärendet omedelbart justeras.

§23 Remiss gällande ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Högsätra

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.2/191-2013, med förslag till beslut

- Stadsdelsnämnden som svar till tillståndsenheten på socialförvaltningen, avstyrker ansökan om serveringstillstånd till Restaurang Högsätra.

- Omedelbar justering.

- Tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag skickas omgående till socialförvaltningens tillståndsenhet, Fredrik Wennberg.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt om omedelbar justering av ärendet och hör enhälligt bifall till båda dessa yrkanden.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Som svar till tillståndsenheten på socialförvaltningen, avstyrker ansökan om serveringstillstånd till Restaurang Högsätra.

- Ärendet omedelbart justeras.

- Tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag skickas omgående till socialförvaltningens tillståndsenhet, Fredrik Wennberg.

§24 Anmälan angående fördelning av statsbidrag för Stockholms stad som finsk förvaltningskommun

Föreligger förvaltningens anmälan, dnr 1.6/216-2013, med förslag till beslut

att

- Lägga anmälan till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan till handlingarna.

§25 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

A. Protokoll Gruppledarmöte 2013-02-28

B. Protokoll från Pensionärsrådet 2013-02-20

C. Protokoll från Ungdomsrådet 2012-11-19

D. Protokoll från Ungdomsrådet 2012-12-10

Föreligger inkomna skrivelser/handlingar/beslut.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – D godkänns och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- De inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A – D godkänns.

§26 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§27 Balanslista uppdrag SDN 5/2013-03-21

Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag SDN 5/2013-03-21, dnr 1.2.1/024-2013, med förslag till beslut

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 5/2013-03-21, till handlingarna.

Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna och hör enhälligt bifall därtill.

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar

att

- Lägga anmälan av balanslistan SDN 5/2013-03-21, till handlingarna.

§28 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet kl 19.40.