Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-03-17

Sammanträde 2016-03-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 - 21

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Fördelning av demokratibidrag

Dnr: 5.4. -7/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Fördelning av föreningsbidrag

Dnr: 5.4. -6/16
(Utsändes)
Handläggare: Susanna Nytell Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegation

Dnr: 1.1. -87/16
(Utsändes senare)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Medborgarförslag angående röjning av en gammal gångväg mellan Kanslersvägen och Skarpnäcksvägen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -429/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

11 Medborgarförslag angående elljusspår i naturområden


Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4. -2/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

12 Riktlinjer för representation och mutor

Dnr: 1.1. -68/16
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097


REMISSER

13 Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering

Svar på remiss T2012-310-02254 från trafiknämnden
Dnr: 1.5.3. -560/15
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Ombedelbar justering

14 Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling

Yttrande över revisionsrapport dnr 3.3.3-212/2015
Dnr: 1.4. -53/16
(Utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014
Ombedelbar justering

BESLUTSÄRENDEN

15 Månadsrapport februari 2016

(Utsändes senare)
Dnr 1.2.1. -72/16
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

17 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

18 Inkomna medborgarförslag enligt lista

20 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

21 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

22 Upphandling av driften av Skarpnäcks dagliga verksamheter

Tilldelningsbeslut
Dnr: 2.2.2. -97/15
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014
Ombedelbar justering

23 Upphandling av driften av Skarpnäcks Norra LSS bostäder

Tilldelningsbeslut
Dnr: 2.2.2. -95/15
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014
Ombedelbar justering

24 Upphandling av driften av Skarpnäcks Södra LSS bostäder

Tilldelningsbeslut
Dnr: 2.2.2. -96/15
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08-508 15 014
Ombedelbar justering

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: AnnChristin Jonsson Tel: 08-508 14 831

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08-508 14 833

27 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021


Föredragningslista
Sida 1 (5)2016-02-25

BESLUTSÄRENDEN

28 Bidrag till kostnad för hyra på Kulturhuset

Dnr: 5.4. -123/15
(Dukas)
Handläggare: Lars-Gunnar Winsa
Tel: 08-508 15 011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Fördelning av demokratibidrag

§8 Fördelning av föreningsbidrag

§9 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegation

§10 Medborgarförslag angående röjning av en gammal gångväg mellan Kanslersvägen och Skarpnäcksvägen

§11 Medborgarförslag angående elljusspår i naturområden

§12 Riktlinjer för representation och mutor

§13 Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering

§14 Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling

§15 Månadsrapport februari 2016

§16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§22 Upphandling av driften av Skarpnäcks dagliga verksamheter

§23 Upphandling av driften av Skarpnäcks Norra LSS bostäder

§24 Upphandling av driften av Skarpnäcks Södra LSS bostäder

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§27 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§28 Bidrag till kostnad för hyra på Kulturhuset