Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2012-04-17

Sammanträde 2012-04-17

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remisser och yttranden

3 Om vuxenutbildningen för romer

Svar på skrivelse från Sara Pettigrew (MP) och Roger Mogert (S)
Dnr 1.6-0058/2012

4 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0083/2012

Övriga beslutsärenden

5 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

6 Månadsrapport för mars 2012 Utsändes senare

7 Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

8 Preliminära rutiner för lex Sarah

9 Uppsökande arbete med ungdomar som har sex mot ersättning på internet

10 Barns tillgång till IT

11 Nedläggning av kvinnoteamet

Svar på skrivelser från (V), (S) och (MP)
Dnr 5.0-0052/2012

12 Reviderat stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

13 Anmälan av rapport om kartläggning av arbetet med genusperspektiv i missbruksvården i Stockholms stad

14 Förlängning av avtal

Anmälningsärenden

15 Stöd från europeiska socialfonden och svenska ESF-rådet till projektet "Evidensbaserad praktik inom den social barn- och ungdomsvården"

16 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

17.

18. -

18 Förvaltningsinformation:

- Tema - socialtjänst online
I pausen innan föredragningen serveras kaffe och smörgås
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (166 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 19 april 2012.

§3 Om vuxenutbildningen för romer

Svar på skrivelse från Sara Pettigrew (MP) och Roger Mogert (S)

Dnr 1.6-0058/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I skrivelsen från Sara Pettigrew (MP) och Roger Mogert (S) anges att ett antal elever som ansökt till en yrkesutbildning för unga arbetslösa romer med start i januari 2012 vid Sundbybergs folkhögskola, riskerar att inte kunna genomföra utbildningen då Stockholms stad inte kan lösa finansieringen för deltagarna. Kommunstyrelsen föreslås besluta att skyndsamt lösa finansieringsfrågan för eleverna från Stockholms stad och säkerställa att alla elever kan påbörja sin utbildning

I stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd är utgångspunkten att vuxenstuderande inte står till arbetsmarknadens förfogande och därför inte är berättigade till försörjningsstöd. Förvaltningen anser att det inte är möjligt att särbehandla en viss grupp medborgare utifrån bestämmelserna i kommunallagen även om de tillhör en nationell minoritet. Däremot ska den stadsdelsförvaltning som får en ansökan från en enskild person om bistånd för att delta i en utbildning göra en individuell bedömning av ansökan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Stockholms stad har ett ansvar för alla som behöver hjälp och stöd att komma in på arbetsmarknaden. Ett arbete innebär möjlighet att kunna påverka sin egen vardag och ha makt över sitt eget liv. Det övergripande målet för våra insatser till dem som står utanför arbetsmarknaden måste därför vara att de ska klara sig genom självförsörjning.

Huvudregeln för försörjningsstöd är att inte bevilja det under en reguljär utbildning. Försörjningsstöd måste alltid ses som en tillfällig lösning med målet att personen på sikt ska bli självförsörjande, vilket bäst görs via individuella bedömningar och individuella handlingsplaner.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är viktigt att särskilda insatser kan göras för att möta de speciella behov som finns hos denna grupp. Att lösa finansieringsfrågan för de elever som frågan gäller innebär att bidra till att hitta en väg till egen försörjning. Möjligheten för staden att finansiera elevers deltagande i utbildning i liknande fall, bör också övervägas.

§4 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0083/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har till socialnämnden för yttrande överlämnat tjänsteutlåtande från stadsledningskontoret med förslag till ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden

Förslagen till tillägg till socialnämndens reglemente utifrån kommunfullmäktiges budget för 2012 är adekvata. Förvaltningen tillstyrker stadsledningskontorets förslag till reglemente för socialnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

Dnr 1.2-0105/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

4. Socialnämnden anför därutöver följande.

Underlaget för budget de kommande tre åren visar på en positiv och offensiv utveckling av socialtjänsten i Stockholms stad. Genom att möta samhällsproblem med insatser som bygger på forskning och evidens skapas förutsättningar för en kvalitetsmässig socialtjänst som använder sina resurser på bästa möjliga sätt.

Vi välkomnar arbetet med att all handläggning av ärenden som rör barn och ungdomar i Stockholms stad ska handläggas i verksamhetssystemet BBiC (Barns Behov i Centrum) och att alla stadsdelsnämnder ska ansöka om licens för BBiC. Staden ska fortsätta arbetet för att fler barn ska gå klart skolan, vilket är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för en bra framtid.

Vi är särskilt glada över att de sedan länge efterlängtade satsningarna på ett Barnahus och ett centrum för hedersrelaterat våld och förtryck blir verklighet och att socialnämnden blir huvudman. Detta är två satsningar som innebär att utsatta stockholmare lättare får den hjälp de behöver och som dessutom ska ge Stockholms stad ett viktigt kompetenslyft. Vid planeringen för ett Barnahus är det viktigt att särskilt ta hänsyn till de behov barn med funktionsnedsättning har.

Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att biträda Stockholms läns landstings förfrågan om att landstinget och staden ska ansöka om att få starta en försöksverksamhet med ett sprutbytesprogram. Samverkan pågår mellan staden och landstinget. En lämplig lokal för sprutbytesverksamhet kommer förhoppningsvis att kunna presenteras inom kort.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret utgör periodens första år. Planeringen utgår från Stockholms stads Vision 2030. Av nämndens underlag framgår vilka frågor och faktorer som har störst påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden. Utgångspunkt är analyser av förändringar i omvärlden samt av den egna verksamheten med utgångspunkt från bland annat nämndens verksamhetsberättelse.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 mars 2012

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015.

2. Socialnämnden beslutar att revidera förslaget med Miljöpartiets förslag till budget för socialnämnden som utgångspunkt.

3. Socialnämnden säger också följande.

Stöd till barn och unga

Det är mycket oroande att antalet anmälningar om barn som far illa fortsätter att öka, likaså antalet placeringar av barn och unga. Det behövs mer resurser till att utreda anmälningar om barn som far illa och till att arbeta förebyggande. Rättssäkerheten i myndighetsutövningen ska öka. Barn och unga i hela staden ska ha samma tillgång till förebyggande och tidiga insatser. Samverkan mellan socialtjänst, skola, landsting, polis och andra aktörer ska stärkas. Breddutbildning ska finnas för alla medarbetare, bland annat om normkritik, barnperspektiv, demokrati och brukarinflytande.

Barn och ungdomar i familjer där våld förekommer, där föräldrar missbrukar eller är psykiskt funktionsnedsatta är ofta mycket utsatta och behöver socialtjänstens stöd. Barnens behov måste tillgodoses och insatserna göras utifrån ett barnperspektiv. Det förebyggande stödet till familjer ska utvecklas. Staden ska erbjuda gruppverksamhet och vid behov enskilt stöd för alla barn till missbrukande eller psykiskt funktionsnedsatta föräldrar. Familjerådgivningen har stor betydelse för att förebygga konflikter och vårdnadstvister. Avgifterna till familjerådgivningen ska sänkas.

Barn och unga i Stockholm ska ha ett verkligt medbestämmande i frågor som rör deras vardag i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. Arbetet enligt Barnkonventionen ska stärkas i staden. Förebyggande och tidiga insatser som minskar barnfattigdomen och ökar barns fysiska och psykiska hälsa ska prioriteras.

En fast bostad är en mänsklig rättighet

Miljöpartiet vill införa principen Bostad först på riktigt. Människor som har skulder eller betalningsanmärkningar eller som har blivit vräkta på grund av störningar kan bli utestängda från bostadsmarknaden, utan möjlighet att få eget kontrakt. Ett samarbete mellan allmännyttans bostadsbolag och Stiftelsen Hotellhem bör upprättas. Stiftelsen ska ges uppdraget att förvalta lägenheter, från de allmännyttiga bostadsbolagen och privata hyresvärdar, och förmedla dessa till dem som inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden. Skräddarsydda stödinsatser ska byggas upp utifrån ett nätverk runt hyresgästen.

Hemlöshet är i första hand är ett bostadspolitiskt problem – bristen på bostad är det gemensamma problemet. Forskningen har tydligt visat att trappstegsmodeller och försökslägenheter inte leder till minskad hemlöshet. Staden ska arbeta utifrån en nollvision för hemlöshet. Det bästa sättet att motverka hemlöshet är att minska antalet vräkningar.

Det råder stor brist på lägenheter för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning. Detta arbeta måste intensifieras. Tidigt i planeringen av nya bostäder ska det skrivas in villkor om att en viss andel ska avsättas för personer med funktionsnedsättning, så att gemenskapslokaler planeras in redan från början. Bostadsexploateringsprojekt med minst 100 bostäder ska innehålla en andel om minst 5 procent lägenheter för särskilt boende för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Staden ska kunna erbjuda små boendeenheter med individuellt boendestöd samt vid behov heldygnsomsorg i tillräcklig omfattning, både i egen regi och i andra driftsformer. Socialnämnden ska verka för en förmedling av arbets- och sysselsättningstjänster.

Stärk stödet till kvinnojourer och mansmottagningar

Arbetet mot våld i nära relationer ska vidareutvecklas. Socialtjänsten ska upprättaåtgärdsprogram, genom förbättrade utbildningsinsatser ska utsatta för våld kunna fångas upp och ett professionellt bemötande ges till alla. I de fall det behövs ska staden kunna erbjuda skyddat boende till dem som är utsatta för våld eller hot om våld, oavsett kön.

Alla som döms för våld mot sin partner ska erbjudas behandling. Män som har aggressionsproblem, som känner att de kan använda våld mot sin partner eller har använt våld ska kunna få hjälp på ett kriscentrum för män. Även kvinnor med aggressionsproblem ska erbjudas hjälp. Stockholms stads stöd åt kvinnojourer och andra organisationer som arbetar för kvinnofrid ska öka. En målsättning är att starta en verksamhet som angriper våldsproblematiken med en helhetslösning liknande Projektet Karin, som Malmö kommun har tagit fram.

Våldsutsatta hemlösa kvinnor befinner sig i en särskilt svår situation. Detsamma gäller papperslösa eller gömda kvinnor som utsätts för våld, men som nästan helt saknar rättigheter idag. Metoder och arbetssätt behöver tas fram som synliggör dessa kvinnor och deras behov av skydd och stödinsatser.

Kvinnojourer genomför en viktig del av stadens arbete för kvinnor som har utsatts för mäns våld. Det är viktigt att den samhällsfunktionen får ökat stöd av staden. Kvinnor som utsätts för mäns våld eller hot om våld ska ha rätt till ett skyddat boende. Vi satsar på ett ökat stöd till kvinnojourer och skyddat boende samt till professionella mansmottagningar.

I Stockholm lever ett antal papperslösa eller gömda människor, varav många har jobb och familj. De har mycket svårt att hävda sina rättigheter, kan till exempel inte anmäla brott som begås mot dem av rädsla att själva bli anmälda och tvingas lämna landet. Sverige har kritiserats av bland annat FN för att inte följa de konventioner vi undertecknat om mänskliga rättigheter, som Barnkonventionen. Kvinnojourer och skyddade boenden ska kunna ta emot även papperslösa våldsutsatta kvinnor och få ersättning av staden för detta. Organisationer som arbetar för papperslösa ska kunna få ekonomiskt stöd från staden. En informationssatsning behövs, både för stadens anställda och för de papperslösa om deras rättigheter.

Våld eller hot om våld relaterat till heder eller skam drabbar både flickor och pojkar och även vuxna. Socialtjänsten ska ha ökade kunskaper att bemöta och hjälpa personer som är utsatta för denna typ av våld eller hot. För att upptäcka unga som är utsatta krävs ett gott samarbete med stadens skolor.

Staden behöver öka sina ansträngningar för att synliggöra, motarbeta och hantera handeln med kvinnor och flickor samt prostitution. Det krävs en samverkan mellan kommuner, landsting, rättsväsende, Migrationsverket, frivilligorganisationer och övriga instanser i samhället som möter offer för prostitution och människohandel. Utan myndighetssamverkan kommer dessa personer att sättas på undantag och ytterst få lida på grund av samhällets brist på organisering. Prostitutionsenheten är ett viktigt verktyg i stadens kamp mot prostitution och människohandel.

Det är en mänsklig rättighet att kunna vara öppen med sin sexualitet, sitt könsuttryck och sin könsidentitet och slippa mötas av fördomar på grund av den. Det behövs en kartläggning av hur stadens verksamheter bemöter hbtq-personer. En handlingsplan för en hbtq-vänlig socialtjänst ska tas fram.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialförvaltningen framhåller att stadens socialtjänst får ta ett allt större ansvar när det gäller bostadsfrågor, särskilt när det gäller insatser för de grupper som behöver stöd från socialtjänsten. Staden måste komma tillrätta med fallen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL). Orsaken uppges ofta vara att lämplig bostad saknas. Vi instämmer till fullo i förslaget att stadens bostadsplanering redan från början måste på allvar beakta behovet för dessa grupper. Utförsäljningen av allmännyttan gör att det blir allt svårare att tillhandahålla olika former av boenden.

Även om antalet Bostad-först lägenheter kommer att öka med 15 lägenheter så finns det alldeles för få lågtröskelboenden.

Enheten för hemlösa tvingades inför år 2012 att dra in tre tjänster (verksamhetssekreteraren, en byråassistent och en boendestödjare) för att klara budgeten. Det tillskott om 5 mnkr som tilldelats behövs för att täcka aviserade prishöjningar inom vårdbudgeten.

Staden måste även ha en strategi för den snabbast växande gruppen hemlösa, dvs EU-medborgarna.

Det måste även finnas en strategi för hur staden skall bemöta att flera familjer uppges befinna sig i osäkra boendesituationer. En situation som ökar trycket på socialtjänsten.

Ett fortsatt preventionsarbete mot narkotika behöver göras bland annat genom att öka samverkan mellan flera aktörer som når unga. Resultaten från Stockholmsenkäten som visade att Cannabisanvändningen ökar i vissa ungdomsgrupper ger all anledning att intensifiera arbetet.

När det gäller arbetet med sjukfrånvaro vet vi att arbetsmiljö är en oerhört viktig aspekt. Det är olyckligt när människor blir sjuka på grund av sitt jobb. På flera områden inom socialtjänsten är majoriteten som arbetar kvinnor. Statestiken över Stockholm talar sitt tydliga språk; det är nästan dubbelt så många kvinnor som män som anmäler arbetsrelaterade sjukdomar. För att komma till rätta med sjukskrivningarna behövs ett långsiktigt arbete. Det handlar ytterst om tillräcklig bemanning och resurser.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Socialnämnden står inför stora utmaningar. Ett stort antal bostäder behöver byggas för att tillgodose behovet av särskilda boenden, för att minska hemlösheten, bostadslösa barnfamiljer och unga vuxna. I stadens bostadsplanering måste man redan i inledningsfasen planera för att det byggs bostäder för dessa grupper.

Cannabisanvändningen ökar i vissa ungdomsgrupper och fortsatta satsningar måste göras för att få till stånd fungerande samverkansformer mellan stadsdelsförvaltningarna och skolan. Ett centralt barnahus ska inrättas och ett hedershus skall öppna under 2013. Inom missbruksvården krävs kompetensutveckling och andra arbetssätt.

Vi instämmer med förvaltningen, det här och en hel del till är satsningar som måste göras. Men det kräver ökade resurser. Socialförvaltningen har en mycket stram budget och har under flera år fått göra stora besparingar. Det håller inte! För att alla dessa viktiga satsningar ska kunna göras krävs betydligt mycket mer resurser. Budgeten för de kommande åren måste alltså ökas.

Förvaltningen ska ta fram en ny strategi för stadens hemlöshetsarbete. Vi hänvisar till vår plan som vi har presenterat i flera budgetar. Där står det tydligt hur hemlösheten ska försvinna på fem år. Vi måste ha nolltolerans när det gäller hemlösheten, det är inte värdigt en stad som vår att så många människor går hemlösa. När det gäller hemlösheten är det helt uppenbart att ju fler lägenheter som omvandlas till bostadsrätter eller ju mer allmännytta som säljs till privata fastighetsägare ju svårare blir det att få tillräckligt med stöd- och försökslägenheter.

Det ska göras en kartläggning över våld i nära relationer. Vi anser att den kartläggningen ska göras på samma genomarbetade sätt som kartläggningen över det hedersrelaterade våldet. Även här krävs resurser, bland annat måste staden se till att kvinnojourerna kan utföra sitt viktiga arbete.

Vi tar bestämt avstånd från planerna att upphandla boenden för yngre personer med demenssjukdom enligt LOV. Alla former av särskilda boenden ska drivas i kommunal regi. Ytterligare ett antal e-tjänster är under utveckling. Bland annat Försörjningsstöd online, budget- och skuldrådgivning och ansökan om stöd och service. Förutom att de e-tjänster som finns inte fungerar särskilt väl så innebär de nya e-tjänsterna att ett ovillkorligt krav är att alla som uppbär försörjningsstöd har tillgång till dator och internet.

Priset ökar kontinuerligt vid LOV-upphandlingar. Detta kommer att medföra kostnadsökningar för både socialnämnden och stadsdelsnämnderna. Den enda slutsats som kan dras av detta är att vi har rätt i vår kritik och att dessa upphandlingar måste upphöra. Vi vill också flagga för att staden behöver inrätta och driva boenden för ungdomar som omfattas av LSS och är utåtagerande. Det finns ett stort behov av sådana boenden och de som finns idag är mycket kostsamma.

§6 Månadsrapport för mars 2012

Dnr 1.2-0662/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2012.

Ärendet

Förvaltningen bedömer att socialnämndens samlade verksamhet 2012 kommer att rymmas inom budget och prognostiserar därför en budgetavvikelse på ±0 mnkr. Prognosen är baserad på tre månaders förbrukning och är därför fortfarande ganska osäker. Förbrukningen i kombination med kända förändringar och normala kostnadstrender ger ändå en klar indikation på att budgeten kommer att hållas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 april 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Dnr 3.1-0064/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen överlämnar följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:

1. Socialnämnden får i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar för vissa gemensamma avtalsregler vid upphandlingar av LSS-verksamheter enligt LOV och LOU samt för egen regi.

2. Avgift för kost vid daglig verksamhet tas bort.

3. Utförarens pris för lunch vid daglig verksamhet regleras i avtal med staden.

Socialnämnden beslutar för egen del att

4. I övrigt godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande .

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2008 om ”Ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, om personer med funktionsnedsättning.” (Dnr 326-1399/2008). Den 1 juli 2009 infördes valfrihet inom LSS-verksamheterna och 1 september 2009 började lag om valfrihetssystem, LOV, tillämpas vid upphandling av bostad med särskild service för barn och ungdom, bostad med särskild service för vuxna, korttidshem för barn, ungdomar och vuxna samt daglig verksamhet. Den enskildes valfrihet omfattar därefter samtliga LSS-verksamheter inom enskilt driven verksamhet, entreprenadverksamhet samt egen regi.

Socialförvaltningen har förtydligat vissa regler avseende ersättning och kvalitetskrav samt förtydligat att dessa regler gäller alla regiformer inom valfrihetssystemet. Vidare har förvaltningen föreslagit vissa tillägg som ska föras in i avtal och förfrågningsunderlag. Slutligen föreslår förvaltningen att dessa tillägg och förtydliganden inarbetas i särskilda tillämpningsanvisningar för upphandling enligt LOV och lagen om offentlig upphandling, LOU, samt för egen regi.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 februari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Inger Stark (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. Socialnämnden anför därutöver följande.

Liksom funktionshinderrådet anser vi att det behövs ett maxpris för vad lunchen får kosta, förslagsvis26 kronor. Det är viktigt att personer som deltar i daglig verksamhet har möjlighet att äta lunch till en rimlig kostnad, särskilt eftersom de oftahar en ansträngd privatekonomi. Om priset för lunchen ska avtalas från fall till fall mellan staden och utföraren riskerar det att bli betydligt högre. Ett normalt pris för en restauranglunch i Stockholm kan vara uppemot 90 kronor, och staden har små möjligheter attförhandla ner priseteftersom förhandlingen ska ske när övriga avtalsvillkor redan är fastställda. En varierande prissättningger dessutomolika ekonomiska villkor för olika utförare, vilket strider mot LOV:s syfte.

Därutöver bör det förtydligas i fråga om uppsägning av plats vad som avses med att "en plats tas i anspråk". Det är oklart om det som avses är attstaden åter tar en plats i anspråk eller att någon plats överhuvudtaget tas i anspråk i den aktuella verksamheten.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden avstyrker samtliga förslag till kommunstyrelsen.

2. Socialnämnden anför därutöver följande.

Vänsterpartiet är helt emot att LSS-verksamheter upphandlas och menar att det därför inte behövs några tydliggöranden.

§8 Preliminära rutiner för lex Sarah

Dnr 3.1-0081/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna preliminära rutiner för lex Sarah.

2. Socialnämnden beslutar att utse verksamhetssekreterare Lena Murray och verksamhetsledare Anna Rask, som rapporteringsmottagare.

3. Socialnämnden beslutar att ge individutskottet i uppdrag att besluta i utredningar enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till funktionshindrade.

Ärendet

Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialnämnden beslutade 27 oktober 2011 att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta preliminära rutiner för lex Sarah. Preliminära rutiner har nu utarbetats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Uppsökande arbete med ungdomar som har sex mot ersättning på internet

Dnr 4.0-0145/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att söka utvecklingsmedel hos länsstyrelsen för uppdraget.

Ärendet

Ungdomsjouren har i uppdrag att förebygga att barn och ungdomar hamnar i prostitution, men har idag svårt att nå denna målgrupp genom det uppsökande arbetet på gatan. Det är därför klart att ungdomsjouren behöver utarbeta nya sätt att komma i kontakt med ungdomar som har sex mot ersättning. Forskning visar att en stor del av dessa ungdomar kommer i kontakt med köparna via internet. Under hösten genomfördes, inom ramen för projektet socialtjänsten online, en utredning över hur ungdomsjouren skulle kunna utforma metoder för att börja arbeta uppsökande på internet med unga som har sex mot ersättning. Rapporten från utredningen finns i bilagd rapport.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Ungdomsjourens rapport är ett stort och viktigt bidrag till stadens fortsatta arbete med ungdomar som säljer sex. Frågan är viktig. Stockholms stad har idag svårt att nå ungdomar som säljer sex på internet varför vi välkomnar ungdomsjourens rapport kring hur ett uppsökande arbete skulle kunna utformas.

2011 tog det långsiktiga arbetet med att göra socialtjänsten tillgänglig online riktig fart. En viktig del av arbetet är att utveckla det uppsökande arbetet på internet för att nå barn och unga som far illa eller riskerar att få problem. Det kommer att bli viktigt att koppla samman det uppsökande arbetet med stadens prostitutionsenhet och på så sätt blanda annat skapa ett erfarenhetsutbyte.

§10 Barns tillgång till IT

Dnr 3.2-0144/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens redogörelse.

Ärendet

Förvaltningen har utrett hur barns tillgång till IT tillgodoses i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd. Erfarenheterna från förvaltningarna visar att barns behov av IT oftast redan är tillgodosett i hemmet eller genom skolan.

Inom ramen för nuvarande regelverk kan det inte anses ingå i socialnämndernas uppdrag att generellt bevilja bistånd till dator eller internet. Det ska däremot alltid göras en individuell bedömning av familjens behov av bistånd. Om det bedöms att det föreligger ett behov av dator eller internet för att uppnå en skälig levnadsnivå bör detta beviljas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att bistånd till dator och internet inkluderas i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd till barnfamiljer.

2. Socialnämnden anför därutöver följande.

Det finns flera tungt vägande skäl till att det är viktigt att barn och ungdomar har tillgång till dator och internetuppkoppling. En stor del av skolarbetet kräver tillgång till dator. Föräldrarna måste kunna gå in på skolans webb för att anmäla exempelvis frånvaro.

För att inte barn och ungdomar som lever i familjer med försörjningsstöd ska hamna helt utanför är dator och tillgång till internet mycket viktigt. Vidare blir det alltfler E-tjänster i staden, ansökan till kollo görs till exempel på stadens webb. Vi menar att det är viktigt att föräldrar och barn kan sköta det hemifrån. Dator och Internet får därför anses ingå i skälig levnadsnivå idag och ekonomiskt bistånd bör därför beviljas till kostnaderna.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

I budget för 2012 gav vi socialförvaltningen i uppdrag att se över hur barns tillgång till IT tillgodoses i Stockholms stad för familjer med ekonomiskt bistånd. Internet och dator bedöms idag inte ingå per automatik, finns särskilda behov efter den individuella bedömningen av familjens behov kan bistånd beviljas. Vi ser det som bra om skolbarn i Stockholm har tillgång till internet och dator i hemmet. Det är viktigt att beslut och bedömning är likvärdiga över hela staden.

Socialstyrelsen har just nu en pågående revidering av både de allmänna råden och handboken för hur ekonomiskt bistånd ska beräknas. I denna översyn som ska vara klar under 2012 ska frågan om tillgång till dator och internet ingå.

§11 Nedläggning av kvinnoteamet

Svar på skrivelser från (S), (MP och (V)

Dnr 5.0-0052/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

I två skrivelser framför Inger Stark (V), Jackie Nylander (V), Roger Mogert (S) respektive Stefan Nilsson (MP), Jonas Eklund (MP) och Ylva Wahlström (MP) att kvinnoteamet ska återupprättas och att det finns en stor risk för att den särskilda kompetens och erfarenhet som har utvecklats av och inom kvinnoteamet går förlorad. Enheten för hemlösa har fr.o.m. 2012 infört ett socialpsykiatriskt team och ett stödteam för missbruk som tar emot både kvinnor och män. All personal kommer under året att genomgå en jämställdhetsutbildning. Förvaltningen anser att de förändringar som har genomförts innebär en spridning av kunskap samt specialisering av socialpsykiatrin, vilket idag är nödvändig kunskap för att bemöta hemlösa kvinnor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta att bordlägga ärendet.

§12 Reviderat stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

Dnr 3.2-0147/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner det reviderade stödmaterialet för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsförvaltningarnas verksamheter och skolan.

2. Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen får tillsammans i uppdrag att kontinuerligt uppdatera stödmaterialet.

3. Socialnämnden godkänner stödmaterialet som svar på skrivelse till utbildningsnämnden och socialnämnden ”Alla barn har rätt att gå i skolan” (dnr SoN 1.6-0197/2011, dnr UtbN 11-003/3576) från Anna König Jerlemyr (M), Patrik Silverudd (FP), Stina Bengtsson (C) och Ewa Samuelsson (KD) respektive Lotta Edholm (FP), Johanna Sjö (M), Tobias Gillberg (C) och Erika Svanström (MP).

Ärendet

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har tillsammans reviderat det stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan som beslutades av utbildningsnämnden 23 september 2010 respektive socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden 28 september 2010. Stödmaterialet innehåller avsnitt som ingår i de samverkansområden som respektive stadsdelsförvaltning och skolor tecknar överenskommelser om enligt ”Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa” (kommunfullmäktige 21 juni 2010).

Förvaltningarna har reviderat materialet utifrån den nya skollagen som infördes 1 juli 2011, nya kursplaner samt utifrån inkomna synpunkter med önskemål om förtydliganden. Stödmaterialet inleds med ett avsnitt om alla barns rätt att gå i skolan. De avsnitt som framför allt har kompletterats/förtydligats är avsnitten om när barn/ungdomar placeras eller får insatser utanför hemmet, om elevers frånvaro, om sekretess och samtycke. Stadsdelsförvaltningarnas respektive skolans uppdrag och ansvar har förtydligats liksom vissa avsnitt som gäller kostnads- och ansvarsfördelning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Samverkan mellan skola och socialtjänsten är mycket viktig. Vi välkomnar ett reviderat stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan skola och stadsdelsnämndernas verksamheter.

Att gå klart skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för en god framtid. För att inga barn eller unga ska falla mellan stolarna är det viktigt med en tydlig och klar kommunikation, ansvarsfördelning och samverkan mellan skola och socialtjänsten.

Det reviderade stödmaterialet för samverkan och ansvarsfördelning är ett bra stöd till skola och socialtjänst för att se hur stadens riktlinjer ska implementeras i deras verksamhet. Stödmaterialet visar på de områden där barn behöver stöd och där en samverkan mellan skola och socialtjänst är av yttersta vikt. Särskild betydelse bör fästas vid rutiner för att fråga vårdnadshavare om sekretessen mot skolan kan lyftas för att möjliggöra ett öppnare samarbete.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det här stödmaterialet är i stort sett bra och kommer förhoppningsvis att leda till förbättringar i samverkan mellan stadsdelsnämndernas, socialnämndens och utbildningsnämndens olika verksamheter. Dock har vi några anmärkningar där vi tror att det kan uppstå problem.

Sidan 10 om olovlig frånvaro, självklart ska huvudregeln vara att vårdnadshavare ska underrättas så fort som möjligt. Men det finns fall när det är direkt skadligt att underrätta föräldrarna och det gäller om barnet/ungdomen lever ett hedersrelaterat liv. Skolket kan var ett litet andningshåll och lite egen tid. Vi behöver diskutera vidare hur riktlinjerna ska se ut i de fallen. Se vidare i den alldeles utmärkta kartläggningen över hur många barn och ungdomar som lever hedersrelaterade liv i Stockholm.

När det gäller avsnittet Hederskontext har vi inte så mycket synpunkter. Det är i stort sätt bra och naturligtvis är dialogen med hemmet oerhört viktig. Men, när det exempelvis gäller simundervisningen tycker vi nog att överenskommelserna med vårdnadshavarna går lite väl långt. Vi tycker inte att skolan ska föreslå burkini.

Skolavslutningarna anser vi ska hållas i annan lokal än kyrkan. De flesta skolor har en lämplig aula, där tycker vi att alla avslutningar och sammankomster i övrigt ska hållas. Saknas aula finns det säkert andra lösningar.

När det gäller fastan ska det åtminstone finnas en åldersgräns för när barnen kan få fasta. Det handlar om att barn och ungdomar i första hand ska orka med skolarbetet.

§13 Anmälan av rapport om kartläggning av arbetet med genusperspektiv i missbruksvården i Stockholms stad

Dnr 3.2-0151/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämnderna för kännedom

Ärendet

Socialförvaltningen har under hösten 2011 genomfört en kartläggning av hur man arbetar med genusperspektiv i missbruksvården. Syftet med rapporten är att bidra till utveckling av arbetet med dessa frågor i missbruksvården i Stockholms stad. I rapporten diskuteras tidigare forskning och stadens arbete. Den belyser skillnader och likheter i missbruk, social situation, samsjuklighet, insatser, behandling och föräldraskap relaterat till ålder och kön.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.

2. Socialnämnden beslutar att en brukarundersökning ska genomföras, t.ex. med fokusgrupper eller enkäter, för att få mer underlag om hur klienterna upplever att deras behov tillgodoses ur ett genusperspektiv.

3. Socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för en hbtq-inkluderande socialtjänst i Stockholm.

4. Socialnämnden anför i övrigt följande.

Det är viktigt att socialtjänstens arbetssätt kartläggs ur ett genusperspektiv. Rapporten välkomnas och den bör ligga till grund för fortsatt reflektion och kunskapsuppbyggnad om möjligheter och risker med att - medvetet eller omedvetet -differentiera sociala insatserefter kön.

Som förvaltningen anför i tjänsteutlåtandet bör undersökningens resultat fördjupas och kompletteras genom en brukarundersökning, t.ex. med fokusgrupper eller enkäter för att få mer underlag om hur klienterna upplever att deras behov tillgodoses ur ett genusperspektiv.

I undersökningen har också framkommit att missbruksvården präglas av ett heteronormativt synsätt. Detta är en värdefull iakttagelse som bör leda till att ett strukturerat arbete inleds för en mer hbtq-inkluderande socialtjänst i Stockholm.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi välkomnar rapporten om kartläggning av arbetet med genusperspektiv i missbruksvården i Stockholms stad. Det är viktigt att ständigt utveckla stadens arbete kring missbruksvården, även kring hur vi kan nå fler i behov av vård. Därför gav vi förvaltningen i uppdrag att se över arbetet med genusperspektiv i missbruksvården. Rapporten visar på tecken och tendenser som är viktiga att lyssna in och ta med sig i det fortsatta arbetet.

Rapporten visar att kvinnor söker vård i mindre utsträckning än män. Det är en uppgift som måste analyseras mer. Det är viktigt att utveckla en beroendevård som tilltalar och motiverar även kvinnor att söka hjälp.

Vi anser att förvaltningen måste genomföra fortsatta studier och utveckla metoder för att nå de kvinnor som idag inte tar kontakt och söker hjälp för sitt missbruk. Det är viktigt inte minst eftersom mörkertalet tros vara omfattande.

§14 Förlängning av avtal

Dnr 10.1-0476/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att förlänga gällande avtal med BOSSE till och med 31 december 2012 enligt till tjänsteutlåtandet bilagt avtal.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

BOSSE Råd, Stöd och Kunskapscenter är en ekonomisk förening som erbjuder råd och stöd till personer med funktionsnedsättning. Staden har sedan 1994 ett avtal med BOSSE om att erbjuda information, rådgivning och stöd. Avtalet löper ut 31 maj 2012. BOSSE har sedan tidigare också haft ett avtal med Stockholms läns landsting (SLL) och har fr.o.m. 4 juni 2012 upphandlats för att tillhandahålla psykosocial habilitering, erbjuda råd och stöd samt samordna insatser från andra huvudmän.

Mot bakgrund av att stadens avtal löper ut, och förutsättningarna för avtalsrelationen samtidigt har ändrats genom att landstinget har upphandlat verksamheten, har förvaltningen sett över nuvarande avtalsförhållande. Förvaltningen har funnit att avtalsförhållandet inte kan fortsätta då det inte motsvarar kraven i lagen om offentlig upphandling (LOU). Socialförvaltningen bedömer samtidigt att personer med funktionsnedsättning, genom SLL:s upphandling och genom stadsdelsnämndernas individuella biståndsprövning, får rimlig tillgång till råd- och stödinsatser.

För att BOSSE ska få ytterligare tid att ställa om verksamheten efter de nya förutsättningarna föreslår förvaltningen att nuvarande avtal med BOSSE förlängs en sista gång till och med 31 december 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 april 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att förlänga gällande avtal med BOSSE till och med 31 december 2012 enligt till tjänsteutlåtandet bilagt avtal.

2. Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att finna former för att kunna teckna ett nytt avtal med BOSSE från och med 1 januari 2013 i enlighet med Vänsterpartiets skrivelse.

3. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

4. Socialnämnden anför därutöver följande.

Vänsterpartiet lade en skrivelse 21 februari 2012 angående BOSSE. Vi menar att det både är önskvärt och möjligt att förvaltningen fortsättningsvis har ett avtal med BOSSE. Därför vill vi uppdra åt förvaltningen att finna former för detta från 1 januari 2013.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

BOSSE råd, stöd och kunskapscenter (nedan skriven som BOSSE) har under en lång tid varit en viktig resurs för människor med funktionsnedsättning i Stockholms stad och Stockholms län.

Vi anser att det är bra att avtalet förlängs till 31 december 2012. Genom denna förlängning kan BOSSE klargöra vilka insatser som direkt kan kopplas till personer i Stockholms stad. Visar kartläggningen att det finns ett behov av råd och stöd ur ett Stockholms stadsperspektiv så är det en tjänst som måste upphandlas.

Om BOSSE önskar söka ekonomiskt stöd av stadens organisations- och föreningsutskott för den verksamhet de bedriver behöver de enligt regelverket ombildas till en ideell förening.

§15 Anmälan av promemoria om stöd från europeiska socialfonden och svenska ESF-rådet till projektet ”Evidensbaserad praktik inom den sociala barn- och ungdomsvården”

Dnr 1.7-0456/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden lägger anmälan av promemorian till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden godkände vid sammanträdet 30 augusti 2011 projektansökningar om medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Ansökan om stöd till projektet ”Evidensbaserad praktik inom den sociala barn- och ungdomsvården” har 7 mars 2012 bifallits av Svenska ESF-rådet. Projektstödet uppgår till 19582360 mnkr varav 9791180 mnkr avser stöd från Europeiska Socialfonden och den andra hälften 9791180 mnkr avser direkt nationell offentlig medfinansiering från svenska EFS-rådet. Projekttiden är 1 maj 2012 till 30 juni 2014.

Socialförvaltningen genomför projekten i samverkan och samarbete med de 14 stadsdelsnämnderna. Samverkanspartner är bl.a. Kommunförbundet Stockholms län (KSL), FoU-Södertörn, FoU-Nordväst och FoU-Nordost, Socialstyrelsen, Stockholms universitet, Ersta Sköndal högskola, Stockholms läns landsting samt Saco-Stockholm och SKTF:s Stockholms avdelning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i en promemoria daterad 22 mars 2012.

§16 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 27 mars 2012 justerat 29 mars 2012.

Protokoll från rådets för funktionshinderfrågor sammanträde 12 april 2012 justerat 12 april 2012.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 5 april 2012 justerat 11 april 2012.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 27 mars 2012 justerat 29 mars 2012.

Protokoll från individutskottets sammanträde 23 mars 2012 justerat 27 mars 2012.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0167/2012.

Inkomna handlingar till socialnämnden från 5 mars 2012 till och med 4 april 2012.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 13 april 2012 justerat 16 april 2012.

§17 Nämndens frågor

Socialnämnden överlämnade till förvaltningen för beredning skrivelse om HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn från Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V).

Förvaltningschef Gillis Hammar svarade på fråga från ledamoten Inger Stark (V) om en artikel i Dagens Nyheter 14 april om en hemlös ung man som inte fick hjälp varken av Socialjouren eller tidigare hemortskommun. Den unge mannen har nu fått boende på Giovanni och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning har tagit ansvar för fortsatt kontakt och stöd.

§18 Förvaltningsinformation

Projektledare Johanna Löfvenius informerade om arbetet med socialtjänst online.

__________________________________