Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2012-11-27

Sammanträde 2012-11-27

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av städtjänster till socialförvaltningen

Remisser och yttranden

4 Staden och nämndernas arbete för att säkerställa att FN:s barnkonvention tillämpas

Yttrande över revisionsrapport 4/2012
Dnr 1.3-0535/2012

Övriga beslutsärenden

5 Månadsrapport för oktober 2012

6 Forsknings- och utvecklingsplan för 2013 samt strategi för stöd till implementering av evidensbaserad praktik och resultatbaserad styrning

7 Fördelning av resterande forsknings- och utvecklingsmedel 2012

8 Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete

9 Bryggan Östermalms lokaler

Svar på skrivelse från Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V)
Dnr 2.6.1-00542/2012

10 Samordningsfunktion för personliga ombud

11 Härbärge för EU-migranter

Svar på skrivelse från (S) och (V)
Dnr 3.1-0473/2012

12 Köp av IT-konsulttjänster för utveckling av en socialrådgivning på nätet

Anmälningsärenden

13 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

14 Nämndens frågor

15 Förvaltningsinformation - - information om boenden för missbrukare

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 29 november 2012.

§3 Upphandling av städtjänster till socialförvaltningen

Dnr 2.7.1-0418/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av städtjänster.

2. Socialnämnden ger fullmakt åt förvaltningschefen vid socialförvaltningen att för nämndens räkning fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda leverantörer.

3. Socialnämnden ger förvaltningschefen vid socialförvaltningen fullmakt att:

· å nämndens vägnar besluta om partsbyte, dvs. parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på annan samt underteckna avtal om partsbyte.

· å nämndens vägnar besluta om förlängning, uppsägning samt mindre justeringar av avtal.

4. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Upphandlingen avser att sluta avtal för tretton städobjekt uppdelade på fem städområden, varav ett städområde är huvudkontoret med adressen Swedenborgsgatan 20. Utöver städobjekt avser upphandlingen att sluta ramavtal med två inbördes rangordnade leverantörer som ska ha beredskap att utföra städtjänster inom förvaltningens lokaler. Behov kan till exempel uppkomma om förvaltningen startar nya verksamheter under avtalstiden eller om någon av övriga antagna leverantörer inom denna upphandling under avtalstiden inte uppfyller ställda krav.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 oktober 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD).

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2. Socialnämnden ställer sociala och etiska krav i upphandlingen enligt vad som framgår nedan.

3. Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett egenregianbud för städtjänster.

4. Därutöver anför nämnden följande:

Genom att ha städningen i egen regi får de anställda städarna en helt annan möjlighet att bli en del av arbetsplatsgemenskapen. Att lägga ett egenregianbud ger också ett tydligt ekonomiskt rättssnöre och bör därför alltid göras vid denna typ av upphandlingar. Tas inget egenregianbud fram bör en referensbudget framarbetas så att det finns en kostnadsberäkning att jämföra med.

Förfrågningsunderlaget ska kompletteras med sociala och etiska krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Avtalet ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav.

Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för offentliganställda. Stadens antidiskrimineringsklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.

Reservation

Ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag

2. Socialnämnden ställer sociala och etiska krav i upphandlingen enligt vad som framgår nedan.

3. Nämnden anför följande.

I tidigare upphandlingar av städtjänster till Stockholms stads verksamheter har anbudsgivare bjudit under varandra på orimligt låga nivåer. Priset för detta betalas inte sällan av personalen som arbetar med att städa stadens lokaler, genom att löner och andra anställningsvillkor är klart sämre än vad som anges i branschens kollektivavtal.

Stockholms stad ska inte acceptera social dumpning, särskilt inte som beställare av tjänster till den egna verksamheten. I förfrågningsunderlaget ska därför tas in villkor om att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska verka för seriöst företagande, god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor genom att ställa krav i upphandlingen t.ex. enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Avtalet ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav.

Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för offentliganställda. Stadens antidiskrimineringsklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.

§4 Staden och nämndernas arbete för att säkerställa att FN:s barnkonvention tillämpas

Yttrande över revisionsrapport 4/2012

Dnr 1.3-0535/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till revisorsgrupp 1, revisionskontoret.

3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna i sin styrning och uppföljning av verksamheterna har beaktat barnkonventionen och den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter på ett tillfredsställande sätt. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och socialnämnden samt stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen och har visat att det saknas en tydlig struktur för hur arbetet med barnkonventionen och barnets rättigheter ska bedrivas och följas upp i staden.

Förvaltningen delar revisionskontorets uppfattning att det är angeläget att kommunstyrelsen utarbetar ett övergripande styrdokument för staden utifrån den nationella strategin som säkerställer att barnets rättigheter genomsyrar samtliga nämnders arbets- och beslutsprocesser.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 november 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Arbetet med att stärka barns rättigheter är en grundläggande och angelägen fråga. Sverige var ett av de första länderna att ratificera FN:s barnkonvention och idag genomsyrar barnperspektivet stora delar av Stockholms stads arbete, speciellt inom det sociala området. Många av stadens nämnder arbetar redan idag aktivt med att stärka barnperspektivet. Det är viktigt att hela Stockholms stad genomgripande arbetar med att beakta barnens bästa. Det är angeläget att lyssna till vad barnen har att säga och att se alla barn, inte minst de som lever med funktionsnedsättningar.

I budget för 2013 har alla nämnder fått i uppdrag att beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Att barnperspektivet är viktigt och behöver uppmärksammas inom alla verksamheter förtydligas genom att alla nämnder får detta uppdrag. För att FN:s barnkonvention ska få ordentligt genomslag krävs att barn känner till sina rättigheter. Stockholms stad satsar i budget 2013 tre miljoner kronor för att under 2013 genomföra en kunskapsspridning om barnkonventionen. Genom denna satsning blir fler barn medvetna om sina rättigheter.

Alliansens budget för 2013 är en budget för barn och unga där barnperspektivet och tidiga insatser är i fokus. Exempelvis satsar Alliansen på ökad samverkan mellan skola och socialtjänst, att bredband ska ingå i ekonomiskt bistånd för barnfamiljer och förstärkt barnkompetens på kvinnojourer. Staden tillför även 88,2 miljoner kronor till de enheter i stadsdelarna som arbetar med individ- och familjeomsorg - ett viktigt tillskott för att förstärka barn- och ungdomsarbetet. Sammantaget kommer detta att ge positiva effekter och stärker barnens rättigheter ytterligare.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Revisionsrapporten visar att det i Stockholms stad helt saknas en struktur för hur arbetet med barnkonventionen och barnets rättigheter ska bedrivas och följas upp. Inom vissa områden, som socialtjänsten, finns en vana av att arbeta utifrån ett tydligt barnperspektiv. Ändå finns utvecklingsområden när det t ex gäller att efterfråga och inkludera synpunkter från barn på barn- och ungdomsboenden enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

I stadsplaneringen är inkonsekvensen iögonfallande när det gäller struktur för att följa barnkonventionen. Inte nog med att det saknas ett stadsövergripande handlingsprogram. Det styrdokument som används i stadsplaneringen - ”Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga” - omfattar enbart stadsbyggnadsnämnden och inte de lika relevanta exploaterings- och miljö- och hälsoskyddsnämnderna, trots att alla tre ingår i arbetsgrupp för att trygga barnperspektivet i stadens planering. På stadsbyggnadskontoret berättar intervjuade att barnkonsekvensanalyser snarast betraktas som ”en främmande fågel” i planeringsarbetet jämfört med att t ex bulleranalyser görs.

Av revisionsrapporten framgår tydligt att det är viktigt med ett övergripande styrdokument för staden, vilket säkerställer att barnets rättigheter genomsyrar samtliga nämnders arbets- och beslutsprocesser. Detta tar den moderatledda majoriteten ingen hänsyn till. Det hjälper inte heller att samtliga nämnder och bolag fått i uppdrag att beakta barnperspektivet om inte en tydlig uppföljning görs som kopplas med indikatorer till stadens integrerade ledningssystem (ILS).

Vi skulle vilja att ett handlingsprogram tas fram för hur barnets rättigheter ska stärkas inom staden, och att detta görs tillsammans med barn och unga samt den ideella sektorn. Ett sådant handlingsprogram kan fungera som det övergripande styrdokument staden behöver.

§5 Månadsrapport för oktober 2012

Dnr 1.2-0662/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2012.

Ärendet

Verksamheten fortsätter visa en ekonomisk stabilitet. Prognosen om ett överskott på 8 mnkr förutsätter att kommunstyrelsen beviljar de tillägg som nämnden sökt för bidrag till Convictus Bryggorna samt för LSS-kollo. Överskottet beror främst på att budgeterade reserver inte behöver användas fullt ut samt att vissa verksamheter startar senare än planerat.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 november 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att se över möjligheten att genomföra en extraordinär utbetalning till verksamheterna Frälsningsarméns sociala center i Hornstull samt till Q-jouren.

2. Därutöver anför nämnden följande.

Socialnämndens verksamhet visar enligt prognosen på ett överskott om 8 mnkr. Detta under förutsättningen att kommunstyrelsen beviljar tillägg till de bidrag som har sökts till Convictus Bryggorna samt till LSS-kollo. När året går mot sitt slut och det finns ett överskott kan det vara relevant att stödja verksamheter som det har dragits ned på.

Q-jouren

Q-jourens verksamhet, för de som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation och har erfarenhet av missbruk och/eller prostitution, läggs ned den 31:a december 2012 då de inte längre har någon finansiering. Detta framgår av Q-jourens hemsida.

Frälsningsarméns verksamhet för hemlösa i Hornstull

Sedan Ny Gemenskaps verksamhet för hemlösa flyttats från innerstaden till Västberga så har besöken minskats till en tredjedel. En konsekvens av detta är att många söker sig till Frälsningsarméns center i Hornstull. Centret har nu upplevt rekordmånga besök och de hinner inte med sitt långtgående arbete när de måste göra mer basarbete. De behöver resurser för att kunna möta ökningen av personer som söker sig till verksamheten.

Det är därför på din plats att det sker en extaordinär utbetalning till Frälsningsarméns center i Hornstull samt Q-jouren,

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Forsknings- och utvecklingsplan för 2013 samt strategi för stöd till implementering av evidensbaserad praktik och resultatbaserad styrning

Dnr 3.2-0582/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner forsknings- och utvecklingsplan 2013.

2. Socialnämnden godkänner strategi för att stödja implementering av evidensbaserad praktik och resultatstyrning.

Ärendet

Forsknings- och utvecklingsplanens syfte är att stödja systematisk utveckling av en evidensbaserad praktik och resultatstyrning inom socialtjänsten i Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar samt stadsövergripande verksamheter.

Ärendet omfattar förslag avseende:

· FoU-verksamhetens fokusområden 2013.

· Strategi för att stödja implementering av resultatstyrning och evidensbaserad praktik i socialtjänsten.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Fördelning av resterande forsknings- och utvecklingsmedel 2012

Dnr 3.2-0010/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till fördelning av resterande FoU-medel för 2012.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Ärendet omfattar förslag avseende fördelning av medel med 3040 000 kr till forskningsprojekt enligt de prioriterade områdena i FoU-planen för 2012 (dnr 3.2–0633/2011). De verksamhetsområden som berörs är socialt arbete med personer med funktionsnedsättning, den sociala barn- och ungdomsvården, samt missbruksområdet.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Förslag till fördelning av statsbidrag från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete

Dnr 11.1-0533/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden ansöker om statsbidrag från Smittskyddsinstitutet enligt förvaltningens förslag.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Stockholms stad ansöker, via socialnämnden, årligen om statsbidrag hos Smittskyddsinstitutet för insatser mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Merparten av de beviljade medlen har staden valt att transferera till frivillig­organisationer som verkar inom området. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ansökan om sammantaget 9550 000 kr för år 2013 samt ytterligare

2 400000 kr för år 2014 och 1 200000 kr för år 2015.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 oktober 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Bryggan Östermalms lokaler

Svar på skrivelse från Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)

Dnr 2.6.1-0542/2012

Socialnämndens beslut

Skrivelsen är besvarad med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Föreningen Convictus dagverksamhet för hemlösa Bryggan Östermalm har blivit uppsagd från sina lokaler på Roslagstullsbacken 10. Utifrån detta frågar Inger Stark och Jackie Nylander om förvaltningen känner till om verksamheten är hotad och om det finns förslag på ersättningslokal samt vilken nämnd som är ansvarig för att bevilja anslag till verksamheten.

Fram till år 2012 har Östermalms stadsdelsnämnd finansierat verksamheten. För år 2012 har stadsdelsnämnden och socialnämnden samfinansierat verksamheten. Ersättningslokal finns tillgänglig för Bryggan Östermalm från 2 november 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 oktober 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen fortsätta söka lokaler i innerstaden för dagverksamhet för hemlösa

2. Därutöver anför nämnden följande.

Sedan Ny Gemenskaps verksamhet för hemlösa flyttat från Kammakargatan till nya lokaler ute i Västberga så har antalet besök minskat till en tredjedel. Nu har Convictus Bryggans dagverksamhet för hemlösa i Roslagstull blivit uppsagd från sina lokaler på Roslagstullbacken. Deras nya lokaler ligger ute i Hjorthagen. Vår farhåga är att det blir samma sak som med flytten till Västberga – ett kraftigt reducerat antal hemlösa som kan ta sig till lokalerna.

Det är därför av yttersta vikt att arbetet med att hitta nya lokaler i innerstaden fortsätter.

§10 Samordningsfunktion för personliga ombud

Dnr 2.6.1-0543/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Den 1 september 2011 gick verksamheten personligt ombud från en centralt upphandlad entreprenad till att drivas av stadsdelsförvaltningarna i samverkan. I dagsläget finns fyra personliga ombudsverksamheter i staden förutom den separata verksamheten med personligt ombud för hemlösa. En av anledningarna till att verksamheten återgick till stadsdelsförvaltningarna var att samarbetet underlättas av att lokala representanter för respektive myndighet och organisationer deltar i ledningsgrupperna för verksamheten.

Då stadsdelsförvaltningarnas verksamhet har pågått en relativt kort tid och Socialstyrelsen precis ska påbörja en översyn av personligt ombud anser förvaltningen att man bör avvakta resultaten från de första verksamhetsberättelserna samt Socialstyrelsens granskning innan man utarbetar strategier för hur ledningsgruppernas arbete och samordningen av systemfel kan förbättras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 oktober 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning.

2. Därutöver anför nämnden följande.

De personliga ombuden är väldigt viktiga för många psykiskt funktionsnedsatta. Det är därför som den stora neddragningen – nästan en halvering – av antalet personliga ombud i Stockholm har slagit så hårt mot många personer. Insatsen personligt ombud är en livlina för många med psykisk funktionsnedsättning, inte minst i myndighetskontakter. Det är dessutom en mycket billig insats, eftersom staten betalar ungefär halva kostnaderna för de personliga ombuden.

För att ett system med personliga ombud ska fungera måste antalet ombud räcka till för brukarnas behov. I Stockholm är det inte längre så. Miljöpartiet har därför i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att antalet ombud ökas till minst 20, från dagens 11 ombud.

Vi delar inte förvaltningens uppfattning i organisationsfrågan. Vi tror att en sammanhållen funktion för ombuden skulle fungera bättre; det skulle göra det lättare att fånga upp systemfel i verksamheten. Det finns inte heller någon motsättning med att arbeta med att hjälpa personer som bor i en viss stadsdel och samtidigt tillhöra en sammanhållen enhet, som är ansvarig för verksamheten i hela kommunen.

§11 Härbärge för EU-migranter

Svar på skrivelse från Inger Stark (V), Roger Mogert (S) och Stefan Nilsson (MP)

Dnr 3.1-0473/2012

Socialnämndens beslut

Skrivelsen är besvarad med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen har tidigare redogjort för EU-medborgares begränsade rättigheter till ekonomiskt bistånd och andra insatser från staden. I oktober beslutade socialnämnden om bidrag till ideella organisationer som på försök driver dag- och nattverksamhet för EU-medborgare under vintern 2012/2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 oktober 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi välkomnar naturligtvis den helomvändning de borgerliga partierna gjort i frågan om hemlöshet bland EU-migranter. Från att så sent som för ett år sedan ha menat att inget kan eller bör göras, går man nu in i ett samarbetsprojekt med frivilligorganisationer på området. Det är en positiv förändring.

Samtidigt känner vi oss tvungna att påpeka att den satta ambitionsnivån på intet sätt möter behoven eller löser problemen. Antalet hemlösa EU-migranter förefaller öka konstant och mycket lite tyder på att problemet skall avta eller försvinna av sig självt inom en förutsebar framtid. Vi menar att ambitionsnivån måste höjas och att staden måste ta ett helhetsgrepp över situationen om läget på allvar skall kunna förbättras.

§12 Köp av it-konsulttjänster för utveckling av en socialrådgivning på nätet

Dnr 2.7.3-0631/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner köp av konsulttjänster från Cybercom Group AB och Volvo IT för 3012 tkr under förutsättning att förvaltningen beviljas finansiering från stadens e-tjänstprogram och ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna avtalen.

2. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Vid socialförvaltningen pågår ett arbete med att utveckla en socialrådgivning på nätet. I januari 2012 beviljades projektet finansiering från stadens e-tjänstprogram för att utveckla socialrådgivningen. Nya förutsättningar har medfört att utvecklingen av projektet kommer att bli mer kostsam än den ursprungliga uppskattningen som gjordes vid projektstarten

Estimaten för utvecklingen uppgår nu totalt till 3012tkr. Eftersom kostnaderna enligt de nyligen framtagna estimaten kommer att bli högre än tidigare beräknat har förvaltningen därför sökt finansiering från stadens e-tjänstprogram för dessa kostnader.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 november 2012.

Beslutsgång

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 30 oktober 2012 justerat 5 november 2012.

Protokoll från rådets för funktionshinderfrågor sammanträde 22 november 2012 justerat 22 november 2012.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 30 oktober 2012 justerat 2 november 2012.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 8 november justerat 14 november 2012.

Protokoll från individutskottets sammanträden 12 oktober 2012 justerat 22 oktober 2012, 26 oktober 2012 justerat 30 oktober 2012 samt 11 november 2012 justerat 19 november 2012.

Inkomna handlingar m.m. till socialnämnden under perioden 16 oktober 2012 till 13 november 2012.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 23 november 2012 justerat 26 november 2012.

§14 Nämndens frågor

Avdelningschef Fredrik Jurdell lämnade en rapport om hur Ny Gemenskaps verksamhet fungerar efter flytten till Västberga där verksamheten börjar komma igång med i huvudsak deltagare från den traditionella målgruppen, hittills har inte så många EU-medborgare besökt verksamheten.

Avdelningschef Fredrik Jurdell informerade om kvinnojourernas möjligheter att ta emot kvinnor i behov av skyddat boende. I media har framkommit uppgifter om att många kvinnor avvisas på grund av platsbrist. I Stockholm har man hittills lyckats placera alla kvinnor som behöver skydd även om det ibland är svårt att hitta en plats.

Ersättaren Ylva Wahlström (MP) ställde en fråga om projektet SkolFam och avdelningschef Fredrik Jurdell informerade om att projektet startar vid årsskiftet.

Ledamoten Jonas Eklund (MP) frågade om förvaltningen fortsätter att leta efter lokaler för dagverksamheter för hemlösa i innerstan då det finns ett sådant behov. Avdelningschef Fredrik Jurdell informerade om att ett sådant arbete pågår även om det är svårt att få fram lokaler.

§15 Förvaltningsinformation

Enhetschef Anna Mattsson informerade om en studie utifrån Stockholmsenkäten – ”Skilda konsumtionsmönster – en studie om polarisering i alkoholkonsumtionen bland Stockholms unga. Studien, i form av ett särtryck, delades ut till nämnden.

Förvaltningschef Gillis Hammar inbjöd nämnden till en middag på van der Nootska palatset i anslutning till nämndens sammanträde 4 februari 2013.

Avdelningschef Leif Fransson och enhetschef Justus Bergsten informerade om stadens och nämndens boenden för missbrukare.