Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2010-12-16

Sammanträde 2010-12-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Förändrat förfrågningsunderlag för upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS för Stockholms stads kundvalsmodell

4 Beslut om förfrågningsunderlag för datainsamling till Trygghetsmätningen i Stockholms stad

Remissärenden

5 Behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och lika möjligheter i Stockholms eget arbete, inför kvalitetskontroller på Stockholms antidiskrimineringsarbete

Svar på motion (2010:309) av Paul Lappalainen (MP)
Dnr 1.6-0570/2010

6 En fullmäktigeberedning som granskar stadens arbete med mänskliga rättigheter

Svar på motion (2010:28) av Paul Lappalainen (MP)
Dnr 1.6-0571/2010

7 Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm

Överklagande av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Dnr 1.6-0425/2010

Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport för november 2010

9 Tillägg till fördelning av medel för forskning och utveckling 2010

10 Kvalitetsredovisning för SFI i Stockholms stad läsåret 2009 - 2010

11 Kundval familjerådgivning - redovisning av kundundersökning

12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt kap. 4 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 2009 samt kvartal 1 och 2 2010

13 Slutrapport från Hemlöshetsjouren

14 Slutrapport från Ungdomsjourens arbete mot människohandel

15 Redogörelse för besparingar i stadens verksamhet

Svar på skrivelse från Stefan Nilsson (MP) Abdo Goriya (S) och Karin Rågsjö
Dnr 2.6-0078/2010

16 Tilläggsbidrag till verksamheter för hemlösa vintern 2010

17 Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV/AIDS och STI-preventiva arbete

Anmälningsärenden

18 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

19 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 21 december 2010.

§3 Förändrat förfrågningsunderlag för upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS för Stockholms stads kundvalsmodell

Dnr 3.5-0605/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förändrat förfrågningsunderlag för upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att godkänna sökanden, teckna avtal, häva avtal samt att besluta om mindre ändringar av avtalsvillkor och kvalitetskrav beroende på ändrad lagstiftning och teknisk utveckling.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Stockholms stad tillämpar sedan 1 april 2010 lagen om valfrihetssystem, LOV, för upphandling av ledsagar- och avlösarservice. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har i budget 2010 fått uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag, genomföra annonsering, godkänna sökanden samt teckna och vårda avtal. Modellen ger staden möjlighet att under avtalstiden justera förutsättningarna. Förfrågningsunderlaget har ändrats på grund av förändringar i lagstiftningen och på grund av att ett antal förtydliganden har behövts.

Förfrågningsunderlaget föreslås gälla från och med ansökningstillfället 15 februari 2011. För de utförare som redan godkänts i systemet och för stadens verksamheter i egen regi samt för entreprenörer gäller de nya förutsättningarna från och med 1 april 2011 om inte ny lag börjat gälla redan tidigare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avslår förfrågningsunderlaget för upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS.

  1. Ledsagarservice och avlösarservice ska drivas i kommunal regi.

  1. I övrigt anförs följande.

Vi har tidigare varit emot och är fortfarande emot upphandling av ledsagarservice och avlösarservice, eftersom det är tryggast för brukarna att servicen bedrivs i kommunens regi.

Det gynnar inte kvaliteten i arbetet att som i detta fall upphandla tjänster utan att analysera konsekvenserna av upphandling eller av användningen av LOV. Ledsagarservice och avlösarservice är inte vilka tjänster som helst utan berör invånare i Stockholm som på olika sätt behöver tjänsterna för att få sina dagliga liv att fungera. Det handlar om valfrihet att som brukare kunna välja innehåll och servicenivå.

Den borgerliga majoriteten är mer fokuserad på de företag som eventuellt får uppdragen, och mindre på brukarna, vilket innebär att kvalitén blir lidande.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är fel att upphandla också det kommunala alternativet. För verklig valfrihet behöver det finnas minst ett kommunalt alternativ, som då också drivs i kommunal regi.

§4 Beslut om förfrågningsunderlag för datainsamling till Trygghetsmätningen i Stockholms stad

Dnr 3.5-0512/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av datainsamling till Trygghetsmätningen i Stockholms stad 2011.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar, att i rubricerad upp­handling, ge socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vald utförare.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Ärendet avser upphandling av datainsamling för 2011 års trygghetsmätning i form av utskick och insamling av postenkät till drygt 32000 mantalsskrivna stockholmare i åldrarna 16 år eller äldre. Upphandlingen innefattar också sammanställande av ett dataset som ska användas för kartläggning, uppföljning och analys av stockholmarnas utsatthet för brott och upplevda trygghet i stadens olika delar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och lika möjligheter i Stockholms eget arbete, inför kvalitetskontroller på Stockholms antidiskrimineringsarbete

Svar på motion (2010:309) av Paul Lappalainen (MP)

Dnr 1.6-0570/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Paul Lappalainen (MP) yrkar i sin motion att stadsledningskontoret får i uppdrag att anlita en utomstående konsult för att analysera förekomsten av diskriminering med hjälp av bl.a. diskrimineringskontroller som ett led i förverkligandet av Stockholms stads antidiskrimineringspolicys både som arbetsgivare och servicegivare. Förvaltningen instämmer i att det är angeläget att hitta metoder som följer upp om diskriminering förekommer och att åtgärder i så fall sätts in för att förebygga detta. Inom staden pågår ett aktivt arbete med denna inriktning. Stadens kvalitetsarbete bygger på att uppföljning sker och att ett ständigt förbättringsarbete äger rum inom stadens verksamheter. Staden har inom det integrerade ledningssystemet, ILS, skapat arbetssätt för hur man i praktiken ska arbeta med dessa frågor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden yrkar bifall för motionen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden påpekar följande.

Det är ett mycket intetsägande utlåtande som förvaltningen lämnar. Det finns ingenting som tyder på att diskriminering inte förekommer enbart på grund av att det i lagstiftning och i stadens riktlinjer finns ett tydligt regelverk mot diskriminering. Och det är i och för sig bra att styrning och uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsarbetet i staden integreras i ledningssystemet ILS. Men det vore naivt att tro att man genom detta gjort tillräckligt för att sätta stopp för diskriminering.

Som motionären föreslår behövs det även tester, en form av kvalitetssäkring, av hur politikerna klarar att leva upp till sina målsättningar. Det gäller staden både som arbetsgivare och som servicegivare. Genom att införa diskrimineringskontroller, som ett av flera verktyg, går det att omsätta stadens policies mot diskriminering i konkret handling. Det handlar om att få och att behålla Stockholmarnas förtroende. Det är därför angeläget att förslaget i motionen får bifall.

§6 En fullmäktigeberedning som granskar stadens arbete med mänskliga rättigheter

Svar på motion (2010:28) av Paul Lappalainen (MP)

Dnr 1.6-0571/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Paul Lappalainen (MP) föreslår i sin motion att kommunfullmäktige beslutar att en fullmäktigeberedning för mänskliga rättigheter inrättas som får ansvar för att följa nämnders och styrelsers arbete med att säkerställa mänskliga rättigheter i staden. Arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter är viktigt. Förvaltningen anser att staden genom det integrerade ledningssystemet, ILS, har ett fungerande verktyg för uppföljning av nämndernas arbete vilket även omfattar arbetet för att säkerställa mänskliga rättigheter. En särskild fullmäktigeberedning behöver därför inte inrättas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden yrkar bifall för motionen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden påpekar följande.

Staden vill inte att något organ ska ha ett övergripande ansvar för säkerställande av lika rättigheter och än mindre mänskliga rättigheter på en bredare bas. Det svar förvaltningen ger säger egentligen ingenting. Genom ILS finns ett fungerande verktyg, anser man, därför behövs ingen särskild beredning. Men att staden har detta system innebär inte på något sätt att de mänskliga rättigheterna därmed säkerställs, nämnderna sätter t.ex. sina egna verksamhetsmål.

Det är tydligt att en central funktion för lika rättigheter behövs, en funktion som kan granska stadens arbete med mänskliga rättigheter. Denna funktion kan föreslå åtgärder för att komma tillrätta med brister, den kan också initiera utbildningsinsatser och kampanjer i syfte att förändra beteenden och attityder.

§7 Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm

Överklagande av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Dnr 1.6-0425/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden skickar tjänsteutlåtandet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningsrätten i Stockholm har begärt att nämnden ska yttra sig över Per-Ola Larssons yttrande över nämndens svar i målet avseende dennes överklagande av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut 22 april 2010, § 7. Per-Ola Larsson vidhåller sitt överklagande och begär att Förvaltningsrätten i Stockholm upphäver det överklagade beslutet. Förvaltningen bemöter i tjänsteutlåtandet Per-Ola Larssons yttrande och föreslår i samråd med juridiska avdelningen att nämnden vidhåller sitt beslut att i första hand yrka att överklagandet avvisas och i andra hand att det avslås.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Månadsrapport för november 2010

Dnr 1.2-0840/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten per den 30 november 2010.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2010 kommer att redovisa ett överskott på 34,6mnkr.

För driftverksamhet i egen regi prognostiseras ett överskott på 32,1mnkr och för stadsövergripande sociala frågor ett överskott på 1,5mnkr. Området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr. En av nämndens två resultatenheter prognostiserar ett underskott varför 0,5mnkr hämtas ur resultatfonden. Nämndens prognostiserade resultat bedöms därför vara ett överskott på 34,1mnkr efter resultatöverföring. Av överskottet avser 13,0 mnkr de extra medel som anvisats under hösten 2010 för att öka antalet s.k. ungdomsanställningar. Dessa medel kommer inte att hinna förbrukas under 2010. Antalet ungdomsanställningar uppgår i dagsläget till ca 250 st.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Den sociala infrastrukturen i Stockholm har under ett antal år försvagats kraftigt. Med de nedskärningar som har gjorts i nämnden på 60 miljoner kronor under året sitter nämnden nu med ett överskott på 34,6 miljoner kronor. Verksamheten arbetar inte med produktion av varor utan med samhällets mest marginaliserade grupper, och överskottet blir därför ett politiskt misslyckande.

Utmaningarna är många och där finns många målgrupper där det behövs resurstillskott. Unga arbetslösa som inte får fäste på arbetsmarknaden, ökande antal unga hemlösa som staden söker statliga medel för, kraftigt ökat antal ungdomar som använder droger regelbundet, en Sfi-undervisning som i en rapport tydligt visar på mycket stora krav på ett konsekvent förbättringsarbete.

En rik stad som Stockholm väljer att skära där resurserna behövs mest, samtidigt som politiskt ansvariga för verksamheten inte ser de konsekvenser som den förda politiken för med sig. En majoritet som exempelvis väljer att ta bort samordnaren för gruppstödsverksamhet för barn till missbrukare i Stockholm, vilken bekostades med statliga medel i tre år har tyvärr ingen som helst känsla för hur man bygger upp en hållbar struktur för socialt arbete. Den samordnaren hade behövts i Sveriges största stad, ett starkt Maria Ungdom hade behövts i en stad där många unga nu missbrukar. En tydlig strategi för hur vi ska nå unga arbetslösa hade behövts.

Högermajoriteten valde i stället ”korvkioskmodellen”. Överskott är bra om man driver en korvkiosk, överskott är aldrig bra när den sociala infrastrukturen faller samman och när det drabbar de som behöver samhället mest.

§9 Tillägg till fördelning av medel för forskning och utveckling 2010

Dnr 3.2-0619/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till fördelning av 2010 års medel för forskning och utveckling.

Ärendet

I ärendet behandlas ytterligare fördelning av 1529380 kr av nämndens FoU-medel 2010. Förvaltningen föreslår att finansiering avslås för fortsättning av forskningsprojektet ”Barngruppstudien: en effektstudie av stödgruppsintervention för barn”, med hänvisning till att studien inte lyckats med rekryteringen av barn. Med anledning av synpunkter från landstinget är det inte heller möjligt att i nuläget bevilja medel till ”Utvärdering av den integrerade verksamheten för hemlösa på Pelarbacken”. Förvaltningen föreslår bifall till:

- Rapport om erfarenheterna från EU-medlemskapets inverkan på det sociala arbetet.

- Bortfallsanalys av Stockholmsenkäten.

- Fördjupningsstudie om tobak och ungdomar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag med tillägget att även bifalla ansökan ”Barngruppstudien: en effektstudie av stödgruppsintervention”

  1. Därutöver anförs följande.

Staden bör ha ett nära samarbete med forskarvärlden och stimulera forskning och innovation. Gällande ansökan från ”Barngruppstudien: en effektstudie av stödgruppsintervention” så föreslås inget forskningsmedel i förvaltningens förslag. Vi vill utöka verksamheten med gruppstöd till barn och ungdomar till föräldrar med missbruk eller med psykisk sjukdom. Arbetsmetoden har historiskt visat goda resultat men ytterligare forskning och evidens på området skulle vara betydelsefullt. På grund av forskningens natur finns generellt svårigheter att rekrytera deltagare till RCT-studier. Problemen tycks dock inte oöverstigliga varför projektet bör ges ytterligare tid och möjligheter att rekrytera ett tillräckligt antal deltagare.

Till saken hör också att stadens forsknings- och metodutvecklingsarbete bör stärkas generellt. Majoritetens nedskärningar på socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden kan säkerligen också vara en del i förklaringen till att studien inte beviljas ekonomiskt stöd.

§10 Kvalitetsredovisning för sfi i Stockholms stad läsåret 2009-2010

Dnr 2.9-0620/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för sin del ”Kvalitetsredovisning för sfi i Stockholms stad läsåret 2009-2010” .

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar redovisningen till utbildningsnämnden.

Ärendet

Varje kommun är skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och skolverksamhet. På verksamhetsnivån gäller skyldigheten att upprätta en kvalitetsredovisning på varje skola. Sfi är en egen skolform och ska därför på nämndnivå ha en egen kvalitetsredovisning som sedan integreras i stadens övergripande redovisning.

I detta ärende redovisar förvaltningen kvalitetsredovisning för Sfi Stockholm avseende läsåret 2009-2010. Av redovisningen framgår att stadens sfi håller en hög kvalitet och att de studerande i stor utsträckning erbjuds en flexibel, effektiv, samhälls- och arbetslivsinriktad sfi-undervisning. Lärarnas kompetens är hög och resultaten i form av godkända betyg visar en fortsatt positivt utveckling. Brukarundersökning och kvalitetsredovisningarna visar på en god studiemiljö där respekt för individen råder. Däremot har inte förvaltningens insatser för att stödja anordnarna i kvalitetsarbetet varit tillräckliga. Kvalitetsarbetet är fortfarande inte en naturlig del i utvecklingsarbetet och delaktigheten i arbetet är inte tillfredsställande.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för sin del ”Kvalitetsredovisning för sfi i Stockholm läsåret 2009-2010.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att igångsätta ett planlagt förändringsarbete inom området sfi med grund i de utpekade utvecklingsområden som presenteras i rapporten.

  1. I övrigt anförs följande.

Det är uppenbart att det är svårt att hålla ihop de olika utförare som har upphandlats. Kvalitén blir lidande på grund av att det är för många utförare med olika kvalitet och erfarenheter. Det krävs en tydligare styrning av verksamheten. ”Marknaden” kan inte reglera detta själva.

Det måste finnas ett kraftfullt och tydligt gemensamt arbete med de frågor som utpekas som utvecklingsområden, vilket måste sättas igång omedelbart. Att olika utförare har olika policy i viktiga och grundläggande frågor som till exempel mobbing och kränkande behandling är inte rimligt.

Den borgerliga majoriteten stirrar sig blind på antalet utförare, medan vi föredrar att granska på utvecklingen utifrån ett helhetsperspektiv.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att följande åtgärder införs för att förbättra kvalitén inom sfi.

Sfi i Stockholm skulle kunna fungera mycket bättre än vad det gör. Idag är det ungefär 20 procent av eleverna som aldrig når godkänt. På vissa nivåer, t.ex. studieväg 1 kurs B, är det 60 procent som inte får ett godkänt betyg. Andelen godkända nationella prov är endast 73 procent.

Den politiskt styrande ”arbetslinjen” försvårar för och ibland direkt missgynnar sfi-eleverna. Det är starka krav från framför allt jobbtorgen att eleverna ska ta första bästa praktikplats eller jobb, oavsett till vilken nivå de har nått i studierna, och oavsett om jobbet/praktikplatsen hjälper eleverna till språkutveckling eller självförsörjning. Många kommer tillbaka till sfi efter praktiken eller visstidsanställningen och behöver börja om på en lägre nivå än där de slutade. Många riskerar livslånga inlåsningseffekter i okvalificerade, lågavlönade jobb eftersom de aldrig når en nivå i svenska som fungerar för ett kvalificerat jobb eller fortsatta studier.

I vilken annan skolform som helst skulle dessa brister generera het debatt och tillförsel av resurser. Men eleverna i sfi har av naturliga skäl svårt att göra sina röster hörda för bättre kvalité. Många har erfarenhet av helt annorlunda skolsystem från sina ursprungsländer och har därför inte högt ställda förväntningar på svensk utbildning.

Naturligtvis finns positiva inslag inom sfi. De senaste upphandlingarna har medfört många nya aktörer som erbjuder ett brett och flexibelt utbud av inriktningar. Anordnarna kan själva styra över hur många timmar varje elev behöver så att studievana elever slussas ut snabbare medan elever med större behov får mera tid. Vissa skolor erbjuder meningsfull praktik som leder till språkutveckling och så småningom anställning. Resultaten har förbättrats, om än från en låg nivå.

Sfi-bonusen gynnar bara elever som redan är studiemotiverade och redan är attraktiva på arbetsmarknaden. De elever som bäst skulle behöva en motivation att bli färdiga, de som kanske har studerat sfi i flera omgångar och har en familj att försörja, har inte en chans att få bonusen. De pengar och den energi och tid som Sfi-Centrum har lagt ned på sfi-bonusen behövs mycket bättre i den ordinarie verksamheten eller riktat till dem som har särskilt behov av stöd. Sfi-bonusen bör avskaffas men resurserna behöver finnas kvar i verksamheten.

Miljöpartiet anser att det behövs mer resurser för att driva en seriös sfi-verksamhet. Mer resurser innebär mindre grupper, fler lärare, kompetensutveckling för lärare och administration och andra insatser som höjer kvalitén.

Idag får verksamheterna 80 procent av skolpengen när eleverna påbörjar utbildningen, och resterande 20 procent när de erhållit godkänt betyg. Detta gör det svårt för anordnarna att satsa fullt ut på eleverna, eftersom de bara har 80 procent av resurserna. Systemet missgynnar särskilt små aktörer som inte har stort kapital i verksamheten. Om anordnarna får 100 procent av skolpengen kan de också satsa 100 procent på eleverna.

Det skulle underlätta enormt för framför allt analfabeter och andra lågutbildade elever att få svenska språket förklarat för sig på sitt modersmål istället för att direkt förväntas förstå vad en svensktalande lärare säger. Miljöpartiets satsning på sfi på modersmål skulle ge denna möjlighet till de största språkgrupperna bland nyanlända.

Det lönar sig att ha som mål att alla elever ska få läsa åtminstone till nivån för nationella provet, den nivå som man förväntas klara efter svensk grundskola. Det skulle innebära att fler nyanlända får möjlighet till vidare studier eller ett utvecklande arbete.

Ökade resurser skulle göra det möjligt att införa fasta grupper i sfi, på det sätt som annan vuxenutbildning fungerar. Det blir lättare för lärare att bedriva utvecklande och målinriktad undervisning med en och samma grupp. Det skulle innebära att det fanns fasta startdatum för en viss nivå inom sfi och att den gruppen läser tillsammans fram till kursslut. Samtidigt måste intagen även fortsättningsvis ske ofta, för att inte fördröja starten för nyanlända.

Elever i studieväg 1 och 2, som har kort skolgång och behöver extra stöd, tvingas idag ut i praktik oavsett till vilken nivå i svenska de har nått. Eleverna i studieväg 3, däremot, har mindre möjligheter till praktik trots att de har närmare till arbetsmarknaden. Anordnarna ska ha ekonomiska möjligheter att erbjuda praktik även i studieväg 3. Det skulle ge många elever den start de behöver för att sedan själva söka sig ut i arbetsmarknaden eller till högre studier.

Den utredning av varje elevs förutsättningar som görs på sfi-Centrum bör uppdateras och följas även när eleven kommer till utbildningsanordnaren. Sfi har vuxna elever med livserfarenhet som ska tas tillvara och utvecklas.

Sfi är en skolform med egen läroplan. En koppling till utbildningsnämnden istället för den nuvarande placeringen under socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden gör att verksamheterna kommer närmare skolvärlden och den forskning och vidareutbildning som sker där. Det ger förutsättningar för även sfi-lärare att utvecklas och kommer att underlätta rekryteringen av sfi-lärare i framtiden.

För studievana elever ska det vara möjligt att läsa sfi på universitetet med hjälp av studiemedel. Sådana kurser finns redan idag som är riktade till gäststuderande.

Sfi är en skolform med egen läroplan. En koppling till utbildningsnämnden istället för placeringen under den nya arbetsmarknadsnämnden gör att verksamheterna kommer närmare skolvärlden och den forskning och vidareutbildning som sker där. Det ger förutsättningar för även sfi-lärare att utvecklas och kommer att underlätta rekryteringen av sfi-lärare i framtiden.

§11 Kundval familjerådgivning 2009 – 2010

Redovisning av kundenkät

Dnr 1.2-0621/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Stockholms stad införde kundval för familjerådgivning 1 januari 2009. En utvärdering av denna verksamhet genomfördes hösten 2010 i form av en kundenkät och en utförarenkät. Svarsfrekvensen för kundenkäten var låg, 45 procent. Resultaten visade att majoriteten av både kunderna och utförarna var mycket nöjda med stadens utformning av kundval inom familjerådgivning. Kunderna var mest nöjda med bemötande, kort väntetid, tillgänglighet och kompetens och minst nöjda med avgiften. Utförarna var mindre nöjda med kundnummersystemet och deras presentation på stadens hemsida. Sammanfattningsvis har ändå det ursprungliga syftet för kundvalet uppnåtts - att avskaffa köerna, att förbättra tillgängligheten och öka valmöjligheterna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Undersökningen har en svarsfrekvens på 45 procent vilket är beklagligt eftersom resultatet inte blir helt tillförlitligt. I materialet saknas också viktiga aspekter som antal kunder som ”hoppat” av familjerådgivningen efter höjningen av priset, social bakgrund etc.

Dessutom blir siffrorna något märkliga när en av utförarna som bara har haft 3 procent av kunderna jämförs med en annan som har haft 57 procent. Vi frågar oss om resultatet är viktade utifrån antal besökare? Ett annat frågetecken är hur det kommer sig att vi inte ser intervallerna av besök per par?

Den fråga som ställts i undersökningen om priset, borde ha redovisats i klartext i underlaget.

§12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enlig4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4 2009 samt kvartal 1 och 2 2010

Dnr 3.1-0615/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för egen del stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § LSS samt 4 kap 1 § SoL, kvartal 4 2009, kvartal 1 2010 och kvartal 2 2010.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens (enheten för hemlösa) rapportering av ej verkställda gynnande beslut till kommunfullmäktige.

Ärendet

Avseende rapporteringen enligt LSS har antalet ej verkställda beslut minskat under perioden, från 23 till 17 ej verkställda beslut. För socialtjänstlagen gäller att antalet ej verkställda beslut ökade kraftigt under kvartal 1 2010, men under kvartal 2 återgick till den ursprungliga nivån.

Den viktigaste orsaken till att besluten inte verkställs är svårigheter med att hitta kontaktpersoner eller kontaktfamiljer, beroende på såväl brist på lämpliga personer som svårigheter med matchningen. Förvaltningen konstaterar att den kontaktpersonskampanj som genomfördes 2008 var framgångsrik, samt att de stadsdelsförvaltningar som tidigare haft tydliga svårigheter förbättrat situationen genom att förtydliga organisationen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Antalet ej verkställda beslut enligt LSS och SoL är för höga. Ett antal av dessa ej verkställda beslut står utanför majoritetens egna kontroll. Det gäller exempelvis återtagen ansökan eller om den enskilde inte är kontaktbar. I de fall som verkställigheten beror på resursbrist så har majoriteten ett särskilt stort ansvar. Nämndernas bristande ekonomi spelar här en stor roll. Om det inte satsas tillräckliga resurser på att rekrytera kontaktpersoner, så kommer antalet ej verkställda beslut att vara höga, finns inte tillräckligt med gruppbostäder eller dagliga verksamheter så kommer antalet ej verkställda beslut att höjas ytterligare. Sammantaget är verkställigheten en fråga om rättssäkerhet, vår bedömning är att den idag inom dessa verksamheter är bristfällig.

§13 Slutrapport för Hemlöshetsjouren

Dnr 5.0-0611/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner slutrapporten.

Ärendet

Hemlöshetsjouren har finansierats med projektmedel från Socialstyrelsen. Projekttiden var 2008-10-01 – 2010-09-30. Målet för projektet var att minska antalet personer som söker akut nattlogi med 50 procent till biståndsbedömda insatser under dagtid, att samtliga personer som söker nattlogi ska ha upprättade arbetsplaner som säkerställer mer långsiktiga boendelösningar och att det vid projekttidens slut ska finnas fungerande metoder för arbetet med att ta emot och länka de personer som söker nattlogi på ett välfungerande sätt. Projektet utvärderas på uppdrag av Socialstyrelsen av Lunds Universitet. En sluttrapport från projektet har utarbetats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Hemlöshetsjourens arbete har varit en viktig del i länkningsarbetet för Stockholms mest marginaliserade invånare. Arbetsmetoderna har fungerat väl i det system som i Stockholm härbärgerar hemlöshetsfrågan. Precis som utvärderaren påpekar kommer arbetet inte att avhjälpa hemlösheten. För att klara det fordras andra åtgärder.

De unga vuxna som nu ökar inom gruppen hemlösa borde staden självklart ”rigga” ett hållbart system för att hjälpa till eget boende. Att förlita sig på statliga bidrag för att nå den sårbara gruppen blir provocerande i en stad där budgeten går med vinst.

Stockholms stad har råd med ett aktivt arbete för att nå unga hemlösa med egna medel. Det arbetet måste intensifieras och prioriteras.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Projektet med Hemlöshetsjouren har fungerat väl och det finns nu upparbetade arbetsmetoder för att bättre ta emot och länka vidare personer som söker direktintag på härbärgen. Detta är också en förutsättning för mer långsiktiga boendelösningar.

Miljöaprtiet vill skapa en ny modell för att minska hemlösheten. Vi menar att uppdraget för Stiftelsen Hotellhem behöver utvidgas. De tre kommunala bostadsbolagen bör uppmanas att överlämna ett fast antal lägenheter årligen för Stiftelsen Hotellhem att förvalta och erbjuda personer i hemlöshet genom fasta kontrakt. Ett lämpligt antal kan vara 100 lägenheter per bolag och år, vilket skulle kunna bidra till att hemlösheten på allvar börjar minska. Det är viktigt att lägenheterna, som Stiftelsen ges att förvalta, är spridda över staden för att minska segregationen.

Det är samtidigt oerhört viktigt att de som erbjuds bostad enligt den nya modellen och som har behov av det, ges individuellt stöd. Det ska ske i form av ett kontrakt mellan hyresgästen, Stiftelsen, socialtjänst, psykiatri och eventuell frivilligorganisation så att det aldrig råder någon tvekan om vilka åtgärder som ska sättas in och vem som ansvarar för vad i det fall hyresgästen återfaller i exempelvis missbruk.

Det förebyggande arbetet för att förhindra vräkningar behöver också utvecklas. Det finns goda exempel från bl.a. Borås för hur det går att få det vräkningsförebyggande arbetet att fungera. Tidig budgetrådgivning och juridisk hjälp är ofta till stor nytta.

Allra hårdast drabbas barn, som utsätts för vräkning. För att förhindra detta kräver Miljöpartiet sedan länge att de kommunala bostadsbolagen ska skriva in i sina policies att barn inte ska vräkas.

§14 Slutrapport från Ungdomsjourens arbete mot människohandel

Dnr 4.0-0612/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län beviljade 2010 projektmedel med 200 tkr för arbete mot människohandel. Ett projekt bedrevs på Ungdomsjouren från och med maj till och med november 2010 och syftet med projektet var att göra en inventering av antalet barn, som på olika sätt exploateras innanför tullarna i City och beskriva vilka exploateringsändamål som förekommer. Ungdomsjouren har utarbetat en projektrapport.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Redogörelse för besparingar i stadens verksamhet

Svar på skrivelse från Stefan Nilsson (MP), Abdo Goriya (S) och Karin

Rågsjö (V)

Dnr 2.6-0078/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Genom skrivelsen får förvaltningen i uppdrag att lämna en redogörelse för besparingskraven med hänsyn tagen till pris-, löne- och volymökningar under 2007-2009. Pris- och löneutvecklingen motsvarar mellan 1,7 procent och 3,1 procent av budgetomslutningen under perioden 2007-2009. Volymförändringar tas hänsyn till i tilldelad budget. Utöver detta tillkommer effektiviseringskrav samt tillkomna tillskott i budgeten.

För motsvarande uppgifter för stadsdelsnämndernas socialtjänst hänvisas vidare till stadsledningskontoret eller respektive stadsdelsnämnd. Även frågan om stadsdelsnämndernas behov och inköp av centrala sociala tjänster hänvisas vidare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 november 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Mia Sundelin m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Under 2007 och 2008 genomfördes nettobesparingar enligt ärendet. 2009 tycks på papperet var ett år med ekonomiskt nettotillskott för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Trots detta vet vi att hösten 2009 beslutade majoriteten om nedskärningar på 60 miljoner kronor. Samtidigt finns många rapporter om att verksamheterna är i kraftigt behov av ytterligare resurser. Under förra mandatperioden vittnade också många socialsekreterare i staden om att det saknas tillräckliga resurser inom socialtjänsten.

I en DN- artikel från hösten 2008 uttalar sig socialsekreterare i Spånga Tensta stadsdelsnämnd om att det är ekonomin som styr socialtjänstens insatser och att människors behov kommer i andra hand. ”Vissa barn som far illa får inte den hjälp de har rätt till. Jag känner mig ofta som en svikare”, säger en av de intervjuade socialsekreterarna. Under hösten 2010 gjorde SKTF en enkät bland stadens socialsekreterare. Enkäten visar att 49 procent upplever att de i sitt arbete inte kan uppfylla de krav som lagstiftning och direktiv ställer. Detta har givetvis ekonomiska förklaringar. Dock ansåg 76 procent att de kunna uppfylla krav och förväntningar från andra medarbetare och arbetsledning. Annorlunda uttryckt: ledningens krav och förväntningar var lägre ställda än lagens krav.

§16 Tilläggsbidrag till verksamheter för hemlösa

Dnr 10.1-0677/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bevilja Frälsningsarméns Härbärge 340000 kronor i tillägg för akutboendet.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bevilja Ny gemenskap 100000 kronor i tillägg för helgöppen dagverksamhet.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bevilja Stockholms Stadsmission 620000 kronor i tillägg för akutboenden och helgöppen dagverksamheter.

4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

En betydande del av stadens verksamheter för hemlösa utförs av idéburna organisationer med stöd från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Detta gäller såväl dagverksamheter som akutboenden för att stadens ska kunna uppfylla tak-över-huvudet-garantin. Under vinterhalvåret blir belastningen på verksamheterna särskilt hög. Bland annat mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medel som har avsatts för extra platser, som inte har utnyttjats under år 2010, används för att tillfälligt avlasta akutboenden och helgöppna dagverksamheter. Förvaltningen föreslår att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bevilja tilläggsbidrag till Frälsningsarmén (340000 kronor), Ny Gemenskap (100000 kronor) och Stockholms Stadsmission (620000 kronor) för vintern 2010/2011.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads HIV/AIDS och STI-preventiva arbete

Dnr 11.1-0547/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker om statsbidrag från Smittskyddsinstitutet enligt förvaltningens förslag.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Stockholm stad ansöker, via socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, årligen om statsbidrag för insatser mot HIV/ AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Merparten av de beviljade medlen har staden valt att, efter ansökan av organisationerna och beslut av nämnden, transferera till frivilligorganisationer som verkar inom området. I ansökan för år 2011 föreslår förvaltningen att nämnden ansöker om 10 107 125 kr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 december 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) deltog inte i beslutet på grund av jäv.

§18 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 30 november 2010 justerat 2 december 2010.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 13 december 2010 justerat 14 december 2010.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 30 november 2010 justerat 3 december 2010.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 3 december 2010 justerat 8 december 2010.

Protokoll från individutskottets sammanträde 12 november 2010, justerat 18 november 2010.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0469/2010, dnr 2.5-0608/2010, dnr 2.5-0635/2010, dnr 2.5-0636/2010, dnr2.5-0637/2010 och 2.5-0638/2010, området Ekonomi, upphandling m.m. dnr 2.7-0422/2010, dnr 2.7-0647/2010 och dnr 2.7-0649/2010.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden från 10 november 2010 till och med 29 november 2010.

§19 Nämndens frågor

Ersättaren Jackie Nylander (V) ställde frågor om hur de 100 mnkr använts som funnits i stadens budget och är avsedda för boenden för hemlösa.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) lämnar sitt uppdrag i nämnden och tackade för de gångna åren.

Ledamoten Kerstin Gustavsson (M) lämnar sitt uppdrag i nämnden och tackade för de gångna åren.

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) tackade nämnden och förvaltningen för årets arbete och önskade god jul och gott nytt år.

§20 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Gillis Hammar påminde de ledamöter och ersättare som kommer att ingå i socialnämnden från 2011 att första sammanträdet är 4 januari kl. 16.00.

Förvaltningschefen tackade nämnden för årets arbete och önskade god jul och gott nytt år.