Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2009-04-23

Sammanträde 2009-04-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknads- förvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av arbetsförberedande insatser för Jobbtorg Stockholm

4 Upphandling av driften av behandlingshemmet Östagården

5 Upphandling av driften av Duvnäs Föräldrastöd

Remissärenden

6 Yttrande angående revisionsrapporten "Anmälningar om barn och unga som riskerar att fara illa"

7 Införande av kundval i familjerådgivningen i Stockholm - laglighetsprövning enligt kommunallagen

8 Yttrande över "Aktiv väntan - asylsökande i Sverige"

(SOU 2009:19)
Dnr 1.6-0250/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Övriga beslutsärenden

9 Underlag till budget för 2010 och inriktning för 2011 och 2012

10 Månadsrapport per den 31 mars

11 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

12 Revidering av riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn och ungdomsärenden

13 Kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning i Stockholms stad

14 Höjt verksamhetsbidrag till Frälsningsarmén

15 Renovering av Bandhagshemmet, kv Lådkameran 1 - genomförandebeslut

16 Ny organisation för Kriscentrum för kvinnor

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S),
Karin Rågsjö (V) och Stefan Nilsson (MP)
Dnr 1.1-0164/2009

17 Uppdrag som inte är finansierade

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V), Abdo Goriya (S) och Stefan Nilsson (MP)
Dnr 2.6-0115/2009

18 Slutrapport från projektet "användning av ASI på individ - och gruppnivå"

19 Projektrapport "Utveckling av ett dokumentationssystem för unga inom den kommunala missbruksvården"

20 Slutrapport från projektet "Tidiga insatser - insatser för barn till missbrukare och barn i våldsutsatta familjer"

21 Resa till New York. Seminarium "Job Creation and Workforce Development" 24-26 juni 2009.

22 Finansiering av ungdomsgården Egalia

Svar på skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP)
Dnr 1.6-0254/2009

23 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till tidiga insatser inom det sociala området.

Anmälningsärenden

24 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

25 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 28 april.

§3 Upphandling av arbetsförberedande insatser för Jobbtorg Stockholm

Dnr 2.7-0204/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av arbetsförberedande insatser för jobbtorg Stockholm.

 2. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden beslutar, att i rubricerad upphandling, ge socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vald utförare.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

De ramavtal staden haft med externa leverantörer åt Jobbtorg Stockholm löper ut 31 augusti 2009. Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till förfrågningsunderlag för en ny upphandling av insatser för Jobbtorg Stockholm. Det baseras på de erfarenheter som gjorts under det första året och bedöms stämma bättre mot de behov Jobbtorg Stockholm har. En förändring är att en ny upphandling leder till att ramavtal tecknas för respektive tjänsteområde i stället för ramavtal med en leverantör kring flera tjänsteområden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ytterligare ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delvis förfrågningsunderlaget för upphandling av arbetsförberedande insatser för Jobbtorg Stockholm.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Inledningsvis beklagar vi att mycket av den kommunala kompetens om att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden som har funnits i stadsdelsnämnderna inte längre finns kvar. Istället har Jobbtorgen upphandlat externa aktörer som har saknat rätt kompetens. Detta har lett till att färre personer har kommit ut på arbetsmarknaden.

I den aktuella upphandlingen finns nu möjligheter att delvis rätta till dessa ganska stora problem. I en tid av hög arbetslöshet är det av vikt att ta in leverantörer som erbjuder längre utbildningar, för att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för dem som har en kort utbildning.

I förfrågningsunderlaget bör ställas som ska-krav att specialistkompetens krävs för relevanta språkkunskaper, kulturkompetens samt erfarenhet av att arbeta med målgrupper som står långt från arbetsmarknaden till exempel analfabeter, f.d. missbrukare och psykiskt sköra. Dessutom bör det vara ska-krav att ha spetskompetens om ungdomar och unga vuxnas möjligheter till utbildning och yrkesvägledning.

Självklart ska också meddelarfriheten och meddelarskyddet skrivas in som ett ska- krav, så att lika förutsättningar råder mellan kommunalt driven och privat driven verksamhet. Det är också av stor vikt att villkor om anti-diskriminering finns med i förfrågningsunderlaget.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delvis förfrågningsunderlaget för upphandling av arbetsförberedande insatser för Jobbtorg Stockholm.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Det har funnits ett missnöje med den tidigare upphandlingen vad gäller externa aktörer till Jobbtorgen och det är bra att det ges tillfälle att rätta till det som tidigare inte har fungerat.

Vi vill nu särskilt påpeka vikten av att i denna upphandling säkerställa att de som ska jobba med Jobbtorgens så kallade aspiranter har den aktuella kompetensen vad gäller exempelvis språk och erfarenhet av att arbeta med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Det är också av stor vikt att meddelarfriheten skrivs in som ett ska- krav, liksom villkor om anti- diskriminering.

§4 Upphandling av driften av behandlingshemmet Östagården

Dnr 2.7-0024/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av behandlingshemmet Östagården

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har beslutat att driften av behandlingshemmet Östagården som tillhör Stockholms boende- och behandlingsenhet för vuxna ska upphandlas i konkurrens.

Östagården tar emot män och kvinnor med långvarigt narkotikamissbruk bakom sig. Det specifika med behandlingen vid Östagården, är att klienterna är där för att få stöd och trygghet under inställning och upprätthållande av läkemedelsassisterad behandling.

Det finns 13 platser på Östagården. Den totala beläggningen uppgick under 2008 till 90 %.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden avbryter upphandlingen och låter behandlingshemmet Östagården kvarstå i kommunal regi.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Vård och behandling enligt socialtjänstlagen är inte en vara vilken som helst. Att låta marknaden ta över delar av socialtjänsten är förödande för både brukare och personal. Den här typen av verksamhet ska inte konkurrensutsättas.

Det finns ingen som helst evidens för att just privata utförare är bättre än kommunala. Tvärtom försämras insynen, genomlysningen och uppföljningen av verksamheten. Denna upphandling är återigen endast en del i högerns marknadsfundamentalism ”Det privata är alltid bättre” som ska verkställas till varje pris.

§5 Upphandling av driften av Duvnäs föräldrastöd

Dnr 2.7-0025/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av Duvnäs Föräldrastöd.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har beslutat att driften av öppenvårdsverksamheten Duvnäs Föräldrastöd som tillhör enheten för familje- och ungdomsinsatser (f.d. Stockholm HVB barn och ungdom) ska upphandlas i konkurrens.

Verksamheten tar emot blivande föräldrar, spädbarns- och småbarnsfamiljer som behöver stöd i föräldraskapet. Under 2008 var 38 familjer inskrivna av vilka 20 slutförde sin behandling under året. Den genomsnittliga behandlingstiden för dessa var 10 månader.

Ett förslag till förfrågningsunderlag har utarbetats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden avbryter upphandlingen och låter Duvnäs Föräldrastöd kvarstå i kommunal regi.

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Att låta marknaden ta över delar av socialtjänsten är förödande för både brukare och personal. Den här typen av verksamhet ska inte konkurrensutsättas. Socialtjänsten är inte en vara vilken som helst. Just Duvnäs är känt för sin stora kompetens när det gäller anknytningsproblematik. Att konkurrens-utsätta en enhet som på alla sätt har fungerat så utomordentligt visar på ett stort förakt för den kunskap som finns hos ledning och personal på Duvnäs.

§6 Svar på remiss av revisionsrapport nr 6 2009

Dnr 1.6-0119/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till revisionskontoret.

Ärendet

Stadsrevisionens granskning har inriktats mot hur stadsdelsnämnderna säkerställer sin hantering av anmälningar om missförhållanden som gäller barn, särskilt anmälningar som inte har föranlett utredning enligt socialtjänstlagen.

Förvaltningen har i sitt remissvar fokuserat på de delar som rör stadsövergripande frågor. Förvaltningen stöder i huvudsak föreliggande revisionsrapport och har i ärendet om förslag till reviderade riktlinjer till nämndens sammanträde (dnr 3.1-0222-2009) i april 2009 föreslagit ändringar avseende de brister som revisionsrapporten pekar på.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till beslut.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Revisorerna pekar bland annat på att andelen anmälningar som leder till utredning varierar förhållandevis mycket mellan stadsdelarna, att stadens riktlinjer för handläggning ger utrymme för egna tolkningar, att handläggningstiden varierar mellan stadsdelsnämnderna och att den interna kontrollen inte är tillräcklig. Detta anser vi tydligt visar att myndighetsutövningen vad gäller den sociala barnavården i Stockholm inte sker på ett tillräckligt rättssäkert sätt.

Den nyligen presenterade BUSS- rapporten är en gedigen utredning om stadens arbete vad gäller barn som far illa. Såväl BUSS- rapporten som revisorernas granskning visar att arbetssättet i staden behöver förändras eftersom man ser stora skillnader mellan stadsdelsförvaltningarna avseende när man inledde utredning efter anmälningar som rörde barn och unga. Det är anmärkningsvärt att andelen anmälningar som leder till utredning varierar så pass mycket mellan stadsdelarna.

Vi vet ifrån BUSS- utredningen att stadsdelsnämnderna inte får medelstilldelning efter det sociala indexet. Hässelby Vällingby, Farsta, Enskede-Årsta-Vantör, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista är stadsdelsnämndsområden där medelstilldelningen inte följer den sociala strukturen. De får för lite pengar.

BUSS- rapporten visar också på att tilldelningen från den moderatstyrda majoriteten i staden inte på lång väg täcker det verkliga behovet. Under samma tidsperiod som kostnaderna för verksamheten med utsatta barn och ungdomar har ökat med 25,5 procent har budgeten bara ökat med 10,9 procent. Stockholms stadsdelsnämnder tvingas årligen föra över mer än 100 miljoner från andra verksamheter till den sociala barn- och ungdomsvården. Verksamheten är så underfinansierad att stadens förvaltningar måste ta pengar från äldreomsorg och förskola för att kunna göra det nödvändigaste vad gäller utsatta barn och ungdomar.

Kartläggningen i BUSS-rapporten visar att det är lika många anställda vid barn- och ungdomsenheterna som för fem år sedan trots ökade antal anmälningar, utredningar och insatser. I en intervjuundersökning som Akademikerförbundet SSR har genomfört under hösten 2008 i Stockholms stad anser tre av fyra socialarbetare att de inte kan leva upp till socialtjänstlagens intentioner. Vi har en stad där den högsta arbetsbelastningen och personalomsättningen finns i de stadsdelsområden där kraven på kompetens och metodutveckling är som högst. Det finns en stor skillnad i medelstilldelning i jämförelse mellan innerstad och ytterstad.

Socialstyrelsen redovisar att Stockholm har lägst kostnader av de tre storstäderna när det gäller individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsverksamhet. Ändå kallar moderaterna detta för ”En socialtjänst i världsklass” när rätt uttryck skulle vara en ”Socialtjänst i strykklass”.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Den kritik som revisorerna riktar mot socialtjänsten måste tas på största allvar. Det är viktigt att handläggningstiderna hålls så korta som möjligt och att skillnaderna i handläggningstider mellan stadsdelarna jämnas ut. Vilken stadsdel en person bor i ska inte vara avgörande för hur ett ärende handläggs.

§7 Införande av kundval i familjerådgivningen i Stockholm – laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till Länsrätten i Stockholms län

Dnr 1.6-0168/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet jämte utlåtandet från juridiska avdelningen som nämndens yttrande till Länsrätten i Stockholms län.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar yttrandet till Länsrätten i Stockholms län.

 3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Länsrätten har förelagt Stockholms stad att yttra sig med anledning av att Karin Rågsjö ingett ett överklagande till Länsrätten i Stockholms län. Karin Rågsjö hävdar att beslutet om införandet av kundval i familjerådgivningen i Stockholm inte har beretts i enlighet med kommunallagen och yrkar att beslutet upphävs. Förvaltningen har berett frågan i samarbete med stadens juridiska avdelning och funnit att stadens beslut inte kan anses strida mot lag eller annan författning. Överklagandet ska därför i första hand avvisas och i andra hand avslås.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att tillstyrka överklagandet.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Det grundläggande felet som får konsekvenser för social- och arbetsmarknadsnämndens beslut den 8 januari 2009, är att socialtjänstnämndens beslut den 12 juni 2008 om arbetet med genomförande av kundvalsmodellen som överlämnades till kommunfullmäktige inte har skrivits fram till kommunfullmäktige och inte heller avslutats eller ansetts vara besvarat i samband med fullmäktiges beslut om 2009 års budget.

Genomförande av en kundvalsmodell är ett mycket komplicerat beslut som bör vara remitterat för att få fram ett tillräckligt beslutsunderlag, men så har inte skett med detta ärende. Införandet av kundval kan inte göras förrän förutsättningar som finansiering, organisation etc. är utredda och beslutade. Ärendet som beslutades den 12 juni 2008 var ett svar på ett fullmäktigeuppdrag liksom ett inriktningsbeslut och en lägesrapport till kommunfullmäktige.

Med hänsyn till ovanstående borde socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ha avvaktat fullmäktiges beredning av det överlämnade ärendet innan beslut fattades om det praktiska införandet av kundval i familjerådgivningen. Konsekvenser av det för hastigt genomförda beslutet är att tillräckliga resurser inte finns för familjerådgivningen, eftersom införandet har lett till en högre kostnad än tidigare. Uppskattningsvis handlar det om en årlig kostnadsökning på ca 3 miljoner kronor som inte är finansierad, enligt underlag till budget för 2010 och inriktning för 2011 och 2012.

§8 Aktiv väntan – asylsökande i Sverige

Yttrande över remiss av SOU 2009:19

Dnr 1.6-0250/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Asylmottagningsutredningens uppdrag har varit en bred översyn av mottagandet av asylsökande avseende sysselsättning, boende, ekonomiskt bistånd till individen, ansvaret för social omsorg, statens ersättningar till kommuner och landsting samt återvändande vid eventuellt avslag på asylansökan.

Förvaltningen anser att utredningen behandlat angelägna ämnen och ställer sig bakom en inriktning som innebär att främja den asylsökandes sysselsättning och egen försörjning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) och föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) framlade ytterligare ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar delvis till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 1. Därutöver anförs följande.

Det är positivt är att Migrationsverkets handläggningstider föreslås förkortas. Dagens långa handläggningstider för asylsökande är både kostnadskrävande och orsakar mycket mänskligt lidande. Det är självklart viktigt att utredningarna inte görs snabbt och slarvigt utan grundligt och på ett rättssäkert sätt. Det är viktigt att besked om utvisning eller uppehållstillstånd ges tidigt, innan den asylsökande har rotat sig med nya vänner och kanske jobb ellerinnan en lång väntetid med mycken oro gett psykiska besvär. Under enpressad väntetid har asylsökande också ofta svårt att tillgodogöra sig svenskundervisningen.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Dagens utformning av det så kallade egna boendet (EBO) där människor under asylprövningstiden bor inneboende är inte bra. Det leder till att människor, i synnerhet barn, far direkt illa som ett resultat bland annat av att alltför många människor bor i samma lägenhet. Det tenderar också att förlänga asylprövningen och försvåra integrationen. Vi anser att en kombination av kortare handläggningstider och moderna anläggningsboenden under själva asylprövningen skulle vara bra både för asylprocessen som helhet och för att underlätta möjligheten för integration efter ett positivt beslut på asylansökan. Vi vill därför avveckla EBO.

Särskilt uttalande

Ledamoten Lena Kling (FP) lämnade följande särskilda uttalande.

Att häva utanförskapet och bejaka integrationen är en av regionens stora utmaningar. Vårt län har alla förutsättningar att vara en mötesplats där kulturer och traditioner ständigt berikar varandra. Det är därför viktigt med en bra och effektiv asylmottagning, som är det första steget in i vårt samhälle.

När det gäller boendefrågorna måste människor själva få forma sitt liv. Utredningens förslag om att skapa ankomstboende kan fylla en funktion för dem som behöver denna form av stöd. Dock är det viktigt att betona att personerna har rätt att själva ordna sitt eget boende. De tidigare flyktingförläggningarna ledde till stora problem, bl.a. psykisk ohälsa, rasism och utanförskap. Dit ska vi inte återvända.

Stockholm ska vara en öppen stad som välkomnar människor som väljer att flytta hit. För att skapa goda förutsättningar för människor att leva ett bra liv i ett integrerat Stockholm är det nödvändigt att tillskapa många nya bostäder som gör att människor med olika förutsättningar får möjlighet att bo över hela staden.

§9 Underlag till budget för 2010 och inriktning för 2011 och 2012

Dnr 1.2-0226/2009

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till förvaltningens förslag till underlag till budget för 2010 och inriktning för 2011 och 2012.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att investeringsbudgeten utökas med 1,0mnkr till 2,0mnkr.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämndernas budgetunderlag ska redovisa en övergripande och sammanfattande analys av verksamheten de kommande åren. I tjänsteutlåtandet redogörs för trender, utvecklingstendenser, olika strukturella frågor, kommande ändringar i lagstiftningen och viktiga utvecklingsområden under planeringsperioden. Bedömningarna avser både nämndens eget verksamhetsområde och det stadsövergripande ansvaret.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att delvis hänvisa till förvaltningens förslag till underlag till budget och inriktning för 2011 och 2012.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att investeringsbudgeten utökas med 1 mnkr till 2 mnkr.

 1. Beräkningarna för budget 2010 och plan 2011 och 2012 justeras efter de behov som framkommit i underlaget.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi vill börja med att konstatera att budgetförutsättningarna inte hade sett likadana ut om Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet styrt staden. Den moderatstyrda majoriteten har prioriterat skattesänkningar före kvalitet i stadens verksamheter. I den allvarliga ekonomiska kris vi är mitt inne i, med en stigande arbetslöshet och skenande kostnader för ekonomiskt bistånd ställs socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden inför en rad utmaningar.

I förvaltningens tjänsteutlåtande framkommer att det finns stora behov inom nämndens ansvarsområde. Det handlar om insatser mot hemlöshet, utsatta barn och unga, missbruk, hedersrelaterade problem, kvinnofrid samt insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden och för personer med funktionsnedsättning. Det ekonomiska stödet till frivilligorganisationer behöver också öka. Såväl socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden som stadsdelsnämndernas individ- och familjeomsorg är underfinansierad. För oss står det klart att nämnden behöver en rejäl budgetförstärkning och inga fler ofinansierade uppdrag. Kvalitet måste gå före skattesänkningar och brukarna av socialtjänsten ska vara i fokus.

§10 Månadsrapport per den 31 mars

Dnr 1.2-0052/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten per den 31 mars 2009.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2009 kommer att redovisa ett underskott på 3,2mnkr. För den egna driftverksamheten beräknas ett underskott på 5,0mnkr. För stadsövergripande frågor, entreprenader och stöd till utomstående organisationer prognostiseras varken över- eller underskott. För området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiseras ett överskott motsvarande 1,8mnkr. Tillståndsenheten som är nämndens enda resultatenhet bedöms visa ett nollresultat och lämnar därmed varken över- eller underskott att föras till 2010. Bedömningarna grundas på beslut om KF-budget 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten med följande tillägg:

- att skriva till kommunstyrelsen om budgetjustering avseende famil- jerådgivningen; 3,5 mnkr.

- att skriva till kommunstyrelsen om budgetjustering avseende Enheten för Hemlösa; 10 mnkr.

.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Redan från start har socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ett tydligt underskott som helt klart kommer att öka under året. Familjerådgivningen visar nu ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Dessa medel borde självklart vara en del av budgeten för 2009. Det är oerhört oansvarigt att inte budgetera för de förändringar som görs i verksamheten. Tydligen räknar högermajoriteten med att förvaltningen ska internspara vilket kommer att drabba andra verksamheter.

Det finns även signaler i ärendet att hemlöshetsproblemen eskalerar. Antalet hemlösa som söker upp enheten har ökat, vilket tyder på en ökad hemlöshet.

Uppenbart är att enheten för hemlösa bör tillföras 10 miljoner kronor för att klara av att ha en fortsatt hög kvalitet på sitt arbete. Om inte en budgetjustering görs och medel tillförs kommer enheten för hemlösa inte att kunna ge brukarna all den hjälp och det stöd som de har rätt till. Dessutom kommer personalen att drabbas av ett mycket hårt arbetsklimat.

§11 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Dnr 3.1-0223/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för egen del föreslagna ändringar av riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslaget att gälla för socialtjänsten i Stockholms stad.

Ärendet

De gällande riktlinjerna för handläggning av ärenden enligt Föräldrabalken (FB) är från 2003 och det har sedan dess skett lagändringar som har gjort det nödvändigt med en revidering av riktlinjerna. Den 1 juli 2006 infördes förändringar av FB (prop. 2005/06:99) i syfte att göra barnperspektivet tydligare i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Revidering av riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden

Dnr 3.1-0222/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för egen del föreslagna ändringar av riktlinjerna för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget att gälla för socialtjänsten i Stockholms stad.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunfullmäktiges budget för 2008 fått uppdraget att revidera riktlinjerna för handläggning och dokumentation av barn och ungdomsärenden. Orsaken till behovet av ändringar härrör från förändrad lagstiftning och från införandet av verksamhetssystemet BBIC (Barn behov i centrum). Barnuppdraget i Stockholm socialtjänst (BUSS) och stadens revisorer har också uppmärksammat vissa behov av förtydliganden främst när det gäller förhandsbedömningar och inledande av utredning. En hel del redaktionella förändringar har gjorts för att göra materialet mer lättöverskådligt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning i Stockholms stad

Dnr 3.2-0169/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Kommunfullmäktige gav den 16 april 2007 (Utl 2007: 54) socialtjänstnämnden i uppdrag att göra en stadsövergripande kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm, samt av sådana hedersrelaterade inskränkningar som begränsar barns, ungdomars och kvinnors personliga rörelsefrihet. Socialtjänstnämnden fick även i uppdrag att återkomma till fullmäktige med förslag om former för hur kunskap om barns, ungdomars och kvinnors rättigheter enligt svensk lagstiftning effektivast ska överföras till människor som har flyttat till Sverige, men som kan antas ha bristande kunskaper och erfarenheter av sådan rättighetslagstiftning. Med anledning av detta tillsattes en utredning och föreliggande dokument är slutrapport för utredningen.

Beträffande åtgärder och insatser med utgångspunkt i utredningens resultat avser förvaltningen att återkomma under hösten 2009. Kommunfullmäktiges uppdrag innefattar också frågan om hur samhällsinformationen ska utformas för en effektiv överföring av svensk lagstiftning. Även i denna fråga återkommer förvaltningen under 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§14 Höjt verksamhetsbidrag till Frälsningsarmén

Dnr 10.1-0299/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att öka Frälsningsarméns verksamhetsstöd med 388000 kr, motsvarande kostnaden för hyresökningen per år.

Ärendet

Lokalerna för Frälsningsarméns härbärge i Midsommarkransen har under lång tid varit mycket slitna. Varken kvalitet eller säkerhet har varit tillfredsställande. Därför var en ombyggnation nödvändig att genomföra. I samband med budget 2007 togs frågan upp om en ombyggnation av lokalerna för att öka kvalitet och säkerhet för både boende och personal. Ombyggnationen genomfördes i etapper och var klar sommaren 2008. Idag finns 24 platser fördelade på fyrbädds-, tvåbädds- samt singelrum. Från och med 1 januari 2009 bör hyreshöjningen föras på det verksamhetsbidrag som Frälsningsarmén får för sin verksamhet vid härbärget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Renovering av Bandhagshemmet, kv Lådkameran 1 - genomförandebeslut

Dnr 2.2-0286/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om medel uppgående till 18,6 mnkr exklusive moms för kostnader avseende särproduktion, verksamhetsanpassning och tillgänglighetsanpassning samt projekterings- och stimulansbidrag på 0,5 mnkr för startkostnader och utrustning.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om medel för evakueringskostnader uppgående till ca 6,0 mnkr.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal avseende Bandhagshemmet efter genomförd renovering.

 4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger Micasa Fastigheter i Stockholm AB i uppdrag att genomföra renovering av Bandhagshemmet, kv Lådkameran 1 enligt tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har tidigare beslutat om alternativa lösningar för renovering av stödboendet Bandhagshemmet genom inriktningsbeslut 31 januari 2008 och revidering av inriktningsbeslut 28 augusti 2008 samt lägesrapport 11 december 2008. Efter nämndens behandling av ärendet i augusti 2008 har frågan även varit uppe i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB i september 2008 och mars 2009.

Förvaltningen har tidigare föreslagit att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för sin del av renoveringskostnaden bör hemställa hos kommunstyrelsen om att få ta i anspråk del av de 85 mnkr som avsatts för insatser inom hemlöshetsområdet. Vad gäller evakueringen under ombyggnadsperioden förordar förvaltningen boendepaviljonger i anslutning till Bandhagshemmet. Sålunda föreslår förvaltningen ånyo att nämnden hos kommunstyrelsen hemställer om 18,6 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Ny organisation för Kriscentrum för kvinnor

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S), Karin Rågsjö (V) och Stefan Nilsson (MP)

Dnr 1.1-0164/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Abdo Goriya (S), Karin Rågsjö (V) och Stefan Nilsson (MP) vill ha en redogörelse från förvaltningen vad som är tanken med organisationsförändringen för Kriscentrum för kvinnor samt hur förvaltningen ska säkerställa att detta inte leder till en försämring i bemötandet av de utsatta kvinnorna och deras barn.

Förvaltningen instämmer i de synpunkter som framförs i skrivelsen att organisationsförändringar inte får försämra samverkan mellan olika enheter som har utvecklat en samverkan som är till nytta för verksamheten. Förvaltningen anser inte heller att den organisationsförändring som genomförts inom socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen som bland annat innebär att man samlat all dygnetruntverksamhet i en avdelning, medfört försämrade förutsättningar för samverkan för Kriscentrum för kvinnor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner delvis förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi vidhåller vår ståndpunkt att Kriscentrum för kvinnor borde fortsätta ingå i en enhet med Relationsvåldscentrum (RVC), Barncentrum och Prostitutionsenheten eftersom olika aspekter av våld mot kvinnor ofta hänger ihop och vi anser att det därmed finns samordningsvinster som vi nu är rädda går förlorade.

§17 Uppdrag som inte är finansierade

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V), Abdo Goriya (S) och Stefan Nilsson (MP)

Dnr 2.6-0115/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Sammantaget har socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrag och kostnader för verksamhet som inte är finansierade i budget 2009 med 15,3 mnkr vilket motsvarar ca 0,94 % av nämndens bruttobudget. Förvaltningen bedömer att en mindre del av dessa kostnader kan täckas inom budgetramen. Förvaltningen kommer att följa kostnadsutvecklingen för uppdragen och återkomma med förslag om budgetjustering i tertialrapport 2 om inte kostnaderna bedöms kunna täckas inom ram.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden begär att kommunstyrelsen medger en budgetjustering med 15,3 mnkr.
 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Majoriteten har vid upprepade tillfällen ålagt nämnden uppdrag som inte är finansierade i budgeten. Det är uppenbart att social- och arbetsmarknadsborgarrådet och majoriteten anser att förvaltningen har för mycket pengar och ska internspara. Det finns idag inga som helst möjligheter att finansiera dessa nytillkommande uppdrag genom att spara på andra verksamheter. I alla fall inte utan att kvalitén kraftigt försämras för brukarna. En ”Socialtjänst i världsklass” påminner allt mer om en ”Socialtjänst i strykklass”.

§18 Slutrapport från projektet ”Användning av ASI på individ- och gruppnivå

Dnr 3.2-0009/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner slutrapporten.

 2. Rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Stödteamet för män på Enheten för hemlösa har beviljats projektmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län med 540 tkr till att utveckla socialtjänstens arbetsmetoder för att utreda, bedöma och följa upp insatserna för personer med missbruksproblem genom en evidensbaserad utredningsmetod, ASI (Addiction Severity Index). Arbetsmetoden har implementerats i utredningsarbetet och stödteamet för kvinnor använder numera också ASI. Material från ASI-intervjun har sammanställts och analyserats på gruppnivå. En mall för arbetsplaner som kan användas i klientarbetet har också utarbetats. Projektet avslutades 31 augusti 2008. En slutrapport har skrivits där arbetet under projekttiden beskrivs närmare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Projektrapport ”Utveckling av ett dokumentationssystem för unga inom den kommunala missbruksvården”

Dnr 4.0-0260/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner slutrapporten.

 2. Rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Maria Ungdomsenhet och PUMAN (Programmet unga med risk att utveckla alkohol- och/eller narkotikaberoende inom Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende) har tillsammans med MiniMariorna i Göteborg genom utvecklingsmedel från länsstyrelsen utarbetat ett dokumentationssystem inom kommunala öppenvårdsmottagningar för unga med missbruksproblem eller som befinner sig i riskzon för missbruk. Syftet med systemet är att den ska beskriva målgruppen, utgöra statistikunderlag samt fungera för insamlande av data för forskning. Systemet kommer att innebära kvalitetssäkring genom ökade möjligheter till analys, och därmed verksamhetsutveckling. Dokumentationssystemet används numera i det ordinarie arbetet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Slutrapport från projektet ”Tidiga insatser – insatser för barn till missbrukare och barn i våldsutsatta familjer”

Dnr 4.0-0268/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner slutrapporten.

 2. Rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Socialjouren har fått projektmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län för informationsinsatser till polis och sjukvård som kommer i kontakt med barn i akuta situationer. Syftet med projektet har varit att förbättra samarbetet för att förstärka skyddet för barn som misstänks fara illa. Effekter av projektet är att polisens kontakter med Socialjouren i barnavårdsärenden ökat något och att informationsarbetet inom sjukvården kommer att fortsätta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 mars 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är mycket positivt att Socialjouren har genomfört informationsinsatser riktade till polis och sjukvård som kommer i kontakt med barn i akuta situationer. Den nyligen framtagna BUSS- rapporten visar på att många barn runt om staden far illa och att stadens resurser långt ifrån är tillräckliga. Alla insatser som görs för att förbättra för de utsatta barnen är mycket bra!

§21 Tjänsteresa till New York för deltagande i konferensen ”Job Creation and Workforce Development” 24 – 26 juni 2009

Dnr 2.5-0287/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att avdelningschefen

Helene Bengtson i tjänsten deltar i konferensen ”Job Creation and Workforce Developement” samt deltar i anslutning till konferensen anordnade studiebesök.

Ärendet

Borgmästaren i New York har inbjudit staden att delta i konferensen ”Job Creation and Workforce Developement”. Förfrågan och inbjudan har tillställts socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen från stadsledningskontorets internationella avdelning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§22 Finansiering av ungdomsgården Egalia

Svar på skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP)

Dnr 1.6-0254/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

En skrivelse om finansiering av RFSL:s (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) hbt-ungdomsgård Egalia från Yvonne Ruwaida (MP) har överlämnats till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

RFSL har sökt pengar från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens anslag för stöd till frivilligorganisationer för att kunna fortsätta driva verksamheten när stödet från Allmänna Arvsfonden som hittills finansierat verksamheten upphör hösten 2009. RFSL:s ansökan om pengar till ungdomsgården Egalia kommer att tas upp vid organisations- och föreningsutskottets (OFU) sammanträde den 16 juni 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Egalia är en fritidsverksamhet som riktar sig till HBT- ungdomar i åldrarna 13-20 år och som drivs av RFSL Stockholm. Då uppstartstödet från Allmänna arvsfonden upphör under 2009 är det viktigt att Egalias verksamhet framöver säkerställs genom stöd från Stockholms stad.

Det är väl belagt att HBT-ungdomar mår psykiskt sämre än ungdomar generellt, och det finns nästan ingenstans för dem att ta vägen, där de möts av stöd och förståelse på jämlika villkor. På Egalia arbetar man aktivt med att ge stöd till HBT- ungdomar, samtidigt som man även arbetar med kunskapsspridning och fortbildning till bland annat fritidsgårdar. För oss råder det ingen tvekan om att Egalia fyller en viktig roll och att Stockholms stad bör stödja denna verksamhet ekonomiskt. Huruvida finansieringen bör ske inom ram eller i särskild ordning låter vi vara osagt.

§23 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till tidiga insatser inom det sociala området

Dnr 1.7-0307/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden (SAN) beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel till tidiga insatser ur år 2009:s anslag för följande projekt:

1.1. Barnfrid Stockholm med 500000 kr.

1.2. Kvinnligt och manligt perspektiv i missbrukarvården – en utbildningsserie för personal med 511500 kr.

1.3. Källan BUFIBS, frivilligorganisationen Schizofreniförbundet, med 150000 kr.

1.4. Start av mammagrupp på Ersta Fristad med 315000 kr.

1.5. Att bryta arvet, frivilligorganisationen RFHL, med 50000 kr.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nationella handlingsplaner finns för både alkohol- och narkotikaområdet för åren 2006 – 2010. För år 2009 har regeringen avsatt 260 mnkr för genomförande av planerna. En del av medlen kommer att fördelas via länsstyrelserna till förebyggande och tidiga insatser. Medlen ska i första hand användas för att stödja ny eller utveckla redan befintlig verksamhet. Länsstyrelsen i Stockholms län har att fördela sammanlagt 10 mnkr för år 2009 till tidiga insatser inom det sociala området. Utvecklingsmedel kan sökas enbart av kommuner och kommunens egen insats ska motsvara minst halva kostnaden för projektet.

De fem projektansökningarna handlar om både verksamheter i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens regi och inom frivilligorganisationers verksamheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Val av ledamot i individutskottet

Dnr 1.1-0045/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner att ledamoten Malin Dahlberg Markstedt (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i individutskottet.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden väljer Mia Sundelin (S) till ledamot i individutskottet.

§25 Befogenheter att beordra utbetalning av pengar

Dnr 1.1-0330/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger serviceförvaltningens förvaltningschef Teenie Bennerholt befogenhet att fr.o.m. 5 maj 2009 beordra utbetalning av pengar för socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen samt utse ett lämpligt antal namngivna ställföreträdare.

Beslutet gäller i samband med att socialtjänst- och arbetsmarknads­förvaltningens löpande redovisning förs över till serviceförvaltningen fr.o.m. den 5 maj 2009.

Ärendet

Serviceförvaltningen övertar delar av den löpande ekonomihanteringen för socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen 5 maj 2009. Övertagandet omfattar bl.a. att beordra utbetalning av pengar. Attest av leverantörsfakturor och övriga underlag före utbetalning görs även i fortsättningen av respektive förvaltning.

För att hanteringen av utbetalningar i alla situationer ska fungera bör även förvaltningschefen för socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen behålla befogenheten att beordra utbetalning av pengar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 april 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§26 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 19 mars 2009 justerat 23 mars 2009.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 20 april 2009 justerat 20 april 2009.

Protokoll från individutskottets sammanträden 4 och 12 mars 2009 justerade 7 och 14 mars 2009.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 2 april 2009 justerat 6 april 2009.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr2.5-0073/2009, dnr 2.5-0280/2009, dnr 2.5-0285/2009, dnr 2.5-0294/2009 och dnr 2.5-0295/2009.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden perioden 13 mars 2009 till 2 april 2009.

Anmälan av skrivelse från huvudkskyddsombudet angående Bandhagshemmet, dnr 2.2.0286/2009.

Anmälan av skrivelse från Stadsrevisionen om nämndens underlåtenhet att besluta i ärende, dnr 1.3-0325/3009.

§27 Nämndens frågor

Skrivelse om skuldrådgivning från vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Abdo Goriya (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) överlämnades till förvaltningen för beredning.

Inbjudan till konferens på Hässelby slott om Relationsvåldscentrum vid Västerorts polismästardistrikt den 6 maj 2009 hade skickats ut. Nämnden beslutade att alla som önskar kan delta i konferensen.

Inbjudan till Nordisk Storstadskonferens i Göteborg 3 – 6 oktober 2009 hade skickats ut. Nämnden beslutade att två ledamöter/ersättare från vardera majoriteten och oppositionen kan delta i konferensen.

Ledamoten Abdo Goriya (S) frågade hur många lägenheter i år som lämnats av privata hyresvärdar till förvaltningen utöver de 18 nämnden tidigare fått information om. Avdelningschef Rita Kahn återkommer med svar på frågan.

§28 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen inbjöd till utdelning av Lagerwalls stipendium kl. 15.00 den 16 juni innan socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde kl. 16.00.