Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-12-18

Sammanträde 2014-12-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 20

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Dnr: 1.2.1. -574/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

8 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2015

9 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor 2015 - 2018

Dnr: 1.1. -526/14
(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

REMISSER

10 Remiss av Giftfri miljö - Strategi för Stockholms län

Remiss från kommunstyrelsen 303-1308/2014
Dnr: 1.5.1. -564/14
(Utsändes senare)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08- 508 15 029
Ombedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Månadsrapport november 2014

1.2.1. -114/14
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08- 508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Trygghet i Skarpnäck 2014

Dnr: 1.2.1. -544/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk- och skyddsfaktorer

Dnr: 6. -549/14
(Utsändes)
Handläggare: Susanne Aplehag Balotis Tel: 08- 508 15 049

14 Anmälan om beslut av tillsättning av avdelningschef inom förskoleavdelningen

Dnr: 2.3.2. -594/14
(Utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08- 508 15 014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

16 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

17 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

18 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

19 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

20 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

21 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ann-Christin Jonsson Tel: 08- 508 14 831

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria Larsén Helander Tel: 08- 508 14 836

23 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08- 508 15 021

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokollsjustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokollsjustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen. Ärendet utgår.

§7 Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

§9 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor 2015 - 2018

§10 Remiss av Giftfri miljö - Strategi för Stockholms län

§11 Månadsrapport november 2014

§12 Trygghet i Skarpnäck 2014

§13 Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer

§14 Anmälan om beslut av tillsättning av avdelningschef inom förskoleavdelningen

§15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§17 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§18 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m.

§19 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§20 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§21 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § Föräldrabalken

§23 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista