Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2011-10-27

Sammanträde 2011-10-27

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder

Remissärenden

4 Reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning

5 Betänkandet kommunaliserad hemsjukvård

Remiss från kommunstyrelsen (SOU 2011:56)
Dnr 1.6-0557/2011

6 Kommunal plan för att minska barnfattigdom i Stockholms stad

Övriga beslutsärenden

7 Langning av sprit och annan alkohol.

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 2.6.1-0390/2011

8 Månadsrapport för september 2011

9 Stockholms stad program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014

10 Granskningsrapport om barn- och ungdomsboende enligt LSS 9 § 8

11 Granskningsrapport om ekonomiskt bistånd Farsta

12 Utökat antal platser i boende för ensamkommande ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd

13 Information om ungdomar och cannabis

14 Stockholms stad Trygghetsundersökning 2011 och förslag till instiftande av ett Trygghetspris

15 Projekt "Södermalms hjärta" för Medborgarplatsen med kringliggande områden. Gemensamt utredningsbeslut

16 Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten

Anmälningsärenden

17 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

18 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) och ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 31 oktober 2011.

§3 Upphandling av personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder

Dnr 2.7.1-0551/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar godkänna förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder.

2. Socialnämnden beslutar att förvaltningschefen får i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med vinnande entreprenör.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder har upphandlats i konkurrens sedan 25 april 2003. Syftet med verksamheten är att hemlösa med psykiska funktionshinder genom råd och stöd från de personliga ombuden ska få en fungerande livssituation. Vid den senaste upphandlingen tecknades avtal med Stockholms stadsmission för tiden 1 januari 2007 till och med 29 februari 2012. Avtalet kan inte förlängas ytterligare. Förvaltningen föreslår att egenregianbud i denna upphandling inte läggs och att förslaget förfrågningsunderlag godkänns.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 oktober 2011.

Förslag till beslut

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialnämnden beslutar att använda den s.k. Vita Jobbsmodell som tidigare utarbetats i Stockholm, vid upphandlingen.

3. Därutöver anförs följande.

Vi tycker att det är anmärkningsvärt att förvaltningen har avslagit de fackliga organisationernas yrkande om att anbudsgivande företag ska ha kollektivavtal. Det sänder ut dubbla signaler från stadens sida när man å ena sidan talar sig varmt om brukarnas och personalens bästa å andra sidan i realiteten inte vågar ställa rimliga krav på företagen.

Vi anser också att det är anmärkningsvärt att man har avslagit förslaget om att förvaltningen även ska följa ILO konventionen med motiveringen – förvaltningen anser att förfrågningsunderlaget redan i tillämpliga delar svarar upp mot ILO-konventionen. Om det nu är så ter det sig ännu märkligare att man avslår yrkandet.

§4 Reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning

Remissvar på motion av Karin Rågsjö (V)

Dnr 1.6-0376/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner för sin del tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen från Karin Rågsjö (V) beskrivs att många av de arbetslösa som är inskrivna på jobbtorgen saknar relevant utbildning. Bland annat föreslås att riktlinjerna för försörjningsstöd ska omarbetas så att inskrivna på jobbtorg kan läsa in grundskola samt behövliga gymnasieämnen med bibehållet försörjningsstöd, att SL-kortet ska återinföras i normen för försörjningsstöd samt att det införs en rätt att få bistånd även till arbetsresor utanför SL-kortsområdet.

Förvaltningen menar i sitt svar att vuxenstuderande inte står till arbetsmarknadens förfogande och därför inte är berättigade till försörjningsstöd. Försörjningsstöd ska som huvudregel inte beviljas som studiefinansiering för reguljär utbildning. I riktlinjerna finns trots detta en möjlighet att i undantagsfall, efter individuell behovsprövning, bevilja ekonomiskt bistånd för vuxenstudier. I fråga om bistånd till SL-resor beviljas detta idag inom ramen för försörjningsstödet om behov av resa föreligger för att kunna arbeta eller för att kunna delta i regelbundna aktiviteter för att komma i arbete.

Förslag till beslut

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att bifalla motionen.

2. Därutöver anförs följande.

Lågkonjunktur kombinerat med en ineffektiv jobbpolitik och fördelningspolitik har lett till att behovet av försörjningsstöd har ökat. Regeringens försämringar av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har också urholkat trygghetssystemen och förvärrat situationen för dem som har hamnat utanför arbetsmarknaden. Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets trygghetssystem, ett yttersta skyddsnät vid tillfälliga försörjningsproblem. Orsakerna till den enskildes försörjningsproblem varierar och behovet av ekonomiskt bistånd hänger samman med de nämnda politiska faktorerna.

Moderaterna i landstinget drev nyligen igenom en avgiftshöjning av SL-kortet vilket har gjort att många av dem som tidigare hade det tufft ekonomiskt nu får det ännu svårare att röra sig i staden. Samtidigt har man också gjort det svårare för vuxna att omskola sig genom att man bland annat har skurit ner på komvux.

I ett modernt välfärdsland ska trygghetssystemen avse att stärka individen under tuffa tider. På så sätt ökar individens möjlighet att uppta den egna försörjningen. Vi ser det därför som stadens ansvar att maximera förutsättningarna för den som behöver försörjningsstöd att få de medlen som behövs för att öka den enskildes rörlighet.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att delvis tillstyrka motionen

2. I övrigt anförs följande:

Det är viktigt att även arbetslösa med försörjningsstöd får goda möjligheter till en plats på arbetsmarknaden. Jobbtorgen, som Miljöpartiet i vårt budgetförslag väljer att kalla ”En-dörr-in-verksamheter”, behöver anpassa sitt utbud bättre till de arbetssökandes behov. Utbildningar och andra insatser ska syfta till stadigvarande jobb.

En självklar del i att göra det lättare för arbetslösa att söka och få jobb är att återinföra SL-kortet i normen för alla. Dessutom skulle en möjlighet till ekonomiskt bistånd för arbetsresor även utanför SL-kortområdet underlätta för fler att få arbete.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller motionen.

2. Därutöver anförs:

Karin Rågsjö beskriver i sin motion att många av de arbetslösa som är inskrivna på jobbtorgen saknar relevant utbildning. De arbetslösa som saknar betyg från grundskolan och gymnasiet skulle behöva erbjudas vuxenutbildning. I dagens samhälle krävs utbildning för att få hållbara arbeten.

I motionen föreslås att efter en individuell bedömning på jobbtorgen ska långtidsarbetslösa kunna läsa in grundskolan, i vissa fall gymnasieämnen och även gå arbetsmarknadsinriktade utbildningar med försörjningsstöd. Vänsterpartiet anser att detta skulle innebära att flera kan få hållbara arbeten och på sikt vara en vinst för staden och den enskilda arbetslösa. Därför menar vi att motionen ska bifallas.

§5 Kommunaliserad hemsjukvård

Remissvar på betänkandet SOU 2011:55

Dnr 1.6-0557/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I betänkandet föreslås en kommunalisering av hemsjukvården, exklusive läkarinsatser. Utredningen anger en miniminivå på vilken hemsjukvård som bör tas över av kommunerna men har även förslag på ytterligare hemsjukvård som kan tas över om parterna avtalar om det. Erfarenheter redovisas dels från de län som kommunaliserat hemsjukvården dels från de län där arbete för närvarande pågår. Förvaltningen instämmer i huvudsak i de förslag och de bedömningar som utredningen redovisar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 september 2011.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Kommunal plan för att minska barnfattigdom i Stockholms stad

Remissvar på skrivelse av Karin Rågsjö (V)

Dnr 1.6-0544/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Karin Rågsjö (V) framhåller i sin skrivelse, utifrån Rädda barnens rapport om barnfattigdom, att Stockholms stad bör dra sitt strå till stacken för att avskaffa barnfattigdomen. Hon nämner bland annat möjligheten att stärka barnperspektivet i stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd och hon föreslår en kommunal plan för att minska barnfattigdomen. Förvaltningen uppger i sitt svar att barnperspektivet finns inskrivet i riktlinjerna och att utvecklingsarbetet nu snarare bör handla om implementering och uppföljning än ytterligare ändringar i skrivningarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 september 2011.

Förslag till beslut

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialnämnden uppmanar kommunstyrelsen att till alla nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar påtala att barnperspektivet ska genomsyra allt arbete.

3. Socialnämnden säger också följande.

Det är en mycket angelägen skrivelse, och det finns en del som går att göra på kommunal nivå för att minska klyftorna i samhället och för att alla barn ska få växa upp under goda ekonomiska villkor.

Staden kan erbjuda gratis frukost i skolan och garantera att inte avgifter tas ut i förskola och skola. Staden kan erbjuda barnomsorg och fritids på obekväm arbetstid för att föräldrar, inte minst ensamstående, ska kunna ta de arbeten som erbjuds.

När det gäller familjer som är i behov av ekonomiskt bistånd, kan staden se till att dator och bredbandskostnad ingår i normen för försörjningsstöd. Det är i dag ett krav att kunna utföra läxor med hjälp av dator och internet och det ska varje barn kunna ha tillgång till. Många barn, vars föräldrar är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller Jobbtorg, får aldrig möjlighet att vara lediga från förskola eller fritids, t.ex. under sommartid. Här kan riktlinjerna göras generösare och tolkas ur ett barnperspektiv.

Att staden åtagit sig att följa FN:s barnkonvention innebär att alla stadens medarbetare ska ha barnets bästa för ögonen i alla beslut som fattas. Som förvaltningen påpekar finns ett stort och viktigt arbete att göra med att intensifiera arbetet med att implementera och följa upp att barnperspektivet finns med i alla ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Men ansvaret behöver också spridas till alla nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar om att alltid tänka över konsekvenserna för barn innan man fattar beslut. Även barns rätt att få sin röst hörd (artikel 12) behöver omsättas i praktik i mycket högre grad än i dag. Att ta fram ytterligare mål och indikatorer som följs upp i stadens integrerade ledningssystem (ILS) är också ett bra förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller skrivelsen till KS från Karin Rågsjö.

2. Därutöver framförs följande.

Klyftorna i Stockholm ökar och staden blir alltmer segregerad. Med utgångspunkt i Rädda barnens rapport om barnfattigdomen har Karin Rågsjö lagt en skrivelse i kommunstyrelsen om att staden ska ta fram en kommunal handlingsplan för att minska barnfattigdomen i Stockholm. De flesta åtgärder måste beslutas om på nationell nivå men det finns en hel del som Stockholms stad kan göra för att minska barnfattigdomen.

Vänsterpartiet anser att skrivelsen ska bifallas. Förvaltningen skriver i sitt svar att kommunen har ett ansvar inom de områden man verkar. En granskning inom staden visar att det ofta saknas ett dokumenterat barnperspektiv i ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Förvaltningen menar därför att huvudfokus bör ligga på att intensifiera arbetet med implementering och uppföljning snarare än ytterligare ändringar i riktlinjerna.

Vi menar att det, med hänvisning till att barnperspektivet ofta saknas, är viktigt att ta fram en kommunal handlingsplan som ska vara tidsatt, uppföljningsbar och att åtgärderna ska finansieras i ordinarie budget. Därför vill vi att skrivelsen ska bifallas.

Särskilt uttalande

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Barnfattigdomen i Stockholm har minskat. Oavsett mätmetod så visar det på en positiv utveckling men arbetet fortsätter. Barn vars föräldrar inte har ett arbete är ofta hårdast drabbade. Därför är stadens satsningar på Jobbtorgen av stor betydelse liksom allt annat arbete för att minska socialbidragsberoende.

En bra skola som ger redskapen som är nödvändiga för att klara av vuxenlivet är en av de främsta skyddsfaktorerna för framtiden

Arbetet för att ytterligare minska antalet barn som lever under ekonomiska svårigheter fortsätter. Stockholm ska förbli, och förbättra positionen, som en stad där det är tryggt att födas, leva och åldras i.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Ekonomiskt utsatta barnfamiljer är en grupp som den styrande borgerliga majoriteten gärna talar sig varm om men som många gånger hamnar i kläm på grund av en eftersatt social och ekonomisk politik. Enligt den senaste rapporten från Rädda Barnen beror den ökade barnfattigdomen framförallt på att den omfördelande effekten av familjepolitiken mer eller mindre har halverats, sedan slutet av 90-talet.

Trots att det i dagsläget finns en nollvision vad gäller vräkning av barn så har barnfamiljer som vräks och far illa ökat. Man kan välja att vara nöjd så som det är. Eller så ändrar man politik och bygger sociala skyddsnät som inte tillåter att barn hamnar snett. Vi håller med förvaltningen att administration inte alltid löser de verkliga problemen, vad vi vill se är en offensiv politik och en långsiktig och hållbar utveckling mot barnfattigdom.

§7 Langning av sprit och annan alkohol

Svar på skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Dnr 2.6.1-0390/2010

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

I tjänsteutlåtandet besvaras en skrivelse från (MP) om langning av alkohol till unga. Ärendet beskriver socialtjänstens och polisens arbete inom området. Sammanfattningsvis anser förvaltningen att staden gör mycket för att motverka langning av alkohol till unga. Arbetet bedrivs på olika nivåer och i samverkan med polis, föräldrar och andra aktörer. Det är viktigt att detta arbete fortsätter och utvecklas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 september 2011.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Månadsrapport för september 2011

Dnr 1.2-0613/2010

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för september 2011.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialnämndens samlade verksamhet för 2011 kommer att redovisa ett överskott på 6,6 mnkr. Överskottet beror till stora delar på att medel som reserverats för omstrukturering inte behövts användas full ut.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 oktober 2011.

Förslag till beslut

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialnämnden fördelar det beräknade överskottet mellan Enheten för Hemlösa och Maria Ungdomsenhet.

3. Därutöver anförs följande:

Förvaltningsledningen bedömer att socialnämndens samlade verksamhet för 2011 kommer att redovisa ett överskott på 6,6 mnkr. Eftersom vi har många verksamheter som har varit utsatta för besparingar och som behöver mer resurser bör överskottet komma ut till dessa verksamheter. Två av dessa vill vi lyfta särskilt; Maria Ungdomsenhet och enheten för hemlösa.

I samma rapport kan vi läsa att enheten för hemlösa visar ett fortsatt underskott på 3 mnkr. Stadsmissionens senaste undersökning visar att hemlösheten bland unga ökar i Stockholm. Vi anser att en ansvarfull politik är att omfördela resurser och avsätta 3 mnkr av överskottet till enheten för hemlöshet.

Maria Ungdomsenhet har i år sett en tydlig ökning bland unga som kommer in och söker hjälp och där cannabis är huvuddrog. Under de senaste åren har Maria Ungdomsenhet varit utsatta för nedskärning. Detta måste få ett stopp. Vi vill därför att de resterande 3 mnkr går till Maria ungdomsenhet.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att i delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialnämnden beslutar att anslå 2,3 mnkr av det prognostiserade överskottet till hemlöshetsarbetet.

3. Socialnämnden beslutar att anslå 1,5 mnkr av det prognostiserade överskottet till korttidshemmen.

4. Socialnämnden beslutar att också säga följande.

Prognosen för nämnden fortsätter att peka mot ett överskott, nu på 6,6 mnkr för året. Samtidigt har flera av de sociala verksamheterna tvingats till återkommande nedskärningar de senaste åren. Det väntade överskottet bör användas till att stärka arbetet för att minska hemlösheten i Stockholm och till att komma tillrätta med underskottet inom korttidshemmen.

§9 Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012 - 2014

Dnr 3.1-0532/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förslaget till program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012 -2014.

2. Socialnämnden överlämnar programmet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Programmet är ett av stadens styrdokument och omfattar alla nämnder och styrelser. Målgruppen för programmet föreslås omfatta kvinnor som utsatts för våld i nära relation, barn som upplevt våld mellan närstående vuxna samt män som utövat våld i nära relation. Sammanlagt åtta mål föreslås för målgrupperna och 15 indikatorer för att följa upp målen. Målen syftar ytterst till att kvinnor och barn ska leva ett liv utan våld och vara trygga, vilket är en högt satt målsättning.

Endast en liten del av våldet mot kvinnor och barn kommer till polisens och socialtjänstens kännedom. Förvaltningen vill därför understryka vikten av att en kartläggning görs för att få en bild av den totala omfattningen av våld i nära relation.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 september 2011.

Förslag till beslut

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen .

2. Därutöver anförs följande.

I och med att detta program fokuserar på vad som ska uppnås och inte göras anser vi att det blir desto viktigare med tydliga mål. Annars blir det som i många andra verksamheter i staden där man anser att målen har uppfyllts trots att arbetet inte har utförts. Ska vi använda oss av RBS, resultatbaserad styrning, så måste indikatorerna och målen vara väldigt tydliga. Vi undrar också var diskussionen om vad som ska göras kommer att äga rum.

Särskilt uttalande

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi anser att förslaget till nytt kvinnofridsprogram är mycket bra. Programmet bygger på principerna för resultatbaserad styrning med tydliga mål på vad som ska uppnås. För att säkerställa och mäta att målen uppnås föreslås 15 indikatorer. Vi anser att både mål och indikatorer inom programmet är genomarbetade och relevanta.

Därutöver är det viktigt att poängtera att våld orsakas av många olika faktorer. Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer är exempel på våld som ofta har olika bakgrunder och som därför också ska förebyggas och bekämpas med olika metoder. Det är mycket viktigt att säkerställa kompetens hos stadens medarbetare kring dessa typer av problematik.

Detta program har fokuserat på kvinnofridsfrågor och omfattar våld mot kvinnor och barn samt män som utövar våld i nära relationer.

Det betyder att andra typer av relationsvåld inte omfattas av detta program. Vi anser det angeläget att även dessa typer av våld uppmärksammas och blir föremål för kartläggning och handlingsplaner även om det inte hör hemma i detta program.

§10 Granskningsrapport om barn- och ungdomsboende enligt LSS 9 § 8

Dnr 3.6-0371/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner funktionshinderinspektörernas rapport.

2. Socialnämnden delger samtliga stadsdelsnämnder föreliggande rapport.

Ärendet

Granskningen av barn- och ungdomsboenden har ett tydligt brukarperspektiv och utgår från Socialstyrelsens fem kvalitetsområden. Granskningens resultat presenteras enligt nivåerna, låg, medel och hög inom respektive område.

De 39 barn/ungdomar som inspektörerna mött vid 14 verksamheter får överlag ett gott bemötande. Alla verksamheter uppnår medel och hög nivå inom kvalitetsområdet kunskapsbaserade och effektivt utförda men kan utvecklas vidare bl.a. genom krav på yrkeskompetens och kompetensutveckling. Rutiner som gäller anmälningar om missförhållanden och lex Sarah samt regelbundna brandsäkerhetsutbildningar är angelägna utvecklingsområden. Storlek på boendet, personalens arbetssätt samt yttre och inre miljö är samverkande faktorer för att skapa hemlika förhållanden, vilket kan anses råda vid cirka hälften av de granskade verksamheterna. Inom myndighetsutövningen har totalt 21 ärenden granskats i fyra stadsdelsnämnder. Ett led i att beakta barnets bästa är att systematisera former för utredning och uppföljning av insatsen. En av stadsförvaltningarna arbetar systematiskt för att tillvara barnets åsikter. I övrigt behöver metoder för detta utvecklas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 september 2011.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Inspektörerna som har granskat stadens barn- och ungdomsboenden har i rapporten kommit fram till bland annat att det förekommer personal som saknar adekvat utbildning i samtliga verksamheter. Tydliga kompetenskrav utom för chefsbefattningar inom området saknas. Det förekommer väldigt mycket timvikariat och hög personalomsättning. Flera av dessa faktorer påverkar barnen negativt. Vi gör bedömningen att om man vill satsa på dessa boende så att barnen får det stöd som de har rätt till så måste man satsa på personalen. Det handlar om att rekrytera utbildad personal, satsa på fortbildning, goda anställningsvillkor, minimera timanställningar och satsa på trygga anställningar. Genom att skapa attraktiva och trygga arbetsplatser behåller man också sin personal längre, vilket är det bästa för barnen.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Funktionshinderinspektörernas rapport ger en god övergripande bild av kvaliteter och förbättringsområden (eller brister) på de undersökta barn- och ungdomsboendena och i stadsdelsförvaltningarnas myndighetsutövning. Den kan förhoppningsvis vara till nytta både för att utveckla och ställa krav på verksamheterna och som underlag för föräldrar och biståndsbedömare som ska välja rätt boende för enskilda barn och ungdomar.

Vi efterlyser en samlad uppföljning efter en viss tid, t.ex. ett år, av vilka åtgärder som har vidtagits p.g.a. rapporten.

§11 Granskningsrapport om ekonomiskt bistånd i Farsta

Dnr 1.3-0571/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner socialtjänstinspektörernas rapport

2. Socialnämnden tillsänder Farsta stadsdelsnämnd föreliggande rapport

Ärendet

Socialtjänstinspektörernas uppgift är att granska individ- och familjeomsorgens verksamheter ur ett brukarperspektiv med fokus på kvalitet och rättsäkerhet. Rapporten omfattar granskning av ekonomiskt bistånd vid Farsta stadsdelsförvaltning. Inspektörerna konstaterar att det finns utvecklingsbehov, speciellt när det gäller de individuella sociala grundutredningarna. Det finns också förutsättningar för en utveckling mot ett kvalitetssäkrat arbete inom förvaltningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 september 2011.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är utmärkt att socialtjänstinspektörerna granskar stadsdelsnämnderna. Rapporten visar att det finns en hel del som Farsta måste förbättra för att verksamheten med ekonomiskt bistånd ska, ur ett brukarperspektiv, ha en rättssäker och kvalitativt högtstående socialtjänst. Mer resurser behöver tillföras för att personalen ska ges förutsättningarna att göra ett bra jobb.

§12 Utökat antal platser i boende för ensamkommande ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd

Dnr 4.0-0559/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att organisera boende omfattande cirka 30 platser för ensamkommande flyktingungdomar.

Ärendet

Socialförvaltningens Enhet för familje- och ungdomsinsatser (Efu) driver för närvarande tre boenden (Söderbo, Orhems Gård och Mandelgården) med sammanlagt 42 platser för ensamkommande ungdomar som söker asyl och tre boenden (Linggården, Palatset och Stadshagen) med sammanlagt 54 platser för ensamkommande ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd (Put). Migrationsverket har vid flera tillfällen uppmanat Sveriges kommuner att anordna och utöka mottagande för ensamkommande asylsökande ungdomar. Stockholms stad har tillsammans med övriga kommuner i länet lovat att utöka mottagandet av ensamkommande asylsökande ungdomar. För stadens del innebär denna avsiktsförklaring att antalet Put-platser behöver utökas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 september 2011.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) lämnade följande särskilda uttalande.

De flesta av de ensamkommande flyktingbarn som anländer till Sverige och Stockholm kommer från mycket svåra omständigheter. Att kunna erbjuda trygghet och ett gott mottagande när ensamkommande ungdomar anländer är mycket viktigt. I och med överrenskommelsen med Migrationsverket lovar Stockholms stad, tillsammans med länets övriga kommuner, att inte bara ta emot fler, utan även att upprätthålla och utveckla kvaliteten i handläggningen.

Vi ser ett ökat intresse från flera aktörer i samhället att vara med och bidra till att dessa ungdomar ska få bästa möjliga förutsättningar i livet med hjälp av utbildning, praktik, sommarjobb med mera. Vi vill därför poängtera vikten av att detta framgångsrika arbete fortsätter.

Vi ser ett stort tryck på fler platser för ensamkommande barn och unga. Idag står cirka 15 ungdomar i kö för PUT-boende. Prognoser visar på att det kommer att råda platsbrist för ensamkommande unga framöver, därför är denna utvidgning av PUT-boende med 30 platser välbehövlig.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är viktigt att kompetenta vuxna kopplas till boendet, bl. a. för krissamtal. De sociala insatserna får inte komma i skymundan, då dessa ungdomar är oerhört utsatta och behöver hjälp att söka sina anhöriga och föräldrar.

§13 Information om ungdomar och cannabis

Dnr 3.2-0558/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner anmälan av skriften ”Cannabis - Vårt gemensamma ansvar”.

2. Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att genomföra en konferens på temat ungdomar och cannabis.

3. Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att i samverkan med andra aktörer ta fram en informationsskrift till föräldrar om ungdomar och cannabis.

Ärendet

I tertial 1 2011 tilldelades de 14 stadsdelsnämnderna 2 mnkr i extra anslag till förebyggande insatser om cannabis. Socialnämnden fick i uppdrag att engagera sig i ett proaktivt arbete för att stödja stadsdelnämnderna i att minska narkotikaanvändningen. Med anledning av detta har socialförvaltningen ansett det angeläget att samla och sprida basala kunskaper om cannabis i en skrift. Syftet med skriften är att ge stadens medarbetare en grundläggande information. Samtliga stadsdelsförvaltningar erbjuds en halvdags föreläsning för personal och kvällsföreläsningar för föräldrar på temat cannabis

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 oktober 2011.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Skriften ”Cannabis – vårt gemensamma ansvar” fyller en mycket viktig funktion. Att enkelt finna information kring grundläggande kunskaper om drogen samt stadens förebyggande arbete. Det är viktigt att alla medarbetare i staden som arbetar med barn och unga har en grundläggande kunskap gällande cannabis. Medarbetarnas kunskaper bidrar i stor utsträckning till hur framgångsrikt det preventiva arbetet i staden kommer att utvecklas.

Att tidigt nå unga som brukar, eller är i riskzonen för att använda narkotika, är nödvändigt. Barn och ungdomar ska ges bättre hjälp och stöd av kunniga medarbetare genom att staden ska vara synlig och använda samma arenor som de unga.

Kunskap är makt när det kommer till det preventiva arbetet mot droger. Vi ser idag en ökad användning av narkotika hos unga i Stockholm. Alliansen satsar ytterligare fem miljoner kronor till stadsdelsnämnderna under 2012 för att vända den negativa utvecklingen med att fler provar och använder cannabis.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Information är en väldigt viktig del i arbetet mot narkotika, men information i sig räcker inte. Man måste avsätta resurser om man menar allvar med att komma tillrätta med problemen. Att man har satsat 2 miljoner på samordnare i stadsdelsförvaltningarna låter mycket vid första anblick men om man räknar ut vad varje stadsdel får i parktiken får man en helt annan bild. På 14 stadsdelar blir det 142 857 kronor per stadsdelsförvaltnihng.

I förra årets Stockholmsenkät uppgav cirka 40 procent av eleverna i nian att de inte dricker alkohol men däremot hade 17 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna prövat cannabis, som är vanligaste illegala drogen. Drygt 30 procent av gymnasiepojkarna hade prövat narkotika och 25 procent av flickorna. Maria Ungdomsenhet har i år haft en 25 procentig ökning av inkommande ärenden. Vi har en verksamhet som har en utomordentlig kompetens och gör ett gediget arbete. Vi anser att Maria ungdomsenhet måste får ökade resurser om man menar allvar med att man vill förändra en nuvarande utveckling.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättare Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är mycket angeläget att samla och sprida kunskaper om cannabis samlat i en skrift. Vi undrar dock vem den här skriften riktar sig till. Är det till föräldrar, ungdomar, stadens medarbetare eller beslutsfattare.

Det är viktigt att informationskampanjer angående cannabis riktar sig både till ungdomar och till föräldrar. För att det ska få någon effekt måste arbetet var långsiktigt och bedrivas regelbundet. Den informationskampanj som planeras är dels kortsiktig och den riktar sig enbart till stadens medarbetare och föräldrar. Ungdomarna är bortglömda. Vi undrar varför!

§14 Stockholms stads Trygghetsundersökning 2011 och förslag till instiftande av ett Trygghetspris

Dnr 3.2-0513/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner anmälan av rapporten Stockholms stads Trygghetsundersökning 2011

2. Socialnämnden godkänner förslaget om instiftande av Stockholms stads Trygghetspris och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Socialförvaltningen har under våren 2011 genomfört stadens trygghetsundersökning. Det övergripande syftet för undersökningen är att följa upp inriktningsmålet att skapa en tryggare stad och jämföra med tidigare mätning (år 2008). Undersökningen är en kartläggning av invånarnas utsatthet för brott och upplevda trygghet. Enkäten skickades till ett slumpmässigt urval av 31 589 personer i åldern 16-79 år i Stockholms stad. 18410 personer besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 59 procent.

Enkätresultaten visar att majoriteten av Stockholms vuxna befolkning inte oroar sig för att utsättas för brott. De flesta känner sig inte heller otrygga i bostadsområdet efter mörkrets inbrott. Utifrån målsättningen att Stockholm ska vara världens tryggaste huvudstad föreslås instiftande av ett trygghetspris. Syftet med priset är att stimulera verksamheter att verka för en ökad trygghet i staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 oktober 2011.

Förslag till beslut

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), tjänstgörande ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden godkänner anmälan av rapporten Stockholms stads Trygghetsundersökning 2011.

2. Socialnämnden godkänner i huvudsak förslaget att instifta ett pris. Priset ska kallas ”Stockholms stads pris för brottsförebyggande arbete”. Prisjuryn ska utses av kommunstyrelsen. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

3. Följande anförs:

Även för år 2012 innehåller den moderatledda majoritetens budget nedskärningar i reala termer av anslagen för individ- och familjeomsorg, samtidigt som behoven ökar. Stockholms stads mest grundläggande trygghetsskapande åtgärd, nämligen det sociala arbetet på individ- och familjenivå, är och förblir underfinansierat. Detta drabbar Stockholms mest skyddslösa och otrygga invånare, t.ex. barn och unga som far illa i hemmet, personer med missbruk och hemlösa.

Det är betecknande för den moderatledda majoritetens PR-fokus att inrätta ett ”trygghetspris” och samtidigt fortsätta att underminera stadens egna insatser för socialt utsatta människors trygghet. Det är också anmärkningsvärt att socialborgarrådet redan har utsett och presenterat juryn (som inkluderar borgarrådet själv) innan socialnämnden ens har tagit ställning till att instifta priset eller att delegera valet av jury till borgarrådet.

Miljöpartiet anser att Stockholms stads pris för brottsförebyggande arbete bör kallas just så. Det bör delas ut av en jury som utses av kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Stina Bengtsson (C) lämnade följande särskilda uttalande.

Trygghetsundersökningen visar på att majoriteten av stockholmarna känner sig trygga samt att andelen stockholmare som upplever oro eller rädsla för att utsättas för brott har minskat sedan mätningen 2008. Detta är glädjande resultat.

Men arbetet är inte klarat. Vi ser fortfarande områden där trygghetsarbetet måste intensifieras. Att personer med funktionsnedsättningar uppger att de känner sig mer utsatta och otrygga är ett tecken vi måste ta på allvar.

Trygghet är en grundrättighet för alla. Ingen ska behöva begränsa sin tillvaro för att de upplever otrygghet. Stockholms stad arbetar med målsättningen att Stockholm ska vara världens tryggaste huvudstad.

För att nå en tryggare tillvaro krävs det samarbete inom staden, samt att lära och ta del av goda exempel på trygghetsförebyggande arbete. Ett incitament för detta arbete är det trygghetspris som nu instiftas.

§15 Projekt Södermalms hjärta” för Medborgarplatsen och intilliggande områden. Gemensamt utredningsbeslut

Dnr 3.2-0257/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner utredning i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Utlåtandet från Södermalms stadsdelsförvaltning, socialförvaltningen, trafikkontoret, kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och exploateringskontoret syftar till att samordna utredningsarbetet för framtagande av förslag till inriktningsbeslut för projekt ”Södermalms hjärta”.

Vision för projekt ”Södermalms hjärta” är att göra Medborgarplatsen med kringliggande områden till en attraktiv och trygg boplats och mötesplats i världsklass.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 september 2011.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten

Dnr 1.4-0601/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar utse verksamhetssekreterare Nina Mörman Aldunge, verksamhetssekreterare Bengt Lundgren och verksamhetssekreterare Roger Wihlborg till Lex Sarah-ansvariga för att ta emot rapporter enligt de nya lex Sarah-bestämmelser som införts i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 1 juli 2011.

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram preliminära rutiner för lex Sarah inom nämndens ansvarsområde.

Ärendet

Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex Sarah utvidgas till att gälla inom hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse (SiS). Nämnden ska utse lex Sarah-ansvariga personer som bland annat ansvarar för att ta emot rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden och fastställer rutiner för lex Sarah.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11 oktober 2011.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Sammanträdestider för socialnämnden 2012

Dnr 1.1-0623/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för 2012. Alla sammanträden är kl. 16.30.

Tisdag 31 januari

Tisdag 21 februari

Tisdag 27 mars

Tisdag 17 april

Tisdag 22 maj

Tisdag 12 juni

Tisdag 28 augusti

Tisdag 25 september

Tisdag 30 oktober

Tisdag 27 november

Tisdag 18 december

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Roger Mogert (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 29 september 2011 justerat 3 oktober 2011.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 24 oktober 2011 justerat 24 oktober 2011.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 13 oktober 2011 justerat 19 oktober 2011.

Protokoll från individutskottets sammanträden 30 september 2011 justerat 4 oktober 2011, 7 och 14 oktober 2011 justerade 9 och 19 oktober 2011.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Ekonomi, upphandling m.m. med dnr 2.4-0611/2011 inom området Personalärenden med dnr 2.5-0567/2011, dnr 2.5-0568/2011, dnr 2.5-0569/2011, 2.5-0585/2011 och 2.5-0610/2011

Inkomna handlingar till socialnämnden från 16 september 2011 till och med 6 oktober 2011.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 21 oktober 2011 justerat 24 oktober 2011.

§19 Nämndens frågor

Nämnden överlämnade en skrivelse till förvaltningen för beredning från Stefan Nilsson m.fl. (MP) om att granska kvalitet och ekonomi i SHIS verksamhet.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) frågade om förvaltningens handläggning av ärende om Q-jouren med anledning av brev till nämnden från RFHL. Förvaltningen återkommer med svar.

§20 Förvaltningsinformation

Tf avdelningschef Tina Heinsoo informerade om stadens medverkan i sprutbytesprogram. En PM kommer att skickas ut till nämnden.

____________________________