Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2011-05-19

Sammanträde 2011-05-19

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av LSS-kollo för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Remissärenden

4 Barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd

Svar på motion 2011:9 från (V)
Dnr: 1.6-0048/2011

5 Avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfällan för kvinnor i förorter

Svar på motion 2011:8 från (V)
Dnr 1.6-0049/2011

6 Ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare

Svar på motion 2011:18 från (S)
Dnr 1.6-0099/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet

Svar på motion 2010:42 från (S)
Dnr 1.6-0162/2011

8 Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour

Svar på motion 2011:10 från (V)
Dnr 1.6-0043/2011

Övriga beslutsärenden

9 Tertialrapport 1 2011 för socialnämnden

10 Organisation och arbetsformer för FoU-arbetet åren 2012-2014 samt fördelning av medel 2011

11 Granskning av ekonomiskt bistånd i Bromma och Skärholmen

12 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Anmälningsärenden

13 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

14 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 23 maj 2011.

§3 Upphandling av LSS-kollo för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Dnr 3.5-0193/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att administrera och genomföra upphandling av korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av lägervistelse för personkrets 1 i lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

2. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget till upphandlingen av korttidsvistelse i form av lägervistelse för personkrets 1, LSS-kollo.

3. Socialnämnden beslutar att förvaltningschefen får i uppdrag att för nämndens räkning träffa och underteckna ramavtal för tiden 2012-02-01 – 2014-01-31, och besluta om förlängning av dessa avtal till lika villkor med ett plus ett år.

4. Socialnämnden beslutar att förvaltningschefen får i uppdrag att besluta om och göra smärre justeringar i ingångna ramavtal, i förekommande fall besluta om och teckna avtal om partsbyte, samt i förekommande fall besluta om förtida upphörande av ramavtal.

5. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Upphandlingen avser korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av LSS-kollo för personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd enligt lagen (1993:387) om stöd och särskild service för vissa funktionshindrade, LSS.

Upphandlingen har indelats i sju kategorier, tillika anbudsområden. En anbudsgivare får lämna anbud i en, flera eller alla kategorier. För att tilldelas ramavtal ska anbudsgivarens anbud uppfylla samtliga ställda ska-krav till lägst pris.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 maj 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att avbryta upphandlingen av LSS-kollo.

2. Verksamheten drivs i egen regi.

3. Därutöver framförs följande.

Vänsterpartiets bestämda uppfattning är att verksamheter av detta slag ska drivas i kommunal regi och inte upphandlas.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi anser att det vore önskvärt att bedriva delar av den här typen av verksamhet i egen regi så att vi kan bibehålla en kompetens på området. Dessutom vore det olyckligt om staden inte har möjlighet att erbjuda LSS-kollo för barn med Asperger på grund av långa upphandlingsavtal med andra utförare.

§4 Barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd

Remissvar på motion 2011:9 från Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V)

Dnr 1.6-0048/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner för sin del tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V) yrkar i sin motion att kommunfullmäktige ska utreda behovet av en permanent stödverksamhet som kan nå alla barn till missbrukare samt barn till föräldrar som har en psykisk funktionsnedsättning. Motionärerna yrkar även att kommunfullmäktige ska besluta om en tydlig stadsövergripande policy för hur förskolor, skolor, fritidsverksamhet och föreningsverksamhet ska agera vid misstanke om att barn far illa.

Förvaltningen anser att det är väsentligt att det finns tydliga rutiner för samverkan mellan olika verksamhetsområden för att barn till föräldrar med missbruks- och/eller psykiska problem ska uppmärksammas. Samtliga stadsdelsförvaltningar erbjuder råd och stöd till föräldrar i någon form samt insatser efter en utredning utifrån barnets individuella behov. Endast ett fåtal förvaltningar har i dagsläget egna gruppstödsverksamheter för dessa grupper av barn. Många stadsdelsförvaltningar hänvisar barn till Ersta Vändpunkten som har gruppstödsverksamhet för barn till missbrukande föräldrar.

Avseende en stadsövergripande policy för hur verksamheter som kommer i kontakt med barn ska agera när de misstänker att barn far illa hänvisar förvaltningen till ”Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa” som beslutades av kommunfullmäktige 2010-06-21 (SAN dnr 2.2-0846/2009). Därutöver finns ”Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamhet och skolan” som beslutades om på utbildningsnämndens respektive socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden i augusti 2010 (SAN dnr. 3.2-0391/2010). Arbetet med att implementera riktlinjerna och stödmaterialet pågår inom staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 april 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie

Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie

Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller motionen.

2. Därutöver framförs följande.

Motionärerna yrkar i motionen på att en permanent stödverksamhet som kan nå alla barn till missbrukare samt barn till föräldrar med psykisk funktionsnedsättning ska utredas.

Förvaltningens svar är i stort sett positivt men trots att en hel del görs för att nå dessa barn och ungdomar så vet vi att det inte är tillräckligt. Alltför många utsatta barn nås inte av någon hjälp och samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten fungerar inte alltid så bra. Vi menar därför att en utredning behövs för att en permanent stödverksamhet ska kunna utvecklas i stadsdelsförvaltningarna och för att samverkan mellan landstinget och socialtjänsten ska fungera tillfredställande.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Socialnämnden beslutar att tillstyrka motionen med följande motivering:

Barn till missbrukare har ofta en svår vardagssituation och löper större risk än andra barn att utsättas för våld och övergrepp. Det är därför av stor vikt att samhället skapar förutsättningar för stöd och hjälp till barn som växer upp med missbruk i familjen. Även en förälder som inte kan förmås att sluta med sitt missbruk kan mycket väl inse att barnet behöver stöd och hjälp och samtycka till sådana insatser. Detsamma gäller föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda, att få skydd mot övergrepp och utnyttjande och att få uttrycka sin mening och bli respekterade. Myndigheter ska alltid sätta barnets bästa i första rummet. Därför är det ett svårt problem att – som socialförvaltningen påpekar – vissa barn inte får det stöd de har rätt till och behöver, eftersom en vårdnadshavare inte går med på det.

Enligt 6kap.11§ föräldrabalken har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, men det anges också att större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål ska tas i takt med barnets stigande ålder. Sedan augusti 2010 finns det också stöd i 11 kap. 10 § socialtjänstlagen för att socialtjänsten ska kunna samtala med barn utan samtycke från vårdnadshavaren, men bara i utredningar om skydd och stöd eller överflyttning av vårdnaden.

I riksdagen har Miljöpartiet framhållit att principen om barnets bästa kan kräva ytterligare lagändringar. Vi förutsätter att socialtjänsten använder det tolkningsutrymme som finns i gällande lag för ge stöd åt barn som behöver det och tillgodose deras rättigheter enligt Barnkonventionen.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

I Stockholm idag lever många barn med att en eller båda föräldrarna antingen har ett missbruksproblem eller psykisk funktionsnedsättning. Om problemen är grava och permanenta är det viktigt att barnen får komma till ett annat hem där förutsättningarna för ett bra liv är större.

För många barn kan dock det bästa alternativet vara att få bo kvar hemma. Till dessa barn är det viktigt att staden erbjuder stöd och hjälp genom allt från föräldrastödsprogram till möjlighet till stödsamtal.

Vi ser även att det kan finnas ett behov av att stadsdelarna informerar kring vilket stöd det finns att få. För lite äldre barn och tonåringar kan självhjälpsgrupper vara ett bra stöd i det motiverande arbetet. Idag bidrar staden med stöd till ca 200 personer årligen via Ersta Vändpunkt men det är också viktigt att stadsdelarna ger stöd lokalt.

§5 Avskaffande av vårdnadsbidraget – fattigdomsfällan för kvinnor i förorter

Remissvar på motion (2011:8) av Ann-Margarethe Livh (V)

Dnr 1.6-0049/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att kommunfullmäktige omedelbart avskaffar vårdnadsbidraget, med hänvisning till de negativa konsekvenserna såväl ur barnperspektiv som ur genusperspektiv. Förvaltningen anser att vårdnadsbidrag är en del av den valfrihet samhället erbjuder och att det är ytterligare en möjlighet för föräldrar till förskolebarn mellan ett och tre år att kunna förlänga föräldraledigheten. Det är viktigt att det alltid finns möjlighet att komplettera utbildning och att vägen till arbete och egen försörjning ska vara tillgänglig efter avslutad föräldraledighet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 maj 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie

Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie

Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller motionen.

2. Därutöver framförs följande.

Vi anser att socialnämnden ska bifalla motionen. Vårdnadsbidraget är ett stort misslyckande och det är ingen tvekan om att det är en fattigdomsfälla för kvinnor i förorten. Internationell forskning visar att vårdnadsbidraget leder till ökade klass- och etnicitetsskillnader förutom ökade könsskillnader. Över 90 procent av de som tar ut vårdnadsbidrag är kvinnor, kvinnor som dessutom blir isolerade i sina hem tillsammans med sina barn. Någon valfrihetsreform är det långt ifrån. Vårdnadsbidraget måste avskaffas så fort som möjligt.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) lämnade följande särskilda uttalande.

I Stockholm utnyttjas vårdnadsbidraget av få föräldrar även i de områden som motionären pekar ut. I Spånga-Tensta finns ca 3700 förskolebarn i åldern 1-5 år. Det genomsnittliga antalet vårdnadsbidrag per månad är 98 varav 90 i Tensta och 8 i Spånga. Det är viktigt att berörda föräldrar informeras om de öppna förskolornas verksamhet samt att tydlig information om att alla 3-åringar har rätt att gå i avgiftsfri allmän förskola 3 timmar per dag finns tillgänglig och marknadsförs.

I förskolorna arbetar pedagogerna genom ett språkmedvetet förhållningssätt utifrån stadens förskoleplan och Läroplan för förskolan. Detta för att lägga grunden för det livslånga lärandet. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det egna språket och sitt modersmål. Därför är det av stor vikt att föräldrarna har fått god information om förskolans uppdrag innan de tar ställning.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Miljöpartiet de gröna vill att fler ska kunna välja att umgås mer med sina små, och andra lösningar än vårdnadsbidraget finns på förslag idag.

På riksnivå driver vi gröna nu förslaget om barntid vilket innebär en möjlighet för småbarnsföräldrar att gå ned till 75 procent arbetstid mot en ersättning på 2 500 kr per månad. Till skillnad mot vårdnadsbidraget är denna reform statligt finansierad och pensionsgrundande. Barntid är en modernare lösning som gör att människor kan ha mer tid med sina barn, utan att tappa kontakten med arbetsmarknaden på samma sätt som man riskerar att göra vid hemmavarande med vårdnadsbidrag, för dem som innan bidraget är heltidsanställda.

Ett annat exempel på Miljöpartiets arbete med mer jämställda lösningar för att kunna vara hemma med sina små barn är flerbarnssystem, som fungerade väl i början av 1990-talet.

I ett barnvänligt samhälle ses barn inte som ”en fälla” eller ett problem.

§6 Ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare

Remissvar på motion (2011:18) av Kaj Nordquist (S)

Dnr 1.6-0099/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kaj Nordquist (S) hemställer i sin motion att Stadshuset tillgänglighetsanpassas fullt ut. Förvaltningen delar motionärens uppfattning att det är angeläget att staden är tillgänglig för alla. Alla stadens nämnder och bolag har ansvar för att den egna verksamheten ska vara tillgänglig. Det är angeläget att man tar tillvara det arbete som tidigare gjorts med att inventera brister i tillgängligheten i Stadshuset i det fortsatta arbetet med att öka tillgängligheten i denna för staden och stockholmarna så värdefulla byggnad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 maj 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie

Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie

Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller delvis förvaltningens utlåtande.

2. Socialnämnden rekommenderar fullmäktige att bifalla motionen.

3. Därutöver anförs följande.

Vi anser att det är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle att de beslutsfattande församlingarna ska vara tillgängliga för alla människor. Funktionshindrade ska ha samma möjligheter att ta del av det politiska livet som andra medborgare. Därför vill vi att Stadshuset tillgänglighetsanpassas fullt ut samt och att läktaren i fullmäktigesalen görs tillgänglig för människor som är rullstolsburna.

Reservation

ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att tillstyrka motionen om ett tillgängligare fullmäktige för alla Stockholmare av Kaj Nordqvist (S).

2. För övrigt säger nämnden:

Arbetet med att öka tillgängligheten i Stadshuset har pågått länge och som KS handikappråd skriver så har ett flertal inventeringar gjorts. Några har verkligen genomförts och blivit bra, men andra har det inte blivit något av. Rådet saknar även en uppföljning av tidigare arbete på området, även om fastighetsnämnden har ansvaret, så bör de ledande politikerna ta del av denna uppföljning aktivt.

Den speciella frågan i motionen att göra åhörarläktaren tillgänglig välkomnar rådet och vädjar att man ska ha även andra grupper av funktionsnedsatta personer med i tankarna under planering och genomförande. De lyfter särskilt fram elöverkänsliga. Allt detta välkomnar vi miljöpartister, men vi måste även anpassa fullmäktigesalen.

Alla kloka Stockholmare ska ha möjlighet att på ett bra sätt, oavsett funktionsnedsättning, kunna bli valda och tjänstgöra fullt ut i vår fullmäktigesal. Vid en ombyggnad av åhörarläktaren är det lättare om även själva salen ingår i planeringen för ombyggdnation. Visst ska de kulturella värdena bevaras, men alla behöver inte sitta på tunga stora stolar. En ramp till lilla podiet och ett räcke till talarstolarna stör inte det vackra, unika i salen utan gör bara att flera välkomnas. Även våra turister får lättare att ta plats på åhörarplatsen när det blir lätt att komma dit.

Miljöpartiet har i sin budget via Central medelsreserv 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov har vi avsatt 50 mkr som tillgänglighetsinvestering. Så vi har budget för delar av detta, även om detta behöver få kosta så vi får ett modernt fullmäktige. Colosseum i Rom har lyckats göra denna sevärdhet tillgänglig, då bör vi kunna ordna till fullmäktigesalen med tanke på många fysiska funktionsnedsättningar.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi anser att motionären lyfter ett viktigt område som berör tillgängligheten i Stockholm stad. Stockholm är en fantastisk stad att upptäcka och vi har ett världsunikt stadshus som är en symbol för hela Sverige. Det är viktigt att kontinuerligt arbeta med att underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta del av stadshuset och vad som sker i rådssalen. Tempot måste vara högt för att nå en tillgänglighet i världsklass. Stadshuset är en historiskt utmanande miljö och arbetet med att hitta kreativa lösningar för att vidare öka tillgängligheten måste intensifieras.

Vi anser generellt att tempot i tillgänglighetsarbetet i staden måste öka. Stockholm ska vara en stad för alla. Stadens samtliga nämnder och bolag måste ha ett tillgänglighetsfokus i sitt arbete.

§7 Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet

Remissvar på motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S)

Dnr 1.6-0162/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionärerna lyfter fram viktiga frågor om stadens drogförebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Vision 2030 anger att staden ska erbjuda en trygg och inspirerande miljö för barn och ungdomar att växa upp i. Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program, STAN-programmet kompletterar Vision 2030 med visionära mål att sträva mot inom det drogförebyggande arbetet. Förvaltningen anser att staden har en bra struktur för det drogförebyggande arbetet riktat till barn och ungdomar. Ett strukturerat samarbete mellan skola, socialtjänst, fritidsverksamheter, polis och frivilligorganisationer är avgörande för att nå goda resultat i detta arbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 maj 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller delvis förvaltningens utlåtande.

2. Socialnämnden rekommenderar fullmäktige att bifalla motionen.

3. Därutöver anförs följande.

Precis som socialförvaltningen själva påpekar så går utvecklingen åt fel håll vad gäller ungdomars droganvändning. Andelen niondeklassare som uppgivit att de någon gång har provat narkotika, samt elever som har en mer problematisk konsumtion, har ökat. Vi anser därför att socialförvaltningens slutsats om att det görs tillräckligt mycket inte är godtagbart. Vi vill istället se ökade insatser och resurser som går till det förebyggande arbetet så som det hänvisas i motionen.

§8 Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour

Dnr 1.6-0043/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att ideella kvinnojourer som får ekonomiskt stöd från Stockholms stad även ska få ersättning för verksamhet riktad mot papperslösa kvinnor samt att stadens kriscentrum för kvinnor ska ges i uppdrag att även ta emot papperslösa kvinnor och ge dem stöd och skydd.

Förvaltningens bedömning är att lagstiftningen ger stöd för att ge enskilda papperslösa kvinnor stöd i den akuta situationen. De verksamheter inom förvaltningen som kommer i kontakt med gruppen papperslösa kvinnor medverkar till att ge stöd och skydd till flickor och kvinnor i akuta situationer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 april 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M), föreslog med instämmande från samtliga ledamöter, att ärendet skulle bordläggas.

§9 Tertialrapport 1 2011 för socialnämnden

Dnr 1.2-0613/2010

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 per den 30 april 2011 med prognos för 2011.

2. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 1,0 mnkr för kostnader för ersättningslokaler under ombyggnaden av Bandhagshemmet.

3. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

4. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Nämndens verksamheter har under tertialet arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med de särskilda målen för verksamheterna. Verksamheterna når i huvudsak upp till målen och målen i indikatorerna. Det ekonomiska utfallet för tertialet visar att nämnden har haft en budget i balans. Prognosen visar på ett överskott om 4,5 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 maj 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD), föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD), förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller huvudsakligen förvaltningens förslag.

2. Socialnämnden anslår ytterligare 3 miljoner kronor till enheten för hemlösa.

3. Därutöver anförs följande.

Borgerligheten har under sin tid i majoritet prioriterat skattesänkningar som ett av sina främsta politiska mål. Återigen kan vi se ett prognostiserat överskott i socialnämnden i tertialrapporten vilket vi misstänker borgerligheten kommer att använda som argument för ytterligare skattesänkningar.

Detta sker samtidigt som staden brottas med problem som hemlöshet, missbruk, hedersvåld med mera. Vi vet att Stockholms ungdomar i högre grad än landet i övrigt prövar droger. Vi känner till svårigheterna att finna de barn som behöver stöd för att deras föräldrar/vårdnadshavare har en problematisk alkoholkonsumtion alternativt använder andra droger.

Vi vet även att Enheten för hemlösa är ständigt överbelastad och personalen går på knäna. Att med den vetskapen se ett överskott i socialnämnden är naturligtvis en smula provocerande. Vi anser därför att det prognostiserade överskottet ska användas. Utöver de föreslagna 1,5 mkr till föreningarnas verksamhet föreslår vi att ambitionen för arbetet mot hemlöshet höjs och 3 mkr tillskjuts verksamheten.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi ser en positiv utveckling av socialtjänsten i Stockholms stad. Det är mycket glädjande att indikatorerna pekar på en väl fungerande verksamhet med god kvalitet. Nämnden lever upp till i stort sätt alla mål vilket är bra.

Genom att ekonomin är i balans och vi nu står med ett visst överskott för verksamhetsåret 2011 kan vi göra ett antal prioriteringar. Arbetet mot trafficking av barn och unga är ett område där vi behöver göra ännu mera för att säkerställa kvalitén på insatser så att vi når denna utsatta grupp. Därför förstärks nu social- och ungdomsjourens arbete mot trafficking med ytterligare en tjänst.

Många utomstående organisationer bidrar till att det sociala arbetet i Stockholm stad utvecklas. För att kunna möta efterfrågan på projektstöd från olika frivilligorganisationer ökar vi stödet till organisations- och föreningsutskottet med 1,5 mnkr.

§10 Organisation och arbetsformer för FoU-arbetet åren 2012-2014 samt fördelning av medel 2011

Dnr 3.2-0113/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förslaget till fördelning av 2011 års medel för forskning och utveckling.

2. Socialnämnden godkänner förslaget på utformning av FoU-verksamhet i staden.

Ärendet

Ärendet är plan för forskning och utveckling (FoU-plan) med syfte att stödja systematisk utveckling av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten i Stockholms 14 stadsdelsnämnder samt stadsövergripande verksamheter. Ärendet omfattar förslag avseende:

· organisation och arbetsformer för FoU-arbetet för åren 2012-2014

· inriktning och förslag på FoU-aktiviteter för perioden 2011-2014

· fördelning av medel för 2011

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Stockholm stad är en drivande kraft i utvecklingen av socialtjänsten i hela landet. I staden finns det mycket kunskap och idérikedom kring hur vi på bästa sätt kan ta tillvara alla invånares resurser på bästa sätt.

FoU-planen är bra och strukturerad. Genom denna plan där de olika aktörernas roll blir tydlig finns det förutsättningar för en god ansvars- och arbetsfördelning i utvecklingsarbetet.

För 2011 kommer fokus att vara på funktionsnedsättningsområdet, missbrukande kvinnor och den sociala barn- och ungdomsvården. Detta är områden där vi ser ett behov av att utveckla nya metoder och sprida dessa i hela staden.

§11 Granskning av ekonomiskt bistånd i Bromma och Skärholmen

Dnr 1.3-0191/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Socialnämnden beslutar överlämna rapporten till Bromma och Skärholmens stadsdelsnämnder.

Ärendet

Socialtjänstinspektörernas uppgift är att granska individ- och familjeomsorgens verksamheter ur ett brukarperspektiv med fokus på kvalitet och rättsäkerhet. Denna rapport omfattar granskning av ekonomiskt bistånd vid Bromma och Skärholmens stadsdelsförvaltningar samt en utvärdering av den framtagna granskningsmodellen och genomförandeplanen. Inspektörerna konstaterar, efter den gjorda granskningen, att vissa utvecklingsbehov finns, men att det också finns förutsättningar för en utveckling mot ett kvalitetssäkrat arbete i båda stadsdelsförvaltningarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 april 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialtjänstinspektörerna är en viktig aktör i utvecklingen och kvalitetsgranskningen av socialtjänsten i Stockholm stad. Genom att regelbundet granska socialtjänstens arbete kan de goda exemplen lyftas fram för att andra delar av staden kan lära av dessa. De brister som kommer under lupp gör att stadsdelen får ett verktyg att förbättra verksamheten.

Denna granskning visar på flera saker, bland annat vikten av att arbeta strukturerat för att människor inte ska fastna i långvarit utanförskap och bidragsberoende. Det är viktigt att stadsdelarna använder sig av inspektörernas rapporter för att komma tillrätta med de brister som inspektionen visar på för att säkerställa en god kvalitet för invånarna.

§12 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, år 2011

Dnr 1.7-0183/2011

Socialnämndens beslut

  1. Socialnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter ur 2011 års anslag för följande projekt.

1.1. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Alla Kvinnors Hus med 1 000000 kronor.

1.2. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Systerjouren Somaya med 680 000 kronor.

1.3. Fortsatta utvecklingsmedel frivilligorganisationen HOPP Stockholm med 370 000 kronor.

1.4. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Stockholms Tjejjour med 500000 kronor.

1.5. Fortsatta utvecklingsmedel till Stiftelsen Manscentrum i Stockholm med 704000 kronor.

1.6. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Västerorts kvinnojour med 483000 kronor

1.7. Fortsatta utvecklingsmedel till Stiftelsen Unga Kvinnors Värn med 378580 kronor.

1.8. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisation Terrafem med 1186000 kronor.

1.9. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Terrafem Stockholm med 510 000 kronor.

1.10. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen/stiftelsen Ersta diakoni och verksamheten Ersta Fristad med 1600000 kronor.

1.11. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Romska och resande kvinnojour med 1250408 kronor.

1.12. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen RFHL Stockholm och deras verksamhet Qjouren med 2000000 kronor.

1.13. Ansöka om utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Tensta kvinno- och tjejjour med 235000 kronor.

1.14. Ansöka om utvecklingsmedel till Projekt Barnfrid med 1052000 kronor.

  1. Socialnämnden slutrapporterar beslutsåren 2007-2009 och den angivna projektperioden till Länsstyrelsen i Stockholms län, för följande föreningar/projekt.

- Systerjouren Somaya, 2008-03-01 – 2011-02-28

- HOPP Stockholm, 2008-01-01 – 2010-12-31

- Stockholms Tjejjour, 2008-04-01 – 2011-03-31

- Stiftelsen Manscentrum, 2008-04-01 – 2010-08-30

- Ersta diakoni/Fristad, 2008-03-01 – 2011-02-28

- Tensta kvinno- och tjejjour, 2008-04-01 – 2011-03-31

  1. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor årligen för perioden år 2007-2011 för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Länsstyrelsen i Stockholms län har för år 2011 fått drygt 20 miljoner kronor att fördela. Utvecklingsmedel kan sökas enbart av kommuner.

År 2010 beviljade länsstyrelsen socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, i samarbete med frivilligsektorn, cirka 7,2 miljoner kronor för 12 olika projekt. Förvaltningen bedömer att samtliga projekt som beviljades utvecklingsmedel år 2010 bör fortgå även under kommande år. Därför föreslår socialförvaltningen att socialnämnden ansöker om utvecklingsmedel för samtliga projekt som erhöll utvecklingsmedel under år 2010. Förvaltningen föreslår även att socialnämnden tillsammans med frivilligorganisationen Tensta kvinno- och tjejjour ansöker om utvecklingsmedel för deras projekt, samt att socialnämnden ansöker om utvecklingsmedel för Projekt Barnfrid som genomförs av förvaltningen.

Socialförvaltningen förslår att socialnämnden ansöker om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län för sammanlagt 14 projekt och summan 11948 988 kronor. Socialförvaltningen föreslår även att socialnämnden slutrapporterar sex av projekten (beslutsår 2007-2009) till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 april 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Inom Stockholms stads kommungräns ryms en stor grupp frivilligorganisationer som hjälper många människor. De organisationer som är föremål för denna ansökan bedriver ett arbete för utsatta kvinnor och barn. Dessa organisationer är ett betydelsefullt komplement till stadens egna verksamheter.

Det är viktigt att kvinnor och barn som hamnar i en svår och farlig situation får stöd både på kort och på lång sikt för att kunna gå vidare i livet. Denna trygghet i det sociala skyddsnätet ska alla kunna känna, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Därför är det viktigt att förvaltningen säkerställer att det finns skyddade boenden som är tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

I dagsläget finns ett gediget arbete i Stockholms stad med målgruppen kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Kriscentrum för Kvinnor, Alla Kvinnors Hus, Kvinno- och tjejjourer, skyddade boenden och mottagningar vid sjukhus. Detta arbete är oerhört viktigt och kräver fortsatt stora insatser. Dessutom behövs liknande riktade satsningar för män och pojkar som utsatts för sexuella övergrepp.

Till Riksorganisationen mot sexuella övergrepp (HOPP) söker sig människor som utsatts för sexuella övergrepp av en förälder, närstående eller annan vuxen. En fjärdedel av dem som söker stödsamtal hos HOPP är män.

Vi vill att socialnämnden även söker medel från länsstyrelsen för män som utsatts för sexuella övergrepp samt för män som utsatts för våld i nära relationer.

§13 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 19 april 2011 justerat 27 april 2011.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 16 maj 2011 justerat 16 maj 2011.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 5 maj 2011 justerat 10 maj 2011.

Protokoll från individutskottets sammanträde 15 april 2011 justerat 6 maj 2011.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0176/2011, dnr 2.5-0194/2011 och dnr 2.5-0208/2011.

Inkomna handlingar till socialnämnden från 8 april 2011 till och med 27 april 2011.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 13 maj 2011 justerat 16 maj 2011.

§14 Nämndens frågor

Nämnden överlämnade till förvaltningen för beredning en skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) om att ansöka externa medel för att förstärka och utreda insatser för män som utsatts för sexuella övergrepp samt för män som utsatts för våld i nära relationer.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) frågade om hur inbjudningar till kurser och konferenser för nämnden hanteras. Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) svarade att nämnden får återkomma till frågan.

Ersättaren Bengt Roxne (S) vill ha en skriftlig lägesrapport till nämnden om de personliga ombuden. Avdelningschef Fredrik Jurdell kommer att lämna en sådan.

§15 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Gillis Hammar inbjöd nämnden till utdelningen av Lagerwalls stipendium kl. 15.00 den 21 juni 2011 i förvaltningens lokaler innan nämndsammanträdet. Skriftlig inbjudan kommer att skickas ut.

_______________________